Komisja Prawna Naczelnej Rady Łowieckiej na swoim posiedzeniu w dniu 10 kwietnia 2008 r. wyraziła stanowisko, iż brak jest podstaw prawnych do żądania zaległych składek czy innych opłat na rzecz koła od osób wykluczonych, których członkostwo w kole zostało następnie przywrócone w wyniku wyroku sądu powszechnego. Uzasadnieniem dla tego stanowiska jest fakt, że osoba wykluczona pozostawała przez okres wykluczenia poza strukturami koła i nie mogła realizować swoich praw i wykonywać obowiązków, a ponieważ wyrok sądu powszechnego obowiązuje dopiero od momentu jego uprawomocnienia, nie ma podstaw żądania od członka koła składek wstecz.