Niedziela
23.02.2014
nr 054 (3129 )
ISSN 1734-6827

Wiedza i edukacjaTemat: Wybór Strażnika

Autor: mokrzec  godzina: 05:40
Przepisy się zmieniają. Nie kopię ciagle w papierach a tak mi się ostatnio obiło o uszy stąd to pytanie. Poyślałem, że coś się może zmieniło. Sama instytucja "strażnika łowieckiego" to fikcja. Wielu myśliwych z różnych kół jest tego samego zdania. Ciekawe jak ten strażnik chroni zwierzynę. Zbierać wnyki może każdy członek koła, szkodników strzelać nie może a przeciw kłusownikom z bronią może użyć miotacza gazu. Od ochrony zwierzyny stanowiącej własność Skarbu Państwa jest Państwowa Straż Łowiecka i Policja. Gospodarkę w kole prowadzi Zarząd Koła a nie strażnik łowiecki. W praktyce zatrudnienie strażnika to odgórny nie potrzebny obowiązek. Kiedy komunistyczni dygnitarze polowali nie honor im było wziąć młotek do ręki więc zatrudniali do roboty parobka z traktorem i wozem do rozwożenia karmy i wożenia myśliwych na zbiorówkach a ochrona zwierzyny polegała na strzelaniu do psów, kotów i skrzydlatych drapieżników. Tego szlachetnego parobka nazwano "straznikiem łowieckim" DB

Autor: jurek123  godzina: 08:55
W większości mało liczebnych kół strażnik to osoba tylko spełniająca wymogi statutu .Dlatego napisałem że nie ma obowiązku. W naszym kole tą funkcję pełni 5 kolegów którzy mają prawo nosić legitymacje i specjalne naszywki o treści "strażnik łowiecki koła" i tu nazwa koła'.Sam posiadam taką legitymację oraz dwie naszywki.Uważam to za czystą fikcję dlatego tak napisałem.Arturku nie denerwuj się Talmud to jedno a życie to całkiem co innego. Pozdrawiam

Autor: Led  godzina: 10:15
Autor: tomek_ Data: 22-02-14 15:55 Wybieżcie na strażnika czynnego lub emerytowanego policjanta jeżeli taki w kole poluje. Ma i predyspozycje i będzie wiedział jak działać. Chwała też takiemu ZK, który będzie potrafił sporządzić strażnikowi zakres obowiązków, żeby to miało ręce i nogi:) Jak wyżej można przeczytać niektórych mędrców w tym szczególnie - członka ZK i wychwalającego porządek w swoim kole łowczego mokrzeca , Sama instytucja "strażnika łowieckiego" to fikcja. Wielu myśliwych z różnych kół jest tego samego zdania. Ciekawe jak ten strażnik chroni zwierzynę. Zbierać wnyki może każdy członek koła, szkodników strzelać nie może a przeciw kłusownikom z bronią może użyć miotacza gazu. Żenująca jest wiedza nt. istoty działania strażnika w kołach łowieckich. Zresztą - jakie koło taki strażnik - jaki strażnik taki zarząd itd. Boże z Hubertem naczele - chroń ten PZŁ !!! Oni chcą strzelać do kłusowników !!!!!

Autor: harap  godzina: 11:16
Post usunięty administracyjnie. Przyczyna: post bez związku z niniejszym tematem, a nie dający się przenieść do Hyde Park.

Autor: Artur123  godzina: 12:08
Post usunięty administracyjnie. Przyczyna: post o negatywnym wydźwięku personalnym wobec innego uczestnika forum.

Autor: Artur123  godzina: 12:10
Członek Zarządu Koła, a jednocześnie łowczy – mokrzec: Czy w świetle obowiązujących przepisów koło ma obowiązek zatrudnic lub powołać strażnika? Mokrzec, nie jesteś żadnym wyjątkiem. Mamy liczne tego dowody, że w zdecydowanej większości zarządów kół łowieckich zasiadają osoby, kompletnie nieprzygotowane do pełnienia swoich funkcji. Jak w takiej sytuacji można oczekiwać, aby 1) gospodarka łowiecka prowadzona była profesjonalnie, „na zasadach określonych w ustawie i w oparciu o roczne plany łowieckie i wieloletnie łowieckie plany hodowlane”, 2) egzekwowane były obowiązki członków kół, 3) szanowane były prawa szeregowych myśliwych, 4) przestrzegane było prawo łowieckie - naprawdę nie rozumiem. Nie rozumiem także, jak mający wysokie mniemanie o sobie członek tego czy innego zarządu koła, beztrosko może pleść takie głupstwa: Przepisy się zmieniają. Nie kopię ciągle w papierach a tak mi się ostatnio obiło o uszy stąd to pytanie. Pomyślałem, że coś się może zmieniło. Owszem, „przepisy się zmieniają”, ale skoro zdecydowałeś się na pełnienie odpowiedzialnej funkcji łowczego, to wypadałoby te zmiany śledzić na bieżąco. Akurat zacytowany przez Broxena zapis (art. 36 ust. 2) w niezmienionej postaci obowiązuje już blisko dziesięć lat (patrz ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie), a abstrahując od dodanego w 2004 r. – „lub powołać”, nawet blisko dziewiętnaście (patrz ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie w pierwotnym brzmieniu). Skoro dla Ciebie to za krótki okres, abyś mógł dobrze poznać zapisy prawa łowieckiego, to trudno oprzeć się wrażeniu, że się po prostu nie nadajesz do dalszego pełnienia jakiejkolwiek funkcji w strukturach podmiotów, realizujących de facto zadania administracji państwowej (dotyczące ochrony środowiska). Tak to widzę, mokrzec, ale oczywiście nadal możesz sobie tkwić w swojej zadufanej świadomości. Nie jestem w stanie tego zmienić.

Autor: tomek_  godzina: 13:21
Czyli koledzy to zarząd wybiera strażnika tak mam rozumieć? Walne nie ma nic do tego, nie musi być wybrany strażnik większością głosów członków koła?

Autor: mokrzec  godzina: 13:22
Arturze Wiem o tym co napisałeś. Nic sie nie zmieniło jest po staremu i tle. Zachowam sie tak jak Ty i nic nie odpisze. DB

Autor: Broxen  godzina: 13:34
ad tomek_ Człowieku ! zamiast się dalej kompromitować przy klawiaturze poczytaj statut, choćby art.64.

Autor: kormoran  godzina: 14:04
ad. Tomek ...albo spytaj tatę, wszak jak piszesz to członek zarządu koła.

Autor: Artur123  godzina: 14:04
Post usunięty administracyjnie. Przyczyna: post o negatywnym wydźwięku personalnym wobec innego uczestnika forum.

Autor: polnitek  godzina: 22:38
Darz Bór Koledzy i Koleżanki , sam jestem strażnikiem i wiem jak wyglądają obowiązki i działania strażnika . Tak! to prawda w chwili obecnej konstrukcja prawna (Ustawy Prawo Łowieckie) , poza tym, że wymaga zatrudnienia lub powołania przez Koło Łowieckie strażnika poważnie ograniczyła rolę i zakres uprawnień chociażby w stosunku co do poprzedniej Ustawy . Tym wszystkim HYSTORYKOM SŁUSZNIE MINIONEGO USTROJU z całego serca gratuluję wiedzy i pokory. To prawda że rola strażnika łowieckiego została ograniczona zwykle do chłopka który wysypuję kukurydzę z reszto na wyraźne postulaty myśliwych tak się stało. Dowodem na to jest fakt że wg. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymogów kwalifikacji zawodowych, wzorów legitymacji, umundurowania, oznak i odznak służbowych strażników Państwowej Straży Łowieckiej oraz szczegółowych kwalifikacji zawodowych, wzorów oznaki i legitymacji strażnika łowieckiego STRAŻNIK ŁOWIECKI NIE MUSI MIEĆ NAWET MATURY!! -O ZGROZO!! Wiele kół "ma strażnika" na papierze. Pewna część ma również strażników wykonujących swoje obowiązki naprawdę godnie i fachowo .Strażnik może sporządzać protokoły ubytku zwierzyny grubej, wg prawa ma zdolność oceny i podjęcia decyzji o uśmierceniu zwierzęcia. Dla strażnika jest sporo, naprawdę sporo pracy w obwodzie. TO TAK JAK Z MYŚLIWYMI SĄ MIĘSIARZE I INTERNETOWI KRZYKACZE WSZYSTKOWIEDY I MYŚLIWI KTÓRZY SWOJĄ PASJĄ NIEMAL ŻYJĄ . Obecna ustawa tak poważnie ogranicza uprawnienia a co za tym idzie możliwości sprawnego, realnego działania strażnika że FAKTYCZNIE CZYNI Z NIEGO TWÓR NIEMAL FIKCYJNY . Dobra! już słyszę oburzonych warchołów nie znających istoty tematu krzyczących jakie to wielkie zło taki strażnik w kole , ale by strażnik łowiecki mógł realnie wykonywać obowiązki z jakimi chociażby z nazwy się kojarzy ,powinien te uprawnienia mieć takie jakie były w poprzedniej ustawie lub mieć powiększone o te (obowiązująca Ustawa Prawo Łowieckie) Rozdział 7 Straż Łowiecka art.39 .12. i ewentualnie przywrócić moc mandatową , to natychmiast spowodowałoby rozwiązanie problemu wałęsających się psów, (jeden mandat na obwód na cały rok i raz , dwa wieść gminna rozniesie się że karzą za psy ) I oczywiście możliwość występowania przed Sądem w formie oskarżyciela.

Autor: polnitek  godzina: 22:40
Materiał szkoleniowy dla kandydatów na strażników łowieckich zatrudnianych lub powoływanych przez zarządcę lub dzierżawcę obwodu łowieckiego Zakres obowiązków i uprawnień strażników łowieckich zatrudnionych lub powoływanych przez zarządców lub dzierżawców obwodów łowieckich został ujęty w niżej przytoczonej obowiązującej ustawie. Zagadnienia dotyczące strażników o których mowa zostały wyodrębnione z tekstu pogrubioną i powiększoną czcionką. Dz.U. z 2013 poz. 1226 , Brzmienie od 18 października 2013 USTAWA z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie Rozdział 7 Straż łowiecka Art. 38. 1. Strażnikiem Państwowej Straży Łowieckiej oraz strażnikiem łowieckim może być osoba, która: 1) posiada obywatelstwo polskie; 2) ukończyła 21 lat; 3) korzysta z pełni praw publicznych; 4) posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe; 5) (uchylony); 24)- 6) posiada dobry stan zdrowia; 7) nie była karana sądownie; 8) ukończyła z wynikiem pozytywnym przeszkolenie według programu opracowanego przez ministra właściwego do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych. 2. Strażnicy Państwowej Straży Łowieckiej są pracownikami urzędów wojewódzkich. Orzeczenia Art. 38a. Strażnikowi Państwowej Straży Łowieckiej przysługuje bezpłatne umundurowanie wraz z oznakami służbowymi i odznakami służbowymi, które zobowiązany jest nosić przy wykonywaniu czynności służbowych. Art. 39. 1. Na terenach obwodów łowieckich ochroną zwierzyny oraz ochroną mienia dzierżawców i zarządców, zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa łowieckiego i szkodnictwa przyrodniczego, popełnianych w obwodach łowieckich polnych i leśnych, zajmują się strażnicy Państwowej Straży Łowieckiej, na zasadach określonych w Kodeksie postępowania karnego i Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. 2. Strażnicy Państwowej Straży Łowieckiej przy wykonywaniu zadań określonych w ust. 1 mają prawo do: 1) legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia w celu ustalenia ich tożsamości; 2) nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia popełniane na terenach obwodów łowieckich w zakresie szkodnictwa łowieckiego; 3) zatrzymywania i dokonywania kontroli środków transportu w obwodach łowieckich oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie, w celu sprawdzenia ich ładunku oraz przeglądania zawartości bagaży, w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia; 4) przeszukania osób, pomieszczeń i innych miejsc w przypadkach uzasadnionego podejrzenia o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia na zasadach określonych w Kodeksie postępowania karnego; 5) ujęcia sprawcy przestępstwa lub wykroczenia na gorącym uczynku lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa i doprowadzenia do jednostki Policji; 6) odbierania za pokwitowaniem przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia oraz narzędzi i środków służących do ich popełnienia oraz ich zabezpieczenia; 7) prowadzenia dochodzeń oraz wnoszenia i popierania aktu oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, jeżeli przedmiotem przestępstwa jest zwierzyna, w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie postępowania karnego; 8) prowadzenia postępowania w sprawach o wykroczenia oraz udziału w rozprawach przed kolegium do spraw wykroczeń^ w charakterze oskarżyciela publicznego i wnoszenia środków zaskarżania 26 ) do sądu rejonowego od rozstrzygnięć kolegium do spraw wykroczeń 25 ) w sprawach zwalczania wykroczeń w zakresie szkodnictwa łowieckiego; 9) dokonywania kontroli podmiotów prowadzących skup, przerób i sprzedaż tusz zwierzyny lub ich części w zakresie sprawdzenia źródeł jej pochodzenia; 9a) dokonywania kontroli podmiotów prowadzących obrót zwierzyną żywą oraz podmiotów prowadzących chów i hodowlę zwierząt łownych w zakresie sprawdzenia źródeł ich pochodzenia; 9b) dokonywania kontroli podmiotów prowadzących sprzedaż usług obejmujących polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 10) 27) noszenia broni palnej bojowej, broni myśliwskiej śrutowej, pałki służbowej i kajdanek zakładanych na ręce; 11) noszenia ręcznego miotacza substancji obezwładniających oraz przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej; 12) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, zwracania się o taką pomoc do jednostek gospodarczych, organizacji społecznych, jak również w nagłych przypadkach do każdego obywatela o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w przepisach o Policji, określających szczegółowo zasady żądania takiej pomocy. 3. 28) W przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1–3, 8 i 10-14 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628 i 1165), strażnik Państwowej Straży Łowieckiej może użyć środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 7, 9, pkt 12 lit. a i pkt 13 tej ustawy, lub wykorzystać te środki. 4. W przypadkach, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. a i pkt 2 oraz w art. 47 pkt 1, 3, 5 i 6 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, strażnik Państwowej Straży Łowieckiej może użyć broni palnej lub ją wykorzystać. 5. Użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz dokumentowanie tego użycia i wykorzystania odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. 6. (uchylony). 29) 7. 30) Do wykonywania przez strażnika Państwowej Straży Łowieckiej czynności, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy o Policji. 8. Strażnikowi Państwowej Straży Łowieckiej wykonującemu obowiązki na terenach obwodów łowieckich przysługują uprawnienia określone odrębnymi przepisami odnoszącymi się do: 1) Straży Ochrony Przyrody 31) — w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie przyrody; 2) Państwowej Straży Rybackiej — w zakresie kontroli legalności dokonywania połowu; 3) strażników leśnych — w zakresie zwalczania szkodnictwa leśnego. 9. (uchylony). 32) 10. Na sposób przeprowadzenia czynności, o których mowa w ust. 2, przysługuje zażalenie do prokuratora. 11. Strażnicy Państwowej Straży Łowieckiej przy wykonywaniu czynności służbowych korzystają z ochrony prawnej przewidzianej w przepisach Kodeksu karnego dla funkcjonariusza publicznego. Orzeczenia Art. 40. 1. Strażnicy, o których mowa w art. 36 ust. 3 pkt 2: 1) 33) wykonując zadania, współdziałają z Państwową Strażą Łowiecką i w przypadkach o których mowa w art. 11 pkt 1–3, 8 i 10-14 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, mogą użyć środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 12 lit. a tej ustawy, lub wykorzystać te środki. Przy wykonywaniu czynności służbowych stosuje się przepisy art. 39 ust. 2 pkt 1, 5, 6, 9 i 11 oraz ust. 5 i 11; 2) mają prawo do noszenia i używania broni myśliwskiej w celach ochrony zwierzyny przed drapieżnikami znajdującymi się na liście zwierząt łownych, zgodnie z rocznym planem łowieckim, o ile są członkami Polskiego Związku Łowieckiego. 2. Przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1, strażnik łowiecki ma obowiązek nosić odznakę strażnika oraz na żądanie okazywać legitymację służbową. 3. Broń myśliwska, o której mowa w ust. 1 pkt 2, może być nabywana przez dzierżawców bądź zarządców obwodów łowieckich oraz używana, ewidencjonowana i przechowywana na zasadach określonych w przepisach o broni i amunicji. Art. 41. 1. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i Ministrem Sprawiedliwości, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymogi kwalifikacji zawodowych, wzory legitymacji, umundurowania, oznak służbowych oraz odznak służbowych strażników Państwowej Straży Łowieckiej, a także szczegółowe kwalifikacje zawodowe, wzór oznaki i legitymacji strażnika łowieckiego. 2. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady: 1) współdziałania Państwowej Straży Łowieckiej z Policją i Polskim Związkiem Łowieckim; 2) posiadania, ewidencjonowania i przechowywania broni palnej bojowej, broni myśliwskiej śrutowej, amunicji oraz miotaczy gazu obezwładniającego w siedzibach straży. 3. 34) Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe sposoby ewidencjonowania i przechowywania w siedzibach Państwowej Straży Łowieckiej broni palnej bojowej, broni myśliwskiej śrutowej, amunicji i środków przymusu bezpośredniego. Rozporządzenie powinno określać szczegółowe wymogi dotyczące przechowywania i ewidencjonowania w siedzibach Państwowej Straży Łowieckiej broni palnej bojowej, broni myśliwskiej śrutowej, amunicji do tej broni oraz środków przymusu bezpośredniego, a także wzory dokumentów niezbędnych do ewidencjonowania broni i amunicji oraz środków przymusu bezpośredniego, ich wydawania i zdania, jak również warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać magazyn broni. Art. 40 wymienia przypadki w których strażnik łowiecki zatrudniany lub powoływany przez zarządcę lub dzierżawcę obwodu łowieckiego może użyć, lub wykorzystać w określonej sytuacji katalog środków przymusu bezpośredniego określony dla niego w Ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Dz.U. z 2013 poz. 628  Brzmienie od 5 czerwca 2013 USTAWA z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej Art. 11. Środków przymusu bezpośredniego można użyć lub wykorzystać je w przypadku konieczności podjęcia co najmniej jednego z następujących działań: 1) wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania zgodnie z wydanym przez uprawnionego poleceniem; 2) odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby; 3) przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby; 4) przeciwdziałania naruszeniu porządku lub bezpieczeństwa publicznego; 5) przeciwdziałania bezpośredniemu zamachowi na ochraniane przez uprawnionego obszary, obiekty lub urządzenia; 6) ochrony porządku lub bezpieczeństwa na obszarach lub w obiektach chronionych przez uprawnionego; 7) przeciwdziałania zamachowi na nienaruszalność granicy państwowej w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej; 8) przeciwdziałania niszczeniu mienia; 9) zapewnienia bezpieczeństwa konwoju lub doprowadzenia; 10) ujęcia osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą; 11) zatrzymania osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą; 12) pokonania biernego oporu; 13) pokonania czynnego oporu; 14) przeciwdziałania czynnościom zmierzającym do autoagresji Art. 12. 1. Środkami przymusu bezpośredniego są: 1) siła fizyczna w postaci technik: a) transportowych, b) obrony, c) ataku, d) obezwładnienia; 2) kajdanki: . . . 12) chemiczne środki obezwładniające w postaci: a) ręcznych miotaczy substancji obezwładniających, b) plecakowych miotaczy substancji obezwładniających, c) granatów łzawiących, d) innych urządzeń przeznaczonych do miotania środków obezwładniających; Art. 41 wyżej cytowanej ustawy nałożył na Ministrze właściwym do spraw środowiska obowiązek określenia w drodze rozporządzenia szczegółowych kwalifikacji zawodowych i wzoru oznaki i legitymacji strażnika łowieckiego. Niżej zamieszczam opracowane i obowiązujące rozporządzenie Dz.U. z 2005 nr 115 poz. 966  Brzmienie od 1 lipca 2005 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymogów kwalifikacji zawodowych, wzorów legitymacji, umundurowania, oznak i odznak służbowych strażników Państwowej Straży Łowieckiej oraz szczegółowych kwalifikacji zawodowych, wzorów oznaki i legitymacji strażnika łowieckiego Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. — Prawo łowieckie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 372, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: § 1. Strażnikiem Państwowej Straży Łowieckiej może być osoba, która posiada: 1) wykształcenie co najmniej średnie oraz dwuletni okres pracy w leśnictwie, rolnictwie, ochronie środowiska, parkach narodowych lub krajobrazowych albo 2) wykształcenie co najmniej średnie leśne, rolne, w ochronie środowiska lub pokrewne oraz roczny okres pracy w leśnictwie, rolnictwie, parkach narodowych lub krajobrazowych, albo 3) wykształcenie wyższe prawnicze, albo 4) wykształcenie średnie oraz była funkcjonariuszem Policji przez okres co najmniej trzech lat i nie została dyscyplinarnie wydalona ze służby w Policji, albo 5) wykształcenie co najmniej średnie i trzyletni staż w Polskim Związku Łowieckim. § 2. Wzór legitymacji strażnika Państwowej Straży Łowieckiej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. . . . § 7. Strażnikiem łowieckim może być osoba, która posiada wykształcenie co najmniej podstawowe oraz ukończyła kurs z zakresu gospodarki łowieckiej organizowany przez Polski Związek Łowiecki. § 8. Wzór oznaki strażnika łowieckiego określa załącznik nr 5 do rozporządzenia. § 9. Wzór legitymacji strażnika łowieckiego określa załącznik nr 6 do rozporządzenia. § 10. Umundurowanie Państwowej Straży Łowieckiej, zgodne z wzorami określonymi w rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 lipca 1997 r. w sprawie szczegółowych wymogów kwalifikacji zawodowych, wzorów legitymacji oraz umundurowania strażników Państwowej Straży Łowieckiej, a także szczegółowych kwalifikacji zawodowych, wzorów oznaki i legitymacji strażnika łowieckiego (Dz. U. Nr 119, poz. 755), może być używane przez okres 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. § 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 r. 3) . Minister Środowiska: T. Podgajniak Załącznik 5 WZÓR OZNAKI STRAŻNIKA ŁOWIECKIEGO Załącznik nr 6 WZÓR LEGITYMACJI STRAŻNIKA ŁOWIECKIEGO To strażnik łowiecki jest zwykle odpowiedzialny z ramienia Zarządu Koła za ochronę zwierzyny .Zagadnienie ochrony zwierzyny definiuje: USTAWA z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie Rozdział 3 Zasady gospodarki łowieckiej Art. 9. 1. Ochrona zwierzyny — poza zasadami określonymi w przepisach o ochronie przyrody — obejmuje tworzenie warunków bezpiecznego bytowania zwierzyny, a w szczególności: 1) zwalczanie kłusownictwa i wszelkich zjawisk szkodnictwa łowieckiego; 2) 6) zakaz — poza polowaniami i odłowami, sprawdzianami pracy psów myśliwskich, a także szkoleniami ptaków łowczych i psów myśliwskich, organizowanymi przez Polski Związek Łowiecki — płoszenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny; 3) 7) zakaz wybierania i posiadania jaj i piskląt, wyrabiania i posiadania wydmuszek oraz niszczenia legowisk, nor i gniazd ptasich; 4) 8) zakaz sprzedaży, transportu w celu sprzedaży, przetrzymywania w celu sprzedaży oraz oferowania do sprzedaży żywych lub martwych zwierząt łownych, jak również wszelkich łatwo rozpoznawalnych części lub produktów uzyskanych z tych zwierząt, z wyjątkiem tych zwierząt łownych, które zostały pozyskane zgodnie z prawem lub nabyte w inny legalny sposób. 2. 9) Starosta może wyrazić zgodę, na okres do 6 miesięcy, na przetrzymywanie zwierzyny, osobie, która weszła w jej posiadanie w wyniku osierocenia, wypadku lub innego uszkodzenia ciała zwierzyny, mając na uwadze potrzebę podjęcia koniecznej opieki i leczenia. Zwierzyna ta powinna następnie być przekazana uprawnionym podmiotom w celu dalszej hodowli. 3. Do celów hodowlanych, w tym eksportu, oraz celów naukowych dozwolone jest łowienie zwierzyny żywej wyłącznie w sieci i nieraniące pułapki, w tym pułapki niechwytające za kończynę. . . Można odnieść wrażenie że funkcja strażnika łowieckiego ma charakter kontrolno-represyjny , taki odbiór zakresu obowiązków i idących za nimi uprawnień jest zdecydowanie nieodpowiedni. Strażnik łowiecki pełni przede wszystkim funkcję ochronną i błędem będzie jeśli z założenia i bezpodstawnie będzie skupiał się na próbie kontrolowania Kolegów. Najważniejszą , związaną z etosem często niebezpiecznej pracy, a niegdyś służby strażnika łowieckiego funkcją jest ochrona zwierzyny i tworzenie jej warunków do bytowania. Strażnik łowiecki ze względu na charakter swojej pracy zobowiązany jest znać wszystkie gatunki zwierząt łownych i okresy polowań. Powinien również doskonale znać powierzony mu teren obwodu W trakcie wykonywania obowiązków służbowych strażnik łowiecki może spotkać się w swojej pracy ze zdarzeniami o charakterze wykroczeń ,a nawet przestępstw. Reagowanie w takich sytuacjach wymaga bardzo dużej rozwagi i umiejętności realnej oceny sytuacji. Strażnicy łowieccy wykonujący swoje obowiązki w danych kołach łowieckich są niezwykle istotnym narzędziem walki z kłusownictwem i szkodnictwem łowieckim. Mimo bardzo ograniczonych uprawnień chociażby w stosunku do poprzedniej ustawy dotyczącej prawa łowieckiego. Wybór na funkcję strażnika łowieckiego musi być poparty zaufaniem i pewnością że osoba przyjmująca obowiązki jest w stanie podołać wszystkim aspektom pracy strażnika łowieckiego. Strażnik ze względu na charakter swojej pracy jest bardzo często kojarzony z ogółem społeczności łowieckiej , stąd wynika również jego w pewnym stopniu funkcja reprezentatywna. Dlatego też Zarząd Koła musi na to stanowisko wyznaczyć osobę naprawdę godną. Wykonując obowiązki strażnik łowiecki oprócz aktów kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego może zetknąć się również ze szkodnictwem polnym ,leśnym ,a nawet ogrodowym ujętym w Kodeksie Wykroczeń w Rozdziale ł XIX. Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe art. 148 – 166. Strażnicy łowieccy zostali wymienieni w Ustawie o ochronie zwierząt Dz.U.2013.0.856 z dnia 21 sierpnia 1997 r. jako jedna ze służb uprawnionych do podjęcia decyzji w przypadku konieczności bezzwłocznego uśmiercenia, w celu zakończenia cierpień zwierzęcia.