ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA

z dnia 29 grudnia 1998 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania.

[Dz.U.99.3.19 z dnia 15 stycznia 1999 r.]


Na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. Nr 147, poz. 713, z 1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr 60, poz. 369, Nr 80, poz. 491, Nr 88, poz. 554, Nr 110, poz. 715 i Nr 133, poz. 884 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:


§ 1. W rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 4 kwietnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania (Dz. U. Nr 35, poz. 215) wprowadza się następujące zmiany:

1)  w § 4 dodaje się pkt 14 i 15 w brzmieniu:
"14)  drapieżnikach - rozumie się przez to: lisy (Vulpes vulpes), kuny leśne (Martes martes), kuny domowe (Martes foina) i tchórze zwyczajne (Mustela putorius),
15)  otoku - rozumie się przez to kilkumetrową linkę, na której prowadzony jest pies ułożony do poszukiwania postrzałków.";

2)  § 6 otrzymuje brzmienie:
"§ 6. 1.  Do wykonywania polowania oraz odstrzału szkodników dopuszczona jest wyłącznie myśliwska broń palna, z której po maksymalnym załadowaniu można oddać najwyżej pięć pojedynczych strzałów; magazynek broni samopowtarzalnej może zawierać najwyżej dwa naboje.

  2.  Polowanie na łosie, jelenie, daniele, sarny, muflony i dziki odbywa się, z zastrzeżeniem ust. 3, wyłącznie przy użyciu myśliwskiej broni palnej o lufach gwintowanych i kalibrze minimum 5,6 mm oraz stosowanych do niej naboi myśliwskich z pociskami półpłaszczowymi, które w odległości 100 m od wylotu lufy posiadają energię nie mniejszą niż:

1)  2.500 J przy polowaniu na łosie,
2)  2.000 J przy polowaniu na jelenie, daniele, muflony i dziki,
3)  1.000 J przy polowaniu na sarny.

  3.  Na zwierzynę, o której mowa w ust. 2, z wyjątkiem łosi i jeleni byków, dopuszcza się polowanie z broni o lufach gładkich, z użyciem myśliwskich naboi kulowych.

  4.  Do wykonywania polowania na zwierzynę drobną, z zastrzeżeniem ust. 5, używa się wyłącznie myśliwskich naboi śrutowych ze śrutem o średnicy do 4,5 mm.

  5.  Na drapieżniki można polować używając myśliwskich naboi śrutowych wymienionych w ust. 4 lub myśliwskich naboi kulowych wymienionych w ust. 2 pkt 3, z uwzględnieniem ust. 3, oraz naboi myśliwskich z pociskami pełnopłaszczowymi.";

  3)  § 7 otrzymuje brzmienie:
"§ 7.  Do wykonywania polowania zabrania się używania celowników noktowizyjnych, termowizyjnych i laserowych oraz sztucznego światła.";

  4)  w § 8 :
a)  pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1)  polowanie z psami lub naganką może odbywać się w okresie od pierwszej soboty przed 1 października do pierwszej niedzieli po 15 stycznia; ograniczenie to nie dotyczy polowania z psami na ptactwo łowne, z psami i naganką na lisy oraz poszukiwania postrzałka z psem na otoku,"
b)  pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"3)  poszukiwanie postrzałka zwierzyny grubej w obwodzie łowieckim, w którym myśliwy nie ma upoważnienia do wykonywania polowania, może odbywać się pod warunkiem zawiadomienia o tym dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego w ciągu 12 godzin od chwili podjęcia poszukiwań; poszukujący postrzałka może korzystać z pomocy psa prowadzonego na otoku,";

  5)  w § 8 w pkt 2 skreśla się wyrazy "wilki i";

  6)  w § 9 w pkt 2 i w § 10 w ust. 1 w pkt 1 skreśla się wyraz "wilki";

  7)  w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2.  Myśliwy, a w przypadku cudzoziemców myśliwy będący przedstawicielem dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, obowiązany jest przedstawić pozyskane trofeum do oceny prawidłowości wykonania odstrzału. Oceny dokonuje właściwy nadleśniczy przy udziale przedstawiciela dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego oraz przedstawiciela właściwego terytorialnie zarządu wojewódzkiego Polskiego Związku Łowieckiego.";

  8)  w § 13 wprowadza się następujące zmiany:
a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1.  Myśliwy przybywający na polowanie indywidualne wpisuje się do książki ewidencji, zwanej dalej "książką ewidencji", prowadzonej przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego albo przez upoważnioną przez niego osobę. Miejsce wyłożenia książki ewidencji dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego uzgadnia z właściwym nadleśniczym.",
b)  skreśla się ust. 2;

  9)  w § 14 skreśla się wyrazy "określonym w upoważnieniu";

  10)  w § 15 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
"1a.  Polowanie zbiorowe może być wykonywane z udziałem zarówno naganki, jak i psów.";

  11)  § 18 otrzymuje brzmienie:
"§ 18.  Nie wolno polować indywidualnie w dniu polowania zbiorowego na terenie, na którym ma się ono odbywać.";

  12)  w § 19 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
"3.  Organizujący polowanie zbiorowe oraz prowadzący to polowanie odpowiedzialni są za zaopatrzenie w wierzchnie okrycie naganiaczy, zapewniające dobrą widoczność naganiaczy przez myśliwych.";

  13)  w § 21 w ust. 1 w pkt 1 po wyrazie "zwierzynę" stawia się przecinek, po którym dodaje się wyrazy "w jakiej ilości";

  14)  w § 31 wprowadza się następujące zmiany:
a)  w pkt 1 po wyrazie "linii" dodaje się wyrazy: "i na flankach",
b)  skreśla się pkt 2;

  15)  w § 38 :
a)  ust. 1-3 otrzymują brzmienie:
"1.  Na polowaniu zbiorowym broń wolno załadować dopiero po zajęciu stanowiska przed pierwszym pędzeniem.
2.  Na polowaniu zbiorowym myśliwy może oddać strzał do zwierzyny dopiero po zajęciu stanowisk przez jego sąsiadów.
3.  Na polowaniu zbiorowym między pędzeniami myśliwy musi usunąć naboje z komór nabojowych przed zejściem ze stanowiska. Ponowne wprowadzenie nabojów do komór nabojowych może nastąpić dopiero po zajęciu stanowiska w następnym pędzeniu.",
b)  po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
"3a.  Po zakończeniu ostatniego pędzenia, przed zejściem ze stanowiska, myśliwy musi broń rozładować.",
c)  ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4.  Prowadzący polowanie powinien wyrywkowo sprawdzać w czasie przerw w polowaniu, czy myśliwi usunęli naboje z komór nabojowych, a po jego zakończeniu, czy myśliwi rozładowali broń.";

  16)  w § 42 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2.  Na polowaniu indywidualnym naciąganie przyspiesznika może nastąpić dopiero po dokładnym rozpoznaniu zwierzyny i złożeniu się do strzału; jeżeli strzał nie nastąpił, broń należy zabezpieczyć przed możliwością oddania strzału, a następnie zwolnić przyspiesznik."

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Ochrony Środowiska      
Okresy polowań Powrót na
stronę główną