STATUT

KOŁA ŁOWIECKIEGO

CIETRZEW

 

z siedzibą w Gdańsku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maj 1998

 

 

 

W roku jubileuszu

50-lecia Koła Łowieckiego CIETRZEW w Gdańsku

i

75-lecia Polskiego Związku Łowieckiego

niżej wymienieni członkowie Koła zgromadzeni na

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

zwołanym w dniu 16 maja 1998 w Gołuniu,

uchwalają nowy statut Koła w brzmieniu poniższym,

co potwierdzają własnoręcznym podpisem.

 

 

1. Paweł Caboń16. Karol Kozak31. Dariusz Orłowski
2. Władysław Caboń 17. Janusz Kuncewicz32. Stanisław Orzechowski
3. Hieronim Chodkowski 18. Jan Kupiec 33. Ireneusz Ożóg
4. Jerzy Dawidowski 19. Jan Lewandowski 34. Marian Poborca
5. Franciszek Dobek 20. Stanisław Lichoń 35. Kazimierz Rutkowski
6. Roman Dobek 21. Dariusz Literski 36. Marek Szymborski
7. Henryk Fede 22. Piotr Lubiński 37. Zbigniew Szymborski
8. Piotr Gawlicki 23. Roman Łącki 38. Józef Stachowski
9. Zygmunt Górski 24. Marek Łukaszewicz 39. Henryk Tisler
10. Ryszard Grulkowski 25. Gabriel Łyczak 40. Józef Usewicz
11. Jan Gryń 26. Jerzy Makowski 41. Mirosław Wojnałowicz
12. Jan Każyszka 27. Waldemar Mazur 42. Gerard Wrycza
13. Janusz Klaman 28. Józef Mielewczyk 43. Janusz Zarzycki
14. Marek Kowalczyk 29. Edmund Nieżórawski 44. Piotr Zarzycki
15. Zygmunt Kowalczyk30. Andrzej Nowacki 45. Romuald Zygmański

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Koło łowieckie, zwane dalej Kołem, jest zrzeszeniem osób fizycznych, mających uprawnienia do wykonywania polowania i będących jednocześnie członkami Zrzeszenia Polski Związek Łowiecki.

 

§ 2

Nazwą Koła jest: Koło Łowieckie "CIETRZEW" w Gdańsku

 

§ 3

Siedzibą Koła jest miasto Gdańsk, a aktualny adres Koła jest określany przez Zarząd.

 

§ 4

Koło jest członkiem Zrzeszenia Polski Związek Łowiecki, zwanego dalej Zrzeszeniem.

 

§ 5

 1. Koło posiada osobowość prawną.
 2. Koło prowadzi działalność na podstawie ustawy 'Prawo łowieckie', statutu Zrzeszenia oraz zarejestrowanego statutu Koła, zwanego dalej Statutem.
 3. Koło ponosi pełną odpowiedzialność za swoje zobowiązania, które w pierwszej kolejności zaspokajane są z majątku Koła.
 4. Członkowie Koła odpowiadają solidarnie i bez ograniczeń za zobowiązania Koła.

 

§ 6

Koło ma prawo używać pieczęci, odznak i sztandaru, których wzór ustala samodzielnie.

 

 

ROZDZIAŁ II

Zadania Koła i sposób ich realizacji

 

§ 7

1. Koło działa na rzecz ochrony środowiska i odpowiada za hodowlę i ochronę zwierzyny na terenie dzierżawionych obwodów.

2. Koło prowadzi gospodarkę łowiecką w dzierżawionych obwodach zgodnie z przepisami prawa łowieckiego i zatwierdzonymi łowieckimi planami hodowlanymi, a w tym w szczególności ma za zadanie:

2.1. poprawianie warunków bytowania zwierzyny;

2.2. zagospodarowywanie obwodów łowieckich i utrzymywanie w nich odpowiedniej ilości urządzeń łowieckich;

2.3. gromadzenie odpowiednich ilości karmy;

2.4. dokarmianie zwierzyny przez cały rok;

2.5. wykonywanie polowań indywidualnych;

2.6. organizowanie polowań zbiorowych;

2.7. ograniczanie szkód łowieckich.

3. Koło współdziała z organami Zrzeszenia oraz administracją państwową i samorządową w zakresie:

3.1. ochrony środowiska przyrodniczego,

3.2. zachowania i rozwoju populacji zwierząt łownych i innych zwierząt dziko żyjących,

3.3. zwalczania kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego

4. Do zadań Koła należy ponadto:

4.1. pielęgnowanie w Kole historycznych wartości kultury materialnej i duchowej łowiectwa;

4.2. utrzymywanie i pomnażanie majątku Koła;

4.3. prowadzenie działalności gospodarczej w celu realizacji statutowych zadań Koła;

4.4. czuwanie nad przestrzeganiem w Kole prawa, zasad etyki, obyczajów i tradycji łowieckiej;

4.5. popieranie w Kole hodowli użytkowych psów myśliwskich;

4.6. podnoszenie wiedzy o łowiectwie i środowisku przyrodniczym wśród członków Koła i ich rodzin;

4.7. podnoszenie praktycznych umiejętności strzeleckich wśród członków Koła;

4.8. kształtowanie prawidłowych postaw członków Koła i ich wzajemnego współżycia koleżeńskiego;

4.9. utrzymywanie przyjaznych stosunków z ludnością zamieszkałą na terenach dzierżawionych obwodów oraz propagowanie wśród niej idei łowiectwa i ochrony środowiska;

4.10. współpraca w realizacji zadań statutowych Zrzeszenia z jego organami oraz z innymi kołami łowieckimi, w tym przede wszystkim z kołami dzierżawiącymi sąsiednie obwody łowieckie.

 1. Koło realizuje inne zadania wynikające dla kół łowieckich i ich członków z ustawy 'Prawo łowieckie' oraz statutu Zrzeszenia;

 

§ 8

Zadania Koła realizują wszyscy jego członkowie w oparciu o niniejszy Statut oraz uchwały Walnych Zgromadzeń i Zarządu Koła.

 

 

ROZDZIAŁ III

Członkostwo w Kole

 

§ 9

1. Członkiem Koła może zostać osoba będąca już członkiem Zrzeszenia.

2. Osoba ubiegajacym się równocześnie o członkostwo w Zrzeszeniu i Kole może zostać jego członkiem, jeżeli jest:

 • obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej korzystającym z pełni praw obywatelskich; lub
 • cudzoziemcem posiadającym prawo pobytu lub kartę stałego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej,

która:

2.1. jest pełnoletnia;

2.2. odbyła staż w Kole i otrzymała pozytywną opinię Zarządu Koła o praktycznym opanowaniu zagadnień łowiectwa;

2.3. zdała określony innymi przepisami egzamin z zakresu łowiectwa oraz wykazała się umiejętnościami strzeleckimi;

2.4. nie była karana za przestępstwa określone w ustawie 'Prawo łowieckie'.

 1. Warunek ust.2.2 wyżej nie obowiązuje osób określonych statutem Zrzeszenia, jako zwolnionych z odbywania stażu.
 2. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Koła składa w Zarządzie Koła deklarację według wzoru stanowiącego Załącznik do niniejszego statutu.
 3. Osoba zainteresowana członkostwem zobowiązana jest określić w deklaracji, czy Koło ma być jej kołem macierzystym.

 

§ 10

 1. Przed uchwaleniem stanowiska w sprawie przyjęcia członka, Zarząd Koła rozpatruje deklarację i wysłuchuje zainteresowanego oraz dwóch członków Koła, którzy deklarują się dać świadectwo właściwych walorów etycznych i moralnych kandydata, będących rękojmią prawidłowego wykonywania przez niego łowiectwa.
 2. Przyjęcie na członka Koła następuje uchwałą Zarządu, określającą datę przyjęcia.
 3. Przyjęcie członka do Koła potwierdza się na deklaracji podpisami złożonymi przez dwóch członków Zarządu z podaniem daty przyjęcia.
 4. Od decyzji odmownej w sprawie przyjęcia do Koła zainteresowanemu przysługuje odwołanie.
 5. Zainteresowany staje się członkiem Koła z dniem uregulowania wszystkich opłat obowiązujących nowowstępujących.

 

§ 11

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na staż do Koła składa w Zarządzie Koła deklarację według wzoru stanowiącego Załącznik do Statutu.
 2. Przed uchwaleniem stanowiska w sprawie przyjęcia na staż, Zarząd Koła rozpatruje deklarację i wysłuchuje zainteresowanego oraz członka Koła, który deklaruje się być opiekunem kandydata na stażu lub jest typowany do tej roli przez Zarząd Koła.
 3. Przyjęcia na staż w Kole dokonuje Zarząd swoja uchwałą, określając datę rozpoczęcia się stażu.
 4. Przyjęcie na staż do Koła potwierdza się na deklaracji podpisami złożonymi przez dwóch członków Zarządu z podaniem daty przyjęcia.
 5. Od decyzji odmownej w sprawie przyjęcia na staż, zainteresowanemu przysługuje odwołanie.
 6. Uchwała o przyjęciu na staż w Kole jest równoznaczna udzieleniu promesy pozytywnej uchwały o przyjęciu na członka i uzyskania członkostwa Zrzeszenia, jeżeli spełnione zostaną warunki określone w §9 ust.2, z zastrzeżeniem §9 ust.3 wyżej.

 

§ 12

 1. Członkostwo w Kole wygasa na skutek dobrowolnego wystąpienia z Koła lub śmierci członka.
 2. Członek traci członkostwo w Kole również na skutek skreślenia go z listy członków lub wykluczenia z Koła.

 

§ 13

 1. Skreślenie z listy członków Koła następuje w przypadku:
 2. 1.1. niepłacenia składek i innych opłat na rzecz Koła przez okres dłuższy niż 3 miesiące;

  1.2. udokumentowanej utraty członkostwa w Zrzeszeniu .

 3. Skreślenia w drodze uchwały dokonuje Zarząd Koła.
 4. Zainteresowany winien zostać powiadomiony na piśmie o treści uchwały o skreśleniu i jej uzasadnieniu oraz pouczony o trybie odwołania.
 5. Od uchwały o skreśleniu przysługuje odwołanie.
 6. Osoby skreślone z przyczyn powołanych wyżej w ust.1.1, mogą zostać powtórnie przyjęte na członka Koła po uregulowaniu zaległości będących przyczyną skreślenia, w drodze przewidzianej Statutem.

 

§ 14

1. Wykluczenie członka z Koła może nastąpić w przypadku:

1.1. nieprzestrzegania Statutu bądź uporczywego uchylania się od wykonywania obowiązków nałożonych przez Koło;

1.2. nie przestrzegania zasad współżycia koleżeńskiego;

1.3. gdy będąc obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej nie może korzystać w pełni z praw obywatelskich;

1.4. ujawniono, że został ukarany za przestępstwa wymienione w ustawie 'Prawo łowieckie'.

 1. O wykluczeniu decyduje Walne Zgromadzenie Koła w drodze uchwały potwierdzającej zasadność zarzutów.
 2. Zainteresowany winien zostać powiadomiony na piśmie o treści uchwały o wykluczeniu i jej uzasadnieniu oraz pouczony o trybie odwołania.
 3. Od uchwały o wykluczeniu przysługuje odwołanie.

 

§ 15

 1. Członek skreślony lub wykluczony z Koła winien opłacić składkę członkowską na rzecz Koła do końca miesiąca, w którym ustało członkostwo oraz uregulować wszystkie inne zobowiązania na rzecz Koła.
 2. Walne Zgromadzenie może swoją uchwałą umorzyć w całości lub części należności na rzecz Koła od członka skreślonego lub wykluczonego.
 3. Ponowne przyjęcie na członka osoby wykluczonej uprzednio z Koła może nastąpić po upływie 2 lat od daty uchwały o wykluczeniu, chyba że Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o skróceniu tego terminu wobec danego zainteresowanego.

 

§ 16

Członkowie, dla których Koło jest kołem niemacierzystym, podlegają wszystkim postanowieniom niniejszego statutu, chyba że przepis szczegółowy Statutu stanowi inaczej.

 

§ 17

 1. Zasłużony dla Koła członek może uzyskać tytuł Członka Honorowego.
 2. Nadanie tytułu Członka Honorowego następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia.
 3. Osoba prawna lub osoba fizyczna może uzyskać tytuł Członka Wspierającego, jeżeli swoim działaniem wspomaga realizację zadań statutowych Koła.
 4. Nadanie tytułu Członka Wspierającego następuje uchwałą Zarządu.
 5. Uprawnienia i obowiązki powołane niniejszym statutem odnoszą się do członków Koła, chyba że specjalnie zaznaczono, że dotyczą osób obdarzonych tytułem Członka Honorowego lub Wspierającego.

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

Prawa i obowiązki członków

 

§ 18

1. Członek Koła ma prawo:

1.1. wybierać i być wybieranym do władz i organów Koła oraz Zrzeszenia, chyba że Statut stanowi inaczej;

1.2. oceniać działalność Koła, decydować o jego sprawach oraz zgłaszać odpowiednie wnioski;

1.3. korzystać z opieki i pomocy władz i organów Zrzeszenia w zakresie wykonywania łowiectwa;

1.4. składać oświadczenia i osobiste wyjaśnienia we wszystkich przypadkach, w których władze i organy Koła mają podjąć uchwały dotyczące jego osoby i odwoływać się od tych uchwał na zasadach ustalonych Statutem;

1.5. polować indywidualnie na zasadach określonych w odrębnych przepisach i w oparciu o otrzymany odstrzał, o który ubiegać się można nie posiadając zaległości finansowych i rzeczowych w zakresie obowiązkowych świadczeń na rzecz Koła;

1.6. polować zbiorowo na zasadach określonych w odrębnych przepisach w ramach polowań organizowanych przez Koło;

1.7. nosić oznakę łowiecką, odznaczenia łowieckie oraz strój organizacyjny z właściwymi dystynkcjami.

 1. Przepis ust. 1.4. wyżej ma również zastosowanie do kandydatów na stażu w Kole.
 2. Członek, dla których Koło jest kołem niemacierzystym, nie może być wybierany do władz i organów Koła oraz jako delegat na Wojewódzki Zjazd Delegatów Zrzeszenia PZŁ.

 

§ 19

 1. Członek Koła jest zobowiązany:
 2. 1.1. dbać o dobre imię łowiectwa polskiego, Zrzeszenia i Koła;

  1.2. przestrzegać ustawy 'Prawo łowieckie', statutu, uchwał władz i organów Zrzeszenia oraz Statutu , uchwał władz i organów Koła;

  1.3. przestrzegać dobrych obyczajów oraz zasad etyki i tradycji łowieckiej;

  1.4. wykonywać zadania Koła nałożone Statutem oraz współdziałać z władzami i organami Zrzeszenia w wykonywaniu statutowych zadań Zrzeszenia;

  1.5. wykonywać zadania, które zostaną mu zlecone przez władze i organa Koła;

  1.6. składać zeznania i wyjaśnienia na żądanie władz i organów Zr:eszenia oraz Koła;

  1.7. ochraniać mienie Koła oraz Zrzeszenia i zwalczać jego marnotrawienie;

  1.8. wnieść opłaty przewidziane niniejszym statutem dla członków przyjmowanych do Koła;

  1.9. terminowo uiszczać składki członkowskie i inne opłaty uchwalone przez uprawnione do tego władze lub organy Koła oraz Zrzeszenia ;

  1.10. brać czynny udział w zwalczaniu kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego;

  1.11. podnosić wiedzę łowiecką oraz doskonalić umiejętności strzeleckie;

  1.12. poddawać się prawomocnym orzeczeniom sądów łowieckich i wydanym przez te sądy decyzjom;

 3. Obowiązki określone w ust.1 wyżej dotyczą również kandydatów na stażu, z zastrzeżeniem ust. 1.8 i 1.9.

 

§ 20

 1. Członek Honorowy zwolniony jest z obowiązku wnoszenia składki członkowskiej oraz na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może być zwolniony z innych opłat wnoszonych przez członków na rzecz Koła.
 2. Członek Wspierający Koła ma prawo uczestniczyć we wszystkich pracach i imprezach organizowanych przez Koło na warunkach jak członek Koła, za wyjątkiem polowania, chyba że dotyczy to osób fizycznych będących członkami Zrzeszenia.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

Sankcje organizacyjne

§ 21

 1. Za dopuszczenie się przez członków naruszeń obowiązków statutowych lub też uchwał władz i organów Koła, jak i innych przepisów organizacyjnych nie skutkujących skreśleniem lub wykluczeniem członka z Koła, Zarząd Koła może stosować następujące kary:

1.1. ostrzeżenie

1.2. nagana

1.3. zawieszenie w prawach do wykonywania polowań lub niektórych ich rodzajów na okres do 6 miesięcy,

1.4. zawieszenie w prawach członka Koła na okres do 1 roku.

1.5. kara pieniężna

 1. Przepisy ust.1 nie dotyczą czynów karalnych z ustawy 'Prawo łowieckie'.
 2. Każda z czterech określonych w ust. 1.2 - 1.4 wyżej kar, może być połączona z dodatkową karą pienieżną.

 

§ 22

 1. Prowadzący polowanie zbiorowe może stosować kary pieniężne wobec uczestników polowania uchybiających zasadom bezpieczeństwa na polowaniu, obowiazującym przepisom o wykonywaniu polowań zbiorowych lub zasadom wynikającym z uchwał władz i organów Koła.
 2. Kara pieniężna nakładana przez prowadzącego polowanie nie może być niższa niż 1-miesięczna składka członkowska w Kole, przy czym minimalna kara za oddanie strzału naruszającego zasady bezpieczeństwa nie może być niższa od 6-miesięcznej składki członkowskiej w Kole.
 3. Prowadzący polowanie zbiorowe może wykluczyć z polowania uczestnika, który nie gwarantuje w jego ocenie zachowania bezpieczeństwa na polowaniu, a jeżeli wykluczany uczestnik naruszył zasady bezpieczeństwa, nałożyć na niego dodatkowo karę pieniężną. Decyzja o wykluczeniu z polowania jest ostateczna i podlega natychmiastowemu wykonaniu.
 4. Od decyzji nakładającej karę pieniężną przez prowadzącego polowanie służy odwołanie do Zarządu Koła, złożone na pismie w ciągu 7 dni od daty polowania.

 

§ 23

 1. Karę ostrzeżenia stosuje sie przede wszystkim wobec drobnych uchybień organizacyjnych.
 2. Kary ostrzeżenia nie można stosować, jeżeli kwalifikujące się do ostrzeżenia wykroczenie popełnione zostało w okresie 1 roku od udzielenia danemu członkowi kary ostrzeżenia za inne wykroczenie.
 3. Maksymalna kara pieniężna, którą można połączyć z ostrzeżeniem wynosi równowartość 6-miesięcznej składki członkowskiej w Kole.

 

§ 24

 1. Karę nagany stosuję sie przede wszystkim wobec naruszeń Statutu lub uchwał władz i organów Koła oraz wobec drobnych uchybień organiza-cyjnych popełnionych w okresie wymienionym w §23 ust.2 Statutu.
 2. Kary nagany nie można stosować, jeżeli kwalifikujące się do nagany wykroczenie popełnione zostało w okresie 1 roku od udzielenia danemu członkowi kary nagany za inne wykroczenie.
 3. Maksymalna kara pieniężna, którą można połączyć z naganą wynosi równowartość 1-rocznej składki członkowskiej w Kole.

 

§ 25

 1. Karę zawieszenie w prawach do wykonywania polowań lub niektórych ich rodzajów stosuje się przede wszystkim do naruszeń zasad wykonywania polowania, obowiązków określonych Statutem, uchwałami władz i organów Koła oraz wykroczeń kwalifikujących się do nagany popełnionych w okresie wymienionym w §24 ust.2 Statutu.
 2. Kary zawieszenia w prawach do wykonywania polowań lub niektórych ich rodzajów nie wolno stosować, jeżeli kwalifikujące się do tej kary wykroczenie zostało dokonane w okresie odbywania kary tego samego rodzaju.
 3. Rozpoczęcie wykonywania kary zawieszenia w prawach do wykonywania polowań lub niektórych ich rodzajów rozpoczyna się w momencie jej uprawomocnienia, to jest w momencie podjęcia decyzji przez organ odwoławczy lub po upływie terminu odwoławczego, jeżeli od decyzji Zarządu nie zostało złożone odwołanie.

 

§ 26

 1. Karę zawieszenia w prawach członka Koła stosuje się wobec najpoważniejszych naruszeń obowiązków statutowych lub też uchwał władz i organów Koła, jak i innych przepisów organizacyjnych nie skutkujących skreśleniem lub wykluczeniem z Koła.
 2. Zainteresowany winien zostać powiadomiony na piśmie o treści uchwały o zawieszeniu w prawach członka i jej uzasadnieniu oraz pouczony o trybie odwołania.
 3. Rozpoczęcie wykonywania kary zawieszenia w prawach członka rozpoczyna się w momencie jej uprawomocnienia, to jest w momencie podjęcia decyzji przez organ odwoławczy lub po upływie terminu odwoławczego, jeżeli od decyzji Zarządu nie zostało złożone odwołanie.
 4. O zastosowaniu kary zawieszenia w prawach członka, Zarząd Koła obowiązany jest powiadomić w terminie 14 dni wojewódzkiego rzecznika dyscyplinarnego Zrzeszenia

 

§ 27

 1. Kara pieniężna można zostać udzielona samoistnie lub jako kara dodatkowa.
 2. Maksymalna kara pieniężna nie może być wyższa niż równowartość 2-letniej składki członkowskiej w Kole.
 3. Odwołanie nie wstrzymuje wykonania nałożonej kary pieniężnej.
 4. Członek ukarany karą pieniężną jest automatycznie zawieszony w prawach do wykonywania polowań, do momentu uiszczenia nałożonej kary pienięznej.

 

§ 28

 1. Kara nałożona przez Zarząd wobec członka obdarzonego tytułem Członka Honorowego jest zawieszana na okres do jednego roku i zostaje odwieszona, jeżeli Zarząd Koła uzna, że w okresie zawieszenia członek ten popełnił identyczne wykroczenie. Za to drugie wykroczenie kary już się nie wymierza.
 2. Adnotacja o każdej udzielonej przez Zarząd Koła karze wnoszona jest do dokumentów ewidencyjnych danego członka i usuwana z nich po upływie 5 lat od daty końca wykonania ostatniej udzielonej kary.

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

Fundusze i majątek

 

§ 29

 1. Na fundusze Koła składają się:

1.1. wpływy z wpisowego, składek członkowskich i innych opłat uchwalonych przez Walne Zgromadzenie;

1.2. wpływy z gospodarki łowieckiej Koła;

1.3. dobrowolne świadczenia osób fizycznych i prawnych;

1.4. dochody z imprez organizowanych przez Koło;

1.5. dotacje, darowizny, itp.;

1.6. dochody z prowadzonej działalności gospodarczej;

1.7. dochody ze sprzedaży rzeczy.

 1. Majątek Koła obejmuje nieruchomości i ruchomości nabyte w imieniu Koła przez jego władze i organy oraz urządzenia łowieckie wybudowane w dzierżawionych obwodach.
 2. Dochody i przychody Koła przeznacza się na finansowanie jego zadań statutowych.

 

§ 30

 1. Dochody i rozchody Koła realizowane są w ramach rocznych preliminarzy budżetowych, z których wykonania sporządza się się roczne sprawozdania finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu.
 2. Zarząd Koła nabywa i zbywa fundusze i majatek Koła ramach rocznego preliminarza dochodów i rozchodów.
 3. Działalność finansowa i księgowa Koła prowadzona jest w oparciu o obowiazujące przepisy rachunkowe.
 4. Nieruchomości Koła są nabywane i zbywane na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie.

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

Władze i organy Koła

 

§ 31

 1. Władzą Koła jest Walne Zgromadzenie Koła.
 2. Wybieralnymi organami Koła są :

2.1. Zarząd Koła.

2.2. Komisja Rewizyjna.

 1. Członek Koła może być równocześnie wybrany i pełnić funkcję tylko w jednym z organów Koła.
 2. Każdy członek pełniący funkcję w organach Koła może być, w przypadkach gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie naruszenia ustawy 'Prawo łowieckie' lub statutu Zrzeszenia, zawieszony przez Zarząd Wojewódzki Zrzeszenia w pełnieniu funkcji, do czasu Walnego Zgromadzenia lub do prawomocnego zakończenia postępowania dyscyplinarnego. Od decyzji tej przysługuje odwołanie.

 

 

WALNE ZGROMADZENIE

 

§ 32

 1. Walne Zgromadzenie tworzą członkowie Koła zebrani zgodnie z postanowieniami Statutu.
 2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Członek Koła może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście.
 4. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele władz i organów Zrzeszenia.
 5. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć zaproszeni goście.

§ 33

 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1.1. uchwalanie zmian Statutu Koła;

1.2. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła;

1.3. wybór delegatów na wojewódzki zjazd delegatów Zrzeszenia;

1.4. udzielania absolutorium członkom Zarządu;

1.5. wykluczanie członków z Koła;

1.6. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła;

1.7. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych;

1.8. uchwalenie planu działalności i preliminarza budżetowego Koła,

1.9. uchwalanie wysokości wpisowego, składek i opłat wnoszonych przez członków na rzecz Koła;

1.10. ustalenie zasad wydawania zezwoleń na polowania indywidualne;

1.11. zwalnianie członków w całości lub części ze składek i innych opłat na rzecz Koła;

1.12. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych i gospodarczych oraz nabywania w nich udziałów bądź akcji;

1.13. podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości;

1.14. określania wysokości zobowiązań jakie Zarząd ma prawo zaciągać w imieniu Koła;

1.15. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Koła;

1.16. nadzór nad decyzjami Zarządu Koła, w tym anulowanie decyzji niezaprotokółowanych przez Zarząd.

1.17. zgłaszanie wniosków o odznaczenia łowieckie;

1.18. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Koła;

1.19. powoływanie komisji problemowych i nadawanie im uprawnień;

1.20. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia;

1.21. zatwierdzanie protokółu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia;

1.22. uchwalanie i rozpatrywanie innych nie wymienionych wyżej spraw, a przewidzianych statutem Zrzeszenia i Statutem Koła.

 1. Każde Walne Zgromadzenie zobowiązane jest podjąć uchwały w przedmiocie:

2.1. zgodności ze Statutem zwołania i ważności Walnego Zgromadzenia;

2.2. porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

 

§ 34

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd raz do roku tak, aby odbyło się ono nie później niż w ciągu 45 dni po zakończeniu roku finansowego.
 2. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia musi być co najmniej:

2.1. rozpatrzenia i zatwierdzenie rocznego sprawozdania z działalności Zarządu

2.2. rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania Komisji Rewizyjnej;

2.3. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zarządu;

2.4. uchwalenia planu działalności i budżetu Koła na rok następny.

 

§ 35

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia może być zwołane przez Zarząd w każdym czasie.

2. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na żądanie:

2.1. Komisji Rewizyjnej Koła;

2.2. właściwego Zarządu Wojewódzkiego Zrzeszenia;

2.3. 1\3 ogólnej liczby członków Koła;

3. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia musi być złożone na piśmie z podaniem spraw, które mają być przedmiotem obrad.

4. Zarząd jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tak, aby odbyło się ono nie później niż w ciągu 45 dni od daty otrzymania żądania określonego w ust. 2.

5. Niezwołanie przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie podanym w ust.4 upoważnia podmioty określone w ust.2 wyżej do jego zwołania, przy zachowaniu reguł określonych w § 36 Statutu.

 

§ 36

 1. Zwołanie Walnego Zgromadzenia następuje przez pisemne zawiadomienie każdego członka Koła, wysłane co najmniej na 21 dni przed Zgromadzeniem z podaniem:

1.1. daty, godziny i miejsca mającego się odbyć Walnego Zgromadzenia;

1.2. proponowanego porządku obrad.

 

§ 37

 1. Walne Zgromadzenie władne jest podejmować uchwały i inne decyzje przy obecności co najmniej połowy członków Koła, gdy zostało zwołane zgodnie z postanowieniami Statutu i jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad przyjętym przez to Zgromadzenie.
 2. W przypadku gdy ilość obecnych na Walnym Zgromadzeniu nie odpowiada wymogom określonym w ust.1 wyżej, należy z zachowaniem wymogów §36 Statutu ponownie zwołać Walne Zgromadzenie, które władne będzie podejmować uchwały i decyzje bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków Koła.
 3. Od uchwały o ważności Walnego Zgromadzenia służy każdemu członkowi Koła prawo odwołania.

 

§ 38

 1. Walne Zgromadzenie wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.
 2. Sekretarz Walnego Zgromadzenia sporządza protokół z przebiegu obrad, który podpisuje wraz z jego przewodniczącym. Protokół podlega zatwierdzeniu na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Koła.
 3. Członkowie Koła mogą przeglądać protokoły Walnych Zgromadzeń.
 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Koła.

 

 

 

ZARZĄD KOŁA

 

§ 39

 1. Zarząd Koła jest organem wykonawczym Walnego Zgromadzenia.
 2. Zarząd składa się z 5 członków Koła, a w jego skład wchodzą: prezes, łowczy, podłowczy, sekretarz i skarbnik.
 3. Kadencja Zarządu trwa przez okres pięciu lat, rozpoczynając się i kończąc w dniu Walnego Zgromadzenia wybierającego Zarząd.
 4. Członek Zarządu może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie. Odwołanie całego Zarządu i wybór nowego rozpoczyna nową kadencję.
 5. Ustępujący członkowie Zarządu mogą być ponownie wybierani po upływie kadencji, z zastrzeżeniem ust.6 niżej.
 6. Członek Zarządu, który nie uzyskał absolutorium nie może być wybierany na następną kadencję.

 

§ 40

 1. Wyboru członków Zarządu dokonuje się na poszczególne funkcje w Zarządzie.
 2. Wybory do Zarządu są tajne, wg zgodnego ze Statutem regulaminu przyjętego przez Walne Zgromadzenie.
 3. Członkowie Zarządu pełnią swe funkcje społeczne i nie mogą być z tego tytułu wynagradzani.

 

§ 41

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
 2. Posiedzenia zwołuje i prowadzi prezes, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego członek Zarządu lub łowczy.
 3. Do ważności uchwał potrzebna jest obecność co najmniej trzech członków Zarządu, w tym prezesa lub łowczego.
 4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym chyba że Statut stanowi inaczej, a w przypadku równości głosów przeważa głos przewodniczącego posiedzenia.
 5. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący posiedzenia i sekretarz. Protokół podlega zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
 6. W posiedzeniu Zarządu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Komisji Rewizyjnej, zaproszeni przez Zarząd goście oraz członkowie Koła po wcześniejszym uzgodnieniu swojej obecności.

 

§ 42

 1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy Koła, z wyjątkiem zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia i Komisji Rewizyjnej, a w szczególności:

1.1. bieżące kierowanie sprawami związanymi z prowadzeniem gospodarki łowieckiej, działalności gospodarczej i organizacyjnej Koła;

1.2. wykonywanie preliminarza budżetowego;

1.3. opracowanie projektów planów działalności Koła;

1.4. ubezpieczenie majątku Koła;

1.5. wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia;

1.6. przedstawiania właściwemu Zarządowi Wojewódzkiemu Zrzeszenia uchwał Walnego Zgromadzenia;

1.7. wykonywanie zarządzeń organów administracji państwowej w zakresie łowiectwa oraz władz i organów Zrzeszenia;

1.8. składanie oświadczeń i wyjaśnień oraz wymaganych dokumentów na każde żądanie władz i organów Zrzeszenia;

1.9. zawieranie umów w granicach uprawnień nadanych przez Walne Zgromadzenie;

1.10. organizowanie nadzoru nad przebiegiem staży kandydackich;

1.11. przyjmowanie i skreślanie członków i kandydatów;

1.12. organizowanie i prowadzenie szkoleń;

1.13. organizowanie praktycznych szkoleń i treningów strzeleckich;

1.14. nakładanie na członków kar porządkowych, zawartych w Statucie;

1.15. wykonywanie innych zadań wynikających z niniejszego statutu.

 1. Zarząd podejmuje swoje decyzje na posiedzeniach. W sytuacjach wyjątkowych wymagających szybkich decyzji, Zarząd może uzgodnić swoje stanowisko poza posiedzeniami, przy akceptacji co najmnie trzech swoich członków, w tym prezesa. Decyzję tak podjętą wpisuje się do protokółu najbliższego posiedzenia Zarządu.
 2. Decyzje Zarządu niezaprotokólowane nie mają mocy wiążącej i w trybie odwoławczym lub w trybie nadzoru są anulowane przez Walne Zgromadzenie bez ich merytorycznego rozpatrywania.

 

§ 43

 1. Prezes Zarządu kieruje bieżącą działalnością Koła, reprezentuje Koło na zewnątrz, kieruje pracą Zarządu oraz zwołuje jego posiedzenia i przewodniczy na nich.
 2. Łowczy organizuje gospodarkę łowiecką w dzierżawionych obwodach, organizuje polowania, czuwa nad przestrzeganiem przez członków regulaminu polowań, a w szczególności zasad bezpieczeństwa, etyki łowieckiej, dobrych obyczajów myśliwskich i koleżeńskich, opracowuje wnioski do planów hodowlanych, prowadzi ewidencję polowań oraz statystykę w zakresie zagospodarowania obwodów, pozyskania zwierzyny i króli polowań w poszczególnych sezonach.
 3. Podłowczy wspomaga łowczego, koncentrując się na problemach dzierżawionego obwodu najbardziej oddalonego od siedziby Koła.
 4. Sekretarz sporządza protokoły zebrań Zarządu, prowadzi zbiór protokołów Walnych Zgromadzeń i Zarządu, prowadzi korespondencję, ewidencję członków i załatwia wszystkie sprawy związane z prowadzeniem biurowości Koła.
 5. Skarbnik, osobiście lub z pomocą osoby o odpowiednich kwalifikacjach, prowadzi kasę i rachunkowość Koła, ściąga wszelkie przypadające na rzecz Koła i Zrzeszenia składki i opłaty, czuwa nad prawidłowym wykonywaniem preliminarza budżetowego i prowadzi wszelką dokumentację finansowo - księgową.
 6. Szczegółowy regulamin uprawnień, odpowiedzialności i obowiązków poszczególnych członków Zarządu uchwala Zarząd.

 

§ 44

 1. Oświadczenia woli w imieniu Koła składają dwaj członkowie Zarządu, w tym prezes lub jeden członek Zarządu i osoba upoważniona przez Zarząd.
 2. Zarząd może swoją uchwałą udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych w imieniu Zarządu.

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

§ 45

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Walnego Zgromadzenia, który kontroluje całokształt działalności statutowej, organizacyjnej, gospodarczej i finansowej Zarządu Koła.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.
 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej pokrywa się z kadencją Zarządu.
 4. Ustępujący członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być wybierani ponownie w każdym czasie.

 

§ 46

 1. Wybory do Komisji Rewizyjnej są tajne, wg zgodnego ze Statutem regulaminu przyjętego przez Walne Zgromadzenie.
 2. Członek Komisji Rewizyjnej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swe funkcje społeczne i nie mogą być z tego tytułu wynagradzani.

 

§ 47

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. przeprowadzenie przynajmniej raz w roku rewizji kasy i rachunkowości oraz gospodarczej działalności Zarządu Koła;
 2. dokonywanie okresowych ocen działalności statutowej Zarządu Koła;
 3. sporządzanie protokołów z rewizji i ocen działalności oraz innych czynności;
 4. składanie ze swych czynności sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu, zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę rocznego sprawozdania finansowego;
 5. składanie wniosków w sprawie absolutorium dla członków Zarządu;
 6. współpraca z Wojewódzką Komisją Rewizyjną Zrzeszenia.

 

§ 48

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Komisja obowiązana jest dokonać kontroli działalności Zarządu, w tym dokumentacji finansowo-księgowej, co najmniej raz w roku.
 2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje i prowadzi jej przewodniczący.
 3. Do ważności uchwał potrzebna jest obecność co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej, w tym przewodniczącego.
 4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równości głosów przeważa głos przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 5. Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i protokolant.
 6. Komisja Rewizyjna może zlecać swoim członkom indywidualne zadania związane z realizacją swoich statutowych obowiązków. Rezultaty tych prac muszą zostać przyjęte na posiedzeniu Komisji.

Art. 49

W przypadku stwierdzenia poważnych naruszeń prawa przez Zarząd Koła lub poszczególnych jego członków Komisja Rewizyjna zobowiązana jest doprowadzić do zwołania Walnego Zgromadzenia.

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

Zasady organizacyjne

 

§ 50

 1. Koło musi liczyć co najmniej 15 członków.
 2. Walne Zgromadzenie może swoją uchwałą określić maksymalną ilość członków Koła, w zgodzie z obowiązującymi uchwałami władz Zrzeszenia.
 3. Koło nie może dzielić się bez zmiany niniejszego zapisu w Statucie.
 4. Koło może łączyć się z innym Kołem na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, o ile w kole połączonym obowiązywać będzie niniejszy Statut.

 

§ 51

 1. Walne Zgromadzenie podejmuje swoje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Koła, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.
 2. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały i decyzje organów Koła podejmowane są zwykłą większościa głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy członków danego organu.
 3. Uchwała o wykluczeniu członka z Koła podejmowana jest w głosowaniu tajnym, większością 2/3 członków Koła obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
 4. Uchwały w sprawie rozwiązania Koła podejmowane są większością 2/3 ogólnej liczby członków Koła.
 5. Wybór delegatów na zjazdy Zrzeszenia oraz wybór i odwołanie członków organów Koła odbywa się w głosowaniu tajnym.
 6. Uchwała Zarządu w sprawie sprawie zawieszenia członka w prawach członkowskich podejmowana jest w głosowaniu imiennym.

 

§ 52

 1. Zmiana Statutu Koła wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej przy zachowaniu poniższych zasad:
 2. 1.1. proponowane zmiany do Statutu dostarczone są członkom wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia;

  1.2. przyjęty przez Walne Zgromadzenie porządek obrad przewiduje zmiany w Statucie Koła.

  1.3. wyłoniona przez Walne Zgromadzenie komisja statutowa opracuje na podstawie dyskusji jednoznaczny tekst zmian do Statutu;

  1.4. głosowanie nad tekstem opracowanym i podpisanym przez komisję statutową odbywa się imiennie, przez podpisanie się na liście do głosowania w kolumnie "za", "przeciw" lub "wstrzymał się".

 3. Zmiany do Statutu uważa się za przyjęte, jeżeli głosowało za nimi 2/3 obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
 4. Zarząd Koła zobowiązany jest dostarczyć do właściwego Zarządu Wojewódzkiego Zrzeszenia uchwalone zmiany do Statutu, w ciągu 14 dni od powzięcia tych zmian.
 5. Każdemu członkowi Koła przysługuje odwołanie od uchwały o zmianie Statutu.

 

§ 53

 1. W sprawach przewidzianych Statutem od uchwał władz oraz organów Koła podjętych w pierwszej instancji, przysługuje stronom odwołanie.
 2. Odwołanie przysługuje od uchwał:
 3. 2.1. Zarządu Koła - do Walnego Zgromadzenia Koła;

  2.2. Walnego Zgromadzenia Koła - do Zarządu Wojewódzkiego Zrzeszenia;

  2.3. Zarządu Wojewódzkiego Zrzeszenia - do Wojewódzkiej Rady Łowieckiej.

  2.4. Wojewódzkiej Rady Łowieckiej - do Naczelnej Rady Łowieckiej.

 4. Odwołanie składa się w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o uchwale za pośrednictwem organu lub władzy, która podjęła tę uchwałę.
 5. Nie złożenie odwołania w terminie określonym w ust. 3 wyżej powoduje uprawomocnienie się danej uchwały.
 6. Gdy Statut nakazuje pisemne doręczenie uchwały, termin na złożenie odwołania liczony jest od doręczenia.
 7. O ile Statut nie stanowi inaczej, złożenie odwołania w trybie i terminie powołanych wyżej wstrzymuje wykonanie uchwały podjętej w pierwszej instancji, do czasu czasu rozpatrzenia tego odwołania przez właściwą władzę lub organ odwoławczy.
 8. Uchwały podjęte w trybie odwoławczym przez instancje wymienione w ust.2 wyżej są ostateczne. Ich wzruszenie jest mozliwe jedynie w okolicznościach przewidywanych statutem Zrzeszenia.

 

§ 54

Rokiem gospodarczym i obrachunkowym jest okres od 1 kwietnia do 31 marca.

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

Rozwiązanie i likwidacja koła

 

§ 55

 1. Koło przechodzi w stan likwidacji na skutek prawomocnej decyzji o rozwiązaniu Koła lub wykluczeniu Koła ze Zrzeszenia.
 2. Rozwiązanie Koła następuje na podstawie:
 3. 2.1. uchwały Walnego Zgromadzenia Koła; lub

  2.2. prawomocnej uchwały właściwej Wojewódzkiej Rady Łowieckiej podjętej w oparciu o postanowienia statutu Zrzeszenia

 4. Wykluczenie Koła ze Zrzeszenia może nastąpić na podstawie kary organizacyjnej przewidzianej statutem Zrzeszenia, na podstawie prawomocnej decyzji właściwej Wojewódzkiej Rady Łowieckiej.
 5. Od w/w decyzji służy odwołanie.

 

§ 56

 1. Likwidacji Koła dokonuje ostatni Zarząd Koła lub likwidatorzy powołani przez Walne Zgromadzenie Koła.
 2. W przypadkach powołanych statutem Zrzeszenia likwidatora wyznacza właściwy Zarząd Wojewódzki Zrzeszenia.

 

§ 57

 1. Likwidatorzy Koła zobowiązani są powiadomić niezwłocznie właściwy Zarząd Wojewódzki Zrzeszenia o powierzeniu im likwidacji z podaniem swoich nazwisk, imion i adresów;
 2. Po zakończeniu likwidacji Koła likwidatorzy składają właściwemu Zarządowi Wojewódzkiemu Zrzeszenia sprawozdanie z dokonanej likwidacji.

 

§ 58

Majątek pozostały po likwidacji Koła przechodzi na cele społeczne oznaczone w uchwale Walnego Zgromadzenia Koła dotyczącej jego likwidacji.

 

 

 

ROZDZIAŁ IX

Postanowienia końcowe i dodatkowe

 

§ 59

 1. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia, z mocą obowiązującą od dnia jego zarejestrowania.
 2. Dotychczasowe uchwały obowiązujące w Kole zachowują swoją moc, jeżeli nie są sprzeczne z niniejszym Statutem.
 3. Z chwilą wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc statut dotychczas obowiązujący w Kole.

 

Załącznik do
Statutu Koła

Zarząd Koła Łowieckiego

'CIETRZEW'

w Gdańsku

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

 

Ja niżej podpisany proszę o przyjęcie mnie do Koła w charakterze:

1. tylko staż kandydacki:                           2. kandydata i członka po stażu:

3. członka macierzystego                          4. członka niemacierzystego:

(proszę wstawić znak X zaznaczając swój wybór w odpowiednim miejscu)

Szczegółowe dane osobiste przedstawione zostały poniżej.

IMIONA

 

NAZWISKO

 

Data urodzenia

 

Obywatelstwo

 

Adres zamieszkania

 

Wykształcenie

 

Zawód wykonywany

 

Miejsce pracy

 

Telefon prywatny

 

Telefon służbowy

 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się ze statutem Koła, statutem Zrzeszenia Polski Związek Łowiecki oraz ustawą 'Prawo Łowieckie' i zobowiązuję się przestrzegać postanowień w/w aktów prawnych i podlegać ich rygorom.

Osobami wprowadzającymi są: 1. ............................... (na staż lub na członka)

                                                     2. ............................... (na członka)

W uzupełnieniu informacji o sobie oświadczam co następuje:

 1. Nie byłem karany za czyny wymienione w ustawie 'Prawo łowieckie';
 2. Nie byłem karany przez sądy powszechne;
 3. Byłem karany przez sądy powszechne za czyny wymienione niżej;
 4. ...........................................................................................................................;

 5. Nie byłem karany przez sądy Zrzeszenia Polski Związek Łowiecki;
 6. Byłem karany przez sądy Zrzeszenia PZŁ za czyny wymienione niżej:
 7. ...........................................................................................................................;

 8. Korzystam z pełni praw obywatelskich;
 9. Jestem cudzoziemcem posiadającym prawo pobytu lub kartę stałego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. Nie jestem członkiem Zrzeszenia PZŁ
 11. Nigdy nie byłem członkiem koła łowieckiego, ani Zrzeszenia PZŁ;
 12. Jestem członkiem Zrzeszenia PZŁ od .....................roku, ale nie należę do żadnego koła łowieckiego;
 13. Byłem w przeszłości, w latach podanych niżej członkiem macierzystym lub niemacierzystym następujących kół łowieckich:
 14. od ...................... do....................... Koła ...................... w .................

  od ...................... do....................... Koła ...................... w .................

  od ...................... do....................... Koła ...................... w .................

 15. Wystąpiłem z koła macierzystego ............... ze względu na poniższe powody:
 16. ............................................................................................................................

 17. Posiadam niemacierzyste członkostwo w następujących kołach łowieckich

............................................................................................................................

(Proszę skreślić stwierdzenia nie odpowiadające mojej osobie i uzupełnić informacje gdzie wskazano)

Zał.

 1. ..................................
 2. ..................................

............. ............................

(data)(własnoręczny podpis)

 

Zarząd Koła przyjął na staż kandydacki uchwałą z dnia ............... od dnia .............

Zarząd Koła nie przyjął na staż kandydacki swoją uchwałą z dnia .....................

 

.................................. ..................................

(podpis członka Zarządu)                         (podpis członka Zarządu)

Zarząd Koła przyjął na członka Koła uchwałą z dnia ............... od dnia ...............

Zarząd Koła nie przyjął na członka Koła swoją uchwałą z dnia .....................

 

.................................. ..................................

(podpis członka Zarządu)                        (podpis członka Zarządu)

Statut Koła
obowiązujący obecnie
Powrót