28/04/2007

Walne Zgromadzenie Członków Koła


Na Walnym Zgromadzeniu kończącym rok gospodarczy 2006/07 stawiło się w Kamierowie 30 członków koła. Sprawnie podpisano listę obecności i rozpoczęto posiedzenie. Na zgłoszonych kilka kandydatur na przewodniczącego obrad, tylko Piotr Gawlicki wyraził zgodę i został wybrany przy jednym głosie wstrzymującym. Na sekretarza obrad wybrano jednogłośnie Ireneusza Ożoga.

Sprawozdanie zarządu odczytał prezes Piotr Gawlicki, a sprawozdanie komisji rewizyjnej, jej przewodniczący Jan Lewandowski.

Po sprawozdaniach była dyskusja, w której dominującym tematem był temat wałkowany juz od kilkunastu lat: czy uprawiać swoje pole posiadane przez koło, czy też karmę nabywać gotową. Orędownikiem samodzielnej uprawy przez koło był Kolega Józef Stachowski. Dyskusja trwałaby pewnie do wieczora, gdyby przewodniczący obrad nie zapytał się, czy Kol. Stachowski weźmie na siebie obowišzek organizacji upraw na polu koła. Ten odmówił, a przewodniczący zapytał, czy jest na sali osoba, która podejmie się nadzoru nad uprawami na polu własności koła. Nie zgłosiła się ani jedna osoba i temat został zamknięty.
,br> Sprawnie przegłosowano przyjęcie sprawozdania zarządu oraz komisji rewizyjnej, za którymi głosowano praktycznie jednogłośnie, bo tylko niektórzy członkowie zarządu wstrzymali się od głosu.

Przed głosowaniem absolutorium, przewodniczący obrad zgłosił propozycję, żeby głosowanie odbyło sie w sposób tajny. Wniosek ten nie uzyskał w głosowaniu żadnego poparcia i przystąpiono do głosowania absolutorium poszczególnym członkom zarządu w sposób jawny. Każde z głosowań na poszczególnych członków zarządu dało im praktycznie jednogłośny wynik za udzieleniem tego absolutorium, bo tylko pojedyncze głosy wstrzymywały się lub były przeciw.

W dyskusji nt. budżetu koła oraz planu gospodarczego zwrócono uwagę, że ujemne saldo roku gospodarczego może się poglębiać, szczególnie, że w nadchodzącym roku koło obchodzi swoje 60-lecie i wydatki z teo tytułu będš znaczne. W związku z tym zgłoszono do planu gospodarczego zwiększenie składki członkowskiej o 5 zł. miesięcznie, do 25 zł. oraz rezygnację z pokrywania kosztów naganki i karawanu przez koło. Propozycje te otrzymały poparcie większości i będą obowiązywać od 1 kwietnia bieżącego roku, w głosowaniu planu gospodarczego i budżetu na rok przyszły.

Na zakończenie walnego Zgromadzenia, prezes koła Piotr Gawlicki udekorował plakietkami króla i dwóch vice-króli polowań, zdobywców największej ilości zwierzyny grubej w roku 2006/07. Najwięcej punktów, za pozyskanie 1 x byka, 1 x łanię, 5 x dzika, 3 x rogacza, 5 x sarna i 1 x koźlaka. bo aż 358 zebrał Roman Dobek. I vice-królem został Ireneusz Ożóg, który pozyskał 1 x byka, 1 x łanię, 6 x dzika, 3 x rogacza i 1 x sarna, zbierając 340 punków, a II vice-królem został Paweł Caboń, pozyskując 1 x byka, 6 x dzika i 1 x rogacza, za które zebrał 250 punktów.Przed rozpoczęciem

Przed rozpoczęciem

Protokół z poprzedniego WZ

Sprawozdanie zarządu


Sprawozdanie KR

Sala obrad

Sala obrad

Dla króla Romana Dobka


I vice-król

II vice-król

Królowie 2006/07

Vice-królowie


Strona główna Kronika 2007/2008