ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 10 kwietnia 2001 r.

w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych oraz określenia okresów polowań na te zwierzęta.

[Dz. U. z dnia 12 maja 2001 r. Nr 43 poz.488]


Na podstawie art. 5 i art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. Nr 147, poz. 713, z 1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr 60, poz. 369, Nr 88, poz. 554, Nr 110, poz. 715 i Nr 133, poz. 884, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 40, poz. 401 i z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) zarządza się, co następuje:


§ 1. Ustala się następującą listę gatunków zwierząt łownych: 1)  zwierzyna gruba: a)  łoś (Alces alces),
b)  jeleń szlachetny (Cervus elaphus),
c)  jeleń sika (Cervus nippon),
d)  daniel (Dama dama),
e)  sarna (Capreolus capreolus),
f)  dzik (Sus scrofa),
g)  muflon (Ovis aries musimon),
2)  zwierzyna drobna: a)  lis (Vulpes vulpes),
b)  jenot (Nyctereutes procyonoides),
c)  borsuk (Meles meles),
d)  kuna leśna (Martes martes),
e)  kuna domowa (Martes foina),
f)  norka amerykańska (Mustela vison),
g)  tchórz zwyczajny (Mustela putorius),
h)  piżmak (Ondatra zibethicus),
i)  zając szarak (Lepus europaeus),
j)  dziki królik (Oryctolagus cuniculus),
k)  jarząbek (Tetrastes bonasia),
l)  bażant (Phasianus ssp.),
m)  kuropatwa (Perdix perdix),
n)  czapla siwa (Ardea cinerea),
o)  gęś gęgawa (Anser anser),
p)  gęś zbożowa (Anser fabalis),
r)  gęś białoczelna (Anser albifrons),
s)  krzyżówka (Anas platyrhynchos),
t)  cyraneczka (Anas crecca),
u)  głowienka (Aythya ferina),
w)  czernica (Aythya fuligula),
x)  gołąb grzywacz (Columba palumbus),
y)  słonka (Scolopax rusticola),
z)  łyska (Fulica atra).
§ 2.  1. Ustala się następujące okresy polowań na zwierzęta łowne:
1) na jelenie szlachetne: a) byki                    - od dnia 21 sierpnia do końca lutego,
b) łanie                   - od dnia 1 października do dnia 15 stycznia,
c) cielęta                 - od dnia 1 października do końca lutego,

2) na jelenie sika                         - od dnia 1 października do dnia 15 stycznia,
    (byki, łanie i cielęta)

3) na daniele:
a) byki                     - od dnia 1 października do dnia 31 stycznia, 
b) łanie i cielęta        - od dnia 1 października do dnia 15 stycznia,

4) na sarny:
a) kozły                   - od dnia 11 maja do dnia 30 września,
b) kozy i koźlęta      - od dnia 1 października do dnia 15 stycznia,


5) na dziki: a) odyńce, wycinki,  - od dnia 1 kwietnia do końca lutego, 
    przelatki i warchlaki
b) lochy                   - od dnia 1 września do dnia 15 stycznia,

6) na muflony:
a) tryki                    - od dnia 1 października do końca lutego,
b) owce i jagnięta    - od dnia 1 października do dnia 15 stycznia,

7) na borsuki                               - od dnia 1 września do dnia 30 listopada,
    a na terenach obwodów łowieckich, na których
    występuje głuszec lub cietrzew - przez cały rok,

8) na tchórze i kuny                     - od dnia 1 września do dnia 31 marca,  (leśne i domowe)    a na terenach obwodów na których występuje
    głuszec lub cietrzew - przez cały rok,

9) na lisy, jenoty                          - od dnia 1 sierpnia do dnia 31 marca,
    i norkę amerykańską                  a na terenach obwodów łowieckich, na których występuje
   głuszec lub cietrzew - przez cały rok,

10) na piżmaki                             - od dnia 11 sierpnia do dnia 15 kwietnia,


11) na zające szaraki                   - od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia, 
      i dzikie króliki                           a w drodze odłowu - do dnia 31 stycznia,   

12) na bażanty:
a) koguty                 - od dnia 1 października do końca lutego,
b) kury                    - wyłącznie na terenach ośrodków hodowli zwierzyny, na których
                                 występuje bażant - od dnia 1 października do dnia 31 stycznia,

13) na kuropatwy                        - od dnia 11 września do dnia 21 października, a w
    drodze odłowu - do dnia 31 stycznia,  
 
14) na krzyżówki, cyraneczki       - od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia,
      głowienki i czernice
 
15) na gęsi (gęgawy,                     - od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia,
     zbożowe i białoczelne)

16) na czaple siwe                         - od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia,
 
17) na łyski                                    - od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia,
 
18) na gołębie grzywacze               - od dnia 15 sierpnia do dnia 30 listopada,

19) na słonki                                  - od dnia 15 kwietnia do dnia 15 maja,

20) na jarząbki                              - od dnia 1 września do dnia 30 listopada.
  1. Jeżeli początek okresu polowań przypada na dzień następny po dniu lub dniach ustawowo wolnych od pracy, okres ten rozpoczyna się pierwszego dnia wolnego od pracy.

  2. Jeżeli koniec okresu polowań przypada na dzień poprzedzający dzień ustawowo wolny od pracy, okres ten upływa z ostatnim dniem wolnym od pracy.

  3. Łosie (byki, klempy i łoszaki) obejmuje się całoroczną ochroną.
§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 3 grudnia 1996 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych oraz określenia okresów polowań na te zwierzęta (Dz. U. z 1997 r. Nr 1, poz. 5 i z 1998 r. Nr 50, poz. 314).

§ 4.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Ochrony Środowiska      
Okresy polowań Strona główna