Uchwała nr 103/98 Naczelnej Rady Łowieckiej

z dnia 16/12/1998

w sprawie zasad odbywania stażu kandydackiego do Polskiego Związku Łowieckiego


§ 1

Naczelna Rada Łowiecka działając na podstawie § 8 ust.1 Statutu PZŁ stanowi co następuje:

1     Kandydaci do PZŁ odbywają staż w kołach łowieckich bądź ośrodkach hodowli zwierzyny Zrzeszenia obejmujący praktyczne umiejętności z zakresu łowiectwa.

2        Kandydaci do PZŁ przyjmowani są na staż:

a)  decyzją za rząd u koła po spełnieniu warunków wynikających ze statutu PZŁ i koła łowieckiego;

b)   decyzją zarządu wojewódzkiego PZŁ, który kieruje kandydata na staż do koła łowieckiego bądź ośrodka hodowli zwierzyny PZŁ.

3     Po przyjęciu na staż zarząd koła bądź kierownik ośrodka hodowli zwierzyny wręcza uroczyście kandydatowi dziennik stażysty, którego wzór stanowi załącznik do uchwały.

4       Staż rozpoczyna się z chwilą wpisania do rejestru stażystów zarządu okręgowego i trwa 1 rok.

5     Osobą odpowiedzialną za szkolenie podczas stażu jest opiekun wyznaczony przez zarząd koła bądź kierownika ośrodka hodowli zwierzyny.

6        Staż kandydacki obejmuje:

a)      zapoznanie się z urządzeniami łowieckimi oraz udział w ich budowie, konserwacji i remoncie;

b)      udział w zagospodarowaniu łowiska - minimum 3 wyjazdy:

c)      udział w akcjach mających na celu ochronę zwierzyny;

d) odbycie treningów strzeleckich - po uprzednim przeszkoleniu w zakresie bezpiecznego posługiwania się bronią - minimum po 2 dla broni śrutowej i kulowej;

e)      udział w polowaniach indywidualnych i zbiorowych oraz odłowach zwierzyny

f)        udział w próbach i konkursach pracy psów myśliwskich.

7     Podczas polowań o których mowa w ust. 6 pkt. "e" kandydat nie może być angażowany wyłącznie do naganki.

8      Treningi, o których mowa w ust. 6 pkt. "d" organizuje na koszt stażysty zarząd okręgowy PZŁ w porozumieniu z komisją strzelectwa myśliwskiego okręgowej rady łowieckiej. Organizator udostępnia uczestnikom treningu strzelnicę, broń, możliwość zakupu rzutków, tarcz i amunicji. Udział w treningu poświadczony zostaje w dzienniku stażysty.

9     Z chwilą zakończenia terminu odbycia stażu zarząd koła bądź kierownik ośrodka hodowli zwierzyny wydaje opinię - pozytywną bądź negatywną - dotyczącą opanowania przez kandydata praktycznych umiejętności z zakresu łowiectwa.

10  Opinia, o której mowa w ust. 9 wydawana jest na podstawie wpisów w dzienniku stażysty po uzgodnieniu z opiekunem stażysty.

11 W przypadku nie uzyskania opinii pozytywnej kandydat odbywa ponownie staż zgodnie z zasadami określonymi w powyższej uchwale.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Deklaracja wstąpienia
do K.Ł. Cietrzew
Strona
główna