INSTRUKCJA Nr 1
w sprawie sporządzania rocznego sprawozdania z działalności koła
łowieckiego ŁOW-1


 

Roczne sprawozdanie z działalności koła łowieckiego ŁOW-1 zobowiązane jest sporządzać każde koło łowieckie po zakończeniu roku gospodarczego w/g stanu na dzień 31 marca i przedkładać je zarządowi okręgowemu PZŁ właściwemu dla siedziby koła w terminie do dnia 30 kwietnia. Zawiera ono podstawowe dane mówiące o stanie organizacyjnym koła, dzierżawionych przez koło obwodach łowieckich i prowadzonej działalności finansowej. Druki tych sprawozdań corocznie przekazuje do koła łowieckiego macierzysty zarząd okręgowy PZŁ w terminie do dnia 31 marca. Przy sporządzaniu sprawozdania należy szczególną uwagę zwrócić na zgodność podawanych danych z dokumentami źródłowymi oraz ich czytelne wpisanie w odpowiednie rubryki (najlepiej pismem maszynowym). Nowe druki sprawozdań ŁOW dostępne są również na stronie internetowej PZŁ pod adresem: http://www.pzlow.pl .


 

Stronia pierwsza - dane organizacyjne.

Tę stronę sprawozdania wypełnia sekretarz zarządu koła w ścisłej współpracy z łowczym koła na podstawie prowadzonych ewidencji. Tabela pierwsza obejmuje dane do korespondencji (dokładny adres dla korespondencji koła, rejestracji podatkowej (tzw. NIP - numer identyfikacji podatkowej nadany przez Urząd Skarbowy) i statystycznej (tzw. REGON - numer nadany przez wojewódzki urząd statystyczny).


Dział 1 - Dane organizacyjne ? tabela nr 1.

Wpisuje się nazwiska i imiona członków zarządu koła oraz przewodniczącego komisji rewizyjnej, łącznie z ich adresami i numerami telefonów, pod którymi można się z nimi kontaktować.


Dane organizacyjne ? tabela nr 2.

Dane dotyczące członków macierzystych koła wypełnić należy w /g stanu na dzień 31 marca w następujący sposób:
- w poz. nr 01 - należy wpisać liczbę wszystkich członków macierzystych koła bez względu na miejsce ich zamieszkania
                         (na terenie okręgu w którym koło ma swoją siedzibę i poza nim);
- w poz. nr 02 - należy wpisać liczbę członków macierzystych koła, zamieszkałych na terenie okręgu w którym koło ma
                          siedzibę, i którzy płacą pełną składkę na PZŁ;
- w poz. nr 03 należy wpisać liczbę członków macierzystych koła, zamieszkałych na terenie okręgu w którym koło ma
                          siedzibę i którzy płacą ulgową składkę na PZŁ;
- w poz. nr 04 - należy wpisać liczbę członków macierzystych koła, którzy posiadają uprawnienia selekcjonerskie, bez
                          względu na miejsce ich zamieszkania;
- w poz. nr 05 - należy wpisać liczbę członków macierzystych koła, którzy posiadają uprawnienia sędziego i /lub
                          instruktora strzelectwa myśliwskiego, bez względu na miejsce ich zamieszkania;
- w poz. nr 06 - podobnie jak w poz. nr 05 należy wpisać liczbę członków macierzystych koła którzy posiadają
                          uprawnienia lektora PZŁ
- w poz. nr 07 - należy wpisać liczbę członków macierzystych koła (bez względu na ich miejsce zamieszkania), którzy
                          posiadają uprawnienia sędziego kynologicznego (krajowego lub międzynarodowego) w zakresie prób
                          pracy i konkursów kynologicznych nadane przez Związek Kynologiczny w Polsce.


UWAGA: Suma pozycji 02 do 07 nie stanowi liczby członków koła wpisanej do pozycji 01.
?Psy myśliwskie?.

- w poz. nr 08 .....należy wpisać liczbę wszystkich posiadanych przez członków koła psów myśliwskich;
- w poz. nr 09 należy wpisać liczbę psów myśliwskich, które są ułożone do polowań na ptactwo;
- w poz. nr 10 należy wpisać liczbę psów myśliwskich, które są ułożone do poszukiwania postrzałków;


Dział 2 - Obwody dzierżawione przez koło.

W tabeli tej należy podać podstawowe dane o dzierżawionych przez koło obwodach łowieckich. Dane te muszą być zgodne z danymi zawartymi w podpisanych przez koło umowach dzierżawnych. Poszczególne obwody (w zależności od ilości dzierżawionych przez koło) wpisać należy w kolejności w pozycjach od 01 do 06.
W kolumnach ?powierzchnia w hektarach? - wpisujemy powierzchnię zgodnie z RPŁ.
W rubryce 07 wpisujemy sumy dotyczące powierzchni obwodów. W kolumnie ?kat.obw.? wpisujemy numer kategorii obwodu.


Dział 3 - Przychody i koszty ? należy wpisywać w zaokrągleniu do 1 zł.

W ?Przychodach? pozycje od 01 do 07 i 09 nie wymagają specjalnego omówienia, natomiast pozostałe pozycje :
- poz. 08 - Dotacje i darowizny ? podajemy tu sumę wszystkich dotacji i darowizn otrzymanych z zewnątrz, jak
                również dodatkowego, dobrowolnego opodatkowania się członków koła w celu poprawienia sytuacji finansowej;
- poz. 10 - Pozostałe przychody - to przychody ze sprzedaży rzeczowego majątku trwałego, zobowiązania
                przedawnione, otrzymane odszkodowania oraz inne przychody nie związane z działalnością łowiecką
W ?Kosztach? ? poszczególne pozycje za wyjątkiem poz. 21, 29 i 33 nie wymagają specjalnego omówienia.
- poz. 21 - Delegacje członków koła - należy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdów,
                a kwota wpisana w tę pozycję musi mieć odzwierciedlenie w tej ewidencji
                - Wytyczne Ministerstwa Finansów z 18.X11.1996 r. (Dz. Urz. MF Nr 25)
- poz. 29 ? ?Odpisy amortyzacyjne? ? wpisuje się tu koszty amortyzacji środków trwałych oraz wartości
                niematerialnych i prawnych ( w tym drobnych środków trwałych umarzanych jednorazowo w momencie
                zakupu).
- poz. 33 ? ?Pozostałe koszty? ? to np. koszty administracyjno-gospodarcze, prowizje,
                opłaty bankowe, pocztowe, koszty spraw sądowych i inne nie ujęte w poz. od 12 do 32.