Koło Łowieckie Nr : .............
Nazwa : ..............................
Miejscowość : .....................
Okręg.PZŁ : ........................
Województwo : .................
Adres do korespondencji:
...........................................

ul. ......................................

....-...... ..............................

ŁOW-1   ROCZNE
Sprawozdanie
z działalności koła łowieckiego
 
w roku gosp. ....../......
Adresat:
Polski Związek Łowiecki
Zarząd Okręgowy

w ......................................
doręczyć do ZO PZŁ do dnia
30 kwietnia każdego roku
Przed wypełnieniem
przeczytać instrukcję nr 1
Nr identyfikacji podatkowej (NIP) ............................................ REGON ............................

Dział 1. DANE ORGANIZACYJNE - stan w dniu 31 marca
ZARZĄD KOŁA FUNKCJA Nazwisko i imię
Adres
telefon stacjon./komórkowy
praca dom
prezes
 
     
łowczy
 
     
skarbnik
 
     
sekretarz
 
     
 
 
     
Przew. Kom.
Rewizyjnej
     

Liczba człon- ków Koła CZŁONKOWIE MACIERZYŚCI KOŁA (razem) 01  
w tym: zamieszkali na terenie okręgu- płacący pełną składkę na PZŁ 02  
zamieszkali na terenie okręgu- płacący ulgową składkę na PZŁ 03  
selekcjonerzy zwierzyny płowej 04  
sędziowie i instruktorzy strzelectwa myśliwskiego 05  
lektorzy PZŁ 06  
sędziowie kynologiczni 07  
Psy myśliw- skie LICZBA PSÓW MYŚLIWSKICH W KOLE - OGÓŁEM 08  
w tym: psy ułożone do polowań na ptactwo 09  
psy ułożone do poszukiwania postrzałków 10  

Dział 2. OBWODY DZIERŻAWIONE PRZEZ KOŁO - stan w dniu 31 marca
Nr obw Województwo / Okręg PZŁ / Powiat Powierzchnia w hektarach Kat.
obw.
Ogólna Leśna Pozost.
    01        
    02        
    03        
    04        
    05        
    06        
RAZEM 07       xxxxxxx

Dział 3. PRZYCHODY I KOSZTY
Wyszczególnienie w zł
PRZYCHODY OGÓŁEM (poz. 02 do 10) 01  
Opłaty członków na rzecz koła (wpisowe, składki do koła i inne) 02  
Za tusze zwierzyny sprzedane przez koło 03  
Za odstąpione myśliwym tusze zwierzyny 04  
Za zwierzynę odłowioną 05  
Za polowania dewizowe 06  
Ze sprzedaży nadwyżek z produkcji karmy, itp. 07  
Dotacje, darowizny 08  
Odsetki bankowe, dywidendy itp. 09  
Pozostałe przychody 10  
KOSZTY OGÓŁEM (poz. 12 do 33) 11  
Tenuta dzierżawna 12  
Udział w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną 13  
Składka koła od hektara dzierżawionych obwodów 14  
Zagospodarowanie obwodów 15  
Poprawa warunków bytowania zwierzyny 16  
Dokarmianie, wartość wyłożonej karmy, transport 17  
Odszkodowania za szkody w uprawach rolnych 18  
Wynagrodzenia strażników wraz z pochodnymi 19  
Pozostałe wynagrodzenia wraz z pochodnymi 20  
Delegacje członków koła 21  
Organizacja polowań zbiorowych 22  
Częściowa rekompensata kosztów polowań 23  
Organizacja odłowów zwierzyny 24  
Organizacja polowań dewizowych 25  
Szkolenia członków koła ( w tym strzeleckie, zakup amunicji itp.) 26  
Darowizny (w tym współpr.ze szkołami i młodz. szk.), LOP i inn.organizacjami 27  
Utrzymanie kwater i śr. transp. (materiały, paliwa, remonty, części zam.) 28  
Odpisy amortyzacyjne 29  
Organizacja imprez okolicznościowych i zebrań - w ramach dział. statutowej 30  
Organizacja imprez pozostałych 31  
Ryczałty (samochody, motocykle, telefony itp.) 32  
Pozostałe koszty 33  
WYNIK FINANSOWY (poz. 01 minus poz.11) 34  
   
Liczba godzin przepracowanych społecznie przez członków na rzecz koła 35  

 
Sprawozdanie sporządził:
....................
telefon.............
 
Sprawdził:
....................
Stwierdza się zgodność danych liczbowych podanych w sprawozdaniu z ewidencją Koła
 
Prezes Koła
....................................
....................................
dzień     miesiąc     rok