Przesłać do ZO PZŁ
właściwego dla położenia obwodu
Załącznik do ŁOW-1

OBWÓD NR.................. OKRĘG PZŁ ................. WOJEWÓDZTWO ................................
NAZWA KOŁA ....................

I.      KŁUSOWNICTWO

1. Zebrano: wnyki............szt., żelaza......... szt., inne urządz. kłusownicze..............szt.
2. Zwierzyna (lub jej szczątki - np. sierść) znaleziona w urządzeniach kłusowniczych w szt.: łosie.............. jelenie...............daniele.............dziki.............sarny................muflony.................. zające.............lisy...............borsuki...............piżmaki............bażanty...........kuropatwy................ inne gatunki........................zwierzęta nie zidentyfikowane................................
3. Ocena przypadków kłusownictwa z bronią (sprawca nieznany):................................................
4. Liczba ujętych kłusowników z bronią:......................................
5. Liczba spraw o kłusownictwo przekazanych organom ścigania:.................................................
6. Liczba kłusujących chartów (lub ich mieszańców):.....................................................................
7. Liczba zdziczałych, bezpańskich psów w obwodzie:..................................................................
8. Liczba psów puszczanych samopas przez miejscową ludność:.................................................
9. Liczba kłusujących kotów w obwodzie:.......................................................................................
10. Ocena kłusownictwa, jako zjawiska (odpowiednie podkreślić)
rosnące utrzymujące się na stałym poziomie malejące

II. SZACUNKOWA LICZBA ZWIERZĄT ZAGRYZIONYCH PRZEZ PSY:

 

1. domowe
bydło ............. owce .......... kozy ..........

2. dzikie:
jelenie .......... daniele .......... sarny ........... dziki ......... zające ........... pozostałe ..............


III. SZACUNKOWA LICZBA NIEKTÓRYCH ZWIERZĄT CHRONIONYCH
(lub częściowo chronionych) WYSTĘPUJĄCYCH W OBWODZIE.

 

wilk................ryś............bóbr(liczba stanowisk).............głuszec..............cietrzew................
kruk..............wrona siwa...............sroka...............jastrząb gołębiarz..................
myszołów zwyczajny................błotniak stawowy.......................

 

IV. STWIERDZONE PRZYPADKI ZAGRYZIEŃ PRZEZ WILKI

 

1. domowe:
konie.................bydło...............owce..............kozy.................psy...................

2. dzikie:
łosie ............. jelenie ............. sarny ............ dziki ............ pozostałe .............

 

II.      PRACE NIE UJĘTE W INNYCH SPRAWOZDANIACH (w roku gospod.)

  1. Założone remizy śródpolne : liczba sadzonek (szt.) .....................powierzchnia .........(ha)
  2. Zasadzone podszyty : liczba sadzonek (szt.) ...................na powierzchni.........(ha)
  3. Sadzenie lasu : liczba sadzonek (szt.) .....................powierzchnia .........(ha)


 
 
pieczęć koła imię i nazwisko
osoby sporządzającej załącznik