strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Stefan Bazyluk
Data: 06/01/2006
Publikacja: 07/01/2006
Pytanie: Czy może się odbyć polowanie zbiorowe w drugim dniu Świąt Bożego Narodzenia wg. kalendarza juliańskiego, bez zatwierdzenia przez Walne Zebranie i czy mozliwe jest poruszanie aspektu naruszenia uczuć religijnych członków koła za taki czyn?

Odpowiedź:
Decyzja o organizowaniu każdego polowania zbiorowego, w tym przyjęcie planu polowań zbiorowych w danym roku jest kompetencją zarządu koła. Wyjątkiem, raczej nie spotykanym w kołach, byłby zapis w statucie koła lub specjalna uchwała walnego zgromadzenia, nakazujące zarządowi koła przedstawienie walnemu zgromadzeniu planu polowań zbiorowych do zatwierdzenia. Jeżeli takich zapisów w statucie koła, ani w uchwale WZ nie było, to przedstawienie planu polowań walnemu zgromadzeniu należy traktować jako informację zarządu, a jej przegłosowanie, jako przyjęcie planu do wiadomości przez walne zgromadzenie, a przez to przez wszystkich członków koła. W związku z powyższym, organizacja dodatkowego polowania poza wcześniej ustalonym planem leży w kompetencjach zarządu i zarząd nie miał obowiązku zatwierdzać terminu tego polowania na WZ.

Gdyby statut albo uchwała WZ nakazywały zatwierdzenie każdego polowania zbiorowego przez walne zgromadzenie, to zarząd uchybiając tej zasadzie naraża się na konsekwencje, które są w rękach WZ, np. nie udzielenie absolutorium lub odwołanie członków zarządu przez walne zgromadzenie. Innych konsekwencji, np. z naruszenia prawa łowieckiego nie ma w tej sytuacji, bo naruszając uchwałę WZ, zarząd odpowiada tylko przed tym zgromadzeniem, a nie np. wobec rzecznika dyscyplinarnego PZŁ lub sądu łowiweckiego.

Co do dnia 8 stycznia, który jest drugim dniem Świąt w kalendarzu juliańskim, obchodzonym w kościele o obrządku bizantyjskim, to wybór tego terminu nie może być łączony w żaden sposób z naruszeniem czyichkolwiek praw lub naruszeniem uczuć religijnych kogokolwiek. To samo dotyczy organizowania polowania w pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia w obrzadku rzymsko-katolickim, jak i każdym innym, np. podczas Świąt Wielkanocnych lub też innych świąt kościelnych. W Polsce obowiązuje konstytucja, która oddziela państwo i kościół, a wszystkim obywatelom daje wolność wyznania religijnego. Nie ma żadnych formalnych, ani nawet kościelnych zakazów, żeby organizować polowania w Święta. Jeżeli zaś danej osobie przeszkadza polowanie w tych dniach, to po prostu w nich nie uczestniczy, ale nie ma ona prawa narzucić swojej woli w tym względzie innym, którym polowanie w te dni nie przeszkadza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.