НАРЕДБА № 15 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВНОС, ИЗНОС, ПРЕНАСЯНЕ, ТЪРГОВИЯ, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА, СЪХРАНЯВАНЕ И НОСЕНЕ НА ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ И КОНТРОЛ НАД ТЯХ

Обн. ДВ. бр.18 от 28 Февруари 1997г., попр. ДВ. бр.23 от 18 Март 1997г., изм. ДВ. бр.26 от 28 Март 1997г., изм. ДВ. бр.39 от 7 Април 1998г., изм. ДВ. бр.85 от 24 Юли 1998г.

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) С тази наредба се определят условията и редът за издаване на полицейски разрешения за внос, износ, пренасяне, търговия, покупко-продажба, съхранение, колекциониране и носене на огнестрелно оръжие и боеприпаси за тях, както и за контрол над същите от полицейските органи.

(2) Разрешенията се издават на юридически и физически лица за определен срок, посочен в тях.

(3) До тридесет дни преди изтичането на срока по ал. 2 лицата, желаещи продължаването му, подават молба до органа, издал разрешението.

Чл. 2. (1) Органът, издал разрешението, определя режима за съхраняване, носене и ползване на оръжието.

(2) Разрешението важи само за посочените в него видове дейности, огнестрелно оръжие и боеприпаси.

(3) Разрешението е лично и не може да бъде преотстъпвано.

Чл. 3. Разрешения за закупуване, съхранение и носене на огнестрелно оръжие и боеприпаси се издават на лица, имащи придобита правоспособност и отговарящи на изискванията на тази наредба и другите нормативни актове.

Глава втора.

ВИДОВЕ РАЗРЕШЕНИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕТО ИМ

Раздел I.

Разрешения за внос и износ на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) Полицейските разрешения за внос и износ на бойни огнестрелни оръжия и боеприпаси се издават от Дирекцията на Националната полиция (ДНП) при наличие на разрешение от Комисията за контрол и разрешение на външнотърговските сделки с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба при Министерството на търговията и туризма съгласно Правилника за прилагане на Закона за контрол над външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба (ДВ, бр. 21 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 35 от 1996 г.).

(2) За издаване на полицейските разрешения за внос и износ на огнестрелно оръжие и боеприпаси в ДНП се представят:

1. молба, в която се посочват видът и количествата на оръжията и боеприпасите, страната от (за) която се внасят (изнасят), граничният контролно-пропускателен пункт (ГКПП), през който ще се извърши вносът (износът), паспортните данни за лицето, на чието име се издава разрешението, видът и броят на охраната по пренасянето на оръжията и боеприпасите;

2. лиценз за извършване на сделката;

3. полицейско разрешение за търговия и съхранение на оръжие и боеприпаси;

4. документ за внесена държавна такса по Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси, одобрена с ПМС № 124 от 1995 г. (ДВ, бр. 57 от 1995 г.).

Чл. 5. (1) Разрешения за внос и износ на ловно и спортно оръжие и боеприпаси за тях за търговски цели се издават от ДНП.

(2) Юридическите и физическите лица представят:

1. молба по чл. 4, ал. 2, т. 1;

2. (Доп. - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) удостоверение за внос или износ, предварително съгласувано от ДНП и заверено от Министерството на търговията и туризма;

3. полицейско разрешение за съхраняване и търговия;

4. документ за внесена държавна такса по Тарифа № 4.

Чл. 6. (1) Разрешения за внос и износ на ловно оръжие и боеприпаси за тях за лични нужди се издават от районното полицейско управление (РПУ) по местоживеене на лицето.

(2) Вносителят (износителят) попълва молба-анкета, като представя посочените в нея документи.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) Вносителят (износителят) представя билета за лов от Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа и карта за членство в ловно дружество, заверени за текущата година.

(4) При внос на ловно нарезно оръжие се представя и удостоверение за подборен отстрел и служебна бележка от ловно-рибарското дружество или РПУ на МВР, че са създадени подходящи условия за съхраняването му.

Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 1998 г.)

Чл. 8. Разрешенията се издават в едноседмичен срок от завеждане на молбата.

Раздел II.

Разрешения за пренасяне на оръжие и боеприпаси

Чл. 9. Разрешенията за пренасяне на оръжие и боеприпаси се издават от РПУ, в чийто район ще бъдат пренесени.

Чл. 10. (1) За издаване на разрешението по чл. 9 се подава молба, в която се посочват:

1. от къде до къде ще се извърши пренасянето;

2. видът, количеството и данните за оръжието и боеприпасите;

3. данни за превозното средство;

4. наличието, видът и кой осигурява охраната по време на пренасянето на оръжието и боеприпасите и обектът, където ще се съхраняват;

5. данни за отговорното лице;

6. документ за внесена държавна такса по Тарифа № 4.

(2) Към молбата се представя копие от документа, удостоверяващ необходимостта (основанието) от пренасяне (лиценз, разрешение за внос, износ, търговия).

Чл. 11. Документите се подават не по-късно от десет дни преди датата на пренасянето, а разрешението се издава не по-късно от три дни преди тази дата.

Раздел III.

Разрешения за търговия с огнестрелни оръжия и боеприпаси

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) (1) Разрешенията за търговия с огнестрелно оръжие и боеприпаси се издават на юридически и физически лица, регистрирани по Търговския закон, след представяне на документите по чл. 15.

(2) Разрешенията по ал. 1 се издават от Столичната и регионалните дирекции на вътрешните работи по предложения на РПУ, които продължават сроковете им.

(3) Разрешенията за закупуване и пренасяне на огнестрелни оръжия и боеприпаси между фирми, получили разрешение за търговия, се издават от РПУ по местонахождение на молителя. За целта в РПУ се представят следните документи: молба, анкетна декларация за отговорника, копие от полицейското разрешение по чл. 12 и документ за внесена държавна такса по Тарифа № 4.

(4) Магазините, имащи разрешение за търговия, могат да продават оръжие и боеприпаси на консигнация след сключване на договор за консигнация и завеждане на отчет в книга образец 13. Лицата, от които се приема оръжието, представят документи за собственост, които са неразделна част от договора.

Чл. 13. (ИЗм. - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) Разрешения за дейности с огнестрелно оръжие и боеприпаси не се издават на физически лица:

1. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) които са осъждани за умишлени престъпления от общ характер;

2. срещу които са образувани предварителни производства за извършени престъпления от общ характер;

3. които са непълнолетни;

4. които са получили отрицателна експертна оценка от поделенията на Института по психология - МВР, относно психологическата им пригодност за достъп до оръжие;

5. които са укривали доходи, печалби, имущества и сделки с тях от данъчните органи, което е установено с влязъл в сила данъчнооблагателен акт или с влязло в сила наказателно постановление, ако от влизането им в сила не е изтекъл едногодишен срок.

Чл. 14. Разрешения за осъществяване на дейност по чл. 13 не се издават на юридически лица, когато:

1. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) съдружник, управител или член на управителен орган е лице, осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

2. съдружник, управител или член на управителен орган е лице, срещу което е образувано предварително производство за извършено престъпление от общ характер;

3. са укривали от данъчно облагане доходи, печалби, имущества и сделки с тях, което е установено с влязъл в сила данъчнооблагателен акт или влязло в сила наказателно постановление, от влизането в сила на което не е изтекъл двугодишен срок.

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) За издаване на разрешение за търговия с огнестрелно оръжие юридически и физически лица, регистрирани по Търговския закон, подават молба в РПУ по местонахождение на всеки обект.

(2) Към молбата се прилагат:

1. нотариално заверен препис от съдебното решение за образуване и вписване в търговския регистър;

2. списък на лицата, които имат непосредствен достъп до оръжията и боеприпасите, с пълни паспортни и адресни данни;

3. заповед за отговорно лице по съхраняването и търговията с оръжия и боеприпаси, на чието име ще се издаде разрешението;

4. удостоверение от Института по психология - МВР, и поделенията му в страната за психологичната пригодност на лицата, имащи непосредствен достъп до огнестрелните оръжия; молбите за психопрегледа се подават в РПУ съгласно чл. 18, ал. 1, т. 8;

5. протокол от комисия с представител на полицията, приела търговските и складовите обекти;

6. инструкции, уреждащи правилата за безопасност при съхраняването и търговията с оръжия и боеприпаси;

7. паспорт на склада за оръжие и боеприпаси;

8. документ от данъчните органи, удостоверяващ обстоятелствата по чл. 13, т. 5;

9. анкетна декларация, попълнена и подписана от отговорното лице по чл. 15, ал. 2, т. 3;

10. свидетелство за съдимост - за физическите лица;

11. документ за внесена държавна такса по Тарифа № 4.

(3) При необходимост може да се изискват и други документи, удостоверяващи данни за вземане на решение по молбата.

Чл. 16. Разрешението се издава в едномесечен срок от завеждане на молбата.

Раздел IV.

Разрешения за закупуване, съхранение и носене на огнестрелни оръжия и боеприпаси

Чл. 17. (1) Разрешения за закупуване, съхранение и носене на огнестрелно оръжие и боеприпаси се издават на:

1. юридически и физически лица за охрана, за спортни, учебни и културни нужди и дейности;

2. лица, чийто характер на службата, заемана по избор или по назначение, налага това;

3. лица, притежаващи огнестрелно оръжие, което им е семеен спомен или правителствена или ведомствена награда;

4. лица, притежаващи ловен билет и членуващи в ловна организация в съответствие с действащото законодателство.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) Разрешения по ал. 1 не се издават на лица при условията на чл. 13.

(3) (Нова - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) На лицата по ал. 1, т. 3, когато оръжието е семеен спомен, се издават разрешения за носене само при доказана необходимост, а когато не се налага носенето му, оръжието се запечатва по начин да не може да бъде употребявано.

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) (1) За издаване на разрешение за закупуване на огнестрелно оръжие в РПУ по местонахождение на молителя или утвърденото от службите на полицията местосъхраняване на оръжието, предназначено за охрана, се представят:

1. мотивирана молба;

2. нотариално заверен препис от съдебното решение за образуване и вписване в търговския регистър и удостоверение за актуалното състояние на фирмата;

3. копие от разрешение за извършване на дейност по охрана, ако се осъществява такава;

4. копия от договори за охрана, ако се осъществява такава дейност;

5. справки за необходимото оръжие, схеми на охраняваните обекти и постове;

6. документ за данъчна регистрация;

7. заповед за определяне на отговорник за закупуването;

8. удостоверение от Института по психология - МВР, и поделенията му в страната; молбите за прегледа се подават в РПУ;

9. анкетна декларация за отговорното лице;

10. свидетелство за съдимост;

11. други документи в подкрепа на мотивите за необходимост от исканите видове и количества огнестрелно оръжие;

12. документ за внесена държавна такса по Тарифа № 4.

(2) физическите лица по чл. 17, ал. 1, т. 1 и 2 представят следните документи:

1. мотивирана молба;

2. документи по чл. 13, т. 2, 4 и 5;

3. свидетелство за съдимост;

4. анкетна декларация;

5. документ за внесена държавна такса по Тарифа № 4.

(3) физическите лица по чл. 17, ал. 1, т. 2 представят и документ от службата, където са избрани или назначени.

(4) Разрешенията за закупуване на бойно огнестрелно оръжие за лицензираните охранителни фирми, както и тези по чл. 17, ал. 1, т. 2, се издават от СДВР и РДВР след предложение от РПУ, водещи лицата (юридически и физически) на отчет и контрол. Всички останали разрешения за закупуване на бойно огнестрелно оръжие се издават от сектор "Контрол върху общоопасните средства" - ДНП, след предложение от РПУ.

(5) При отпадане на необходимостта от притежаване, съхранение и носене на огнестрелното оръжие юридическите и физическите лица могат да го продадат на лица, получили разрешение за закупуване. Продажбата се извършва с разрешение от органа, издал разрешението за закупуване, след представяне на молба, копия от разрешението за закупуването, фактурата за закупеното оръжие, паспортни данни за отговорното лице и документ за внесена държавна такса по Тарифа № 4.

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 1998 г.) (1) На офицерите и сержантите от МВР, НРС и НСО, прослужили общо не по-малко от 10 години в системата на МВР и Въоръжените сили, както и на уволнените може да бъде разрешено да закупят късо бойно оръжие въз основа на рапорт чрез съответните началници на служби в МВР, директора на НРС и началника на НСО. В случаите, когато служителите са уволнени преди повече от 1 година, те предоставят в РПУ по местоживеене документи по чл. 18, ал. 2.

(2) На офицерите и сержантите, преминали от Въоръжените сили в МВР със стаж на офицерска или сержантска длъжност над 10 години, може да бъде разрешено да закупят оръжие по реда на ал. 1.

(3) На лицата, закупили оръжие по ал. 1 и 2, след уволняването им може да бъде разрешено да го съхраняват или носят.

(4) Разрешенията по ал. 3 се издават от РПУ по местоживеене по реда на чл. 23, ал. 4, т. 3, 4, 5 и ал. 5.

(5) Дисциплинарно уволнените от МВР, НСО и НРС нямат право да съхраняват и носят бойно оръжие, придобито по чл. 19, ал. 1 и 2. С него се постъпва съгласно чл. 8 от Закона за контрол над взривните вещества, оръжията и боеприпасите (ЗКВВОБ).

(6) На офицерите и сержантите от МВР може да се разреши да закупят служебното си късо бойно оръжие по ред, установен от министъра на вътрешните работи.

(7) На волнонаемните инспектори по КОС, прослужили не по-малко от 10 години в МВР, може да се разреши да закупят 1 брой късо бойно оръжие по реда на ал. 1, 3, 4 и 5.

Чл. 20. (1) За издаване на разрешение за закупуване и пренасяне на гладкоцевно и нарезно ловно оръжие за търговски цели юридическите и физическите лица представят в РПУ, издало разрешението за търговия и съхранение:

1. молба, в която се посочва: откъде ще бъдат закупени оръжията, видът, моделът и броят на оръжието, трите имена и паспортни данни за лицето, на чието име ще бъде издадено разрешението, видът на транспортното средство и охраната;

2. копие от разрешението за търговия и съхранение;

3. документ за внесена държавна такса по Тарифа № 4.

(2) За закупуване на ловно оръжие за лични нужди се представят:

1. (Доп. - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) молба-анкета и анкетна декларация обр. 5;

2. удостоверение по чл. 18, ал. 1, т. 8;

3. билет за лов;

4. членска карта от ловно дружество;

5. удостоверение за подборен отстрел, когато се касае за закупуване на ловна карабина;

6. документ за внесена държавна такса по Тарифа № 4.

(3) Документът по ал. 2, т. 2 не се представя в случай, че бъде представено разрешение за носене на ловно оръжие.

(4) Разрешението се издава от РПУ след проверка на достоверността на мотивите и обосноваността на справките, и редовността на документите.

Чл. 21. При отпадане на необходимостта от оръжие и боеприпаси или при ликвидиране на търговската дейност с придобитите собствени такива се постъпва по реда на чл. 8 ЗКВВОБ.

Чл. 22. (1) Разрешения за съхраняване на огнестрелно оръжие се издават от СДВР и РДВР в страната. Документите се представят в РПУ по местонахождение на обекта на молителя.

(2) За целта се представят:

1. мотивирана молба;

2. нотариално заверен препис от съдебно решение за образуване и вписване в търговския регистър;

3. копие от разрешение за извършване на дейност по охрана, ако се осъществява такава;

4. документ за данъчна регистрация;

5. списък на лицата, които ще имат достъп до оръжието и боеприпасите, съдържащ: трите имена, ЕГН, длъжност, адрес, серия и номер на паспорта, дата и място на раждане;

6. удостоверение по чл. 18, ал. 1, т. 8;

7. заповед за определяне на отговорно лице по съхраняването на оръжието и боеприпасите;

8. анкетна декларация - за лицата по т. 7;

9. свидетелство за съдимост - за лицата по т. 5;

10. документ за правоспособност за боравене с оръжие - за лицата по т. 5 съгласно чл. 3;

11. протокол от комисия с участието на специалист от РПУ, приела обекта, в който ще се съхраняват оръжията и боеприпасите;

12. списък на оръжията с данни за системата, марките, калибрите и номерата;

13. документ за произхода на оръжията и боеприпасите (фактура, разрешение за закупуване, договор);

14. документ за внесена държавна такса по Тарифа № 4.

Чл. 23. (1) Разрешения за носене на огнестрелно оръжие се издават от РПУ по местонахождение на обекта на молителя, а когато се касае за лично ловно или наградно оръжие - по местоживеене.

(2) За издаване на разрешение за носене на бойно оръжие се представят:

1. молба;

2. анкетна декларация;

3. удостоверение по чл. 18, ал. 1, т. 8;

4. свидетелство за съдимост;

5. две снимки 3 х 4 см;

6. удостоверение за правоспособност за боравене с оръжие;

7. данни за оръжието и документ за произхода му;

8. удостоверение от службата за лица по чл. 17, ал. 1, т. 2, определящо необходимостта от носене на оръжие за самоохрана;

9. документ за внесена държавна такса по Тарифа № 4.

(3) За издаване на разрешение за носене на лично ловно оръжие лицата представят:

1. молба-анкета;

2. оръжието;

3. разрешението и фактурата за закупуване на оръжието или митническата декларация за вноса му, а за наградното - документа за награждаване и приемателно-предавателен протокол;

4. две снимки 3 х 4 см;

5. билета за лов;

6. членската карта за ловно дружество;

7. анкетна декларация;

8. удостоверение по чл. 18, ал. 1, т. 8;

9. свидетелство за съдимост;

10. документ за внесена държавна такса по Тарифа № 4.

(4) За издаване на разрешение за носене на наградно оръжие лицата представят:

1. копие от заповедта за награда;

2. копие от приемателно-предавателния протокол;

3. (Доп. - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) молба-анкета и анкетна декларация обр. 5;

4. две снимки 3 х 4 см;

5. документ за внесена държавна такса по Тарифа № 4.

(5) (Нова - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) По ал. 4 се издават и разрешенията за носене на късо огнестрелно оръжие на лицата по чл. 17, ал. 1, т. 2, като по ал. 4, т. 1 и 2 се представят разрешението за закупуване и фактурата за закупеното оръжие.

Чл. 24. (1) На юридически и физически лица може да бъде разрешено да закупуват и съхраняват следните видове и количества оръжия и боеприпаси:

1. пистолети с калибър до 9 мм вкл. (без кал. 5,45 мм);

2. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) нарезни ловни пушки - ако доказано се занимават с ловен туризъм, промишлен лов и подборен отстрел на дивеч;

3. гладкоцевни пушки;

(Точки а) и б) заличени - ДВ, бр. 39 от 1998 г.)

4. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) за спортни цели - пушки и пистолети с калибър, вид и модел, съобразно характера на спортната дейност;

5. боеприпаси за тези видове оръжие, както и специални такива, допуснати до употреба по установения ред (стоп-патрон, патрон с гумен куршум, патрон с гумени съчми и др.) - в количества съгласно чл. 32 ППЗВВОБ.

(2) (Нова - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) Използването само на стоп-патрони и патрони с гумен куршум и гумени сачми за всеки конкретен случай се определят от РПУ.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) Освен посочените вал. 1, т. 5 количества може да бъде разрешено закупуването на допълнителни количества боеприпаси, както следва:

1. за учебни стрелби - до 100 броя за пистолет и 200 броя за гладкоцевна пушка;

2. за спортно-състезателни нужди, обучение, ловен туризъм и промишлен лов - количества, според доказаните потребности, по утвърдени заявки.

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) На юридически и физически лица, получили разрешение за откриване и експлоатация на стрелбище и съхранение на бойно, ловно и спортно оръжие, може да бъде разрешено да закупят и други системи, марки и калибри оръжие (без автоматично), както и боеприпаси за тях в количества по утвърден от ДНП норматив за съхранение.

(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) Закупеното по ал. 4 оръжие не може да бъде използвано за други цели (охрана, самоохрана, инкасиране на парични средства и ценности, лов и др.).

Чл. 25. (1) На физически лица - членове на ловни организации, могат да бъдат издавани разрешения за закупуване и носене на следните видове и количества оръжие и боеприпаси:

1. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) нарезни ловни пушки;

2. гладкоцевни ловни пушки;

3. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) боеприпаси за тези видове оръжие - до 150 патрона за всеки калибър гладкоцевно оръжие и до 25 патрона за всеки калибър нарезно.

(2) (Нова - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) Разрешава се съхраняването до 300 броя патрони за всеки калибър гладкоцевно и до 200 броя за всеки калибър и модел нарезно ловно оръжие.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) Оръжието по ал. 1 може да се преотстъпва за ползване само на роднини по права линия, правоспособни ловци и живеещи в едно населено място, след писмена декларация на собственика и записване на оръжието в разрешителното за носенето му.

Глава трета.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОРЪЖИЕ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА ОХРАНА ОТ МВР

Чл. 26. (1) Физически и юридически лица могат да получат от МВР оръжие при доказана необходимост по реда на чл. 17, ал. 1, т. 1 и 2.

(2) Бойно оръжие и боеприпаси за него се предоставят само от поделенията на МВР.

Чл. 27. (1) На юридически и физически лица могат да бъдат предоставени следните видове снето от въоръжение в МВР стрелково оръжие и боеприпаси за него:

1. пистолети с калибър до 9 мм вкл (без кал. 5,45 мм); 2. бойни карабини с калибър от 7,62 мм до 8 мм вкл. - само за охрана на обекти извън населени места;

3. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) гладкоцевни пушки - за охрана на обекти в населени места;

4. боеприпаси - съгласно чл. 24, ал. 2.

(2) Юридически и физически лица, получили оръжие от РПУ, два пъти годишно (по утвърден график) го представят за преглед. За прегледа финансовите служби на СДВР и РДВР събират суми в размер, определен от министъра на вътрешните работи.

Глава четвърта.

Разрешения, давани на чужди граждани

(Предишен раздел II на глава трета - ДВ, бр. 39 от 1998 г.)

Чл. 28. (1) Чужди граждани, транзитно преминаващи през страната, внасят и изнасят собственото си ловно и друго оръжие и боеприпаси без разрешение, като задължително го декларират на ГКПП. Спускателният механизъм на оръжието се запечатва при внасянето и разпечатва при изнасянето му.

(2) Не се запечатва и не се изисква разрешение за носене на декларирано оръжие, внесено от чужди граждани, предназначеното за спортно-стрелкови състезания и международен ловен туризъм.

Чл. 29. (1) Чужди граждани, които временно пребивават в страната, могат да внасят и да изнасят само ловно оръжие и боеприпаси за него.

(2) Вносът и износът на ловно оръжие на чужди граждани по ал. 1 се осъществява с разрешение, издадено от ДНП, за което те представят:

1. молба;

2. документ за самоличност;

3. митническа декларация - при внос;

4. документ за внесена държавна такса по Тарифа № 4.

Чл. 30. (1) Чужди граждани могат да закупят в страната и изнесат ловно гладкоцевно и ловно нарезно оръжие.

(2) Разрешенията за закупуване и износ се издават от ДНП след представяне на:

1. молба-анкета;

2. документ за самоличност;

3. легализиран документ от компетентен национален орган (полиция, префектура, служба за сигурност и др.), че лицето има право да закупи и внесе в съответната страна ловно оръжие;

4. заверен билет за отпътуване от страната или декларация, че ще я напусне до 36 часа (ако пътува със собствено превозно средство);

5. документ за внесена държавна такса по Тарифа № 4.

Чл. 31. Разрешение за носене на ловно гладкоцевно оръжие на чужди граждани се издава от ДНП след представяне на:

1. молба;

2. документ за самоличност;

3. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) билет за лов на чужд гражданин - издаден от Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа;

4. документ за внесена държавна такса по Тарифа № 4.

Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) (1) Чуждестранни юридически и физически лица при доказана необходимост могат да получат разрешение за закупуване, съхранение и носене на огнестрелно оръжие при условията на чл. 17.

(2) Разрешенията по ал. 1 се издават от сектор "Контрол върху общоопасните средства" - ДНП, след представянето на документите по чл. 18, 22 и 23, като тези по чл. 17, ал. 1, т. 2 представят документите по чл. 23, ал. 4, т. 3, 4, 5 и писмо от Министерството на външните работи.

(3) При отпадане на необходимостта от притежаване, съхранение и носене със закупеното оръжие се постъпва съгласно чл. 8 от Закона за контрол над взривните вещества, оръжията и боеприпасите.

Глава пета.

СЪХРАНЯВАНЕ И ТЪРГОВИЯ С ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ И БОЕПРИПАСИ ЗА НЕГО

(Предишна глава четвърта - ДВ, бр. 39 от 1998 г.)

Чл. 33. Изграждането, оборудването, приемането на складове за съхранение и магазини за търговия на огнестрелно оръжие и боеприпаси, както и на стрелбища, се извършва съгласно ЗКВВОБ, ППЗКВВОБ (обн., ДВ. бр. 45 от 1968 г.; изм., бр. 95 от 1981 г., бр. 68 от 1988 г., бр. 101 от 1993 г. и бр. 79 от 1996 г.) и Наредбата за устройството на предприятията за производство и складовете за съхраняване на взривни вещества, оръжия и боеприпаси и контрола на различните дейности с тях(обн., ДВ, бр. 45 от 1968 г.; изм. и доп., бр. 27 от 1971 г. и бр. 106 от 1993 г.).

Чл. 34. (1) Лицата, получили разрешение за съхраняване и носене на огнестрелно оръжие, са длъжни да го опазват от кражби, изгубване и достъп до него на други лица, а при боравене да вземат мерки за недопускане на злополуки и наранявания.

(2) Който загуби или допусне да бъде откраднато разрешеното му закупено, съхранявано или носено огнестрелно оръжие, както и самото разрешение, е длъжен в тридневен срок да уведоми най-близкото РПУ.

Чл. 35. Лицата, носещи оръжие, са длъжни, когато напускат страната или бъдат призовани за военна служба, курсове и школи, да предадат оръжието в полицейското управление, където се водят на отчет, или в утвърденото от служба "Полиция" местосъхраняване на оръжието.

Чл. 36. (1) Бойното огнестрелно оръжие може да се употребява само в случаи на неизбежна отбрана или крайна необходимост.

(2) За тренировъчни, учебни и спортни цели огнестрелно оръжие се употребява само в отговарящи на изискванията за безопасност места.

(3) Ловното оръжие може да се употребява само извън населените места, а в населените - само с разрешение на РПУ и кмета на общината.

Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 85 от 1998 г.) Могат да се колекционират огнестрелни оръжия и боеприпаси, произведени до 1945 г. и снети от въоръжение, при следните режими:

1. на регистрационен режим - всички предно- и заднопълнещи се и несамозарядни огнестрелни оръжия;

2. (Доп. - ДВ, бр. 85 от 1998 г.) на разрешителен режим - всички самозарядни и полуавтоматични огнестрелни оръжия и боеприпаси.

(2) Колекционерите регистрират оръжието в РПУ по местонахождението на съхраняването му.

(3) Разрешенията по чл. 37, ал. 1, т. 2 се издават от СДВР и РДВР в страната и се продължават от РПУ по местоживеене на колекционера, а регистрацията на колекционираните оръжия се извършва в РПУ по местонахождение. Документите за разрешение се подават както по чл. 18, ал. 1, т. 1, 7, 9, 10 и 12.

(4) Забранява се колекционирането на автоматични огнестрелни оръжия.

Глава шеста.

ОБУЧЕНИЕ ЗА БОРАВЕНЕ С ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ

(Предишна глава пета - ДВ, бр. 39 от 1998 г.)

Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) Лицата, на чието име се издават разрешения за закупуване, съхранение и носене на огнестрелно оръжие, с изключение на лицата по чл. 15, 19, 20 и чл. 23, ал. 3 и представители на чужди дипломатически мисии, ползващи се с дипломатически имунитет, преминават курс и полагат изпит за боравене с оръжие и получават удостоверение за правоспособност.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) Периодичността за преминаване на курс и полагане на изпит по ал. 1 е на всеки 5 години.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) Изпитите по ал. 2 се провеждат от СДВР и РДВР, Центъра за бойна подготовка и спорт - МВР, и Академията на МВР.

(4) До участие в курс се допускат лица, отговарящи на изискванията за носене и съхраняване на оръжие, което доказват с документи.

Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) (1) Кандидатите за преминаване на курс и полагане на изпит по чл. 38, ал. 3 могат да се обучават в поделенията на МВР.

(2) Обучението се извършва по програма, утвърдена от директора на Национална служба "Полиция".

Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) (1) Въпросникът за изпита съгласно утвърдената програма се изготвя от Академията на МВР и се изпраща до всички поделения на МВР по чл. 38, ал. 3.

(2) Молби за допускане до изпит се подават в съответните поделения на МВР.

(3) Изпитната комисия провежда изпит по теория и практика, като за резултатите се съставя протокол.

(4) На успешно издържалите изпита се издава документ за завършен курс и положен изпит, който важи за територията на цялата страна.

(5) На лицата, неиздържали изпита, се отнемат разрешенията, а оръжията се изземват срещу разписка и съхраняват в поделенията на МВР, издали разрешенията, съгласно чл. 8 ЗКВВОБ.

Глава седма.

ОТЧЕТНОСТ И КОНТРОЛ

(Предишна глава шеста - ДВ, бр. 39 от 1998 г.)

Чл. 41. (1) Дирекцията на Националната полиция, службите "Полиция" в СДВР и РДВР и РПУ водят на отчет, в рамките на компетенциите си, огнестрелните оръжия, издадените разрешения за дейности с тях, както и всички документи, свързани с тях, освен тези на Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи.

(2) Дирекцията на Националната полиция създава специализиран информационен масив, където информацията по дейностите по ал. 1 се събира и обобщава.

(3) Районните полицейски управления водят на отчет лицата, притежаващи оръжие, и извършват контрол с оглед безопасното съхраняване, отчитане, носене и ползване, както и недопускане на кражби, изгубване и престъпления.

(4) Институтът по психология - МВР, и поделенията му водят на отчет всички лица, преминали преглед за освидетелстване и психологична пригодност за достъп до огнестрелно оръжие. За прегледа финансовите служби на МВР, СДВР и РДВР събират суми в размер, определен от министъра на вътрешните работи.

Чл. 42. Службите "Полиция" към СДВР и РДВР организират прострелването на закупеното и получено от МВР бойно огнестрелно оръжие на юридически и физически лица с цел получаване на образци от гилзи и куршуми, годни за сравнително изследване, които се завеждат в създадени за целта гилзотеки и куршумотеки. Разходите за прострелването се заплащат от ползвателя на оръжието.

Чл. 43. Оръжието и боеприпасите, предоставени от МВР, както и закупените от юридически и физически лица, подлежат на всички прегледи и проверки, предвидени в нормативните актове за въоръжението на МВР.

Чл. 44. Търговците, които съхраняват и търгуват с огнестрелно оръжие и боеприпаси, задължително водят отчет на всички продажби. Те попълват контролния талон от разрешението и го изпращат в РПУ, което го е издало.

Чл. 45. Юридическите и физическите лица, ползващи оръжие от МВР или имащи собствено оръжие, водят отчет за наличността и движението му. Изразходването на боеприпасите се удостоверява с протокол.

Чл. 46. (1) Основните отчетни документи за огнестрелно оръжие и боеприпаси са:

1. книгата за отчет на продаденото оръжие и боеприпаси;

2. книгата за отчет на наличното и раздаденото огнестрелно оръжие и изразходваните боеприпаси;

3. протоколът за отчитане разходите на боеприпаси при стрелби;

4. разрешенията за закупуване, продаване, внос, износ, съхраняване, пренасяне и други дейности с оръжие и боеприпаси.

(2) Отчетните документи по ал. 1 се съхраняват в продължение на пет години от тяхното приключване или изтичането на срока им на валидност, а разрешенията - до ревизия.

(3) (Нова - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) Бланките за разрешения обр. 2 и обр. 3 за носене на ловно и бойно оръжие се получават срещу опис обр. 13 по номера и се завеждат на отчет и контрол.

Глава осма.

ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ С ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ

(Предишна глава седма, загл. изм. - ДВ, бр. 39 от 1998 г.)

Чл. 47. (1) Полицейските органи могат да отнемат разрешенията за дейности с огнестрелно оръжие и боеприпасите за тях, ако са допуснати нарушения по вноса, износа, търговията, закупуването, съхраняването, носенето и ползването на огнестрелно оръжие и боеприпаси.

(2) Разрешението се връща след изтичане на срока, за който е отнето.

Чл. 48. Разрешенията се отнемат за срок до две години, ако полицейският орган е констатирал:

1. грубо нарушение на изискванията за внос, износ, търговия, съхранение, носене и ползване на огнестрелно оръжие и боеприпаси;

2. системно допускане на нарушения, за които разрешението е било отнето за срок до 6 месеца.

Чл. 49. Оръжието се изземва, а разрешението се отнема за срок до пет години от лица, които след употреба на алкохол го употребяват без необходимост или демонстративно го носят, насочват или по какъвто и да е друг начин създават заплаха за здравето и живота на околните.

Чл. 50. Решенията за отнемане на разрешението подлежат на обжалване по реда на Закона за административното производство.

Чл. 51. (Попр. - ДВ, бр. 23 от 1997 г., бр. 24 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 39 от 1998 г.)

Чл. 52. При отнемане на разрешението оръжието и боеприпасите се изземват срещу разписка и се съхраняват в поделенията на МВР до изтичане на срока, за който са отнети.

Чл. 53. (1) Нарушенията се установяват с актове, съставени от органите на полицията, а наказателните постановления се издават от директора на Националната полиция или упълномощени от него длъжностни лица.

(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 54. На лица, допуснали изгубване или открадване на предоставеното или собственото им огнестрелно оръжие или създали условия и предпоставки за неправилна или неправомерна употреба на оръжие, при което има пострадали лица или са нанесени щети, не се издават разрешения за дейности с оръжие и боеприпаси за срок до десет години.

Чл. 55. Лица, употребили ловното си оръжие в населени места без разрешение по чл. 36, ал. 3, се лишават от право да го носят за срок до две години.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Носене на оръжие" е носенето на огнестрелно оръжие и боеприпаси за него за охрана, самоохрана, лов и спортно-състезателна дейност от физически лица, за което има съответното полицейско разрешение, и по начин, гарантиращ безопасност.

2. "Съхраняване на оръжие" е съхраняването на огнестрелно оръжие и боеприпаси за него от юридически и физически лица, за което има съответното полицейско разрешение. Броят и видът на оръжието и боеприпасите и мястото за съхраняването им се определят от полицейските органи, издали разрешението.

3. "Пренасяне на оръжие" е пренасянето на огнестрелните оръжия и боеприпаси от едно населено място в друго от юридически и физически лица по ред и начин, указан в съответното полицейско разрешение за тази дейност.

4. (Нова - ДВ, бр. 39 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 1998 г.) "Колекционирането" е съхраняване на огнестрелно оръжие и боеприпаси, придобити чрез покупко-продажба, замяна, дарение или семеен спомен.

5. (Нова - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) "Културни нужди и дейности" са придобиването, съхраняването и безопасното използване на оръжие и боеприпаси за театрални постановки, филмови и телевизионни продукции, музейни изложби, шоу-програми и др.

§ 2. (Нов - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) Когато огнестрелно оръжие или резервни части за него се пренася за спортно-състезателна дейност, поправка и ремонт, както и за ловни излети, не се изисква полицейско разрешение за пренасяне.

§ 3. (Нов - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) Юридически и физически лица, получили разрешение от МВР за поправка и ремонт на огнестрелно оръжие, могат да закупуват резервни части с разрешение от РПУ.

§ 4. (Нов - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) Сектор "КОС" - ДНП, може да издава разрешения за всички дейности с оръжия и боеприпаси.

§ 5. (Нов - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) Дирекцията на Националната служба "Полиция" може да предоставя на СДВР и РДВР правото да издават и други разрешения по тази наредба.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 6. (Предишен § 2 - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 55 от Правилника за прилагане на Закона за контрол над взривните вещества, оръжията и боеприпасите (обн., ДВ, бр. 45 от 1968 г.; изм. и доп., бр. 95 от 1981 г., бр. 68 от 1988 г. и бр. 101 от 1993 г.) и отменя Заповед № I-125 от 1994 г. и образец № 12 от Наредбата за устройството на предприятията за производство и складовете за съхраняване на взривни вещества, оръжия и боеприпаси и контрола на различните дейности с тях (обн., ДВ, бр. 45 от 1968 г.; изм. и доп., бр. 27 от 1971 г. и бр. 106 от 1993 г.).

§ 7. (Предишен § 3 - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) Запазват валидността си разрешенията за ловни нарезни самозарядни карабини с магазин до 5 патрона, издадени до влизането на тази наредба в сила.

§ 8. (Нова - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) Периодичността за явяване на психологично изследване в Института по психология - МВР, е на пет години.

§ 9. (Предишен § 4 - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на директора на Националната полиция, който дава указания по нейното прилагане.

§ 10. (Предишен § 5 - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на главния секретар на МВР.

§ 11. (Предишен § 6 - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

НАРЕДБА № 15 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВНОС, ИЗНОС, ПРЕНАСЯНЕ, ТЪРГОВИЯ, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА, СЪХРАНЯВАНЕ И НОСЕНЕ НА ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ И КОНТРОЛ НАД ТЯХ

Обн. ДВ. бр.18 от 28 Февруари 1997г., попр. ДВ. бр.23 от 18 Март 1997г., изм. ДВ. бр.26 от 28 Март 1997г., изм. ДВ. бр.39 от 7 Април 1998г., изм. ДВ. бр.85 от 24 Юли 1998г.

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) С тази наредба се определят условията и редът за издаване на полицейски разрешения за внос, износ, пренасяне, търговия, покупко-продажба, съхранение, колекциониране и носене на огнестрелно оръжие и боеприпаси за тях, както и за контрол над същите от полицейските органи.

(2) Разрешенията се издават на юридически и физически лица за определен срок, посочен в тях.

(3) До тридесет дни преди изтичането на срока по ал. 2 лицата, желаещи продължаването му, подават молба до органа, издал разрешението.

Чл. 2. (1) Органът, издал разрешението, определя режима за съхраняване, носене и ползване на оръжието.

(2) Разрешението важи само за посочените в него видове дейности, огнестрелно оръжие и боеприпаси.

(3) Разрешението е лично и не може да бъде преотстъпвано.

Чл. 3. Разрешения за закупуване, съхранение и носене на огнестрелно оръжие и боеприпаси се издават на лица, имащи придобита правоспособност и отговарящи на изискванията на тази наредба и другите нормативни актове.

Глава втора.

ВИДОВЕ РАЗРЕШЕНИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕТО ИМ

Раздел I.

Разрешения за внос и износ на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) Полицейските разрешения за внос и износ на бойни огнестрелни оръжия и боеприпаси се издават от Дирекцията на Националната полиция (ДНП) при наличие на разрешение от Комисията за контрол и разрешение на външнотърговските сделки с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба при Министерството на търговията и туризма съгласно Правилника за прилагане на Закона за контрол над външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба (ДВ, бр. 21 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 35 от 1996 г.).

(2) За издаване на полицейските разрешения за внос и износ на огнестрелно оръжие и боеприпаси в ДНП се представят:

1. молба, в която се посочват видът и количествата на оръжията и боеприпасите, страната от (за) която се внасят (изнасят), граничният контролно-пропускателен пункт (ГКПП), през който ще се извърши вносът (износът), паспортните данни за лицето, на чието име се издава разрешението, видът и броят на охраната по пренасянето на оръжията и боеприпасите;

2. лиценз за извършване на сделката;

3. полицейско разрешение за търговия и съхранение на оръжие и боеприпаси;

4. документ за внесена държавна такса по Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси, одобрена с ПМС № 124 от 1995 г. (ДВ, бр. 57 от 1995 г.).

Чл. 5. (1) Разрешения за внос и износ на ловно и спортно оръжие и боеприпаси за тях за търговски цели се издават от ДНП.

(2) Юридическите и физическите лица представят:

1. молба по чл. 4, ал. 2, т. 1;

2. (Доп. - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) удостоверение за внос или износ, предварително съгласувано от ДНП и заверено от Министерството на търговията и туризма;

3. полицейско разрешение за съхраняване и търговия;

4. документ за внесена държавна такса по Тарифа № 4.

Чл. 6. (1) Разрешения за внос и износ на ловно оръжие и боеприпаси за тях за лични нужди се издават от районното полицейско управление (РПУ) по местоживеене на лицето.

(2) Вносителят (износителят) попълва молба-анкета, като представя посочените в нея документи.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) Вносителят (износителят) представя билета за лов от Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа и карта за членство в ловно дружество, заверени за текущата година.

(4) При внос на ловно нарезно оръжие се представя и удостоверение за подборен отстрел и служебна бележка от ловно-рибарското дружество или РПУ на МВР, че са създадени подходящи условия за съхраняването му.

Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 1998 г.)

Чл. 8. Разрешенията се издават в едноседмичен срок от завеждане на молбата.

Раздел II.

Разрешения за пренасяне на оръжие и боеприпаси

Чл. 9. Разрешенията за пренасяне на оръжие и боеприпаси се издават от РПУ, в чийто район ще бъдат пренесени.

Чл. 10. (1) За издаване на разрешението по чл. 9 се подава молба, в която се посочват:

1. от къде до къде ще се извърши пренасянето;

2. видът, количеството и данните за оръжието и боеприпасите;

3. данни за превозното средство;

4. наличието, видът и кой осигурява охраната по време на пренасянето на оръжието и боеприпасите и обектът, където ще се съхраняват;

5. данни за отговорното лице;

6. документ за внесена държавна такса по Тарифа № 4.

(2) Към молбата се представя копие от документа, удостоверяващ необходимостта (основанието) от пренасяне (лиценз, разрешение за внос, износ, търговия).

Чл. 11. Документите се подават не по-късно от десет дни преди датата на пренасянето, а разрешението се издава не по-късно от три дни преди тази дата.

Раздел III.

Разрешения за търговия с огнестрелни оръжия и боеприпаси

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) (1) Разрешенията за търговия с огнестрелно оръжие и боеприпаси се издават на юридически и физически лица, регистрирани по Търговския закон, след представяне на документите по чл. 15.

(2) Разрешенията по ал. 1 се издават от Столичната и регионалните дирекции на вътрешните работи по предложения на РПУ, които продължават сроковете им.

(3) Разрешенията за закупуване и пренасяне на огнестрелни оръжия и боеприпаси между фирми, получили разрешение за търговия, се издават от РПУ по местонахождение на молителя. За целта в РПУ се представят следните документи: молба, анкетна декларация за отговорника, копие от полицейското разрешение по чл. 12 и документ за внесена държавна такса по Тарифа № 4.

(4) Магазините, имащи разрешение за търговия, могат да продават оръжие и боеприпаси на консигнация след сключване на договор за консигнация и завеждане на отчет в книга образец 13. Лицата, от които се приема оръжието, представят документи за собственост, които са неразделна част от договора.

Чл. 13. (ИЗм. - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) Разрешения за дейности с огнестрелно оръжие и боеприпаси не се издават на физически лица:

1. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) които са осъждани за умишлени престъпления от общ характер;

2. срещу които са образувани предварителни производства за извършени престъпления от общ характер;

3. които са непълнолетни;

4. които са получили отрицателна експертна оценка от поделенията на Института по психология - МВР, относно психологическата им пригодност за достъп до оръжие;

5. които са укривали доходи, печалби, имущества и сделки с тях от данъчните органи, което е установено с влязъл в сила данъчнооблагателен акт или с влязло в сила наказателно постановление, ако от влизането им в сила не е изтекъл едногодишен срок.

Чл. 14. Разрешения за осъществяване на дейност по чл. 13 не се издават на юридически лица, когато:

1. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) съдружник, управител или член на управителен орган е лице, осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

2. съдружник, управител или член на управителен орган е лице, срещу което е образувано предварително производство за извършено престъпление от общ характер;

3. са укривали от данъчно облагане доходи, печалби, имущества и сделки с тях, което е установено с влязъл в сила данъчнооблагателен акт или влязло в сила наказателно постановление, от влизането в сила на което не е изтекъл двугодишен срок.

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) За издаване на разрешение за търговия с огнестрелно оръжие юридически и физически лица, регистрирани по Търговския закон, подават молба в РПУ по местонахождение на всеки обект.

(2) Към молбата се прилагат:

1. нотариално заверен препис от съдебното решение за образуване и вписване в търговския регистър;

2. списък на лицата, които имат непосредствен достъп до оръжията и боеприпасите, с пълни паспортни и адресни данни;

3. заповед за отговорно лице по съхраняването и търговията с оръжия и боеприпаси, на чието име ще се издаде разрешението;

4. удостоверение от Института по психология - МВР, и поделенията му в страната за психологичната пригодност на лицата, имащи непосредствен достъп до огнестрелните оръжия; молбите за психопрегледа се подават в РПУ съгласно чл. 18, ал. 1, т. 8;

5. протокол от комисия с представител на полицията, приела търговските и складовите обекти;

6. инструкции, уреждащи правилата за безопасност при съхраняването и търговията с оръжия и боеприпаси;

7. паспорт на склада за оръжие и боеприпаси;

8. документ от данъчните органи, удостоверяващ обстоятелствата по чл. 13, т. 5;

9. анкетна декларация, попълнена и подписана от отговорното лице по чл. 15, ал. 2, т. 3;

10. свидетелство за съдимост - за физическите лица;

11. документ за внесена държавна такса по Тарифа № 4.

(3) При необходимост може да се изискват и други документи, удостоверяващи данни за вземане на решение по молбата.

Чл. 16. Разрешението се издава в едномесечен срок от завеждане на молбата.

Раздел IV.

Разрешения за закупуване, съхранение и носене на огнестрелни оръжия и боеприпаси

Чл. 17. (1) Разрешения за закупуване, съхранение и носене на огнестрелно оръжие и боеприпаси се издават на:

1. юридически и физически лица за охрана, за спортни, учебни и културни нужди и дейности;

2. лица, чийто характер на службата, заемана по избор или по назначение, налага това;

3. лица, притежаващи огнестрелно оръжие, което им е семеен спомен или правителствена или ведомствена награда;

4. лица, притежаващи ловен билет и членуващи в ловна организация в съответствие с действащото законодателство.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) Разрешения по ал. 1 не се издават на лица при условията на чл. 13.

(3) (Нова - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) На лицата по ал. 1, т. 3, когато оръжието е семеен спомен, се издават разрешения за носене само при доказана необходимост, а когато не се налага носенето му, оръжието се запечатва по начин да не може да бъде употребявано.

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) (1) За издаване на разрешение за закупуване на огнестрелно оръжие в РПУ по местонахождение на молителя или утвърденото от службите на полицията местосъхраняване на оръжието, предназначено за охрана, се представят:

1. мотивирана молба;

2. нотариално заверен препис от съдебното решение за образуване и вписване в търговския регистър и удостоверение за актуалното състояние на фирмата;

3. копие от разрешение за извършване на дейност по охрана, ако се осъществява такава;

4. копия от договори за охрана, ако се осъществява такава дейност;

5. справки за необходимото оръжие, схеми на охраняваните обекти и постове;

6. документ за данъчна регистрация;

7. заповед за определяне на отговорник за закупуването;

8. удостоверение от Института по психология - МВР, и поделенията му в страната; молбите за прегледа се подават в РПУ;

9. анкетна декларация за отговорното лице;

10. свидетелство за съдимост;

11. други документи в подкрепа на мотивите за необходимост от исканите видове и количества огнестрелно оръжие;

12. документ за внесена държавна такса по Тарифа № 4.

(2) физическите лица по чл. 17, ал. 1, т. 1 и 2 представят следните документи:

1. мотивирана молба;

2. документи по чл. 13, т. 2, 4 и 5;

3. свидетелство за съдимост;

4. анкетна декларация;

5. документ за внесена държавна такса по Тарифа № 4.

(3) физическите лица по чл. 17, ал. 1, т. 2 представят и документ от службата, където са избрани или назначени.

(4) Разрешенията за закупуване на бойно огнестрелно оръжие за лицензираните охранителни фирми, както и тези по чл. 17, ал. 1, т. 2, се издават от СДВР и РДВР след предложение от РПУ, водещи лицата (юридически и физически) на отчет и контрол. Всички останали разрешения за закупуване на бойно огнестрелно оръжие се издават от сектор "Контрол върху общоопасните средства" - ДНП, след предложение от РПУ.

(5) При отпадане на необходимостта от притежаване, съхранение и носене на огнестрелното оръжие юридическите и физическите лица могат да го продадат на лица, получили разрешение за закупуване. Продажбата се извършва с разрешение от органа, издал разрешението за закупуване, след представяне на молба, копия от разрешението за закупуването, фактурата за закупеното оръжие, паспортни данни за отговорното лице и документ за внесена държавна такса по Тарифа № 4.

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 1998 г.) (1) На офицерите и сержантите от МВР, НРС и НСО, прослужили общо не по-малко от 10 години в системата на МВР и Въоръжените сили, както и на уволнените може да бъде разрешено да закупят късо бойно оръжие въз основа на рапорт чрез съответните началници на служби в МВР, директора на НРС и началника на НСО. В случаите, когато служителите са уволнени преди повече от 1 година, те предоставят в РПУ по местоживеене документи по чл. 18, ал. 2.

(2) На офицерите и сержантите, преминали от Въоръжените сили в МВР със стаж на офицерска или сержантска длъжност над 10 години, може да бъде разрешено да закупят оръжие по реда на ал. 1.

(3) На лицата, закупили оръжие по ал. 1 и 2, след уволняването им може да бъде разрешено да го съхраняват или носят.

(4) Разрешенията по ал. 3 се издават от РПУ по местоживеене по реда на чл. 23, ал. 4, т. 3, 4, 5 и ал. 5.

(5) Дисциплинарно уволнените от МВР, НСО и НРС нямат право да съхраняват и носят бойно оръжие, придобито по чл. 19, ал. 1 и 2. С него се постъпва съгласно чл. 8 от Закона за контрол над взривните вещества, оръжията и боеприпасите (ЗКВВОБ).

(6) На офицерите и сержантите от МВР може да се разреши да закупят служебното си късо бойно оръжие по ред, установен от министъра на вътрешните работи.

(7) На волнонаемните инспектори по КОС, прослужили не по-малко от 10 години в МВР, може да се разреши да закупят 1 брой късо бойно оръжие по реда на ал. 1, 3, 4 и 5.

Чл. 20. (1) За издаване на разрешение за закупуване и пренасяне на гладкоцевно и нарезно ловно оръжие за търговски цели юридическите и физическите лица представят в РПУ, издало разрешението за търговия и съхранение:

1. молба, в която се посочва: откъде ще бъдат закупени оръжията, видът, моделът и броят на оръжието, трите имена и паспортни данни за лицето, на чието име ще бъде издадено разрешението, видът на транспортното средство и охраната;

2. копие от разрешението за търговия и съхранение;

3. документ за внесена държавна такса по Тарифа № 4.

(2) За закупуване на ловно оръжие за лични нужди се представят:

1. (Доп. - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) молба-анкета и анкетна декларация обр. 5;

2. удостоверение по чл. 18, ал. 1, т. 8;

3. билет за лов;

4. членска карта от ловно дружество;

5. удостоверение за подборен отстрел, когато се касае за закупуване на ловна карабина;

6. документ за внесена държавна такса по Тарифа № 4.

(3) Документът по ал. 2, т. 2 не се представя в случай, че бъде представено разрешение за носене на ловно оръжие.

(4) Разрешението се издава от РПУ след проверка на достоверността на мотивите и обосноваността на справките, и редовността на документите.

Чл. 21. При отпадане на необходимостта от оръжие и боеприпаси или при ликвидиране на търговската дейност с придобитите собствени такива се постъпва по реда на чл. 8 ЗКВВОБ.

Чл. 22. (1) Разрешения за съхраняване на огнестрелно оръжие се издават от СДВР и РДВР в страната. Документите се представят в РПУ по местонахождение на обекта на молителя.

(2) За целта се представят:

1. мотивирана молба;

2. нотариално заверен препис от съдебно решение за образуване и вписване в търговския регистър;

3. копие от разрешение за извършване на дейност по охрана, ако се осъществява такава;

4. документ за данъчна регистрация;

5. списък на лицата, които ще имат достъп до оръжието и боеприпасите, съдържащ: трите имена, ЕГН, длъжност, адрес, серия и номер на паспорта, дата и място на раждане;

6. удостоверение по чл. 18, ал. 1, т. 8;

7. заповед за определяне на отговорно лице по съхраняването на оръжието и боеприпасите;

8. анкетна декларация - за лицата по т. 7;

9. свидетелство за съдимост - за лицата по т. 5;

10. документ за правоспособност за боравене с оръжие - за лицата по т. 5 съгласно чл. 3;

11. протокол от комисия с участието на специалист от РПУ, приела обекта, в който ще се съхраняват оръжията и боеприпасите;

12. списък на оръжията с данни за системата, марките, калибрите и номерата;

13. документ за произхода на оръжията и боеприпасите (фактура, разрешение за закупуване, договор);

14. документ за внесена държавна такса по Тарифа № 4.

Чл. 23. (1) Разрешения за носене на огнестрелно оръжие се издават от РПУ по местонахождение на обекта на молителя, а когато се касае за лично ловно или наградно оръжие - по местоживеене.

(2) За издаване на разрешение за носене на бойно оръжие се представят:

1. молба;

2. анкетна декларация;

3. удостоверение по чл. 18, ал. 1, т. 8;

4. свидетелство за съдимост;

5. две снимки 3 х 4 см;

6. удостоверение за правоспособност за боравене с оръжие;

7. данни за оръжието и документ за произхода му;

8. удостоверение от службата за лица по чл. 17, ал. 1, т. 2, определящо необходимостта от носене на оръжие за самоохрана;

9. документ за внесена държавна такса по Тарифа № 4.

(3) За издаване на разрешение за носене на лично ловно оръжие лицата представят:

1. молба-анкета;

2. оръжието;

3. разрешението и фактурата за закупуване на оръжието или митническата декларация за вноса му, а за наградното - документа за награждаване и приемателно-предавателен протокол;

4. две снимки 3 х 4 см;

5. билета за лов;

6. членската карта за ловно дружество;

7. анкетна декларация;

8. удостоверение по чл. 18, ал. 1, т. 8;

9. свидетелство за съдимост;

10. документ за внесена държавна такса по Тарифа № 4.

(4) За издаване на разрешение за носене на наградно оръжие лицата представят:

1. копие от заповедта за награда;

2. копие от приемателно-предавателния протокол;

3. (Доп. - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) молба-анкета и анкетна декларация обр. 5;

4. две снимки 3 х 4 см;

5. документ за внесена държавна такса по Тарифа № 4.

(5) (Нова - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) По ал. 4 се издават и разрешенията за носене на късо огнестрелно оръжие на лицата по чл. 17, ал. 1, т. 2, като по ал. 4, т. 1 и 2 се представят разрешението за закупуване и фактурата за закупеното оръжие.

Чл. 24. (1) На юридически и физически лица може да бъде разрешено да закупуват и съхраняват следните видове и количества оръжия и боеприпаси:

1. пистолети с калибър до 9 мм вкл. (без кал. 5,45 мм);

2. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) нарезни ловни пушки - ако доказано се занимават с ловен туризъм, промишлен лов и подборен отстрел на дивеч;

3. гладкоцевни пушки;

(Точки а) и б) заличени - ДВ, бр. 39 от 1998 г.)

4. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) за спортни цели - пушки и пистолети с калибър, вид и модел, съобразно характера на спортната дейност;

5. боеприпаси за тези видове оръжие, както и специални такива, допуснати до употреба по установения ред (стоп-патрон, патрон с гумен куршум, патрон с гумени съчми и др.) - в количества съгласно чл. 32 ППЗВВОБ.

(2) (Нова - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) Използването само на стоп-патрони и патрони с гумен куршум и гумени сачми за всеки конкретен случай се определят от РПУ.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) Освен посочените вал. 1, т. 5 количества може да бъде разрешено закупуването на допълнителни количества боеприпаси, както следва:

1. за учебни стрелби - до 100 броя за пистолет и 200 броя за гладкоцевна пушка;

2. за спортно-състезателни нужди, обучение, ловен туризъм и промишлен лов - количества, според доказаните потребности, по утвърдени заявки.

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) На юридически и физически лица, получили разрешение за откриване и експлоатация на стрелбище и съхранение на бойно, ловно и спортно оръжие, може да бъде разрешено да закупят и други системи, марки и калибри оръжие (без автоматично), както и боеприпаси за тях в количества по утвърден от ДНП норматив за съхранение.

(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) Закупеното по ал. 4 оръжие не може да бъде използвано за други цели (охрана, самоохрана, инкасиране на парични средства и ценности, лов и др.).

Чл. 25. (1) На физически лица - членове на ловни организации, могат да бъдат издавани разрешения за закупуване и носене на следните видове и количества оръжие и боеприпаси:

1. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) нарезни ловни пушки;

2. гладкоцевни ловни пушки;

3. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) боеприпаси за тези видове оръжие - до 150 патрона за всеки калибър гладкоцевно оръжие и до 25 патрона за всеки калибър нарезно.

(2) (Нова - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) Разрешава се съхраняването до 300 броя патрони за всеки калибър гладкоцевно и до 200 броя за всеки калибър и модел нарезно ловно оръжие.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) Оръжието по ал. 1 може да се преотстъпва за ползване само на роднини по права линия, правоспособни ловци и живеещи в едно населено място, след писмена декларация на собственика и записване на оръжието в разрешителното за носенето му.

Глава трета.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОРЪЖИЕ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА ОХРАНА ОТ МВР

Чл. 26. (1) Физически и юридически лица могат да получат от МВР оръжие при доказана необходимост по реда на чл. 17, ал. 1, т. 1 и 2.

(2) Бойно оръжие и боеприпаси за него се предоставят само от поделенията на МВР.

Чл. 27. (1) На юридически и физически лица могат да бъдат предоставени следните видове снето от въоръжение в МВР стрелково оръжие и боеприпаси за него:

1. пистолети с калибър до 9 мм вкл (без кал. 5,45 мм); 2. бойни карабини с калибър от 7,62 мм до 8 мм вкл. - само за охрана на обекти извън населени места;

3. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) гладкоцевни пушки - за охрана на обекти в населени места;

4. боеприпаси - съгласно чл. 24, ал. 2.

(2) Юридически и физически лица, получили оръжие от РПУ, два пъти годишно (по утвърден график) го представят за преглед. За прегледа финансовите служби на СДВР и РДВР събират суми в размер, определен от министъра на вътрешните работи.

Глава четвърта.

Разрешения, давани на чужди граждани

(Предишен раздел II на глава трета - ДВ, бр. 39 от 1998 г.)

Чл. 28. (1) Чужди граждани, транзитно преминаващи през страната, внасят и изнасят собственото си ловно и друго оръжие и боеприпаси без разрешение, като задължително го декларират на ГКПП. Спускателният механизъм на оръжието се запечатва при внасянето и разпечатва при изнасянето му.

(2) Не се запечатва и не се изисква разрешение за носене на декларирано оръжие, внесено от чужди граждани, предназначеното за спортно-стрелкови състезания и международен ловен туризъм.

Чл. 29. (1) Чужди граждани, които временно пребивават в страната, могат да внасят и да изнасят само ловно оръжие и боеприпаси за него.

(2) Вносът и износът на ловно оръжие на чужди граждани по ал. 1 се осъществява с разрешение, издадено от ДНП, за което те представят:

1. молба;

2. документ за самоличност;

3. митническа декларация - при внос;

4. документ за внесена държавна такса по Тарифа № 4.

Чл. 30. (1) Чужди граждани могат да закупят в страната и изнесат ловно гладкоцевно и ловно нарезно оръжие.

(2) Разрешенията за закупуване и износ се издават от ДНП след представяне на:

1. молба-анкета;

2. документ за самоличност;

3. легализиран документ от компетентен национален орган (полиция, префектура, служба за сигурност и др.), че лицето има право да закупи и внесе в съответната страна ловно оръжие;

4. заверен билет за отпътуване от страната или декларация, че ще я напусне до 36 часа (ако пътува със собствено превозно средство);

5. документ за внесена държавна такса по Тарифа № 4.

Чл. 31. Разрешение за носене на ловно гладкоцевно оръжие на чужди граждани се издава от ДНП след представяне на:

1. молба;

2. документ за самоличност;

3. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) билет за лов на чужд гражданин - издаден от Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа;

4. документ за внесена държавна такса по Тарифа № 4.

Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) (1) Чуждестранни юридически и физически лица при доказана необходимост могат да получат разрешение за закупуване, съхранение и носене на огнестрелно оръжие при условията на чл. 17.

(2) Разрешенията по ал. 1 се издават от сектор "Контрол върху общоопасните средства" - ДНП, след представянето на документите по чл. 18, 22 и 23, като тези по чл. 17, ал. 1, т. 2 представят документите по чл. 23, ал. 4, т. 3, 4, 5 и писмо от Министерството на външните работи.

(3) При отпадане на необходимостта от притежаване, съхранение и носене със закупеното оръжие се постъпва съгласно чл. 8 от Закона за контрол над взривните вещества, оръжията и боеприпасите.

Глава пета.

СЪХРАНЯВАНЕ И ТЪРГОВИЯ С ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ И БОЕПРИПАСИ ЗА НЕГО

(Предишна глава четвърта - ДВ, бр. 39 от 1998 г.)

Чл. 33. Изграждането, оборудването, приемането на складове за съхранение и магазини за търговия на огнестрелно оръжие и боеприпаси, както и на стрелбища, се извършва съгласно ЗКВВОБ, ППЗКВВОБ (обн., ДВ. бр. 45 от 1968 г.; изм., бр. 95 от 1981 г., бр. 68 от 1988 г., бр. 101 от 1993 г. и бр. 79 от 1996 г.) и Наредбата за устройството на предприятията за производство и складовете за съхраняване на взривни вещества, оръжия и боеприпаси и контрола на различните дейности с тях(обн., ДВ, бр. 45 от 1968 г.; изм. и доп., бр. 27 от 1971 г. и бр. 106 от 1993 г.).

Чл. 34. (1) Лицата, получили разрешение за съхраняване и носене на огнестрелно оръжие, са длъжни да го опазват от кражби, изгубване и достъп до него на други лица, а при боравене да вземат мерки за недопускане на злополуки и наранявания.

(2) Който загуби или допусне да бъде откраднато разрешеното му закупено, съхранявано или носено огнестрелно оръжие, както и самото разрешение, е длъжен в тридневен срок да уведоми най-близкото РПУ.

Чл. 35. Лицата, носещи оръжие, са длъжни, когато напускат страната или бъдат призовани за военна служба, курсове и школи, да предадат оръжието в полицейското управление, където се водят на отчет, или в утвърденото от служба "Полиция" местосъхраняване на оръжието.

Чл. 36. (1) Бойното огнестрелно оръжие може да се употребява само в случаи на неизбежна отбрана или крайна необходимост.

(2) За тренировъчни, учебни и спортни цели огнестрелно оръжие се употребява само в отговарящи на изискванията за безопасност места.

(3) Ловното оръжие може да се употребява само извън населените места, а в населените - само с разрешение на РПУ и кмета на общината.

Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 85 от 1998 г.) Могат да се колекционират огнестрелни оръжия и боеприпаси, произведени до 1945 г. и снети от въоръжение, при следните режими:

1. на регистрационен режим - всички предно- и заднопълнещи се и несамозарядни огнестрелни оръжия;

2. (Доп. - ДВ, бр. 85 от 1998 г.) на разрешителен режим - всички самозарядни и полуавтоматични огнестрелни оръжия и боеприпаси.

(2) Колекционерите регистрират оръжието в РПУ по местонахождението на съхраняването му.

(3) Разрешенията по чл. 37, ал. 1, т. 2 се издават от СДВР и РДВР в страната и се продължават от РПУ по местоживеене на колекционера, а регистрацията на колекционираните оръжия се извършва в РПУ по местонахождение. Документите за разрешение се подават както по чл. 18, ал. 1, т. 1, 7, 9, 10 и 12.

(4) Забранява се колекционирането на автоматични огнестрелни оръжия.

Глава шеста.

ОБУЧЕНИЕ ЗА БОРАВЕНЕ С ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ

(Предишна глава пета - ДВ, бр. 39 от 1998 г.)

Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) Лицата, на чието име се издават разрешения за закупуване, съхранение и носене на огнестрелно оръжие, с изключение на лицата по чл. 15, 19, 20 и чл. 23, ал. 3 и представители на чужди дипломатически мисии, ползващи се с дипломатически имунитет, преминават курс и полагат изпит за боравене с оръжие и получават удостоверение за правоспособност.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) Периодичността за преминаване на курс и полагане на изпит по ал. 1 е на всеки 5 години.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) Изпитите по ал. 2 се провеждат от СДВР и РДВР, Центъра за бойна подготовка и спорт - МВР, и Академията на МВР.

(4) До участие в курс се допускат лица, отговарящи на изискванията за носене и съхраняване на оръжие, което доказват с документи.

Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) (1) Кандидатите за преминаване на курс и полагане на изпит по чл. 38, ал. 3 могат да се обучават в поделенията на МВР.

(2) Обучението се извършва по програма, утвърдена от директора на Национална служба "Полиция".

Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) (1) Въпросникът за изпита съгласно утвърдената програма се изготвя от Академията на МВР и се изпраща до всички поделения на МВР по чл. 38, ал. 3.

(2) Молби за допускане до изпит се подават в съответните поделения на МВР.

(3) Изпитната комисия провежда изпит по теория и практика, като за резултатите се съставя протокол.

(4) На успешно издържалите изпита се издава документ за завършен курс и положен изпит, който важи за територията на цялата страна.

(5) На лицата, неиздържали изпита, се отнемат разрешенията, а оръжията се изземват срещу разписка и съхраняват в поделенията на МВР, издали разрешенията, съгласно чл. 8 ЗКВВОБ.

Глава седма.

ОТЧЕТНОСТ И КОНТРОЛ

(Предишна глава шеста - ДВ, бр. 39 от 1998 г.)

Чл. 41. (1) Дирекцията на Националната полиция, службите "Полиция" в СДВР и РДВР и РПУ водят на отчет, в рамките на компетенциите си, огнестрелните оръжия, издадените разрешения за дейности с тях, както и всички документи, свързани с тях, освен тези на Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи.

(2) Дирекцията на Националната полиция създава специализиран информационен масив, където информацията по дейностите по ал. 1 се събира и обобщава.

(3) Районните полицейски управления водят на отчет лицата, притежаващи оръжие, и извършват контрол с оглед безопасното съхраняване, отчитане, носене и ползване, както и недопускане на кражби, изгубване и престъпления.

(4) Институтът по психология - МВР, и поделенията му водят на отчет всички лица, преминали преглед за освидетелстване и психологична пригодност за достъп до огнестрелно оръжие. За прегледа финансовите служби на МВР, СДВР и РДВР събират суми в размер, определен от министъра на вътрешните работи.

Чл. 42. Службите "Полиция" към СДВР и РДВР организират прострелването на закупеното и получено от МВР бойно огнестрелно оръжие на юридически и физически лица с цел получаване на образци от гилзи и куршуми, годни за сравнително изследване, които се завеждат в създадени за целта гилзотеки и куршумотеки. Разходите за прострелването се заплащат от ползвателя на оръжието.

Чл. 43. Оръжието и боеприпасите, предоставени от МВР, както и закупените от юридически и физически лица, подлежат на всички прегледи и проверки, предвидени в нормативните актове за въоръжението на МВР.

Чл. 44. Търговците, които съхраняват и търгуват с огнестрелно оръжие и боеприпаси, задължително водят отчет на всички продажби. Те попълват контролния талон от разрешението и го изпращат в РПУ, което го е издало.

Чл. 45. Юридическите и физическите лица, ползващи оръжие от МВР или имащи собствено оръжие, водят отчет за наличността и движението му. Изразходването на боеприпасите се удостоверява с протокол.

Чл. 46. (1) Основните отчетни документи за огнестрелно оръжие и боеприпаси са:

1. книгата за отчет на продаденото оръжие и боеприпаси;

2. книгата за отчет на наличното и раздаденото огнестрелно оръжие и изразходваните боеприпаси;

3. протоколът за отчитане разходите на боеприпаси при стрелби;

4. разрешенията за закупуване, продаване, внос, износ, съхраняване, пренасяне и други дейности с оръжие и боеприпаси.

(2) Отчетните документи по ал. 1 се съхраняват в продължение на пет години от тяхното приключване или изтичането на срока им на валидност, а разрешенията - до ревизия.

(3) (Нова - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) Бланките за разрешения обр. 2 и обр. 3 за носене на ловно и бойно оръжие се получават срещу опис обр. 13 по номера и се завеждат на отчет и контрол.

Глава осма.

ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ С ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ

(Предишна глава седма, загл. изм. - ДВ, бр. 39 от 1998 г.)

Чл. 47. (1) Полицейските органи могат да отнемат разрешенията за дейности с огнестрелно оръжие и боеприпасите за тях, ако са допуснати нарушения по вноса, износа, търговията, закупуването, съхраняването, носенето и ползването на огнестрелно оръжие и боеприпаси.

(2) Разрешението се връща след изтичане на срока, за който е отнето.

Чл. 48. Разрешенията се отнемат за срок до две години, ако полицейският орган е констатирал:

1. грубо нарушение на изискванията за внос, износ, търговия, съхранение, носене и ползване на огнестрелно оръжие и боеприпаси;

2. системно допускане на нарушения, за които разрешението е било отнето за срок до 6 месеца.

Чл. 49. Оръжието се изземва, а разрешението се отнема за срок до пет години от лица, които след употреба на алкохол го употребяват без необходимост или демонстративно го носят, насочват или по какъвто и да е друг начин създават заплаха за здравето и живота на околните.

Чл. 50. Решенията за отнемане на разрешението подлежат на обжалване по реда на Закона за административното производство.

Чл. 51. (Попр. - ДВ, бр. 23 от 1997 г., бр. 24 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 39 от 1998 г.)

Чл. 52. При отнемане на разрешението оръжието и боеприпасите се изземват срещу разписка и се съхраняват в поделенията на МВР до изтичане на срока, за който са отнети.

Чл. 53. (1) Нарушенията се установяват с актове, съставени от органите на полицията, а наказателните постановления се издават от директора на Националната полиция или упълномощени от него длъжностни лица.

(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 54. На лица, допуснали изгубване или открадване на предоставеното или собственото им огнестрелно оръжие или създали условия и предпоставки за неправилна или неправомерна употреба на оръжие, при което има пострадали лица или са нанесени щети, не се издават разрешения за дейности с оръжие и боеприпаси за срок до десет години.

Чл. 55. Лица, употребили ловното си оръжие в населени места без разрешение по чл. 36, ал. 3, се лишават от право да го носят за срок до две години.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Носене на оръжие" е носенето на огнестрелно оръжие и боеприпаси за него за охрана, самоохрана, лов и спортно-състезателна дейност от физически лица, за което има съответното полицейско разрешение, и по начин, гарантиращ безопасност.

2. "Съхраняване на оръжие" е съхраняването на огнестрелно оръжие и боеприпаси за него от юридически и физически лица, за което има съответното полицейско разрешение. Броят и видът на оръжието и боеприпасите и мястото за съхраняването им се определят от полицейските органи, издали разрешението.

3. "Пренасяне на оръжие" е пренасянето на огнестрелните оръжия и боеприпаси от едно населено място в друго от юридически и физически лица по ред и начин, указан в съответното полицейско разрешение за тази дейност.

4. (Нова - ДВ, бр. 39 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 1998 г.) "Колекционирането" е съхраняване на огнестрелно оръжие и боеприпаси, придобити чрез покупко-продажба, замяна, дарение или семеен спомен.

5. (Нова - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) "Културни нужди и дейности" са придобиването, съхраняването и безопасното използване на оръжие и боеприпаси за театрални постановки, филмови и телевизионни продукции, музейни изложби, шоу-програми и др.

§ 2. (Нов - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) Когато огнестрелно оръжие или резервни части за него се пренася за спортно-състезателна дейност, поправка и ремонт, както и за ловни излети, не се изисква полицейско разрешение за пренасяне.

§ 3. (Нов - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) Юридически и физически лица, получили разрешение от МВР за поправка и ремонт на огнестрелно оръжие, могат да закупуват резервни части с разрешение от РПУ.

§ 4. (Нов - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) Сектор "КОС" - ДНП, може да издава разрешения за всички дейности с оръжия и боеприпаси.

§ 5. (Нов - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) Дирекцията на Националната служба "Полиция" може да предоставя на СДВР и РДВР правото да издават и други разрешения по тази наредба.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 6. (Предишен § 2 - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 55 от Правилника за прилагане на Закона за контрол над взривните вещества, оръжията и боеприпасите (обн., ДВ, бр. 45 от 1968 г.; изм. и доп., бр. 95 от 1981 г., бр. 68 от 1988 г. и бр. 101 от 1993 г.) и отменя Заповед № I-125 от 1994 г. и образец № 12 от Наредбата за устройството на предприятията за производство и складовете за съхраняване на взривни вещества, оръжия и боеприпаси и контрола на различните дейности с тях (обн., ДВ, бр. 45 от 1968 г.; изм. и доп., бр. 27 от 1971 г. и бр. 106 от 1993 г.).

§ 7. (Предишен § 3 - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) Запазват валидността си разрешенията за ловни нарезни самозарядни карабини с магазин до 5 патрона, издадени до влизането на тази наредба в сила.

§ 8. (Нова - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) Периодичността за явяване на психологично изследване в Института по психология - МВР, е на пет години.

§ 9. (Предишен § 4 - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на директора на Националната полиция, който дава указания по нейното прилагане.

§ 10. (Предишен § 5 - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на главния секретар на МВР.

§ 11. (Предишен § 6 - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".