UCHWAŁA NR 12/2000
Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego "Cietrzew" w Gdańsku
z dnia 13/05/2000

w sprawach obowiązkowych prac gospodarczych

 

§ 1

  1. Członkowie Koła i stażyści zobowiązani są do wykonywania na równych prawach obowiązkowych prac gospodarczych, z zastrzeżeniami zawartymi w niniejszej uchwale.
  2. Norma w/w prac wynosi 30 godzin, poza ewentualnie zarządzonymi przez Zarząd 4 godzinami dokarmiania zimowego.
  3. Zakres i sposób organizacji wykonywania w/w prac określa Zarząd, który ma prawo powoływać i odwoływać gospodarzy obwodów, grupowych dla grup roboczych członków i stażystów oraz odpowiedzialnych za przygotowanie i wykonanie konkretnych prac.
  4. Członkowie Koła mogą uchylić się od obowiązku wykonywania w/w prac, wnosząc do kasy Koła opłatę o równowartości nie wykonanych godzin pracy.

§ 2

  1. Zwalnia się z obowiązku wykonywania obowiązkowych prac gospodarczych następujących członków Koła:
  2. Zarząd Koła jest uprawniony do zwolnienia z obowiązku wykonywania prac gospodarczych w ciągu jednego roku gospodarczego, w oparciu o uzasadnioną prośbę członka, który nie poluje w danym roku łowieckim.

§ 3

  1. Rejestracji ilości przepracowanych godzin i rodzaju wykonywanych prac dokonują wyznaczeni przez Zarząd członkowie Koła.
  2. Potwierdzenia wykonania prac w protokółach ich wykonania, a na życzenie członka w indywidualnym dzienniczku, dokonywać mogą osoby upoważnione przez Zarząd Koła.
  3. Łowczy i Podłowczy Koła zobowiązani są do rozliczenia członków z obowiązkowych prac gospodarczych w terminach ustalonych przez Zarząd.

 

Sekretarz Zgromadzenia          Przewodniczący Zgromadzenia
Następna uchwała  Strona główna