UCHWAŁA NR 13/2000

Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego "Cietrzew" w Gdańsku
z dnia 13/05/2000

w sprawach zasad wydawania zezwoleń i wykonywania polowań indywidualnych

ze zmianami z dnia 12/05/2001
aktualna do 11/05/2003

 

§ 1

 1. Zezwolenia na polowania indywidualne zwane dalej odstrzałami wydawane są bez ograniczeń na równych prawach wszystkim członkom Koła, nie posiadającym zaległości finansowych i rzeczowych w zakresie obowiązkowych świadczeń na rzecz Koła.
 2. Zarząd Koła może wyróżniać członków Koła udzieleniem odstrzałów, których nie starcza dla wszystkich zainteresowanych, jeżeli legitymują się oni większą ilością godzin prac gospodarczych lub też innymi, ponad przeciętnymi zasługami na rzecz Koła.
 3. Szczegółowe zasady wydawania odstrzałów na poszczególne rodzaje zwierzyny określa Zarząd Koła.
 4. Zwiększa się składkę członkowską tym członkom Koła, którzy zapraszają na polowanie indywidualne członków PZŁ nie będących zrzeszonymi w żadnym kole łowieckim, wg następujących zasad:
  • o 20.- zł. za pierwszy i o 10.- zł. za każdy następny dzień ważności odstrzału na jedną sztukę zwierzyny grubej
  • odstrzał na zwierzynę grubą wydaje się gościom na minimum 3 dni
  • o 10.- zł. za każdy dzień ważności odstrzału na kaczki
  • odstrzały te nie dotyczą byków i rogaczy

§ 2

 1. Odstrzały wystawiane są przez Łowczego (lub Podłowczego Koła dla obw. 115) i muszą być podpisane przez Prezesa Koła.
 2. Przedłużenia odstrzału dokonuje się według zasad określanych przez Zarząd Koła.
 3. Odstrzelenie każdej sztuki zwierzyny grubej należy zgłosić telefonicznie w ciągu 24 godz. Łowczemu (lub Podłowczemu w obw. 115), niezależnie od wpisu do książki zgłoszeń.
 4. Wykonane lub nieważne odstrzały oraz kwity PZ ze skupu należy zwrócić odpowiednio Łowczemu lub Podłowczemu oraz Skarbnikowi w ciągu 7 dni od daty dokonania odstrzału lub upływu ważności odstrzału.

§ 3

 1. Przed rozpoczęciem polowania indywidualnego, należy zapisać się w książce zgłoszeń z podaniem jednego tylko rejonu polowania nie zajętego przez innego myśliwego, składając swój osobisty podpis przy zgłoszeniu. Ewentualne zapisanie się na ten sam rejon co inny myśliwy jest możliwe po uzgodnieniu z nim.
 2. Zgłoszenie w książce zgłoszeń ważne jest od momentu zgłoszenia do południa dnia następnego, a w przypadku zapisania się w piątek lub w inny dzień roboczy przed dniami wolnymi, zgłoszenie może być ważne do południa pierwszego dnia roboczego po dniach wolnych.

§ 4

 1. Zabrania się polowania indywidualnego na dziki w lesie. Polowanie na pozostałą zwierzynę grubą i lisy na terenie lasu przylegającego do rejonu zgłoszeń może zostać wstrzymane lub ograniczone przez Zarząd Koła.
 2. Zabrania się polowania wokół kompleksu leśnego na 5 dni przed planowanym tam polowaniem zbiorowym lub polowaniem dewizowym, a Zarząd Koła może ten okres zmienić w stosunku do konkretnych polowań zbiorowych lub dewizowych informując o tym myśliwych zapisem w książce zgłoszeń.
 3. Zabrania się myśliwym na wjazd do lasu samochodem, za wyjątkiem konieczności podjęcia tuszy odstrzelonej zwierzyny.

§ 5

 1. Zgłoszeń polowania na ptactwo dokonuje się zgodnie z zasadami podanymi wyżej w § 3 z podaniem numeru obwodu dla polowań w ciągu dnia lub numeru rejonu dla polowań na zapady.
 2. Polowanie na kaczki w ciągu dnia do zachodu słońca dozwolone jest jedynie w soboty i niedziele, a w okresie polowań zbiorowych dodatkowo w środy, zamiast dni w które odbywają się polowanie zbiorowe w tym tygodniu.
 3. Polowanie na kaczki podczas zapadów po zachodzie słońca mogą odbywać się we wszystkie dni tygodnia.

 

Sekretarz Zgromadzenia          Przewodniczący Zgromadzenia
Następna uchwała  Strona główna