UCHWAŁA NR 14/2000
Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego "Cietrzew" w Gdańsku
z dnia 13/05/2000

w sprawach zasad wykonywania polowań zbiorowych

ze zmianami z dnia 12/05/2001

 

§ 1

  1. Plan polowań zbiorowych opracowuje Zarząd Koła, podając w szczególności prowadzącego polowanie oraz 2 organizatorów każdego polowania, dla których obecność na polowaniu jest obowiązkowa.
  2. Plan dla polowań leśnych nie może ograniczać odstrzału jeleni, jeżeli znajdują się one w rocznym planie pozyskania, ale rodzaj zwierzyny do odstrzału podana na planie polowania może zostać zmieniona przed polowaniem przez Zarząd Koła, w zależności od bieżącej sytuacji łowieckiej.
  3. O sposobie finansowania polowań zbiorowych decyduje Zarząd Koła, w tym określając wysokość opłaty równego kosztu polowań dla każdego uczestnika w całym sezonie, do rozliczenia podczas ostatniego polowania.

§ 2

  1. Do podstawowych obowiązków prowadzącego polowanie, poza nadanymi oddzielnymi przepisami, należy:

  1. Do podstawowych uprawnień prowadzącego polowanie, poza nadanymi oddzielnymi przepisami, należy:

§ 3

  1. Do podstawowych obowiązków organizatorów polowania należy:

  1. Nieobecność organizatora polowania uważa się za usprawiedliwioną, jeżeli uzgodni on powierzenie swoich obowiązków innemu koledze.

§ 4

  1. Członkowie Koła mogą zapraszać innych myśliwych na polowanie zbiorowe po wcześniejszym uzyskaniu aprobaty jednego z członków Zarządu.
  2. Zaproszony gość poluje na warunkach jak inni członkowie Koła, podporządkowując się obowiązującym zasadom obciążenia kosztami polowania i postępowania z tuszą zwierzyny grubej, ale jest zwolniony z obowiązku uiszczenia opłaty ryczałtowej za zwierzynę drobną.
  3. Członkowi Koła zapraszającemu gościa na polowanie zbiorowe zwiększa się w danym miesiącu składkę o 20 zł. za każdego zaproszonego gościa. Niniejszy zapis nie dotyczy zaproszonych na polowania przedstawicieli ALP i PZŁ.

 

Sekretarz Zgromadzenia          Przewodniczący Zgromadzenia
Następna uchwała  Strona główna