UCHWAŁA NR 15/2002
Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego "Cietrzew" w Gdańsku
z dnia 11/05/2002

w sprawach sprzedaży tuszy
aktualna do 11/05/2003§ 1

 1. Myśliwemu, który odstawił do punktu skupu tuszę pozyskanej przez siebie zwierzyny, należy się częściowy zwrot kosztów polowania w postaci premii, w wysokości 20% przychodu Koła za tę tuszę.

 2. Premia, o której mowa w ust.1 będzie wypłacana raz w roku kalendarzowym, w miesiącu grudniu.

 3. Zwierzynę grubą zabieraną na użytek własny myśliwy kupuje od Koła wg cennika obowiązującego w Kole.

 4. Zwierzynę drobną, myśliwi kupują od Koła płacąc ryczałtowo raz w roku kwotę równą 1 miesięcznej składce członkowskiej w Kole.

 5. Prawo premii lub do zakupu tuszy zwierzyny grubej i drobnej nie przysługuje myśliwemu, który pozyskał ją z naruszeniem przepisów o wykonywaniu polowania lub zasad etyki łowieckiej oraz niezgodnie ze szczegółowym opisem zwierzyny na upoważnieniu do polowania indywidualnego lub określonej do odstrzału na polowaniu zbiorowym, z zastrzeżeniem ust.1 §3.


§ 2

 1. Podstawą do zakupu tuszy zwierzyny grubej na użytek własny jest protokół określający wagę. Protokół podpisuje:

 2. Wysokość ceny na fakturze za zwierzynę grubą określa Skarbnik Koła na podstawie protokółu powołanego wyżej i cennika Koła, w którym stawki za 1 kg określane są na bieżąco przez niego w wysokości 80% tego, co płaci wiodący dla koła punkt skupu za tusze odstawione w klasie I.

 3. Fakturę Koła za zakupioną tuszę, należy zapłacić w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

§ 3

 1. Tuszę zwierzyny grubej pozyskanej z naruszeniem warunków określonych w ust.5 §1 może zakupić myśliwy, który ją pozyskał płacąc stawkę wg cennika koła powiększoną o 50%, po otrzymaniu zgody Łowczego lub Podłowczego w obw.115.

 2. Od decyzji dot. sytuacji określonych w ust.5 §1 oraz ust.2 §3 służy odwołanie do zarządu koła.

 3. Warunki określone w niniejszej uchwale nie dotyczą tusz pozyskanych na wspólnym polowaniu z innymi Kołami, kiedy to Zarząd Koła ustali je indywidualnie na to polowanie.


§ 4

 1. Unieważnieniu ulega uchwała nr 15/1999 z dnia 13 maja 2000 r. w sprawach refundacji kosztów polowań i odstępowania tuszy.

 2. Skreśleniu ulega ust.5 §2 Uchwały nr 11/2000 z późniejszymi zmianami.

 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz Zgromadzenia          Przewodniczący Zgromadzenia
Następna uchwała  Strona główna