UCHWAŁA NR 8/2003

Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego "Cietrzew" w Gdańsku

z dnia 10/05/2003

w sprawach zasad wydawania odstrzałów i wykonywania polowań indywidualnych


§ 1

 1. Upoważnienia do polowania indywidualnego zwane dalej odstrzałami wydawane są bez ograniczeń na równych prawach wszystkim członkom Koła, nie posiadającym zaległości finansowych i rzeczowych w zakresie obowiązkowych świadczeń na rzecz Koła
 2. Jeżeli odstrzałów nie starcza dla wszystkich zainteresowanych Zarząd Koła może dawać pierwszeństwo tym członkom, którzy w stosunku do innych nie pozyskali danego gatunku zwierzyny w określonym czasie lub legitymują się większą ilością godzin prac gospodarczych.
 3. Szczegółowe zasady wydawania odstrzałów na poszczególne rodzaje zwierzyny, w tym preferencje powołane w ust.2, określa Zarząd Koła.
 4. Odstrzały mogą być wydane członkom innych kół łowieckich zapraszanych przez członków Koła na polowanie indywidualne za zgodą Zarządu Koła.
 5. Zarząd Koła może sprzedawać odstrzały na polowania indywidualne członkom PZŁ nie będącym zrzeszonymi w żadnym kole łowieckim, a zapraszanych przez członków Koła, wg następujących zasad:
 6. Zarząd może sprzedawać odstrzały wg cen komercyjnych dla myśliwych zagranicznych i krajowych dla zabezpieczenia dochodów koła zapisanych w budżecie Koła.
 7. Za gości w terenie obwodu podczas polowania indywidualnego odpowiada osoba zapraszająca, a przy sprzedaży komercyjnej osoba wyznaczona przez Zarząd Koła.

§ 2

 1. Odstrzały wystawiane są przez osoby upoważnione przez Zarząd i muszą być podpisane przez osobę lub osoby umocowane do składania oświadczeń w imieniu Koła zgodnie ze Statutem Koła.
 2. Przedłużenia odstrzału dokonuje się według zasad określanych przez Zarząd Koła.
 3. Odstrzelenie każdej sztuki zwierzyny grubej na polowaniu indywidualnym należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie Łowczemu (lub Podłowczemu w obw. 115), niezależnie od wpisu do książki ewidencji myśliwych w łowisku.
 4. Wykonane lub nieważne odstrzały należy zwrócić Łowczemu (lub Podłowczemu w obw. 115) w ciągu 7 dni od daty dokonania odstrzału lub upływu ważności odstrzału.

§ 3

 1. Kwity przyjęcia tuszy do punktu skupu należy dostarczyć Łowczemu (lub Podłowczemu w obw. 115) natychmiast po dostarczeniu tuszy do punktu skupu. W przypadku nieobecności w/w osób kwit należy wysłać listem poleconym do Skarbnika w ciągu 24 godzin po zakończeniu polowania.
 2. Niedostarczenie kwitu przyjęcia tuszy do punktu skupu zgodnie z ust.1 wyżej spowoduje poniesie konsekwencji finansowych nałożonych z tego powodu na Koło przez Urząd Skarbowy, niezależnie od sankcji statutowych, które nałożyć może na myśliwego Zarząd.

§ 4

 1. Łowczy Koła oraz Podłowczy w obw.115 odpowiadają za zgodność książek ewidencji zgłoszeń na polowania indywidualne z obowiązującymi przepisami oraz za prawidłowość dokonywanych w niej wpisów.
 2. Myśliwy rozpoczynający polowanie indywidualne, zapisuje się w książce ewidencji zgłoszeń wypełniając ją zgodnie z opisem odpowiednich kolumn i z podaniem jednego tylko rejonu polowania nie zajętego przez innego myśliwego, składając swój własnoręczny podpis przy zgłoszeniu.
 3. Ewentualne zapisanie się na ten sam rejon co inny zgłoszony już myśliwy jest możliwe po osobistym z nim uzgodnieniu.
 4. Na wpis w książce zgłoszeń dokonany w ciągu dnia można polować od momentu złożenia swojego podpisu w książce do godz. 12:00 w południe dnia następnego, a w przypadku zapisania się w piątek lub w inny dzień roboczy przed dniami wolnymi, można polować do godz. 12:00 w południe pierwszego dnia roboczego po dniach wolnych wliczając do nich soboty.
 5. Po zakończeniu polowania indywidualnego należy wypisać się w książce ewidencji zgłoszeń wypełniając ją zgodnie z opisem odpowiednich kolumn, z podaniem ilości oddanych strzałów i składając swój własnoręczny podpis. Wypis musi być dokonany przed upływem terminów podanych wyżej.

§ 5

 1. Zabrania się polowania indywidualnego na dziki w lesie. Polowanie na pozostałą zwierzynę grubą i lisy na terenie lasu przylegającego do rejonu zgłoszeń może zostać wstrzymane lub ograniczone przez Zarząd Koła.
 2. Zabrania się polowania wokół kompleksu leśnego na 5 dni przed planowanym tam polowaniem zbiorowym lub polowaniem dewizowym, a Zarząd Koła może ten okres zmienić w stosunku do konkretnych polowań zbiorowych lub dewizowych informując o tym myśliwych zapisem w książce zgłoszeń.
 3. Zabrania się myśliwym na wjazd do lasu samochodem, za wyjątkiem konieczności podjęcia tuszy odstrzelonej zwierzyny oraz wjazdów za zgodą lub na polecenie Zarządu Koła.

§ 6

 1. Zgłoszeń polowania na ptactwo dokonuje się zgodnie z zasadami podanymi wyżej w § 4 z podaniem numeru obwodu dla polowania w ciągu dnia lub numeru rejonu dla polowań na zapady.
 2. Polowanie na kaczki w ciągu dnia do zachodu słońca dozwolone jest jedynie w soboty i niedziele, a w okresie polowań zbiorowych w środy, zamiast dni w które odbywają się polowanie zbiorowe w danym tygodniu.
 3. Polowanie na kaczki podczas zapadów po zachodzie słońca mogą odbywać się we wszystkie dni tygodnia.

§ 7

 1. Unieważnieniu ulega uchwała nr 13/2000 z dnia 13 maja 2000 r. z późniejszymi zmianami
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zgromadzenia
Przewodniczący Zgromadzenia
Następna uchwała  Strona główna