UCHWAŁA NR 9/2003
Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego "Cietrzew" w Gdańsku
z dnia 10/05/2003

w sprawach sprzedaży tuszy


§ 1

 1. Tusza pozyskanej zwierzyny sprzedawana jest zgodnie z dyspozycją na odstrzale myśliwemu lub dostarczana jest przez niego do wskazanego przez Zarząd Koła punktu skupu.
 2. Zarząd może sprzedawać tusze konsumentom indywidualnym oraz punktom sprzedaży detalicznej.
 3. W przypadku sprzedaży tuszy konsumentowi indywidualnemu, myśliwy realizujący dostawę otrzymuje zwrot kosztów dojazdu i badania weterynaryjnego od odbiorcy tuszy.
 4. Zwierzynę drobną, myśliwi kupują od Koła płacąc ryczałtowo raz w roku kwotę równą 1 miesięcznej składce członkowskiej w Kole. Członkowie, którzy w ciągu roku nie otrzymują odstrzału na ptactwo i lisy oraz nie biorą udziału w polowaniach zbiorowych nie są obciążani tym ryczałtem.
 5. Prawo zakupu tuszy zwierzyny grubej i drobnej nie przysługuje myśliwemu, który pozyskał ją z naruszeniem przepisów o wykonywaniu polowania lub zasad etyki łowieckiej oraz niezgodnie ze szczegółowym opisem zwierzyny na upoważnieniu do polowania indywidualnego lub określeniem zwierzyny do odstrzału na polowaniu zbiorowym, z zastrzeżeniem §3 ust.1.

§ 2

 1. Podstawą do zakupu tuszy zwierzyny grubej na użytek własny jest protokół określający wagę. Protokół sporządza po zważeniu i podpisuje:
 2. Zwierzynę grubą Koła sprzedaje wg cennika określonego przez Zarząd Koła.
 3. Faktury Koła za zakupione tusz myśliwi płacą w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

§ 3

 1. Tusza zwierzyny grubej pozyskanej z naruszeniem warunków określonych w §1 ust.5 jest oferowana na sprzedaż co najmniej wg stawki z cennika koła powiększonej o 50%, a myśliwy, który ją pozyskał, może ją zakupić, po otrzymaniu zgody Łowczego lub Podłowczego w obw.115 po polowaniu indywidualnym albo prowadzącego polowanie po polowaniu zbiorowym.
 2. Od decyzji dot. sytuacji określonych w §1 ust.5 i §3 ust.1 służy odwołanie do zarządu koła.

§ 4

 1. Unieważnieniu ulega uchwała nr 15/1999 z dnia 13 maja 2000 r. w sprawach refundacji kosztów polowań i odstępowania tuszy
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2003, tj. od początku roku gospodarczego.

Sekretarz Zgromadzenia


Przewodniczący Zgromadzenia


Następna uchwała  Strona główna