UCHWAŁA NR 11/2000
Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego "Cietrzew" w Gdańsku
z dnia 13/05/2000

w sprawach obowiązków członkowskich

ze zmianami z dnia 12/05/2001 oraz z dnia 11/05/2002

 

§ 1

  1. Nowy członek Koła zobowiązany jest uiścić jednorazową opłatę wpisową oraz opłacać regularnie miesięczną składkę członkowską.
  2. Zarząd Koła jest uprawniony do zwolnienia członka Koła z obowiązku wnoszenia składki członkowskie na okres do 3 miesięcy w ciągu jednego roku gospodarczego, w oparciu o uzasadnioną prośbę członka, który nie poluje w okresie zwolnienia go ze składki. Zwolnień na okresy dłuższe niż powyżej może udzielić jedynie Walne Zgromadzenie.
  3. Zalicza się 1 godz. prac gospodarczych za każdego odstrzelonego lisa na polowaniu indywidualnym, po zgłoszeniu Łowczemu lub Podłowczemu Koła.

§ 2

  1. Wysokość opłaty wpisowej równa jest wartości majątku Koła przypadającej w danym momencie na jednego członka, a w przypadku powtórnego przyjmowania do Koła byłego członka oraz dla zstępnych członków Koła połowa tej kwoty.
  2. Osoby przyjmowane do Koła po odbyciu w nim stażu wnoszą opłatę wpisową pomniejszoną o równowartość rocznych prac gospodarczych wykonywanych obowiązkowo przez członków Koła.
  3. Wysokość miesięcznej składki członkowskiej wynosi 20 zł. i może być zmieniana zapisami budżetu Koła lub uchwałami Walnych Zgromadzeń.
  4. Wysokość miesięcznej opłaty za niewykonane godziny prac gospodarczych wynosi 10 zł./godz. i może być zmieniana zapisami budżetu Koła lub uchwałami Walnych Zgromadzeń.
  5. Wysokość obligatoryjnego ryczałtu za odstrzał zwierzyny drobnej wynosi 20.- zł. rocznie skreślono uchwałą nr 15/2002 z dnia 11/05/2002

§ 3

  1. Przyjęcia na staż kandydacki dokonuje się zgodnie z zapisami Statutu Koła.
  2. Ilość kandydatów w Kole w sumie z ilością członków nie może przekraczać 50 osób.

 

Sekretarz Zgromadzenia          Przewodniczący Zgromadzenia
Następna uchwała  Strona główna