strona główna forum dyskusyjne

Możliwości programu do zarządzania kołem łowieckim:
 1. Daje gotowy roczny plan łowiecki do podpisu przez zarząd, gminę i nadleśniczego, a dane z poprzedniego roku wpisują się do planu automatycznie;
 2. Wystawia upoważnienia do polowań indywidualnych w kilka minut dla wszystkim członków koło na wszystkie obwody;
 3. Nie wprowadza do wystawianego upoważnienia samców zwierzyny płowej tym członkom koła, którzy nie mają uprawnień selekcjonerskich;
 4. Pozwala na wybór, czy zwierzyna drobna na upoważnieniach ma być z ilością, czy bez ilości;
 5. Umożliwia dołączania pieczątek i faksymilii podpisu na upoważnieniach, których i nie trzeba wówczas stemplować i podpisywać;
 6. Umożliwia wpisanie na drugiej stronie upoważnień informacji dla członków koła;
 7. Kontroluje i informuje każdego myśliwego o wykonaniu pozyskania z każdego upoważnienia;
 8. Nie pozwoli wystawić upoważnienia na zwierzynę, której nie ma w planie lub jej plan został wykonany;
 9. Umożliwia przedłużania ważności, zwrot i anulowanie upoważnień;
 10. Umożliwia wykreślanie z upoważnień zwierzyny, dla której plan roczny został już wykonany;
 11. Rejestruje wykonanie każdej sztuki w rejestrze wykonania pozyskania prowadzonym przez łowczego;
 12. Prowadzi pełną dokumentację dla odstrzałów sanitarnych;
 13. Rejestruje kwity z punktu skupu i protokoły przekazania tusz na użytek własny;
 14. Pozwala naliczać punktację króla polowań koła wg punktów określonych przez zarząd dla każdej zwierzyny;
 15. Umożliwia przesłanie upoważnień email'em bezpośrednio do myśliwych lub alternatywnie udostępnia upoważnienia na serwerze do jednokrotnego ściągnięcie przez myśliwego;
 16. Pozwala projektować plan polowań zbiorowych udostępniany po utworzeniu członkom koła;
 17. Generuje protokoły z polowań zbiorowych wymagane przez rozporządzenie MŚ;
 18. Oferuje wydruk świadectwa pochodzenia zwierzyny;
 19. Zwierzynę wprowadzoną do protokołów z polowań zbiorowych przekazuje automatycznie do rejestru wykonania;
 20. Pozwala prowadzić statystykę pozyskanych dzików w podziale na odyńce, wycinki, lochy, przelatki i warchlaki z podziałem na osobniki męskie i żeńskie lub alternatywnie po prostu dzików;
 21. Rejestruje ubytki zwierzyny wpływające na wykonanie planu pozyskania;
 22. Pozwala stworzyć plan prac gospodarczych dla członków koła;
 23. Rejestruje godziny prac gospodarczych wykonane przez każdego z członków koła, stażystów i ew. gości;
 24. Daje zarządowi dostęp do danych łowieckich, ze wszystkich lat, w którym koło korzystało z programu;
 25. Wystawia faktury VAT, faktury wewnętrzne i faktury kół nie będących płatnikami VAT;
 26. Fakturuje tusze na podstawie danych z rejestru wykonania pozyskania;
 27. Pozwala na fakturowanie usług oraz towarów innych niż tusze;
 28. Umożliwia zakładanie wielu cenników tusz zwierzyny dla różnych odbiorców i różnej klasy tusz;
 29. Pozwala na wystawianie faktur korygujących;
 30. Nalicza składki i inne opłaty wobec członków koła i gości;
 31. Rejestruje zapłaty za faktury i inne wpłaty wnoszone przez członków koła i gości;
 32. Nalicza premie za odstrzeloną zwierzynę wg kilogramów lub od sztuki, jeżeli koło wypłaca premie;
 33. Kontroluje i rozlicza należności od odbiorców tusz i innych kontrahentów koła;
 34. Rozlicza biura polowań, dla których koło organizuje polowania dewizowe;
 35. Pozwala na naliczanie odsetek za nieterminową płatność;
 36. Umożliwia wprowadzanie finansowego bilansu otwarcia członków koła i gości;
 37. Rozlicza każdego kontrahenta i myśliwego indywidualnie, podając ich bieżące salda;
 38. Obsługuje drukarkę fiskalną, jeżeli koło zobowiązane jest do wprowadzenia kasy fiskalnej;
 39. Daje bieżący dostęp członkom koła do ich informacji w programie, za pomocą internetu i aplikacji mobilnej;
 40. Generuje wydruki:
  • Rocznego planu łowieckiego;
  • Zestawień wykonania odstrzałów ogólnie i na poszczególnych członków koła;
  • Zestawień zaawansowania i wykonania rocznych planów łowieckich;
  • Arkuszy pozyskanych samców zwierzyny płowej i muflonów dla komisji oceny trofeów;
  • Druków inwentaryzacji na poszczególne obwody;
  • Zestawienia przychodu za pozyskane tusze na poszczególnych myśliwych;
  • Zestawienia wykonania planu pozyskania za określony okres, np. dla potrzeb nadleśnictwa;
  • Zestawienia wykonania poszczególnej zwierzyny wg wagi, wyliczając wagę średnią w roku;
  • Zestawienia nie wykonanych obowiązkowych godzin prac przez członków koła;
  • Listy wystawionych faktur;
  • Rejestru faktur VAT zgodnie z ustawą o rachunkowości;
  • Rejestru wpłat dokonanych przez myśliwych i kontrahentów koła;
  • Bieżących sald każdego myśliwego w kole;
  • Sald myśliwych i kontrahentów koła w układzie księgowym na dowolny dzień;
  • Not odsetkowych za opóźnioną płatność.
 41. Daje myśliwemu, zalogowanemu nazwiskiem i PESEL-em lub hasłem, dostęp przez Internet do:
  • Planu łowieckiego i zaawansowania jego wykonania w danym momencie;
  • Upoważnień myśliwego wystawionych w bieżącym sezonie łowieckim;
  • Swojego wykonania z każdego posiadanego upoważnienia w bieżącym sezonie łowieckim;
  • Wypracowanych godzin prac gospodarczych, jeżeli takie się w kole wykonuje;
  • Planu polowań zbiorowych.

Film - instrkcja dostepu do danych członka koła przez zaplikację eKEPI
 
Funkcje i możliwoœci programu eKEPI Gospodarka Koła - PDF


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.