strona główna forum dyskusyjne


eKEPI - książką ewidencji polowań i pełna dokumentacja koła
w roku łowieckim 2023/24

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PROGRAMIE

Dla zarządu koła

 1. radykalne zmniejszenie ilości czasu pracy, jakie łowczy i skarbnik poświęcają na wykonywanie swoich statutowych obowiązków w kole;
 2. tworzy całą dokumentację jaka obowiązuje koło łowieckie;
 3. gwarantuje, że informacja o majątku koła nie zostanie ujawniona nikomu, w tym PZŁ;
 4. zapewnia absolutną rzetelność tworzonej przez zarząd dokumentacji;
 5. zabezpiecza przed pomyłkami, czy to przy wystawianiu odstrzałów, czy to przy każdej innej czynności związanej z tworzeniem dokumentów w kole;
 6. likwiduje uciążliwą weryfikację ilości wykonanych odstrzałów z planem łowieckim, zwróconymi odstrzałami, fakturami sprzedaży, tuszami na użytek własny, wpisami do książki ewidencji, etc.;
 7. prowadzi oddzielną dokumentację dla odstrzałów sanitarnych;
 8. rozlicza finansowo każdego członka koła na bieżąco;
 9. daje kołu dostęp do całej informacji zapisanej w programie w latach poprzednich;
 10. daje pełną integrację danych, bo każda informacja jest wprowadzana do programu tylko jeden raz, np. strzelona zwierzyna wprowadzona do książki ewidencji znajdzie się w rejestrze wykonania planu prowadzonym przez łowczego i może być fakturowana przez skarbnika;
 11. umożliwia kontrolę obwodów dając bieżący obraz tego, kto, kiedy i gdzie poluje oraz co strzelił;
 12. pozwala wprowadzić urządzenia łowieckie na szczegółowe mapy obwodów i wskazać członkom koła, mniej znającym teren, jak dostać się do poszczególnych urządzeń;
 13. myśliwi mogą ujawnić miejsce gdzie się znajdują w obwodzie, włączając aplikację mobilną w swoich telefonach, a rodziny i inni członkowie koła zobaczą ich na mapie w komputerze lub na smarfonach;
 14. likwiduje korespondencję listową z członkami koła, bo pozwala wysyłać komunikaty tekstowe SMS na telefony komórkowe lub adresy email członków koła;
 15. umożliwia wydruk wszystkich utworzonych dokumentów dla celów archiwalnych;
 16. daje kontakt do konsultanta przez 7 dni w tygodniu w godzinach 9:00 - 22:00 ("hot line").

Dla członków koła
 1. Daje bezpośredni dostęp, różnymi kanałami, do informacji nt.:
 • posiadanch upoważnień;
 • swojego wykonania odstrzałów;
 • swojego pozyskania w roku;
 • pozostałej do wykonania zwierzyny w planie rocznym;
 • bieżących zobowiązań finansowych;
 • bieżącego salda rozliczeń w kole;
 • wykonania godzin prac gospodarczych;
 • planu polowań zbiorowych;
 • lokalizacji urządzeń łowieckich na satelitarnych mapach obwodów;
 • miejsce przebywania innego myśliwego polującego w obwodzie (za jego zgoda);
 • wskazanie na mapie jak dojechać/dojść do wybranego miejsca w obwodach koła i w każdym innym miejscu świata;
 • kreślenie na mapie śladu przemieszczania się po obwodzie;
 • wolnych i zajętych rejonów przez polujących myśliwych;
 • wiadomości od zarządu na email i/lub SMS.
 1. Kończy z uciążliwymi i kosztownymi dojazdami do książki wpisów na polowanie, pozwalając na:
 • sprawdzenie, w tym na mapie, czy miejsce gdzie chciałby myśliwy polować jest wolne;
 • dokonywanie wszystkich wpisów do książki zdalnie, nawet z ambony;
 • zapisanie się na polowanie tylko myśliwym z ważnymi upoważnieniami;
 • szybkie wypisanie się z jednego i wpisanie na drugi rejon w obwodzie;
 • zapisanie na polowanie każdego innego członka koła na jego przyśbę;
 • nikt w kole, w tym zarząd, nie może zmienić wpisów myśliwewgo w książce;
 • sprawdzanie jaka zwierzyna pozostała jeszcze w planie pozyskania;
 • otrzymanie SMS na telefon komórkowy potwierdzającego każdy wpis do książki kanałem, który nie daje informacji na ekranie; .

Informacje dla członka koła, o których wyżej, dostępne są, między innymi w aplikacji mobilnej eKEPI (ekran menu smartfona obok).

Oprogramowanie eKEPI Gospoadarka Koła składa się z trzech zintegrowanych ze sobą modułów, obsługjąc kompleksowo najważniejsze obszary działalności koła i gwarantując pełne bezpieczeństwo danych tak bieżącego roku gospodarczego, jak i z lat poprzednich, w których koło korzystało z tego programu. Dla poznania najważniejszych funkcji i możliwości programu otwórz link eKEPI i dokumentacja koła. Wraz z dostępem do programu, koło otrzymuje szczegółową instrukcję korzystania z poszczególnych funkcji programu, w tym 1-stronicową instrukcję dla członków koła, jak dokonywać wpisów w książce ewidencji.

Oprogramowanie zainstalowane jest na serwerze w centrum obliczeniowym OVH w Warszawie i jest dostępne przez Intenetową pod adresem ekepi.com, nie wymagając instalacji na komputerze koła. Dostęp do modułów łowczego i skarbnika odbywa się za pośrednictwem Internetu, a do książki ewidencji przez telefony stacjonarne i komórkowe, widomości SMS, przeglądarkę internetową z komputera, tabletu, smartfona oraz przez aplikację mobilną eKEPI dostępną na telefony z systemem Android oraz systemem iOS (iPhone). Koła korzystające z tego oprogramowania otrzymują również dostęp do wersji demo, na której mogą poznawać działanie i uczyć nowych użytkowników obsługi programu. Wersje rzeczywista i demo są identyczne, tylko dane trafiają do różnych miejsc, żeby się nie mieszały.

Dla testowania i zapoznania się z programem można otrzymać nieodpłatnie program ze wszystkimi modułami, z wyjatkiem modułu korespondencji. Wystarczy przesłać do nas nazwę koła, wskazać, czy koło jest płatnikiem VAT oraz podać numer telefonu lub email osoby, która będzie administratorem programu w kole. Osoba ta zostaje upoważniona do udzielania dostęp do programu innym członkom zarządu, co uniemożliwia osobom trzecim wgląd w dane wprowadzone przez koło. Więcej informacji i odpowiedzi na szczegółowe pytania zainteresowanych można uzyskać kontaktując się jak podano na dole strony.

CENA OPROGRAMOWANIA w roku 2023/24

Dostawca udziela licencji na korzystanie z oprogramowania, a opłata licencyjna jest za rok, którą uiszcza się jednorazowo z góry za cały rok, a w przypadku rozpoczęcia korzystania z programu w ciągu roku, za okres opłata pomniejszona jest proporcjonalnie o liczbe minionych już miesięcy.

Cena programu na rok 2023/24 pozostaje taka sama jak poprzednim roku. Niezmienne pozostają też limity i opaty za widomości SMS do członków kola przekracające bezpłatny limit. Dotychczasowi użytkownicy programu otrzymają faktury w tej samej wysokości, co w roku ubiegłym. W rezultacie cena podstawowa netto programu eKEPI dokumentacja koła za jeden rok 2023/24 dla koła pozyskującego średnio pomiędzy 85 a 255 sztuk na obwód wynoszą:

Liczba obwodówModuł dokumentacji łowczegoModuł książki ewidencjiModuł dokumentacji skarbnikaModuł korespondecji do członków
1444 zł888 zł276 złbezpłatne email'e i 200 SMS
2840 zł1668 zł288 złbezpłatne email'e i 200 SMS
31128 zł2256 zł300 złbezpłatne email'e i 200 SMS
41308 zł2616 zł312 złbezpłatne email'e i 200 SMS
51404 zł2808 zł324 złbezpłatne email'e i 200 SMS

Cena roczna powstaje przez zsumowanie cen w powyższej tabeli dla modułów wybranych wg potrzeb koła, z wiersza odpowiadającego liczbie dzierżawionych przez koło obwodów z ewentualną dodatkową opłatą lub upustem, o czym niżej oraz dodanie 23% podatku VAT.

Starając się bardziej sprawiedliwie obciążać koła kosztami utrzymania programu zmieniliśmy w roku 2020/21 sposób określanie ceny dla konkretnego koła, żeby koła mniej zasobne nie płaciły tyle samo co kola dzierżawiące bogate obwody. Dlatego cena dla koła o pozyskaniu ponad 255 sztuk zwierzyny grubej średnio na jeden dzierżawiony obwód jest wyższa niż ta w tabeli wyżej, a dla koła pozyskującego średnio poniżej 85 sztuk na obwód, niższa jak w tabeli

Limity wiadomości SMS wysyłanych od zarządu koła do jego członków pozostają w roku 2023/24 bez zmian w stosunku do roku poprzedniego. Te limity to 1800 SMS-ów od początku kwietnia do końca grudnia 2022 r. i 600 SMS-ów w pierwszym kwartale 2023 r. Przekroczenie każdego z powyższych limitów będzie fakturowane w wysokości 0,12 zł/SMS netto, tj. w cenie takiej samej co w trzech ostatnich latach. Nie wykorzystany limit pierwszych trzech kwartałów przechodzi na czwarty kwartał (styczeń - marzec), ale nie wykorzystany limit roczny nie przechodzi na kolejny rok korzystania z programu.


Aplikacja mobilna eKEPI

Przywołana wyżej aplikacja mobilna eKEPI jest do ściągnięcia Google Play lub App Store wyszukując ją po nazwie eKEPI). Każdy członek koła, który ściągnie sobie tę aplikację na swój telefon ma dostep do wszystkich informacji opisanych wyżej nieodpłatnie. Gdyby chciał używać tej aplikacji do dokonywania wpisów w książce ewidencji przez cały rok, to po pierwszym bezpłatnym miesiącu musi wykupić roczną licencję w cenie takiej samej jak w roku poprzednim, tj 30 zł brutto (24,39 netto). Jeżeli nie skorzysta z tej możliwoiści, to oprócz informacji z modułu łowczego i skarbnika, w książce ewidencji bedzie mógł wyświetlać wolne i zajęte rejony w obwodach, ale nie będzie mógł dokonywać tą drogą wpisów do książki. Użytkownicy modułu książki ewidencji eKEPI dokonali w roku 2022/22 58% wpisów przez tę aplikację.

Odpłatnego przedłużenia licencji na korzystanie z aplikacji eKEPI dokonuje zarząd, udostępniając członkom koła zakupione od nas wcześniej licencje roczne. Licencje nie mają terminu użycia i nie tracą ważności, a dokupywanie kolejnych licencji przez koło w ciągu roku jest również możliwe.


ZAMÓWIENIE

Koła mogą zamawiać oprogramowanie w dowolnej konfiguracji modułów. Zamawiając program na dany rok, należy przysłać zamówienie na email, z podaniem:

 1. Pełnej nazwy koła i adresu siedziby oraz numer NIP z informacją, czy koło jest płatnikiem VAT;
 2. Imię i nazwisko administratora programu w kole, który będzie mógł udzielać uprawnień innym członkom zarządu do korzystania z programu w kole.

KONTAKT

Adres pocztowy:
TETRA Polska Sp. z o,o,
ul. Jana Uphagena 27, budunek BPBK, lok. 703
80-237 Gdańsk

Email
info@tetra.pl

tel. 58 340 9292 służący również jako "hot line".Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.