strona główna forum dyskusyjne


eKEPI Gospodarka Koła kompleksowo zarządza kołem łowieckim

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PROGRAMIE

Dla zarządu koła

 1. radykalne zmniejszenie ilości czasu pracy, jakie łowczy i skarbnik poświęcają na wykonywanie swoich statutowych obowiązków w kole;
 2. automatycznie tworzenie całej dokumentacji jaka obowiązuje koło łowieckie;
 3. gwarantuje absolutną rzetelność tworzonej przez zarząd dokumentacji;
 4. zabezpiecza przed pomyłkami, czy to przy wystawianiu odstrzałów, czy to przy każdej innej czynności związanej z tworzeniem dokumentów w kole;
 5. likwiduje uciążliwą weryfikację ilości wykonanych odstrzałów z planem łowieckim, zwróconymi odstzrałami, fakturami sprzedaży, tuszami na użytek własny, wpisami do książki ewidencji, etc.;
 6. rozlicza finansowo każdego członka koła na bieżąco, bez konieczności na czekania zamknięcie miesiąca finansowego;
 7. daje pełną integrację danych, bo każda informacja jest wprowadzana do programu tylko jeden raz, np. strzelona zwierzyna wprowadzona do książki ewidencji znajdzie się w rejestrze wykonania planu prowadzonym przez łowczego i może być fakturowana przez skarbnmika;
 8. umożliwia kontrolę obwodów dając bieżący obraz tego, kto, kiedy i gdzie poluje oraz co strzelił;
 9. pozwala wrowadzić urządzenia łowieckie na szczegółowe mapy obwodów i wskazać członkom koła, mniej znającym teren, jak dostać się do poszczególnych urządzeń;
 10. myśliwi mogą wskazać miejsce gdzie się znajdują w obwodzie, włączając aplikację mobilną w swoich telefonach, co rodziny i inni członkowie koła zobaczą w komputerze lub na smarfonach.

Dla członków koła
 1. Daje bezpośredni dostęp, różnymi kanałami, do informacji nt.:
 • posiadanch upoważnień;
 • swojego wykonania odstrzałów;
 • informacji co pozostało do wykonanai z planu łowieckiego;
 • zobowiązań finansowych;
 • bieżącego salda rozliczeń w kole;
 • wykonania godzin prac gospodarczych;
 • planu polowań zbiorowych;
 • lokalizacji urządzeń łowieckich na satelitarnych mapach obwodów;
 • miejsce przebywania innego myśliwego polującego w obwodzie.
 1. Kończy z uciążliwymi i kosztownymi dojazdami do książki wpisów na polowanie,
 • pokazując, w tym na mapie, czy miejsce gdzie chciałby myśliwy polować jest wolne;
 • pozwalając na dokonywanie wszystkich wpisów do książki zdalnie, nawet z ambony;
 • pozwalając zapisać się na polowanie tylko myśliwym z ważnymi upoważnieniami;
 • pozwalając na szybkie wypisanie się z jednego i wpisanie na drugi rejon w obwodzie;
 • pozwalając zapisać na polowanie każdego innego członka koła na jego przyśbę;
 • pozwalając na sprawdzanie jaka zwierzyna pozostała jeszcze w planie pozyskania;
 • potwierdzając każdy wpis do książki ewidencji SMS-em na telefon komórkowy myśliwego.

Informacje dla członka koła, o których wyżej, dostępne są, między innymi, na smartfonach Androida (ekran menu smartfona obok).

Oprogramowanie eKEPI Gospoadarka Koła składa się z trzech zintegrowanych ze sobą modułów, obsługjąc kompleksowo najważniejsze obszary działalności koła i gwarantując pełne bezpieczeństwo danych tak bieżącego roku gospodarczego, jak i z lat poprzednich, w których koło korzystało z tego programu. Dla poznania najważniejszych funkcji i możliwości programu otwórz link eKEPI Gospodarka Koła. Wraz z dostępem do programu, koło otrzymuje szczegółową instrukcję korzystania z poszczególnych funkcji programu, w tym 1-stronicową instrukcję dla członków koła, jak dokonywać wpisów w książce ewidencji.

Oprogramowanie zainstalowane jest na oddzielnym serwerze w portalu uslugi.lowiecki.pl i nie wymaga instalacji na komputerze koła łowieckiego. Dostęp do programu odbywa się za pośrednictwem Internetu, a więc użytkownicy mogą używać oprogramowania z dowolnego miejsca na świecie, np. z kwatery myśliwskiej, z komputerów przenośnych, tabletów i smartfonów, z których można np. wystawiać odstrzały myśliwym lub rejestrować wagę tusz. Koła korzystające z tego oprogramowania otrzymują dostęp do wersji rzeczywistej oraz wersji demo programu, na której mogą ćwiczyć poszczególne funkcje i uczyć nowych użytkowników obsługi programu. Obie wersje są identyczne, a różnią się bazami danych, do których trafiają dane, żeby dane rzeczywiste koła nie mieszały się z jego danymi testowymi.

Redakcja gwarantuje zabezpieczenie danych przed ich utratą oraz dostępem osób trzecich. Do roku bieżącego dane kół gromadzone były na jednym serwerze, a od sezonu 2016/17 są zapisywane równolegle na dwóch różnych serwerach. W ten sposób ewentualna awaria jednego serwera, nie spowoduje wyłączenia dostępu do programu. Oprócz powyższego, dane kół w bazie danych są zabezpieczone podwójnie. Codziennie w nocy, jak dotychczas, dokonywane będzie kopiowanie danych z obu serwerów, a więc na wypadek jakiejkolwiek awarii powodującej zniszczenie danych, będą istnieć dwie ich kopie i ewentualna konieczność cofnięcia się z wprowadzonymi danymi nie będzie większa jak kilka godzin. Dotychczas przez 7 lat korzystania kół z tego programu sytuacja taka nie zdarzyła się ani razu. Oprócz tego, kopiowane codziennie dane są dwa razy w tygodniu wynoszone i zabezpieczane poza biurem, na wypadek totalnego kataklizmu, jaki mógby dotknąć biuro (np. pożar, czy podtopienie).

Dla testowania i zapoznania się z programem można otrzymać wersję demo ze wszystkimi trzema modułami, tj. modułem łowczego, modułem książki ewidencji i modułem skarbnika. Członkowie zarządów kół zainteresowanych wersją demo muszą być zarejestrowani w portalu www.lowiecki.pl. Proszę do nas przesłać nazwę koła, wskazać, czy koło jest płatnikiem VAT oraz podać identyfikator, email lub nr rejestracji osoby, która będzie administratorem programu w kole. Osoba ta zostaje upoważniona do udzielania dostęp do programu innym członkom zarządu, co uniemożliwia osobom trzecim wgląd w dane wprowadzone przez koło. Więcej informacji i odpowiedzi na szczegółowe pytania zainteresowanych można uzyskać kontaktując się z redakcją. Kontakt poniżej.


CENA OPROGRAMOWANIA w roku 2016/17

Redakcja udziela licencji na korzystanie z oprogramowania, a opłata licencyjna jest ceną miesięczną, którą można uiszczać jednorazowo z góry za cały rok, uzyskując bonifikatę w cenie rocznej w kwocie 132 zł. netto. W przypadku rozpoczęcia używania modułów łowczego lub skarbnika w ciągu roku gospodarczego i wprowadzaniu do niego danych dot. całego roku, co umożliwi przygotowanie przez program planu łowieckiego na kolejny rok, należy uiścić opłatę za minione miesiące roku lub opłatę roczną, uzyskując bonifikatę, o której wyżej. Ceny netto za jeden miesiąc wynoszą:

Fakturowanie z góry jedną fakturą za cały rok13,00 zł/koło
 Fakturowanie z góry fakturami co miesiąc24,00 zł/koło
Cena modułu łowczego31,00 zł/obwód
Cena modułu skarbnika bez drukarki fiskalnej 21,00 zł/koło
 Cena modułu skarbnika z drukarką fiskalną32,00 zł/koło
Cena modułu książki ewidencji eKepi66,00 zł/obwód (w roku 2016 i 2017 obowiązuje 10% upustu od tej ceny)

Do cen należy dodać podatek VAT 23%.

Od powyższych cen obowiązują upusty w cenie jak niżej:

 1. W 3-cim, 4-tym i 5-tym obwodzie koła upust odpowiednio 30%, 50% i 70% na cenie modułów łowczego i książki ewidencji;
 2. upust 10% na cenie modułu książki ewidencji na każdym obwodzie koła;
 3. Upust 30% od ceny zamówionego oprogramowania dla nowych użytkowników.


ZAMÓWIENIE

Koła mogą zamawiać oprogramowanie w dowolnej konfiguracji modułów. Zamawiając program rzeczywisty, należy przysłać do redakcji zamówienie na piśmie faxem lub listownie lub na email, z podaniem:

 1. Pełnej nazwy koła i adresu siedziby oraz numer NIP z informacją, czy koło jest płatnikiem VAT;
 2. Deklaracji, czy fakturowanie ma być miesięczne, czy jednorazowo z góry za cały rok;
 3. Imię i nazwisko administratora programu w kole, który będzie mógł udzielać uprawnień innym członkom zarządu do korzystania z programu w kole, z podaniem jego identyfikatora i adresu email, jaki osoba ta podała podczas rejestracji w portalu "Łowiecki".

KONTAKT

Adres pocztowy:
Redakcja "Łowiecki"
ul. Meissnera 1
80-462 Gdańsk

Email
redakcja@lowiecki.pl

tel. 58 340 9398

fax 58 340 9293Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.