strona główna forum dyskusyjne


eKEPI Gospodarka Koła
kompleksowe zarządzanie i pełna dokumentacja koła łowieckiego
w roku łowieckim 2019/20

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PROGRAMIE

Dla zarządu koła

 1. radykalne zmniejszenie ilości czasu pracy, jakie łowczy i skarbnik poświęcają na wykonywanie swoich statutowych obowiązków w kole;
 2. automatycznie tworzenie całej dokumentacji jaka obowiązuje koło łowieckie;
 3. gwarantuje absolutną rzetelność tworzonej przez zarząd dokumentacji;
 4. zabezpiecza przed pomyłkami, czy to przy wystawianiu odstrzałów, czy to przy każdej innej czynności związanej z tworzeniem dokumentów w kole;
 5. likwiduje uciążliwą weryfikację ilości wykonanych odstrzałów z planem łowieckim, zwróconymi odstrzałami, fakturami sprzedaży, tuszami na użytek własny, wpisami do książki ewidencji, etc.;
 6. rozlicza finansowo każdego członka koła na bieżąco;
 7. obsługuje drukarkę fiskalną;
 8. daje pełną integrację danych, bo każda informacja jest wprowadzana do programu tylko jeden raz, np. strzelona zwierzyna wprowadzona do książki ewidencji znajdzie się w rejestrze wykonania planu prowadzonym przez łowczego i może być fakturowana przez skarbnmika;
 9. umożliwia kontrolę obwodów dając bieżący obraz tego, kto, kiedy i gdzie poluje oraz co strzelił;
 10. pozwala wrowadzić urządzenia łowieckie na szczegółowe mapy obwodów i wskazać członkom koła, mniej znającym teren, jak dostać się do poszczególnych urządzeń;
 11. myśliwi mogą ujawnić miejsce gdzie się znajdują w obwodzie, włączając aplikację mobilną w swoich telefonach, a rodziny i inni członkowie koła zobaczą ich na mapie w komputerze lub na smarfonach;
 12. likwiduje korespondencję listową z członkami koła, bo pozwala wysyłać nieodpłatnie komunikaty tekstowe SMS na telefony komórkowe członków koła.

Dla członków koła
 1. Daje bezpośredni dostęp, różnymi kanałami, do informacji nt.:
 • posiadanch upoważnień;
 • swojego wykonania odstrzałów;
 • swojego pozyskania w roku;
 • pozostałej do wykonania zwierzyny w planie rocznym;
 • bieżących zobowiązań finansowych;
 • bieżącego salda rozliczeń w kole;
 • wykonania godzin prac gospodarczych;
 • planu polowań zbiorowych;
 • lokalizacji urządzeń łowieckich na satelitarnych mapach obwodów;
 • miejsce przebywania innego myśliwego polującego w obwodzie (za jego zgoda);
 • wskazanie na mapie jak dojechać/dojść do wybranego miejsca w obwodach koła i w kazdym innym miejscu świata;
 • kreślenie na mapie śladu przemieszczania się po obwodzie;
 • wolnych i zajętych rejonów przez polujących myśliwych;
 • wiadomości od zarządu na email i/lub SMS.
 1. Kończy z uciążliwymi i kosztownymi dojazdami do książki wpisów na polowanie, pozwalając na:
 • sprawdzenie, w tym na mapie, czy miejsce gdzie chciałby myśliwy polować jest wolne;
 • dokonywanie wszystkich wpisów do książki zdalnie, nawet z ambony;
 • zapisanie się na polowanie tylko myśliwym z ważnymi upoważnieniami;
 • szybkie wypisanie się z jednego i wpisanie na drugi rejon w obwodzie;
 • zapisanie na polowanie każdego innego członka koła na jego przyśbę;
 • sprawdzanie jaka zwierzyna pozostała jeszcze w planie pozyskania;
 • otrzymanie SMS na telefon komórkowy potwierdzającego każdy wpis do książki kanałem, który nie daje informacji na ekranie; .

Informacje dla członka koła, o których wyżej, dostępne są, między innymi w aplikacji mobilnej eKEPI (ekran menu smartfona obok).

Oprogramowanie eKEPI Gospoadarka Koła składa się z trzech zintegrowanych ze sobą modułów, obsługjąc kompleksowo najważniejsze obszary działalności koła i gwarantując pełne bezpieczeństwo danych tak bieżącego roku gospodarczego, jak i z lat poprzednich, w których koło korzystało z tego programu. Dla poznania najważniejszych funkcji i możliwości programu otwórz link eKEPI Gospodarka Koła. Wraz z dostępem do programu, koło otrzymuje szczegółową instrukcję korzystania z poszczególnych funkcji programu, w tym 1-stronicową instrukcję dla członków koła, jak dokonywać wpisów w książce ewidencji.

Oprogramowanie zainstalowane jest na dedykowanym serwerze ekepi.com różnym od serwera lowiecki.pl i nie wymaga instalacji na komputerze koła łowieckiego. Dostęp zarządu do modułów łowczego i skarbnika odbywa się za pośrednictwem Internetu, a do książki ewidencji przez telefony stacjonarne i komórkowe, widomości SMS, przeglądarkę internetową z komputera, tabletu, smartfona oraz przez aplikację mobilną eKEPI dostępną na telefony z systemem Android oraz systemem iOS (iPhone). Koła korzystające z tego oprogramowania otrzymują również dostęp do wersji demo programu, na której mogą poznawać działanie i uczyć nowych użytkowników obsługi programu. Wersje rzeczywista i demo są identyczne, dane trafiają do różnych miejsc, żeby dane rzeczywiste nie mieszały się z testowymi.

Redakcja gwarantuje zabezpieczenie danych przed ich utratą oraz dostępem osób trzecich. Do roku 2015 dane kół gromadzone były na jednym serwerze, a od sezonu 2016/17 są zapisywane równolegle na dwóch różnych serwerach. Od grudnia 2017 r. serwery ulokowane są w najnowszym centrum obliczeniowym w Gdańsku, przeniesione tam z pomieszczeń biurowych. Oprócz powyższego, dane kół w bazie danych są zabezpieczone, bo przez cały tydzień, codziennie w nocy, dokonywane jest kopiowanie danych z programu na serwer do tzw. "chmury", a więc na wypadek jakiejkolwiek awarii powodującej zniszczenie danych, serwerów, czy nawet centrum obliczeniowego. Istnienie siedmiu kolejnych kopii z całego tygodnia i ewentualna konieczność cofnięcia się do wprowadzonych danych nie będzie problemem. Dotychczas przez 9 lat korzystania kół z naszego programu sytuacja taka nie zdarzyła się ani razu.

Dla testowania i zapoznania się z programem można otrzymać nieodpłatnie wersję demo ze wszystkimi trzema modułami, tj. modułem łowczego, modułem książki ewidencji i modułem skarbnika. Proszę do nas przesłać nazwę koła, wskazać, czy koło jest płatnikiem VAT oraz podać numer telefonu lub email osoby, która będzie administratorem programu w kole. Osoba ta zostaje upoważniona do udzielania dostęp do programu innym członkom zarządu, co uniemożliwia osobom trzecim wgląd w dane wprowadzone przez koło. Więcej informacji i odpowiedzi na szczegółowe pytania zainteresowanych można uzyskać kontaktując się z redakcją. Kontakt poniżej.


CENA OPROGRAMOWANIA w roku 2019/20

Redakcja udziela licencji na korzystanie z oprogramowania, a opłata licencyjna jest ceną miesięczną, którą uiszcza się jednorazowo z góry za cały rok lub mieszięcznie z dołu. W przypadku rozpoczęcia używania modułów łowczego lub skarbnika w ciągu roku gospodarczego i wprowadzaniu do niego danych dot. całego roku, co umożliwi przygotowanie przez program planu łowieckiego na kolejny rok, należy uiścić opłatę za minione miesiące roku lub opłatę roczną.

Cena programu na rok 2019/20 nie rośnie, ale wprowadzony jest limit bezpłatnych SMS o cxym niżej. W rezultacie ceny netto programu eKEPI Gospodarka Koła za jeden miesiąc w roku 2019/20 wynoszą:

Liczba obwodówModuł łowczegoModuł skarbnikaDrukarka fiskalnaKsiążka ewidencjiPłatność miesięczna
133 zł22 zł10 zł66 zł15 zł
263 zł22 zł10 zł127 zł15 zł
386 zł22 zł10 zł173 zł15 zł
4100 zł22 zł10 zł199 zł15 zł
5106 zł22 zł10 zł213 zł15 zł

Cena roczna powstaje przez zsumowanie cen wybranych wg potrzeb koła z wiersza odpowiadającego liczbie dzierżawionych przez koło obwodów w powyższej tabeli i przemnożenie otrzymanej sumy przez 12 miesięcy oraz dodanie 23% podatku VAT. Koła korzystające z naszego oprogramowania w roku ubiegłym 2018/19 otrzymają na adresy email członków zarządu szczegółe wyliczenie ceny na rok 2019/20.

Równocześnie jednak, liczba SMS-ów wysyłanych przez koła rośnie dynamicznie, bo zastępują one korespondencję listową i służą do szybkiego informowania członków o zdarzeniach w kole, osiągając 50% przyrost w roku bieżącym, w stosunku do roku poprzedniego, stając się dla nas poważnym kosztem. Œrednio w roku 2018/19, każde koło korzystające z programu wysłało do członków 2400 SMS-ów. Ale są koła wysyłające kilka tysięcy SMS-ów w roku i są takie, które przez cały rok wysyłają ich tylko kilkaset. Chcąc sprawiedliwie rozkładać koszty tych SMS-ów pomiędzy koła, to zachowując dotychczasową opłatę za moduły wskazane w tabeli wyżej, wprowadzamy dodatkową opłatę za przekroczenie limitów bezpłatnych komunikatów SMS. Limity te to 1800 SMS-ów do końca grudnia 2019 r. i 600 SMS-ów w pierwszym kwartale 2020 r. Przekroczenie każdego z powyższych limitów zostanie zafakturowane w wysokości 0,12 zł/SMS. Nie wykorzystany limit pierwszych trzech kwartałów przechodzi na czwarty kwartał (styczeń - kwiecień), ale nie wykorzystany limit roczny nie przechodzi na kolejny rok korzystania z programu.

Od powyższych cen modułu łowczego i książki ewidencji udzielany jest upust w przypadku mniejszejśrednio liczby zwierzyny grubej niż 85 sztuk na obwód w planie rocznym na 2018/19 i wykonaniu dzików, w wysokości procentu, o ile średni plan pozyskania jest niższy od tej wiejkości.

Programu udostępnieniamy nowym użytkownikom w miesiącu lutym i marcu 2019 r. nieodpłatnie.


Aplikacja mobilna eKEPI

Przywołana wyżej aplikacja mobilna eKEPI jest do ściągnięcia Google Play lub App Store wyszukując ją po nazwie eKEPI). Każdy członek koła, który ściągnie sobie tę aplikację na swój telefon ma dostep do wszystkich informacji opisanych wyżej nieodpłatnie. Gdyby chciał używać tej aplikacji do dokonywania wpisów w książce ewidencji przez cały rok, to po pierwszym bezpłatnym miesiącu musi wykupić roczną licencję w cenie 30 zł brutto (24,39 netto). Jeżeli nie skorzysta z tej możłiwoiści, to oprócz informacji z modułu łowczego i skarbnika, z funkcji książki ewidencji bedzie mógł wyświetlanie na bieżąco wolne i zajęte rejony w obwodach, ale nie będzie mógł dokonywać wpisów do książki z tej aplikacji. W roku 2018/19 użytkownicy modułu książki ewidencji 28% wpisów dokonali przez tę aplikację. Statystycznie wykorzystanie pozostałych kanałów wpisów w książce ewidencji to 65% wpisów przez komputer, 4% przez SMS i 3% przez infolinię.

Odpłatnego przedłużenia licencji na korzystanie z aplikacji eKEPI dokonuje zarząd, udostępniając członkom koła zakupione od nas wcześniej licencje roczne. Licencje nie mają terminu użycia i nie tracą ważności, a dokupywanie kolejnyvh licencji przez koło w ciągu roku jest również możliwe.


ZAMÓWIENIE

Koła mogą zamawiać oprogramowanie w dowolnej konfiguracji modułów. Zamawiając program rzeczywisty, należy przysłać do redakcji zamówienie na email lub listownie na adres redakcji albo poprzez fax, z podaniem:

 1. Pełnej nazwy koła i adresu siedziby oraz numer NIP z informacją, czy koło jest płatnikiem VAT;
 2. Deklaracji, czy fakturowanie ma być miesięczne, czy jednorazowo z góry za cały rok;
 3. Podania liczby zamawianych licencji aplikacji mobilnej eKEPI dla członków koła;
 4. Imię i nazwisko administratora programu w kole, który będzie mógł udzielać uprawnień innym członkom zarządu do korzystania z programu w kole, z podaniem jego identyfikatora lub adresu email, jaki osoba ta podała podczas rejestracji w portalu "Łowiecki".

KONTAKT

Adres pocztowy:
Redakcja "Łowiecki"
ul. Meissnera 1
80-462 Gdańsk

Email
redakcja@lowiecki.pl

tel. 58 340 9398

fax 58 340 9293Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.