strona główna forum dyskusyjne
eKEPI - książką ewidencji polowań i pełna dokumentacja koła
w roku łowieckim 2021/22

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PROGRAMIE

Dla zarządu koła

 1. radykalne zmniejszenie ilości czasu pracy, jakie łowczy i skarbnik poświęcają na wykonywanie swoich statutowych obowiązków w kole;
 2. automatycznie tworzenie całej dokumentacji jaka obowiązuje koło łowieckie;
 3. gwarantuje absolutną rzetelność tworzonej przez zarząd dokumentacji;
 4. zabezpiecza przed pomyłkami, czy to przy wystawianiu odstrzałów, czy to przy każdej innej czynności związanej z tworzeniem dokumentów w kole;
 5. likwiduje uciążliwą weryfikację ilości wykonanych odstrzałów z planem łowieckim, zwróconymi odstrzałami, fakturami sprzedaży, tuszami na użytek własny, wpisami do książki ewidencji, etc.;
 6. prowadzi oddzielną dokumentację dla odstrzałów sanitarnych;
 7. rozlicza finansowo każdego członka koła na bieżąco;
 8. daje pełną integrację danych, bo każda informacja jest wprowadzana do programu tylko jeden raz, np. strzelona zwierzyna wprowadzona do książki ewidencji znajdzie się w rejestrze wykonania planu prowadzonym przez łowczego i może być fakturowana przez skarbnika;
 9. umożliwia kontrolę obwodów dając bieżący obraz tego, kto, kiedy i gdzie poluje oraz co strzelił;
 10. pozwala wprowadzić urządzenia łowieckie na szczegółowe mapy obwodów i wskazać członkom koła, mniej znającym teren, jak dostać się do poszczególnych urządzeń;
 11. myśliwi mogą ujawnić miejsce gdzie się znajdują w obwodzie, włączając aplikację mobilną w swoich telefonach, a rodziny i inni członkowie koła zobaczą ich na mapie w komputerze lub na smarfonach;
 12. likwiduje korespondencję listową z członkami koła, bo pozwala wysyłać komunikaty tekstowe SMS na telefony komórkowe lub adresy email członków koła.

Dla członków koła
 1. Daje bezpośredni dostęp, różnymi kanałami, do informacji nt.:
 • posiadanch upoważnień;
 • swojego wykonania odstrzałów;
 • swojego pozyskania w roku;
 • pozostałej do wykonania zwierzyny w planie rocznym;
 • bieżących zobowiązań finansowych;
 • bieżącego salda rozliczeń w kole;
 • wykonania godzin prac gospodarczych;
 • planu polowań zbiorowych;
 • lokalizacji urządzeń łowieckich na satelitarnych mapach obwodów;
 • miejsce przebywania innego myśliwego polującego w obwodzie (za jego zgoda);
 • wskazanie na mapie jak dojechać/dojść do wybranego miejsca w obwodach koła i w każdym innym miejscu świata;
 • kreślenie na mapie śladu przemieszczania się po obwodzie;
 • wolnych i zajętych rejonów przez polujących myśliwych;
 • wiadomości od zarządu na email i/lub SMS.
 1. Kończy z uciążliwymi i kosztownymi dojazdami do książki wpisów na polowanie, pozwalając na:
 • sprawdzenie, w tym na mapie, czy miejsce gdzie chciałby myśliwy polować jest wolne;
 • dokonywanie wszystkich wpisów do książki zdalnie, nawet z ambony;
 • zapisanie się na polowanie tylko myśliwym z ważnymi upoważnieniami;
 • szybkie wypisanie się z jednego i wpisanie na drugi rejon w obwodzie;
 • zapisanie na polowanie każdego innego członka koła na jego przyśbę;
 • sprawdzanie jaka zwierzyna pozostała jeszcze w planie pozyskania;
 • otrzymanie SMS na telefon komórkowy potwierdzającego każdy wpis do książki kanałem, który nie daje informacji na ekranie; .

Informacje dla członka koła, o których wyżej, dostępne są, między innymi w aplikacji mobilnej eKEPI (ekran menu smartfona obok).

Oprogramowanie eKEPI Gospoadarka Koła składa się z trzech zintegrowanych ze sobą modułów, obsługjąc kompleksowo najważniejsze obszary działalności koła i gwarantując pełne bezpieczeństwo danych tak bieżącego roku gospodarczego, jak i z lat poprzednich, w których koło korzystało z tego programu. Dla poznania najważniejszych funkcji i możliwości programu otwórz link eKEPI i dokumentacja koła. Wraz z dostępem do programu, koło otrzymuje szczegółową instrukcję korzystania z poszczególnych funkcji programu, w tym 1-stronicową instrukcję dla członków koła, jak dokonywać wpisów w książce ewidencji.

Oprogramowanie zainstalowane jest na dedykowanym serwerze ekepi.com różnym od serwera lowiecki.pl i nie wymaga instalacji na komputerze koła łowieckiego. Dostęp zarządu do modułów łowczego i skarbnika odbywa się za pośrednictwem Internetu, a do książki ewidencji przez telefony stacjonarne i komórkowe, widomości SMS, przeglądarkę internetową z komputera, tabletu, smartfona oraz przez aplikację mobilną eKEPI dostępną na telefony z systemem Android oraz systemem iOS (iPhone). Koła korzystające z tego oprogramowania otrzymują również dostęp do wersji demo programu, na której mogą poznawać działanie i uczyć nowych użytkowników obsługi programu. Wersje rzeczywista i demo są identyczne, dane trafiają do różnych miejsc, żeby dane rzeczywiste nie mieszały się z testowymi.

Redakcja gwarantuje zabezpieczenie danych przed ich utratą oraz dostępem osób trzecich. Do roku 2015 dane kół gromadzone były na jednym serwerze, a od sezonu 2016/17 są zapisywane równolegle na dwóch różnych serwerach. Od grudnia 2017 r. serwery ulokowane są w najnowszym centrum obliczeniowym w Gdańsku, przeniesione tam z pomieszczeń biurowych. Oprócz powyższego, dane kół w bazie danych są zabezpieczone, bo przez cały tydzień, codziennie w nocy, dokonywane jest kopiowanie danych z programu na serwer do tzw. "chmury", a więc na wypadek jakiejkolwiek awarii powodującej zniszczenie danych, serwerów, czy nawet centrum obliczeniowego. Istnienie siedmiu kolejnych kopii z całego tygodnia i ewentualna konieczność cofnięcia się do wprowadzonych danych nie będzie problemem. Dotychczas przez 10 lat korzystania kół z naszego programu sytuacja taka nie zdarzyła się ani razu.

Dla testowania i zapoznania się z programem można otrzymać nieodpłatnie program ze wszystkimi modułami, z wyjatkiem modułu korespondencji. Wystarczy przesłać do nasnazwę koła, wskazać, czy koło jest płatnikiem VAT oraz podać numer telefonu lub email osoby, która będzie administratorem programu w kole. Osoba ta zostaje upoważniona do udzielania dostęp do programu innym członkom zarządu, co uniemożliwia osobom trzecim wgląd w dane wprowadzone przez koło. Więcej informacji i odpowiedzi na szczegółowe pytania zainteresowanych można uzyskać kontaktując się jak podano na dole strony.


CENA OPROGRAMOWANIA w roku 2021/22

Redakcja udziela licencji na korzystanie z oprogramowania, a opłata licencyjna jest ceną miesięczną, którą uiszcza się jednorazowo z góry za cały rok lub miesięcznie z dołu.

Cena programu na rok 2021/22 pozostaje taka sama jak poprzednim roku. Niezmienne pozostają też limity i opaty za widomości SMS do członków kola przekracające bezpłatny limit. Dotychczasowi uzytkownicy programu otzrymają faktury w tej samej wysokości, co w roku ubiegłym. W rezultacie ceny netto programu eKEPI dokumentacja koła za jeden miesiąc w roku 2021/22 wynoszą:

Liczba obwodówModuł dokumentacji łowczegoModuł książki ewidencjiModuł dokumentacji skarbnikaModuł korespondecji do członków
137 zł74 zł23 złbezpłatne email'e i 200 SMS
270 zł139 zł24 złbezpłatne email'e i 200 SMS
394 zł188 zł25 złbezpłatne email'e i 200 SMS
4109 zł218 zł26 złbezpłatne email'e i 200 SMS
5117 zł234 zł27 złbezpłatne email'e i 200 SMS

Cena roczna powstaje przez zsumowanie cen w powyższej tabeli dla modułów wybranych wg potrzeb koła, z wiersza odpowiadającego liczbie dzierżawionych przez koło obwodów i przemnożenie otrzymanej sumy przez 12 miesięcy oraz dodanie 23% podatku VAT.

Limity wiadomości SMS wysyłanych od zarządu koła do jego członków pozostają w roku 2021/22 bez zmian w stosunku do roku poprzedniego. Te limity to 1800 SMS-ów od początku kwietnia do końca grudnia 2021 r. i 600 SMS-ów w pierwszym kwartale 2022 r. Przekroczenie każdego z powyższych limitów będzie fakturowane w wysokości 0,12 zł/SMS netto, tj. w cenie takiej samej co w dwóch ostatnich latach. Nie wykorzystany limit pierwszych trzech kwartałów przechodzi na czwarty kwartał (styczeń - marzec), ale nie wykorzystany limit roczny nie przechodzi na kolejny rok korzystania z programu.

Od powyższych cen udzielany jest upust w przypadku mniejszej liczby zwierzyny grubej w planie rocznym na 2019/20 i wykonaniu dzików, niż średnio 85 sztuk na obwód w kole. Upust w cenie wybranych modułów programu jest w wysokości procentu, o ile ta średnia jest niższa od wiejkości 85 sztuk.

Starając się bardziej sprawiedliwie rozkładać koszty utrzymania programu zmieniliśmy nieznacznie od roku 2020/21 sposób określanie ceny dla konkretnego koła, żeby koła mniej zasobne nie płaciły tyle samo co kola dzierżawiące bogate obwody. W tym celu dla wyliczania ceny stosujemy kryterium oparte na wysokim pozyskaniu zwierzyny grubej w roku 2019/20. W rezultacie koła o pozyskaniu ponad 255 sztuk zwierzyny grubej średnio na jeden dzierżawiony obwód, zapłacą więcej niż koła pozyskujące średnio pomiędzy 85 a 255 sztuk na obwód. Wzrost tej ceny wyniesie 1% ceny podstawowej wyliczonej na podstawie powyższej tabeli, za każde 10 sztuk zwierzyny grubej pozyskiwanej w poprzednim roku ponad średnią 255 sztuk na jeden obwód.

W przypadku rozpoczęcia używania programu w ciągu roku gospodarczego 2021/22, moduł ksiązki udostępniamy przez 3 miesiące nieodpłatnie, a w przypadku modułu łowczego i wprowadzaniu do niego danych dot. minionego już okresu roku, co umożliwi przygotowanie przez program rocznego planu łowieckiego na kolejny rok, opłata za minione miesiące roku zostaje obniżona o 50%


Aplikacja mobilna eKEPI

Przywołana wyżej aplikacja mobilna eKEPI jest do ściągnięcia Google Play lub App Store wyszukując ją po nazwie eKEPI). Każdy członek koła, który ściągnie sobie tę aplikację na swój telefon ma dostep do wszystkich informacji opisanych wyżej nieodpłatnie. Gdyby chciał używać tej aplikacji do dokonywania wpisów w książce ewidencji przez cały rok, to po pierwszym bezpłatnym miesiącu musi wykupić roczną licencję w cenie takiej samej jak w roku poprzednim, tj 30 zł brutto (24,39 netto). Jeżeli nie skorzysta z tej możliwoiści, to oprócz informacji z modułu łowczego i skarbnika, w książce ewidencji bedzie mógł wyświetlać wolne i zajęte rejony w obwodach, ale nie będzie mógł dokonywać tą drogą wpisów do książki. Użytkownicy modułu książki ewidencji eKEPI dokonali w roku 2020/21 37% wpisów przez tę aplikację.

Odpłatnego przedłużenia licencji na korzystanie z aplikacji eKEPI dokonuje zarząd, udostępniając członkom koła zakupione od nas wcześniej licencje roczne. Licencje nie mają terminu użycia i nie tracą ważności, a dokupywanie kolejnych licencji przez koło w ciągu roku jest również możliwe.


ZAMÓWIENIE

Koła mogą zamawiać oprogramowanie w dowolnej konfiguracji modułów. Zamawiając program, należy przysłać do redakcji zamówienie na email, z podaniem:

 1. Pełnej nazwy koła i adresu siedziby oraz numer NIP z informacją, czy koło jest płatnikiem VAT;
 2. Deklaracji, czy fakturowanie ma być miesięczne, kwartalne, czy jednorazowo z góry za cały rok;
 3. Imię i nazwisko administratora programu w kole, który będzie mógł udzielać uprawnień innym członkom zarządu do korzystania z programu w kole.

KONTAKT

Adres pocztowy:
TETRA Polska Sp. z o,o,
ul. Jana Uphagena 27, budunek BPBK, lok. 703
80-237 Gdańsk

Email
gawlip@tetra.pl

tel. 58 340 9292Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.