strona główna forum dyskusyjneDz. U. Nr 27, poz. 343

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji. (Dz. U. Nr 27, poz. 343)

 

Rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 3 kwietnia 2000 r.

w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji.
(Dz. U. Nr 27, poz. 343)

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i warunki przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji przez:
1) podmioty posiadające broń i amunicję na podstawie pozwolenia na broń na okaziciela, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 3-6 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, zwanej dalej "ustawą",
2) osoby posiadające broń i amunicję na podstawie pozwolenia na broń, o którym mowa w art. 10 ust. 3 ustawy.

§ 2. 1. Podmioty, o których mowa w § 1 pkt 1, są obowiązane przechowywać broń i amunicję w odpowiednio przystosowanym do tego celu pomieszczeniu, zwanym dalej "magazynem broni".
2. W magazynie broni przechowuje się również broń i amunicję używaną podczas zawodów, zgrupowań, szkoleń oraz podczas realizacji filmów i innych przedsięwzięć artystycznych.
3. W przypadku braku możliwości zdeponowania broni i amunicji w magazynie broni, musi ona znajdować się pod zamknięciem i być pod stałym, bezpośrednim nadzorem.
4. Klucze do magazynu broni przechowują kierownicy podmiotów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 3-6 ustawy, lub upoważniona przez nich pisemnie osoba, zwana dalej "magazynierem".
5. Magazynier jest obowiązany posiadać legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni.

§ 3. 1. Magazyn broni powinien spełniać następujące warunki:
1) posiadać podręczny sprzęt gaśniczy,
2) posiadać specjalne zabezpieczenia, w tym:
a) drzwi obite blachą stalową o grubości co najmniej 2 mm, posiadające blokadę przeciwwyważeniową oraz zamknięcie na co najmniej dwa zamki atestowane i zasuwę drzwiową zamykaną na kłódkę atestowaną; dopuszcza się zamiennie montaż drzwi metalowych antywłamaniowych, atestowanych,
b) okna osłonięte siatką stalową o wymiarach oczek 10 x 10 mm, wykonaną z drutu o średnicy nie mniejszej niż 2,5 mm, oraz na stałe zamocowanymi w murze kratami wykonanymi z prętów stalowych o średnicy nie mniejszej niż 12 mm lub płaskowników stalowych o przekroju poprzecznym nie mniejszym niż 8 mm × 30 mm; odstęp między prętami w kracie nie powinien przekraczać wymiarów 120 mm × 120 mm, a płaskowników - 80 mm w poziomie i 240 mm w pionie; dopuszcza się zamiennie montaż atestowanych szyb specjalnych, w szczególności kuloodpornych, w odpowiedniej klasie, odpornych na przebicie i rozbicie, zamocowanych trwale w otworach okiennych, bez możliwości otwierania,
c) wyposażenie w urządzenia i systemy alarmowe,
3) być objęty całodobową ochroną.
2. Drzwi do magazynu broni na czas nieobecności magazyniera zamyka się i plombuje.

§ 4. 1. Broń palną i amunicję w magazynie broni przechowuje się w szafach stalowych lub sejfach posiadających zamki atestowane.
2. Warunki przechowywania broni powinny uwzględniać wymagania jej producenta.
3. W magazynie broni broń przechowuje się wyjętą z futerału, rozładowaną, zabezpieczoną, ze zwolnionym kurkiem, z odłączonym magazynkiem, kompletną i zakonserwowaną.
4. Amunicję do broni przechowuje się w pudełkach lub pojemnikach, ułożoną w sposób uniemożliwiający uderzenie w spłonkę naboju. Zabrania się przechowywania amunicji w magazynkach nabojowych.

§ 5. Osoby, o których mowa w § 1 pkt 2, posiadające broń palną i amunicję, są obowiązane przechowywać ją w kasetach metalowych na trwałe przymocowanych do elementów konstrukcyjnych budynku lub metalowych szafach albo sejfach, posiadających zamki atestowane, z zastrzeżeniem § 6.

§ 6. 1. Osoby posiadające broń palną i amunicję w celach kolekcjonerskich oraz pamiątkowych, w przypadku przechowywania tej broni i amunicji poza miejscami, o których mowa w § 5, są obowiązane:
1) zabezpieczyć okna w pomieszczeniach zlokalizowanych na parterze i ostatnim piętrze, w których przechowywana jest broń i amunicja, poprzez zamontowanie w nich co najmniej jednego z następujących zabezpieczeń: krat, siatki, żaluzji antywłamaniowych albo szyb o podwyższonej odporności na przebicie i rozbicie,
2) zabezpieczyć drzwi wejściowe do pomieszczenia, w którym przechowywana jest broń i amunicja, poprzez wzmocnienie ich blachą stalową o grubości co najmniej 2 mm oraz wyposażenie w blokadę przeciwwyważeniową i co najmniej 2 zamki atestowane; dopuszcza się zamiennie montaż drzwi metalowych antywłamaniowych, atestowanych.
2. Zabezpieczeń, o których mowa w ust. 1, nie wymaga się w przypadku przechowywania broni pozbawionej na stałe cech użytkowych.

§ 7. Broń palną do ochrony osobistej lub ochrony bezpieczeństwa innych osób oraz mienia nosi się w stanie zabezpieczonym, w sposób niewidoczny, w kaburze przylegającej do ciała.

§ 8. Broń do celów sportowych przenosi się bez amunicji w komorze nabojowej i magazynkach nabojowych.

§ 9. 1. Osoby, które uzyskały pozwolenie na broń bez prawa jej noszenia lub z ograniczonym prawem noszenia, mogą przenosić broń jedynie na podstawie specjalnego zezwolenia wydanego przez właściwy organ Policji.
2. Wzór zezwolenia określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 10. 1. Broń i amunicja będące w posiadaniu podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1, podlega rejestracji w Książce ewidencji broni i Książce ewidencji amunicji.
2. Książkę ewidencji broni i Książkę ewidencji amunicji, wraz z kopiami dokumentów zakupu broni i amunicji, przechowuje się w magazynie broni.
3. Wzór książki ewidencji broni określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
4. Wzór książki ewidencji amunicji określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 11. 1. Wydawanie broni i amunicji z magazynu broni i jej zdawanie podlega rejestracji, odpowiednio, w Książce wydawania - przyjmowania broni oraz w Książce wydawania - przyjmowania amunicji.
2. Wzór książki wydawania - przyjmowania broni określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
3. Wzór książki wydawania - przyjmowania amunicji określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
4. Poszczególne karty książek, o których mowa w ust. 1 i w § 10 ust. 1, powinny być ponumerowane, przeszyte i opieczętowane na ostatniej stronie pieczęcią podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1.

§ 12. W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia podmioty i osoby, o których mowa w § 1, dostosują sposób przechowywania broni i amunicji do wymogów, o których mowa w § 2-6.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: 
M. Biernacki
 


29 kwietnia 2005
Data modyfikacji : dn. 30 maja 2005


Powrót


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.