strona główna forum dyskusyjne

OPODATKOWANIE REKOMPENSAT

Zapytanie poselskie nr 680 do Ministra Finansów
w sprawie opodatkowania przychodów myśliwskich uzyskanych z tytułu rekompensaty
wypłacanej przez koła łowieckie

Polski Związek Łowiecki uzgodnił stanowisko w Departamencie Podatków Bezpośrednich i Opłat Ministerstwa Finansów, że o ile koła łowieckie wypłacać będą myśliwym kwoty w wysokości 20% łącznych wpływów uzyskanych z tytułu sprzedaży zwierzyny, to przychód ten dla myśliwych miał być traktowany jako zwrot kosztów poniesionych w polowaniu i nie podlegałby opodatkowaniu.

Obecny stan prawny w podatku dochodowym od osób fizycznych nie określa wprost takiego stanowiska.
Zwracam się do pana ministra z prośbą o udzielenie informacji w zakresie:

Czy otrzymana rekompensata jest przychodem podlegającym opodatkowaniu u każdego myśliwego w zeznaniu rocznym?

Czy do tej kwoty rekompensaty myśliwemu przysługują koszty uzyskania przychodu, jak zakup amunicji, ubrań, przejazd, składki PZŁ i inne?

W jakiej grupie przychodów należy zakwalifikować tę rekompensatę (inne źródła przychodów, inne przychody)?

Czy koło łowieckie, które nie pobiera od tych rekompensat zaliczek na podatek dochodowy, winno sporządzić dla myśliwego PIT-9C, PIT-8 B?

Czy koło łowieckie może wystąpić do urzędu skarbowego z podaniem o zwolnienie tych rekompensat z podatku dochodowego od osób fizycznych?


Z poważaniem

Poseł Stanisław Gorczyca

Warszawa, dnia 23 maja 2002 r.Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na zapytanie nr 680
w sprawie opodatkowania przychodów myśliwych uzyskanych z tytułu rekompensaty
wypłacanej przez koła łowieckie


Szanowny Panie Marszałku!

W związku z zapytaniem pana posła Stanisława Gorczycy, przesłanym przy piśmie z dnia 28 maja 2002 r. nr SPS-0203-680/02, w sprawie opodatkowania przychodów myśliwych z tytułu rekompensaty wypłacanej przez koła łowieckie, uprzejmie wyjaśniam.

Stosownie do postanowień art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (DzU z 2002 r. nr 43, poz. 372) koła łowieckie zrzeszają osoby fizyczne i są podstawowym ogniwem organizacyjnym w Polskim Związku Łowieckim w realizacji celów i zadań łowiectwa.

Jak stanowi art. 3 powołanej ustawy celem łowiectwa jest:
  1. ochrona, zachowanie różnorodności populacji zwierząt łownych i gospodarowanie nią,
  2. ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny,
  3. uzyskiwanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego,
  4. spełnienie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej.
Jednocześnie, jak wynika z postanowień art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2000 r. nr 14, poz. 176, ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21 i 52. Przepisy te stanowią zatem katalog dochodów zwolnionych od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Rekompensata, o której mowa w wystąpieniu pana posła, wypłacana myśliwym nie została wymieniona w tym katalogu - stąd też podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych jako przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Koła łowieckie nie są zobowiązane do poboru zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych myśliwym rekompensat. Natomiast na podstawie art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zobowiązane są sporządzić w trzech egzemplarzach, odrębnie dla każdego podatnika (myśliwego), informację według ustalonego wzoru (PIT 8-C) o wysokości przychodów i w terminie do dnia 15 marca następnego roku podatkowego przekazać jeden egzemplarz podatnikowi, a drugi - urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika.

Kwoty uzyskanych od koła łowieckiego przychodów (rekompensat) myśliwy zobowiązany jest doliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym do innych dochodów uzyskanych w ciągu roku podatkowego.

Odnosząc się do kwestii kosztów uzyskania przychodu, uprzejmie wyjaśniam.
Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Powołany na wstępie przepis art. 3 ustawy Prawo łowieckie wśród celów łowiectwa nie wymienia celu zarobkowego. Stąd też nie można uznać, iż wydatki poniesione przez myśliwego w związku z polowaniem (amunicja, ubrania, przejazdy, składki na Polski Związek Łowiecki) zostały poniesione w celu uzyskania przychodu - a co za tym idzie wydatki te nie stanowią kosztu uzyskania przychodu.

Kwestię zaniechania ustalania i poboru podatku reguluje art. 22 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU nr 137, poz. 926, ze zm.). Na podstawie tego przepisu minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem podatników:
  1. zaniechać w całości lub w części poboru podatków, określając rodzaj podatku, okres, w którym następuje zaniechanie, i grupy podatników, których dotyczy zaniechanie,
  2. zwolnić niektóre grupy płatników z obowiązku pobierania podatków lub zaliczek na podatki oraz określić termin wpłacenia podatku i wynikające z tego zwolnienia obowiązki informacyjne podatników, chyba że podatnik jest obowiązany do dokonania rocznego lub innego okresowego rozliczenia podatku.
Powołany powyżej przepis nie daje zatem upoważnienia urzędom skarbowym do zwolnienia z podatku - na wniosek kół łowieckich - rekompensat wypłacanych myśliwym przez te koła.


Z wyrazami szacunku

Podsekretarz stanu
Irena Ożóg

Warszawa, dnia 18 czerwca 2002 r.


Opracował
Jacek Poniatowski
W.K.Ł. 426 Puchacz
w Czereńczycach k. Wrocławia


Powrót


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.