strona główna forum dyskusyjne

POROZUMIENIE
dotyczące trybu postępowania przy uzgadnianiu i zatwierdzaniu rocznych planów łowieckich
z dnia 7 stycznia 2005 roku.


§ 1
  1. Dzierżawcy obwodów łowieckich (koła łowieckie) przedkładają w terminie do 15 marca każdego roku projekty rocznych planów łowieckich zarządom okręgowym właściwym z uwagi na miejsce położenia obwodu.
  2. Projekty rocznych planów winny być zaopiniowane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz w przypadkach określonych w art. 8 ust. 3c ustawy Prawo łowieckie - wymienione tam osoby (dyrektora parku narodowego lub uprawnionych do rybactwa).
§ 2

Zarządy okręgowe, o których mowa w § 1, w terminie do 20 marca każdego roku, opiniują przedłożone projekty rocznych planów łowieckich co do ich zgodności z zasadami selekcji populacyjnej zwierząt łownych oraz zasadami prawidłowej gospodarki łowieckiej.

§ 3

Dzierżawcy obwodów łowieckich, w terminie do 21 marca każdego roku, projekty rocznych planów łowieckich - po ich pozytywnym zaopiniowaniu przez właściwy zarząd okręgowy - przedkładają właściwemu nadleśniczemu do zatwierdzenia.

§ 4

W przypadku braku zastrzeżeń właściwego nadleśniczego odnośnie przedłożonego projektu dokonuje on zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego. W tym przypadku uważa się, iż treść rocznego planu łowieckiego została uzgodniona z Polskim Związkim Łowieckim.

§ 5
  1. W przypadku zastrzeżeń odnośnie przedłożonego w myśl § 3 projektu rocznego planu łowieckiego winien nastąpić proces uzgodnienia pomiędzy właściwym nadleśniczym a przedstawicielem właściwego zarządu okręgowego PZŁ przy udziale zainteresowanego koła łowieckiego.
  2. Zasady i tryb postępowania uzgodnieniowego ustalą wspólnie właściwi nadleśniczowie z właściwymi zarządami okręgowymi PZŁ.
§ 6
W przypadku odmowy zatwierdzenia lub uzgodnienia w całości lub części rocznego planu łowieckiego stosuje się art. 8 ust. 3d ustawy Prawo łowieckie.

dr Janusz Dawidziuk
Dyrektor Generalnym LP
dr Lech Bloch
Przewodnicżacy ZG PZŁ

Powrót


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.