strona główna forum dyskusyjne

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ŚRODOWISKA

 

z dnia 4 grudnia 2002 r.

 

w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną.

(Dz. U. z dnia 13 grudnia 2002 r.)

ze zmianami z dnia z dnia 29 marca 2006 r.

(Dz. U. z dnia 10 kwietnia 2006 r.)

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 372 i Nr 113, poz. 984) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. 1.  Kategoryzacji obwodu łowieckiego dokonuje zespół powoływany przez właściwy zarząd województwa w przypadku obwodów polnych lub dyrektora regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w przypadku obwodów leśnych..

2. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1, wchodzą:

  1)  przedstawiciel zarządu województwa;

  2)  przedstawiciel dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych;

  3)  przedstawiciel Polskiego Związku Łowieckiego;

  4)  przedstawiciel dzierżawcy obwodu lub zarządcy obwodu.

3. Kategoryzacji obwodu łowieckiego dokonuje się na okres jego dzierżawy.

4. Na wniosek wydzierżawiającego, dzierżawcy lub zarządcy, zespół, o którym mowa w ust. 1, w przypadkach: klęski żywiołowej, masowego upadku zwierząt łownych spowodowanego chorobą zakaźną zwierząt, istotnej zmiany liczebności zwierząt łownych w obwodzie łowieckim, zmiany granic obwodu lub zmiany użytkownika obwodu, przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 3, może dokonać zmiany kategorii obwodu łowieckiego.

 

§ 2. 1. Przy sporządzaniu planów wieloletnich obwody łowieckie tworzące rejon hodowlany zalicza się do następujących kategorii:

  1)  bardzo dobre;

  2)  dobre;

  3)  średnie;

  4)  słabe;

  5)  bardzo słabe.

2. Zaliczenie przez zespół, o którym mowa w § 1 ust. 1, obwodu łowieckiego do odpowiedniej kategorii zależy od ilości przyznanych punktów zgodnie z następującą punktacją:

  1)  bardzo dobry                   - 41 i więcej punktów;

  2)  dobry                              - 31-40 punktów;

  3)  średni                             - 21-30 punktów;

  4)  słaby                              - 11-20 punktów;

  5)  bardzo słaby                   - 10 i mniej punktów.

 

§ 3. 1. Przyznawanie punktów obwodom łowieckim, w celu zaliczenia ich do kategorii, o których mowa w § 2 ust. 2, następuje na podstawie:

  1)  walorów łowieckich ocenianych na podstawie:

a)    średniej wyliczonej z rocznych planów łowieckich z ostatnich trzech lat liczebności zwierzyny płowej (wyrażonej w jednostkach jelenich, gdzie 1 jeleń = 2 daniele = 5 sarn) oraz muflonów i dzików, w przeliczeniu na 1.000 ha powierzchni obwodu, przyjmując, że:

- 1 punkt = do 20 j.j. (jednostek jelenich), 2 punkty = 21-40 j.j., 3 punkty = 41-60 j.j., 4 punkty = 61 i więcej jednostek jelenich,

- 1 punkt = do 30 muflonów, 2 punkty = 31-50 muflonów, 3 punkty = 51 i więcej muflonów,

- 1 punkt = do 20 dzików, 2 punkty = 21-30 dzików, 3 punkty = 31 i więcej dzików,

b)    średniego z ostatnich trzech lat pozyskania zwierzyny grubej i drobnej w przeliczeniu na 1.000 ha powierzchni obwodu, przyjmując, że 1 punkt = 0,5 jelenia = 1 daniel = 1 muflon = 2 sarny = 4 dziki = 15 zajęcy = 10 dzikich gęsi = 30 bażantów = 30 dzikich kaczek = 30 kuropatw;

  2)  czynników dodatnio wpływających na środowisko bytowania zwierzyny, określonych w tabeli nr 1, stanowiącej załącznik do rozporządzenia;

  3)  czynników ujemnie wpływających na środowisko bytowania zwierzyny, określonych w tabeli nr 2, stanowiącej załącznik do rozporządzenia.

2. W przypadku dokonania przez dzierżawców lub zarządców udokumentowanego zasiedlenia obwodu łowieckiego zwierzyną drobną, walory łowieckie, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, będą oceniane na podstawie średniego pozyskania zwierzyny drobnej z ostatnich trzech lat przed dokonanym zasiedleniem.

 

§ 4. Czynsz dzierżawny dla obwodów łowieckich, o których mowa w § 2, ustala się mnożąc ilość hektarów obszaru gruntów stanowiących obwód łowiecki przez równowartość pieniężną żyta, ogłaszaną dla podatku rolnego, przyjmując:

  1)  0,07 q/ha - dla obwodu bardzo dobrego;

  2)  0,04 q/ha - dla obwodu dobrego;

  3)  0,02 q/ha - dla obwodu średniego;

  4)  0,01 q/ha - dla obwodu słabego;

  5)  0,004 q/ha - dla obwodu bardzo słabego.

 

§ 5. 1. Wysokość udziału w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną, poniesionych przez nadleśnictwo na terenie obwodu łowieckiego, jest następująca: za każdy 1% niezrealizowania planowanego w rocznym planie łowieckim pozyskania łosi, jeleni, danieli i sarn - udział wynosi 1% poniesionych przez nadleśnictwo kosztów ochrony lasu przed zwierzyną, przyjmując, że jeden jeleń = 0,3 łosia = 2 daniele = 5 sarn.

2. W przypadku zwiększenia czynszu dzierżawnego o udział w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną, wydzierżawiający przedstawia dzierżawcy zestawienie poniesionych kosztów.

 

§ 6. Ustalona na podstawie przepisów dotychczasowych i obowiązujących do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia kategoria obwodu łowieckiego zachowuje moc, przez okres obowiązywania umów dzierżaw obwodów łowieckich, zawartych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, z zastrzeżeniem przypadków określonych w § 1 ust. 4.

 

§ 7. Traci moc rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 marca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad wydzierżawiania obwodów łowieckich i ustalania czynszu dzierżawnego, udziału przez dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną oraz wzoru umowy dzierżawnej (Dz. U. Nr 34, poz. 210).

 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

ZAŁĄCZNIK

 

Tabela nr 1

 

Czynniki dodatnio wpływające na środowisko bytowania zwierzyny i walory łowieckie obwodu

 

Lp.

Wyszczególnienie

Kryterium

Liczba punktów

1

Powierzchnia obwodu

3.000-4.000 ha

1

 

 

4.001-5.000 ha

2

 

 

powyżej 5.001 ha

3

2

Lesistość obwodu powyżej 60%

jeden kompleks leśny, w zależności od wielkości:

do 500 ha

 

 

2

 

 

501-1.000 ha

3

 

 

1.001-2.000 ha

4

 

 

powyżej 2.000 ha

5

 

 

dwa kompleksy i więcej, przy czym: dwa kompleksy

 

4

 

 

trzy kompleksy

3

 

 

cztery kompleksy

2

 

 

powyżej czterech kompleksów

1

 

Lesistość obwodu 40-60%

jeden kompleks leśny

1-4

 

 

dwa kompleksy i więcej

1-3

 

Lesistość obwodu poniżej 40%

do 20%

21-30%

0-1

2

 

 

31-40%

3

3

Udział siedlisk boru świeżego,

 

10-20%

 

2

 

boru mieszanego świeżego,

21-30%

3

 

boru mieszanego

31% i powyżej

4

4

Łąki śródleśne i przyleśne

dobrze zagospodarowane

2-3

 

 

słabo zagospodarowane

0-1

5

Obecność naturalnych wodopojów

 

obwody leśne

 

0-3

 

i terenów bagiennych

obwody polne

0-2

6

Obecność ostoi zwierząt

obwody polne i leśne

0-2

 

 

Tabela nr 2

 

Czynniki ujemnie wpływające na środowisko bytowania zwierzyny i walorów łowieckich obwodu

 

Lp.

Wyszczególnienie

Kryterium

Liczba punktów

1

Brak ciągłości obwodu

obwód leśny

1-4

 

spowodowany przez ogrodzenia (w polu i lesie), lokalizację osiedli, wsi i miast

obwód polny

1-5

2

Wielkość sieci dróg publicznych

 

obwód leśny

 

1-3

 

o intensywnym ruchu samochodowym

obwód polny

0-3

3

Penetracja obwodu przez ludzi

 

obwód leśny

 

1-4

 

niezwiązanych z prowadzeniem gospodarki leśnej i rolnej

obwód polny

1-2

4

Powierzchnia pól uprawnych zagrożona szkodami łowieckimi, przyległa do lasu

obwód polny

0-3


Powrót


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.