strona główna forum dyskusyjne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA

z dnia 23 czerwca 1997 r.

w sprawie współdziałania Państwowej Straży Łowieckiej z Policją i Polskim Związkiem Łowieckim.

(Dz. U. z dnia 10 lipca 1997 r.)


Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. Nr 147, poz. 713 oraz z 1997 r. Nr 14, poz. 72 i Nr 60, poz. 369) zarządza się, co następuje:


§ 1. Państwowa Straż Łowiecka współdziała z Policją i Polskim Związkiem Łowieckim w zakresie zapobiegania i zwalczania kłusownictwa oraz przestępstw i wykroczeń przeciwko łowiectwu, zwalczania obrotu zwierzyną nielegalnie pozyskaną, ochrony mienia dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich.

§ 2. Współdziałanie, o którym mowa w § 1, polega na:
  1)   organizowaniu wspólnych akcji i patroli na obszarach obwodów łowieckich,
  2)   udzielaniu pomocy Policji w akcjach przez nią prowadzonych na obszarach obwodów łowieckich,
  3)   podejmowaniu wspólnych działań mających na celu zwalczanie kłusownictwa,
  4)   wymianie informacji, zwłaszcza o środowiskach, z których wywodzą się kłusownicy, oraz obwodach łowieckich szczególnie zagrożonych kłusownictwem,
  5)   prowadzeniu wspólnych szkoleń strażników Państwowej Straży Łowieckiej, strażników łowieckich, policjantów i członków Polskiego Związku Łowieckiego,
  6)   wspólnym ustalaniu kierunków i priorytetów współdziałania w realizacji zadań określonych w § 1.

§ 3. Państwowa Straż Łowiecka, komendant wojewódzki (stołeczny) Policji oraz Polski Związek Łowiecki:
  1)   uzgadniają ramowe plany współdziałania w zakresie realizacji zadań określonych w § 1 i 2, ustalając szczegółowo sposoby ich wykonania,
  2)   dokonują, co najmniej raz w roku, analizy i oceny stanu współdziałania w zakresie realizacji zadań określonych w § 1 i 2.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Powrót


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.