strona g堯wna forum dyskusyjneROZPORZ.ZENIE MINISTRA 吐ODOWISKA

z dnia 13 listopada 2007 r.

w sprawie rocznych plan闚 這wieckich i wieloletnich 這wieckich plan闚 hodowlanych

[Dz.U. 2007 Nr 221 poz.1646]
[Dz.U. 2013 poz.95]

(wesz這 w 篡cie 4 lutego 2013 r.)Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 13 pa寮ziernika 1995 r. - Prawo 這wieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 i Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238) zarz康za si, co nast瘼uje:

1. 1. Rozporz康zenie okre郵a:

1) szczeg馧owy spos鏏 sporz康zania rocznych plan闚 這wieckich;

2) spos鏏 zatwierdzania rocznych plan闚 這wieckich;

3) szczeg馧owy spos鏏 sporz康zania wieloletnich 這wieckich plan闚 hodowlanych dla rejon闚 hodowlanych.

2. Ilekro w rozporz康zeniu jest mowa o "zwierzynie grubej", "zwierzynie p這wej" oraz "drapie積ikach", nale篡 przez to rozumie odpowiednio zwierzyn grub, zwierzyn p這w oraz drapie積iki, o kt鏎ych mowa w 1 ust. 1 pkt 1, ust. 2 oraz ust. 3 rozporz康zenia Ministra 字odowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunk闚 zwierz徠 這wnych (Dz. U. Nr 45, poz. 433).


2. Roczny plan 這wiecki, zwany dalej "planem rocznym", sporz康za si na okres od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca roku nast瘼nego, zwany dalej "rokiem gospodarczym".

3. 1. W planie rocznym zamieszcza si:

1) dane og鏊ne:

a) numer obwodu 這wieckiego, jego powierzchni wyra穎n w hektarach, w tym powierzchni grunt闚 le郾ych oraz powierzchni po wy陰czeniach, o kt鏎ych mowa w art. 26 ustawy z dnia 13 pa寮ziernika 1995 r. - Prawo 這wieckie,

b) nazw wojew鏚ztwa i powiatu, nazw i adres siedziby nadle郾ictwa, regionalnej dyrekcji Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe, w kt鏎ych jest po這穎ny obw鏚 這wiecki, nazw i adres w豉軼iwego organu okr璕owego Polskiego Zwi您ku υwieckiego, na kt鏎ego obszarze w豉軼iwo軼i jest po這穎ny obw鏚 這wiecki, oraz nazw i adres dzier瘸wcy lub zarz康cy obwodu 這wieckiego,

c) dat sporz康zenia planu rocznego oraz roku gospodarczego, na jaki zosta on sporz康zony.

d) imi, nazwisko oraz podpis osoby sporz康zaj帷ej plan roczny;

2) dane dotycz帷e zagospodarowania obwodu 這wieckiego oraz szk鏚 這wieckich:

a) liczb os鏏 zatrudnionych na podstawie umowy o prac, z podaniem 陰cznej wielko軼i etatu, liczb os鏏 zatrudnionych na innej podstawie ni umowa o prac lub powo豉nych w celu wykonywania zada z zakresu gospodarki 這wieckiej,

b) liczb urz康ze zwi您anych z prowadzeniem gospodarki 這wieckiej, z podzia貫m na ich rodzaje (pa郾iki, lizawki, ambony, woliery, zagrody i inne),

c) liczb i 陰czn d逝go嗆 pas闚 zaporowych wyra穎n w kilometrach,

d) powierzchnie obszar闚 obsianych lub obsadzonych ro郵inami stanowi帷ymi 瞠r dla zwierzyny na pniu (poletek 這wieckich) oraz zagospodarowanych przez dzier瘸wc lub zarz康c 陰k 鈔鏚le郾ych i przyle郾ych, wyra穎ne w hektarach,

e) mas i rodzaj karmy (obj皻o軼iowa sucha, obj皻o軼iowa soczysta, tre軼iwa) oraz mas soli podawanej zwierzynie, wyra穎ne w tonach,

f) powierzchni zredukowan, o kt鏎ej mowa w 4 ust. 5 rozporz康zenia Ministra 字odowiska z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie sposobu post瘼owania przy szacowaniu szk鏚 oraz wyp豉t odszkodowa za szkody w uprawach i p這dach rolnych (Dz. U. Nr 126, poz. 1081), wyra穎n w hektarach,

g) koszty poniesione na prowadzenie gospodarki 這wieckiej, w tym kwot wyp豉conych odszkodowa 這wieckich za szkody wyrz康zone przez zwierz皻a 這wne w uprawach i p這dach rolnych, wyra穎ne w tysi帷ach z這tych;

3) informacj o przychodach ze sprzeda篡 tusz zwierzyny p這wej w obwodzie 這wieckim;

4) dane dotycz帷e zwierz徠 這wnych w obwodzie 這wieckim, okre郵one osobno dla ka盥ego z gatunk闚 tych zwierz徠:

a) szacowan liczebno嗆 wyst瘼uj帷ych zwierz徠 這wnych, wed逝g stanu na dzie 10 marca roku, w kt鏎ym jest sporz康zany plan roczny, z wy陰czeniem 這wnych ptak闚 migruj帷ych,

b) planowan liczebno嗆 zwierzyny grubej w dniu poprzedzaj帷ym dzie rozpocz璚ia okresu polowa na t zwierzyn, z uwzgl璠nieniem podzia逝 na gatunki zwierzyny,

c) planowan do zasiedlenia w roku gospodarczym, na kt鏎y jest sporz康zany plan roczny, liczb zwierz徠 這wnych,

d) planowan do pozyskania w drodze odstrza堯w lub od這w闚 liczb zwierz徠 這wnych w roku gospodarczym poprzedzaj帷ym rok gospodarczy, na kt鏎y sporz康za si ten plan roczny,

e) liczb zwierz徠 這wnych pozyskanych w drodze odstrza堯w i od這w闚 w roku gospodarczym poprzedzaj帷ym rok gospodarczy, na kt鏎y sporz康za si ten plan roczny,

f) liczb ubytk闚 w zwierzynie grubej, powsta造ch w roku gospodarczym poprzedzaj帷ym rok gospodarczy, na kt鏎y sporz康za si ten plan roczny, z innych przyczyn ni wymienione w lit. e,

g) liczb zasiedlonych zwierz徠 這wnych, wed逝g stanu na dzie 10 marca roku, w kt鏎ym jest sporz康zany plan roczny,

h) liczb zwierz徠 這wnych, kt鏎ych pozyskanie w danym roku gospodarczym uwzgl璠nia optymalne gospodarowanie populacjami zwierz徠 這wnych, z podzia貫m na gatunki, zwierzyn grub i drobn oraz w przypadku zwierzyny grubej tak瞠 z podzia貫m na p貫 i osobniki m這de (do pierwszego roku 篡cia),

i) minimaln i maksymaln liczb zwierz徠 這wnych zaplanowanych do pozyskania w danym roku gospodarczym z uwzgl璠nieniem, 瞠 pozyskanie nast瘼uje w przedziale:

- od 90% do 110% liczby, o kt鏎ej mowa w lit. h w przypadku zwierzyny grubej,

- od 85% do 115% liczby, o kt鏎ej mowa w lit. h w przypadku zwierzyny drobnej.

z zaokr庵leniem do pe軟ych liczb, przyjmuj帷, 瞠 warto軼i po przecinku do 49 zaokr庵la si w d馧, a warto軼i po przecinku od 50 zaokr庵la si w g鏎,

j) optymaln liczb dzik闚 oraz zwierzyny p這wej uwzgl璠nianych przy realizacji plan闚 rocznych, zgodnie z zasadami selekcji populacyjnej i osobniczej, o kt鏎ych mowa w art. 34 pkt 4 ustawy z dnia 13 padziernika 1995 r. Prawo 這wieckie, z podzia貫m na gatunki, a ponadto w przypadku:

- samc闚 zwierzyny p這wej z podzia貫m na klasy wieku,

- dzik闚 z podzia貫m na lochy i pozosta貫.,.

2. Dane, o kt鏎ych mowa w ust. 1 pkt 2, i informacj, o kt鏎ej mowa w ust. 1 pkt 3, podaje si odpowiednio w oddzielnych pozycjach, w kt鏎ych uwzgl璠nia si stan:

1) planowany do realizacji w roku gospodarczym poprzedzaj帷ym rok gospodarczy, na kt鏎y sporz康za si ten plan roczny;

2) wynikaj帷y z realizacji poprzedniego planu rocznego;

3) na dzie 10 marca roku, w kt鏎ym jest sporz康zany plan roczny;

4) planowany do realizacji w bie膨cym roku gospodarczym.

3. Liczb ubytk闚, o kt鏎ych mowa w ust. 1 pkt 4 lit. f, uwzgl璠nia si w liczbie zwierz徠 這wnych, o kt鏎ych mowa w ust. 1 pkt 4 lit. e.

4. Ubytki w zwierz皻ach 這wnych stwierdzone po wykonaniu planu pozyskania dla danego gatunku zwierz徠 這wnych w danym roku gospodarczym nie s traktowane jako przekroczenie planu.

5. Stwierdzony ubytek zwierzyny grubej dokumentuje si protoko貫m stwierdzenia ubytku potwierdzonym przez pracownika Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe lub funkcjonariusza Stra篡 Gminnej, lub innego upowa積ionego pracownika gminy, lub funkcjonariusza Policji, lub stra積ika Pa雟twowej Stra篡 υwieckiej, lub funkcjonariusza stra篡 ochrony kolei, przechowywanym w dokumentacji dzier瘸wcy lub zarz康cy obwodu 這wieckiego.


4. 1. Plan roczny jest przedk豉dany do zatwierdzenia nie p騧niej ni do dnia 21 marca danego roku wraz z opini w鎩ta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz innymi opiniami, o kt鏎ych mowa w art. 8 ust. 3c ustawy z dnia 13 pa寮ziernika 1995 r. - Prawo 這wieckie, je瞠li s one wymagane.

2. Zatwierdzenie lub odmowa zatwierdzenia planu rocznego nast瘼uje w terminie 7 dni od dnia przed這瞠nia go do zatwierdzenia.

3. Odmowa zatwierdzenia planu rocznego w ca這軼i lub w cz窷ci mo瞠 nast徙i, je瞠li:

1) plan roczny nie spe軟ia wymog闚 okre郵onych przepisami prawa;

2) plan roczny zawiera dane, kt鏎e nie gwarantuj osi庵ni璚ia cel闚 okre郵onych w wieloletnim 這wieckim planie hodowlanym.

4. W przypadku odmowy zatwierdzenia cz窷ci planu rocznego plan ten podlega realizacji w cz窷ci zatwierdzonej.

5. Je瞠li wydzier瘸wiony obw鏚 這wiecki jest po這穎ny w granicach wi璚ej ni jednej gminy, plan roczny dla tego obwodu opiniuj w豉軼iwi terytorialnie w鎩towie (burmistrzowie, prezydenci miast).

6. Je瞠li wydzier瘸wiony obw鏚 這wiecki jest po這穎ny w granicach wi璚ej ni jednego nadle郾ictwa, plan roczny dla tego obwodu zatwierdza nadle郾iczy w豉軼iwy terytorialnie dla obszaru, na kt鏎ym po這穎na jest najwi瘯sza cz窷 tego obwodu.

7. Je瞠li obw鏚 這wiecki wy陰czony z wydzier瘸wiania jest po這穎ny w granicach wi璚ej ni jednej regionalnej dyrekcji Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe, plan roczny dla tego obwodu zatwierdza dyrektor regionalnej dyrekcji Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe w豉軼iwy terytorialnie dla obszaru, na kt鏎ym jest po這穎na najwi瘯sza cz窷 tego obwodu.


5. 1. Dopuszcza si zmian planu rocznego w razie:

1) kl瘰ki 篡wio這wej;

2) istotnej zmiany liczebno軼i zwierz徠 這wnych w obwodzie 這wieckim;

3) zmiany granic obwodu 這wieckiego;

4) zmiany dzier瘸wcy lub zarz康cy obwodu 這wieckiego;

5) wi瘯szej ni przewidywana w planie rocznym powierzchni zredukowanej upraw rolnych uszkodzonych przez zwierz皻a 這wne, o kt鏎ej mowa w 4 ust. 6 pkt 1 rozporz康zenia Ministra rodowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu post瘼owania przy szacowaniu szk鏚 oraz wyp豉t odszkodowa za szkody w uprawach i p這dach rolnych (Dz. U. Nr 45, poz. 272).

2. Do zmiany planu rocznego stosuje si odpowiednio przepisy 4 ust. 2-6, z uwzgl璠nieniem art. 8 ust. 3a i 3c ustawy z dnia 13 pa寮ziernika 1995 r. - Prawo 這wieckie.

5a. 1. Dopuszcza si korekt planu rocznego w zakresie:

1) liczby ubytk闚 w zwierzynie grubej, powsta造ch w roku gospodarczym poprzedzaj帷ym rok gospodarczy, na kt鏎y sporz康za si plan roczny,

2) liczby zwierz徠 這wnych pozyskanych w drodze odstrza堯w i od這w闚 w roku gospodarczym poprzedzaj帷ym rok gospodarczy, na kt鏎y sporz康za si plan roczny, w odniesieniu do gatunk闚 zwierzyny, na kt鏎 dopuszczone jest polowanie - w okresie od przed這瞠nia planu rocznego do zatwierdzenia do dnia 31 marca.


2. Dzier瘸wcy i zarz康cy obwod闚 這wieckich s obowi您ani do z這瞠nia korekty w formie pisemnej. Do korekty nie stosuje si przepis闚 4.

3. Korekta dopuszczalna jest do dnia 30 kwietnia roku, w kt鏎ym obowi您uje dany plan roczny.


6. 1. Wieloletni 這wiecki plan hodowlany, zwany dalej "planem wieloletnim", sporz康za si na okres 10 kolejnych lat gospodarczych.

2. Dopuszcza si zmian planu wieloletniego w razie:

1) kl瘰ki 篡wio這wej;

2) zmiany granic rejonu hodowlanego lub obwodu 這wieckiego wchodz帷ego w sk豉d tego rejonu;

3) istotnej zmiany liczebno軼i zwierz徠 這wnych w rejonie hodowlanym;

4) istotnej zmiany charakteru u篡tkowania grunt闚.


7. Plan wieloletni sk豉da si z cz窷ci:

1) og鏊nej;

2) szczeg馧owej.


8. 1. W cz窷ci og鏊nej planu wieloletniego zamieszcza si:

1) dane og鏊ne:

a) dat sporz康zenia planu wieloletniego,

b) imi, nazwisko i podpis osoby sporz康zaj帷ej plan wieloletni,

c) imi, nazwisko i podpis przedstawiciela Polskiego Zwi您ku υwieckiego,

d) podpis marsza趾a wojew鏚ztwa wraz z odciskiem piecz璚i urz璠owej;

2) dane dotycz帷e rejonu hodowlanego:

a) nazw wojew鏚ztwa, nazwy nadle郾ictw oraz numery obwod闚 這wieckich,

b) powierzchni wyra穎n w hektarach, w tym powierzchni grunt闚 le郾ych,

c) nazwy wyst瘼uj帷ych gatunk闚 zwierz徠 這wnych,

d) 鈔edni mas trofe闚 samc闚 pozyskanej zwierzyny p這wej w okresie 3 lat przed dniem sporz康zenia planu wieloletniego, z uwzgl璠nieniem podzia逝 na gatunki,

e) opis struktury p販iowej wyst瘼uj帷ej zwierzyny grubej,

f) opis struktury wiekowej samc闚 zwierzyny p這wej.

g) nazwy gatunk闚 i szacunkow liczebno嗆 drapie積ik闚.

2. Dane, o kt鏎ych mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b-d, f, g, podaje si oddzielnie dla ka盥ego z obwod闚 這wieckich tworz帷ych rejon hodowlany.


9. 1. W cz窷ci szczeg馧owej planu wieloletniego zamieszcza si dane dotycz帷e rejonu hodowlanego:

1) kategori obwod闚 這wieckich;

2) liczb 這si, jeleni, jeleni sika, danieli, muflon闚, dzik闚 na 1000 ha oraz liczb saren, zaj璚y, kuropatw na 100 ha, wed逝g stanu na dzie sporz康zenia planu wieloletniego, w tym 這si i jeleni r闚nie w odniesieniu do powierzchni le郾ej, a zaj璚y i kuropatw r闚nie w odniesieniu do powierzchni polnej;

3) stan zagospodarowania rejonu hodowlanego:

a) liczb i rodzaj urz康ze zwi您anych z prowadzeniem gospodarki 這wieckiej, o kt鏎ych mowa w 3 ust. 1 pkt 2 lit. b,

b) powierzchni obszar闚 obsianych lub obsadzonych ro郵inami stanowi帷ymi 瞠r dla zwierzyny na pniu (poletek 這wieckich),

c) powierzchni zagospodarowanych przez dzier瘸wc闚 lub zarz康c闚 陰k 鈔鏚le郾ych i przyle郾ych,

d) liczb pas闚 zaporowych oraz ich 陰czn d逝go嗆 wyra穎n w kilometrach;

4) zadania w zakresie zagospodarowania obwod闚 這wieckich, o kt鏎ym mowa w pkt 3, na okres obowi您ywania planu;

5) docelow liczb 這si, jeleni, jeleni sika, danieli, muflon闚, dzik闚 na 1000 ha oraz docelow liczb saren, zaj璚y, kuropatw na 100 ha, w tym 這si i jeleni r闚nie na 1000 ha powierzchni le郾ej, a zaj璚y i kuropatw r闚nie na 100 ha powierzchni polnej.

2. Dane, o kt鏎ych mowa w ust. 1, podaje si oddzielnie dla ka盥ego z obwod闚 這wieckich tworz帷ych rejon hodowlany.


10. Plany roczne oraz plany wieloletnie obowi您uj帷e w dniu wej軼ia w 篡cie niniejszego rozporz康zenia zachowuj moc przez okres, na jaki zosta造 sporz康zone.

11. Traci moc rozporz康zenie Ministra 字odowiska z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie rocznych plan闚 這wieckich i wieloletnich 這wieckich plan闚 hodowlanych (Dz. U. Nr 265, poz. 2223).

12. Rozporz康zenie wchodzi w 篡cie po up造wie 14 dni od dnia og這szenia. (od dnia 12 grudnia 2007 r.)Minister 字odowiska: J. Szyszko

 Powr鏒Szukaj   |   Ochrona prywatno軼i   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.