strona główna forum dyskusyjneROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 10 kwietnia 2001 r.

w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych oraz określenia okresów polowań na te zwierzęta.

[Dz. U. z dnia 12 maja 2001 r. Nr 43 poz.488]

ze zmianami z dnia 19 kwietnia 2004 r.
wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.


Na podstawie art. 5 i art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. Nr 147, poz. 713, z 1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr 60, poz. 369, Nr 88, poz. 554, Nr 110, poz. 715 i Nr 133, poz. 884, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 40, poz. 401 i z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) zarządza się, co następuje:


§ 1. Ustala się następującą listę gatunków zwierząt łownych: 1)  zwierzyna gruba: a)  łoś (Alces alces),
b)  jeleń szlachetny (Cervus elaphus),
c)  jeleń sika (Cervus nippon),
d)  daniel (Dama dama),
e)  sarna (Capreolus capreolus),
f)  dzik (Sus scrofa),
g)  muflon (Ovis aries musimon),
2)  zwierzyna drobna: a)  lis (Vulpes vulpes),
b)  jenot (Nyctereutes procyonoides),
c)  borsuk (Meles meles),
d)  kuna leśna (Martes martes),
e)  kuna domowa (Martes foina),
f)  norka amerykańska (Mustela vison),
g)  tchórz zwyczajny (Mustela putorius),
h)  piżmak (Ondatra zibethicus),
i)  zając szarak (Lepus europaeus),
j)  dziki królik (Oryctolagus cuniculus),
k)  jarząbek (Tetrastes bonasia),
l)  bażant (Phasianus ssp.),
m)  kuropatwa (Perdix perdix),
o)  gęś gęgawa (Anser anser),
p)  gęś zbożowa (Anser fabalis),
r)  gęś białoczelna (Anser albifrons),
s)  krzyżówka (Anas platyrhynchos),
t)  cyraneczka (Anas crecca),
u)  głowienka (Aythya ferina),
w)  czernica (Aythya fuligula),
x)  gołąb grzywacz (Columba palumbus),
y)  słonka (Scolopax rusticola),
z)  łyska (Fulica atra),
za)  szop pracz (Procyon lotor).
§ 2.  1. Ustala się następujące okresy polowań na zwierzęta łowne:
1) na jelenie szlachetne: a) byki                    - od dnia 21 sierpnia do końca lutego,
b) łanie                   - od dnia 1 października do dnia 15 stycznia,
c) cielęta                 - od dnia 1 października do końca lutego,

2) na jelenie sika                         - od dnia 1 października do dnia 15 stycznia,
    (byki, łanie i cielęta)

3) na daniele:
a) byki                     - od dnia 1 października do dnia 31 stycznia, 
b) łanie i cielęta        - od dnia 1 października do dnia 15 stycznia,

4) na sarny:
a) kozły                   - od dnia 11 maja do dnia 30 września,
b) kozy i koźlęta      - od dnia 1 października do dnia 15 stycznia,


5) na dziki: a) odyńce, wycinki,              - od dnia 1 kwietnia do końca lutego,
przelatki oraz warchlaki,
przy czym za warchlaki
uznaje się dziki
od dnia urodzenia do
dnia 31 marca następnego
roku kalendarzowego 

b) lochy                                - od dnia 15 sierpnia do dnia 15 stycznia,

6) na muflony:
a) tryki                    - od dnia 1 października do końca lutego,
b) owce i jagnięta    - od dnia 1 października do dnia 15 stycznia,

7) na borsuki                               - od dnia 1 września do dnia 30 listopada,
    a na terenach obwodów łowieckich, na których
    występuje głuszec lub cietrzew - przez cały rok,

8) na tchórze i kuny                     - od dnia 1 września do dnia 31 marca,  (leśne i domowe)    a na terenach obwodów na których występuje
    głuszec lub cietrzew - przez cały rok,

9) na lisy, jenoty,                           - od dnia 1 lipca do dnia 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich,
norkę amerykańską i                      na których występuje głuszec lub cietrzew - przez cały rok,
szopa pracza

10) na piżmaki                              - od dnia 11 sierpnia do dnia 15 kwietnia, a na terenach rybackich                                                           obrębów hodowlanych - przez cały rok

11) na zające szaraki                   - od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia, 
      i dzikie króliki                             a w drodze odłowu - do dnia 15 stycznia,   

12) na bażanty:
a) koguty                - od dnia 1 października do końca lutego,
b) kury                    - wyłącznie na terenach ośrodków hodowli zwierzyny, gdzie
                                  prowadzi się wolierową hodowlę bażanta - od dnia 1 października
                                  do dnia 31 stycznia,

13) na kuropatwy                           - od dnia 11 września do dnia 21 października, a w        drodze odłowu - do dnia 15 stycznia,  
 
14) na krzyżówki, cyraneczki       - od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia,
      głowienki i czernice
 
15) na gęsi (gęgawy,                     - od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia, a na terenie województw:
     zbożowe i białoczelne)                zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i
                                                             dolnośląskiego - do dnia 31 stycznia.

17) na łyski                                       - od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia,
 
18) na gołębie grzywacze              - od dnia 15 sierpnia do dnia 30 listopada,

19) na słonki                                    - od dnia 1 września do dnia 21 grudnia,

20) na jarząbki                                 - od dnia 1 września do dnia 30 listopada.
  1. Jeżeli początek okresu polowań przypada po dniu lub dniach wolnych od pracy, okres ten rozpoczyna się pierwszego dnia wolnego od pracy.

  2. Jeżeli koniec okresu polowań przypada na dzień poprzedzający dzień wolny od pracy, okres ten upływa z ostatnim dniem wolnym od pracy.

    3a. Przy ustalaniu okresu polowań, o którym mowa w ust. 1-3, przyjmuje się, że dzień wolny od pracy to niedziele i święta określone w odrębnych przepisach o dniach wolnych od pracy oraz soboty.

  3. Łosie (byki, klempy i łoszaki) obejmuje się całoroczną ochroną.
§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 3 grudnia 1996 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych oraz określenia okresów polowań na te zwierzęta (Dz. U. z 1997 r. Nr 1, poz. 5 i z 1998 r. Nr 50, poz. 314).

§ 4.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.

Minister Ochrony Środowiska      Powrót


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.