strona główna forum dyskusyjne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 16 marca 2005 r.

w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowneNa podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 372, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1. 1. Ustala się okresy polowań na następujące zwierzęta łowne:
               1)  jelenie szlachetne:
                            a)    byki
                            - w drugim roku życia - od dnia 21 sierpnia do końca lutego, a na terenie
                              województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego,
                              wielkopolskiego i zachodniopomorskiego - od dnia 1 czerwca do końca
                               lutego,
                            - w trzecim i kolejnym roku życia – od dnia 21 sierpnia do końca lutego,
                            b)    łanie
                            - w drugim roku życia – od dnia 1 września do dnia 15 stycznia, a na terenie
                              województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego,
                              wielkopolskiego i zachodniopomorskiego - 1 czerwca do dnia 31 lipca
                               oraz od dnia 1 września do dnia 15 stycznia,
                            - w trzecim i kolejnym roku życia – od dnia 1 września do dnia 15 stycznia,
                            c)    cielęta - od dnia 1 września do końca lutego, a na terenie województw:
                              dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego
                              i zachodniopomorskiego – od dnia 1 września do dnia 31 marca
;
               2) (uchylony);
               3) daniele:
                            a)    byki
              - w drugim roku życia - od dnia 1 września do końca lutego, a na terenie województw:                                wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego - od dnia 1 czerwca do końca lutego,
                             - w trzecim i kolejnym roku życia – od dnia 1 września do końca lutego,
                            b)    łanie
                            - w drugim roku życia  – od dnia 1 września do dnia 15 stycznia, a na terenie
                              wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego - od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca
                               oraz od dnia 1 września do dnia 15 stycznia lutego,
                            - w trzecim i kolejnym roku życia – od dnia 1 września do dnia 15 stycznia,
                            c)    cielęta - od dnia 1 września do końca lutego, a na terenie województw:
                              wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego – od dnia 1 września do dnia 31 marca
;
               4)  sarny:
                            a)    kozły - od dnia 11 maja do dnia 30 września,
                            b)    kozy i koźlęta - od dnia 1 października do dnia 15 stycznia;
               5)  dziki - przez cały rok;
               6)  muflony:
                            a)    tryki - od dnia 1 października do końca lutego,
                            b)    owce i jagnięta - od dnia 1 października do dnia 15 stycznia;
           7)  borsuki - od dnia 1 września do dnia 30 listopada, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew - przez cały rok;
           8)  tchórze i kuny (leśne i domowe) - od dnia 1 września do dnia 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew - przez cały rok;
              9)  lisy - od dnia 1 czerwca do dnia 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zajaca, bażanta lub kuropatwy - przez cały rok;
              10) norki amerykańskie - przez cały rok;
              11)  (uchylony)
              12) zające szaraki i dzikie króliki - od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia, a w drodze odłowu - do dnia 15 stycznia, a w przypadku łowienia zwierzyny przy pomocy ptaków łowczych – od dnia 1 września do dnia 31 stycznia; ;
              13) bażanty:
               a)    koguty - od dnia 1 października do końca lutego, a w przypadku łowienia                                          zwierzyny przy pomocy ptaków łowczych – od dnia 1 września do końca lutego,
         b)    kury - wyłącznie na terenach ośrodków hodowli zwierzyny, gdzie prowadzi się                              wolierową hodowlę bażanta - od dnia 1 października do dnia 31 stycznia, a w przypadku
                         łowienia zwierzyny przy pomocy ptaków łowczych na terenach wszystkich obwodów łowieckich –                           od dnia 1 września do końca lutego
;
            14) kuropatwy - od dnia 11 września do dnia 21 października, w drodze odłowu - do dnia 15 stycznia, a w       przypadku łowienia zwierzyny przy pomocy ptaków łowczych – od dnia 11 września do dnia 30 listopada;;
              15) krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice - od dnia 1 września do dnia 31 grudnia`;
              16) gęsi:
                            a) zbożowe i białoczelne - od dnia 1 września do dnia 21 grudnia, a na terenie województw:
                               zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego - do dnia 31 stycznia;
                            b) gęgawy - od dnia 1 września do dnia 21 grudnia, a na terenie województw:
                                 zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego - do dnia 15 stycznia;
              17) łyski - od dnia 1 września do dnia 31 grudnia;
              18) gołębie grzywacze - od dnia 15 sierpnia do dnia 30 listopada;
              19) słonki - od dnia 1 września do dnia 21 grudnia;
              20) jarząbki - od dnia 1 września do dnia 30 listopada,
              21) szakale złociste – od dnia 1 sierpnia do końca lutego, a na terenach obwodów łowieckich, na których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich dwóch latach kalendarzowych, przed dniem zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego na kolejny rok łowiecki, zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy - przez cały rok.
2. Jeżeli początek okresu polowań przypada bezpośrednio po dniu lub dniach wolnych od pracy, okres ten rozpoczyna się pierwszego dnia wolnego od pracy.
3. Jeżeli koniec okresu polowań przypada na dzień poprzedzający dzień wolny od pracy, okres ten upływa z ostatnim dniem wolnym od pracy.
4. Przy ustalaniu okresu polowań, o którym mowa w ust. 1-3, przyjmuje się, że dzień wolny od pracy to niedziele i święta określone w odrębnych przepisach o dniach wolnych od pracy oraz soboty.
5. Łosie (byki, klempy i łoszaki) obejmuje się całoroczną ochroną.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych oraz określenia okresów polowań na te zwierzęta (Dz. U. Nr 43, poz. 488 oraz z 2004 r. Nr 76, poz. 729) w zakresie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2005 r.


Rozporządzenie obowiązuje od dnia 2 lipca 2022 r.

Rozporządzenie obowiązujące do dnia 1 lipca 2022 r.

Powrót


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.