strona g堯wna forum dyskusyjne

USTAWA z dnia 13 pa寮ziernika 1995 r.

Prawo 這wieckie.
[jednolity tekst Dz.U. 2005 Nr 127 poz. 1066]

Tekst z uwzgl璠nieniem zmian z dnia 26.07.2001 r. [Dz.U. 2001 r. Nr 125 poz.1366],
z dnia 20.06.2003 r. [Dz.U. 2002 r. Nr 113 poz.984], z dnia 16.04.2004 r. [[Dz.U. Nr 92, poz. 880].
oraz zmian
z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 880), obowi您uje od 1 maja 2004 r.
z dnia 17 czerwca 2004 r. [Dz.U. 2004 r. Nr 172 poz.1802] obowi您uje od 19 sierpnia 2004 r.
z dnia 2 lipca 2004 r. [Dz.U. 2004 r. Nr 173 poz.1808] obowi您uje od 21 sierpnia 2004 r.
z dnia 29 lipca 2005 [Dz. U. z dnia 12 wrze郾ia 2005 r.] obowi您uje od 1 stycznia 2006 r.


Rozdzia 1

Przepisy og鏊ne

Art. 1. υwiectwo, jako element ochrony 鈔odowiska przyrodniczego, w rozumieniu ustawy oznacza ochron zwierz徠 這wnych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, le郾ej i rybackiej.

Art. 2. Zwierz皻a 這wne w stanie wolnym, jako dobro og鏊nonarodowe, stanowi w豉sno嗆 Skarbu Pa雟twa.

Art. 3. Celem 這wiectwa jest:
1)ochrona, zachowanie r騜norodno軼i i gospodarowanie populacjami zwierz徠 這wnych,
2)ochrona i kszta速owanie 鈔odowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunk闚 bytowania zwierzyny,
3)uzyskiwanie mo磧iwie wysokiej kondycji osobniczej i jako軼i trofe闚 oraz w豉軼iwej liczebno軼i populacji poszczeg鏊nych gatunk闚 zwierzyny przy zachowaniu r闚nowagi 鈔odowiska przyrodniczego,
4)spe軟ianie potrzeb spo貫cznych w zakresie uprawiania my郵istwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury 這wieckiej.
Art. 4.1. Gospodarka 這wiecka jest to dzia豉lno嗆 w zakresie ochrony, hodowli i pozyskiwania zwierzyny. 2. Polowanie oznacza:
1)tropienie, strzelanie z my郵iwskiej broni palnej, 這wienie sposobami dozwolonymi zwierzyny 篡wej,
2)這wienie zwierzyny przy pomocy ptak闚 這wczych,

- zmierzaj帷e do wej軼ia w jej posiadanie.

3. K逝sownictwo oznacza dzia豉nie zmierzaj帷e do wej軼ia w posiadanie zwierzyny w spos鏏 nie b璠帷y polowaniem albo z naruszeniem warunk闚 dopuszczalno軼i polowania.
Art. 5. Minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska po zasi璕ni璚iu opinii minister w豉軼iwego do spraw rolnictwa oraz Pa雟twowej Rady Ochrony Przyrody i Polskiego Zwi您ku υwieckiego ustali, w drodze rozporz康zenia, list gatunk闚 zwierz徠 這wnych uwzgl璠niaj帷 podzia na zwierzyn p這w, grub, drobn oraz drapie積iki.


Rozdzia 2

Organy administracji w zakresie 這wiectwa

Art. 6. Naczelnym organem administracji rz康owej w zakresie 這wiectwa jest minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska .

Art. 7. Je瞠li ustawa nie stanowi inaczej, administracj w zakresie 這wiectwa sprawuje samorz康 wojew鏚ztwa jako zadanie z zakresu administracji rz康owej.


Rozdzia 3

Zasady gospodarki 這wieckiej

Art. 8.1. Gospodarka 這wiecka prowadzona jest w obwodach 這wieckich przez dzier瘸wc闚 lub zarz康c闚. 2. Odstrza造 redukcyjne zwierz徠 這wnych w parkach narodowych i rezerwatach, prowadzone w oparciu o przepisy o ochronie przyrody, odbywaj si na zasadach okre郵onych w ustawie i zgodnie z obowi您uj帷ymi okresami ochronnymi i kryteriami selekcji.

3. Gospodarka 這wiecka prowadzona jest na zasadach okre郵onych w ustawie i w oparciu o roczne plany 這wieckie i wieloletnie 這wieckie plany hodowlane.

3a. Roczne plany 這wieckie sporz康zane s przez dzier瘸wc闚 obwod闚 這wieckich, po zasi璕ni璚iu opinii w鎩ta (burmistrza, prezydenta miasta) i podlegaj zatwierdzeniu przez w豉軼iwego nadle郾iczego Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe w uzgodnieniu z Polskim Zwi您kiem υwieckim.

3b. Roczne plany 這wieckie w obwodach wy陰czonych z wydzier瘸wiania sporz康zane s przez ich zarz康c闚 i podlegaj zatwierdzeniu przez dyrektora regionalnej dyrekcji Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe.

3c. Roczne plany 這wieckie dla: 1) obwod闚 這wieckich granicz帷ych z parkami narodowymi opiniowane sa dodatkowo przez dyrektora parku narodowego,
2 )obwod闚 這wieckich, na terenie kt鏎ych znajduj si obr瑿y hodowlane, opiniowane s dodatkowo, w zakresie pozyskania pi禦aka i 造ski przez uprawnionych do rybactwa w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 1995 r. o rybactwie 鈔鏚l康owym (Dz.U z 1999 r. Nr 66, poz 750, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr. 81, poz.875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880).

3d. W przypadku odmowy zatwierdzenia lub uzgodnienia w ca這軼i lub cz窷ci rocznego planu 這wieckiego zainteresowanemu przys逝guje odwo豉nie odpowiednio do dyrektora regionalnej dyrekcji lub Dyrektora Generalnego Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe.

3e. Wieloletnie 這wieckie plany hodowlane sporz康zaj dyrektorzy regionalnych dyrekcji Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe w uzgodnieniu z marsza趾iem wojew鏚ztwa i Polskim Zwi您kiem υwieckim.

4. Minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska, w porozumieniu z ministrem w豉軼iwym do spraw rolnictwa, po zasi璕ni璚iu opinii Polskiego Zwi您ku υwieckiego, okre郵i, w drodze rozporz康zenia, szczeg馧owe zasady sporz康zania rocznych plan闚 這wieckich i wieloletnich 這wieckich plan闚 hodowlanych oraz zatwierdzania rocznych plan闚 這wieckich, uwzgl璠niaj帷 zasad optymalnego gospodarowania populacjami zwierz徠 這wnych oraz ochrony lasu przed szkodami wyrz康zanymi przez te zwierz皻a.
Art. 9.1. Ochrona zwierzyny - poza zasadami okre郵onymi w przepisach o ochronie przyrody - obejmuje tworzenie warunk闚 bezpiecznego bytowania zwierzyny, a w szczeg鏊no軼i: 1)zwalczanie k逝sownictwa i wszelkich zjawisk szkodnictwa 這wieckiego,
2)zakaz - poza polowaniami i od這wami, sprawdzianami pracy ps闚 my郵iwskich, a tak瞠 szkoleniami ptak闚 這wczych, organizowanymi przez Polski Zwi您ek υwiecki- p這szenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny,
3)zakaz wybierania jaj i piskl徠 oraz niszczenia l璕owisk, nor i gniazd ptasich.


2. Zakaz chwytania i przetrzymywania zwierzyny, o kt鏎ym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy szczeg鏊nych przypadk闚, na kt鏎e wyrazi uprzednio zgod starosta.

3. Do cel闚 hodowlanych, w tym eksportu, oraz cel闚 naukowych dozwolone jest 這wienie zwierzyny 篡wej wy陰cznie w sieci i nie rani帷e pu豉pki, w tym pu豉pki nie chwytaj帷e za ko鎍zyn.
Art. 10. Posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chart闚 rasowych lub ich miesza鎍闚 wymaga zezwolenia starosty.

Art. 11.1. υwiectwo jest prowadzone zgodnie z podstawowymi kierunkami u篡tkowania teren闚 rolnych, le郾ych i rybackich, w warunkach sta貫go polepszania zwierzynie 鈔odowiska jej bytowania. 2. Gospodarowanie populacjami zwierzyny wymaga w szczeg鏊no軼i:

1)tworzenia sta造ch i okresowych os這n dla zwierzyny (lasy, zadrzewienia, zakrzewienia, remizy, os這ny miejsc l璕owych),
2)wzbogacania naturalnej bazy 瞠rowej dla zwierzyny w lasach,
3)zachowania istniej帷ych naturalnych zbiornik闚 wodnych, rekonstrukcji i tworzenia nowych,
4)racjonalnego stosowania 鈔odk闚 chemicznych w rolnictwie i le郾ictwie,
5)stosowania termin闚 i technik agrotechnicznych nie zagra瘸j帷ych bytowaniu zwierzyny na danym terenie,
6)utrzymywania korytarzy (ci庵闚) ekologicznych dla zwierzyny,
7)utrzymywania struktury wiekowej i p販iowej oraz liczebno軼i populacji zwierzyny w豉軼iwych dla zapewnienia r闚nowagi ekosystem闚 oraz realizacji g堯wnych cel闚 gospodarczych w rolnictwie, le郾ictwie i rybactwie,
8)ochrony zwierzyny przed zagro瞠niem ruchu pojazd闚 samochodowych na drogach krajowych i wojew鏚zkich.


3. Dzier瘸wcy i zarz康cy obwod闚 這wieckich oraz w鎩towie (burmistrzowie, prezydenci miast) i nadle郾iczowie Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe wsp馧dzia豉j w sprawach zwi您anych z zagospodarowaniem obwod闚 這wieckich, w szczeg鏊no軼i w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny.
Art. 12. Dzier瘸wcy i zarz康cy obwod闚 這wieckich mog po uzyskaniu zgody w豉軼iciela, posiadacza lub zarz康cy gruntu, wyznacza i oznakowywa zakazem wst瘼u obszary stanowi帷e ostoje zwierzyny oraz wznosi urz康zenia zwi您ane z prowadzeniem gospodarki 這wieckiej.

Art. 13. Dzier瘸wcy i zarz康cy obwod闚 這wieckich obowi您ani s dokarmia zwierzyn, zw豉szcza w okresach wyst瘼owania niedostatku 瞠ru naturalnego oraz w闚czas, gdy w spos鏏 istotny mo瞠 to wp造n望 na zmniejszenie szk鏚 wyrz康zanych przez zwierzyn w uprawach i p這dach rolnych oraz w gospodarce le郾ej.

Art. 14. Dzier瘸wcy i zarz康cy obwod闚 這wieckich oraz w豉軼iciele, posiadacze i zarz康cy grunt闚 s obowi您ani zawiadomi w豉軼iwy organ Pa雟twowej Inspekcji Weterynaryjnej lub urz康 gminy albo najbli窺zy zak豉d leczniczy dla zwierz徠 o dostrze穎nych objawach chor鏏 zwierz徠 篡j帷ych wolno.

Art. 15.1. Zwierzyna pozyskana w obwodzie 這wieckim zgodnie z przepisami prawa stanowi w豉sno嗆 dzier瘸wcy lub zarz康cy obwodu 這wieckiego, a na terenach nie wchodz帷ych w sk豉d obwod闚 這wieckich - w豉sno嗆 Skarbu Pa雟twa. 2. Zwierzyna bezprawnie pozyskana stanowi w豉sno嗆 Skarbu Pa雟twa.

3. Osoby wykonuj帷e polowanie mog odst徙ion im zwierzyn spo篡tkowa wed逝g w豉snego uznania, z wy陰czeniem odsprzeda篡.

4. Minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska okre郵a, w drodze rozporz康zenia, wysoko嗆 ekwiwalentu za zwierzyn bezprawnie pozyskan, podmioty w豉軼iwe do zagospodarowania w imieniu Skarbu Pa雟twa bezprawnie pozyskanej zwierzyny, pobrania 鈔odk闚 pochodz帷ych ze sprzeda篡 tusz oraz nale積ego ekwiwalentu, uwzgl璠niaj帷 spos鏏 pozyskania zwierzyny, jej gatunek, wielokrotno嗆 warto軼i rynkowej tuszy, a w przypadku samc闚 zwierzyny p這wej tak瞠 jej warto嗆 trofealn.
Art. 16.1. Zabrania si chowu i hodowli zamkni皻ej zwierz徠 這wnych, z wyj徠kiem ba瘸nta oraz zwierz徠 uznanych za zwierz皻a gospodarskie na podstawie odr瑿nych przepis闚. 2. Minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska mo瞠 wyda zgod na ch闚 i hodowl zamkni皻 zwierz徠 這wnych nie b璠帷ych zwierz皻ami gospodarskimi do cel闚 bada naukowych, dydaktyki, zasiedle lub eksportu zwierzyny 篡wej.

Rozdzia 4

Dzia豉lno嗆 gospodarcza w zakresie 這wiectwa

Art.17.1.Dzia豉lno嗆 gospodarcza polegaj帷a na 鈍iadczeniu us逝g turystycznych obejmuj帷ych: 1) polowania wykonywane przez cudzoziemc闚 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) polowania za granic
-jest dzia豉lno軼i regulowan w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia豉lno軼i gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807) i wymaga wpisu do rejestru polowa, zwanego dalej "rejestrem".

2.Organem prowadz帷ym rejestr jest marsza貫k wojew鏚ztwa w豉軼iwy ze wzgl璠u na siedzib albo miejsce zamieszkania przedsi瑿iorcy, zwany dalej "organem rejestrowym".
Art.18.1. Przedsi瑿iorca wykonuj帷y dzia豉lno嗆, o kt鏎ej mowa w art. 17 ust. 1, jest obowi您any spe軟ia nast瘼uj帷e warunki: 1) ustanowi obowi您kowe zabezpieczenie maj徠kowe roszcze os鏏 trzecich z tytu逝 niewykonania lub nienale篡tego wykonania zobowi您ania przez przedsi瑿iorc,
2)z這篡 z wynikiem pozytywnym egzamin ze znajomo軼i zasad wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody lub zatrudnia osob spe軟iaj帷 ten warunek,
3)sk豉da organowi rejestrowemu orygina造 dokument闚 potwierdzaj帷ych zawarcie kolejnych um闚, albo dokonania kolejnej blokady 鈔odk闚 finansowych, o kt鏎ych mowa w ust. 3.

2. Warunkiem wykonywania dzia豉lno軼i, o kt鏎ej mowa w art. 17 ust. 1, jest r闚nie niekaralno嗆 przedsi瑿iorcy i os鏏 kieruj帷ych jego dzia豉lno軼i za przest瘼stwo okre郵one ustaw oraz przest瘼stwo przeciwko obrotowi gospodarczemu.

3. Ustanowienie zabezpieczenia, o kt鏎ym mowa w ust. 1 pkt 1, polega na:
1)zawarciu umowy ubezpieczenia odpowiedzialno軼i cywilnej za szkody wyrz康zone w zwi您ku z wykonywaniem dzia豉lno軼i albo
2)zawarciu umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, albo
3)blokadzie 鈔odk闚 finansowych na rachunku bankowym, na rzecz w豉軼iwego zarz康u wojew鏚ztwa, w wysoko軼i 4 % rocznego przychodu z tytu逝 wykonywania przez przedsi瑿iorc dzia豉lno軼i gospodarczej, o kt鏎ej mowa w art. 17 ust. 1, uzyskanego w roku obrotowym poprzedzaj帷ym rok zawarcia umowy, jednak nie mniej ni r闚nowarto嗆 w z這tych 20.000 euro obliczon wed逝g 鈔edniego kursu walut obcych og豉szanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesi帷a poprzedzaj帷ego miesi帷, w kt鏎ym zosta豉 dokonana blokada 鈔odk闚.

4. Minister w豉軼iwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem w豉軼iwym do spraw 鈔odowiska okre郵i, w drodze rozporz康zenia, minimaln wysoko嗆 sumy gwarancji, o kt鏎ych mowa w ust. 3 pkt 2, uwzgl璠niaj帷 zakres wykonywanej przez przedsi瑿iorc闚 dzia豉lno軼i.

5.Minister w豉軼iwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem w豉軼iwym do spraw 鈔odowiska, po zasi璕ni璚iu opinii Polskiej Izby Ubezpiecze, okre郵i, w drodze rozporz康zenia, szczeg馧owy zakres ubezpieczenia obowi您kowego, o kt鏎ym mowa w ust. 3 pkt 1, termin powstania obowi您ku ubezpieczenia oraz minimaln sum gwarancyjn, bior帷 w szczeg鏊no軼i pod uwag specyfik wykonywanej dzia豉lno軼i.
Art.19.1.Wpisu do rejestru dokonuje si na podstawie pisemnego wniosku przedsi瑿iorcy, kt鏎y powinien zawiera:
1)firm oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsi瑿iorca taki numer posiada,
2)wskazanie siedziby przedsi瑿iorcy i jego adresu, a w przypadku osoby fizycznej - r闚nie jej adresu zamieszkania,
3)numer w rejestrze przedsi瑿iorc闚 albo w ewidencji dzia豉lno軼i gospodarczej,
4)okre郵enie zakresu dzia豉lno軼i, kt鏎a ma by obj皻a wpisem do rejestru.

2.Wraz z wnioskiem, o kt鏎ym mowa w ust. 1, przedsi瑿iorca sk豉da o鈍iadczenie nast瘼uj帷ej tre軼i:
"O鈍iadczam, 瞠:
1)dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru polowa s kompletne i zgodne z prawd;
2)znane mi s i spe軟iam warunki wykonywania dzia豉lno軼i gospodarczej w zakresie 鈍iadczenia us逝g turystycznych obejmuj帷ych polowania wykonywane przez cudzoziemc闚 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub polowania za granic, okre郵one w ustawie z dnia 13 padziernika 1995 r. - Prawo 這wieckie.".

3.O鈍iadczenie powinno r闚nie zawiera:
1)firm przedsi瑿iorcy,
2)wskazanie siedziby przedsi瑿iorcy, a w przypadku osoby fizycznej - r闚nie jej miejsca zamieszkania i adresu,
3)oznaczenia miejsca i daty z這瞠nia o鈍iadczenia,
4) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsi瑿iorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pe軟ionej funkcji.

4. Do wniosku przedsi瑿iorca do陰cza orygina umowy, o kt鏎ej mowa w art. 18 ust. 3 pkt 1 albo 2, b康 orygina dokumentu potwierdzaj帷ego dokonanie blokady 鈔odk闚 finansowych, o kt鏎ej mowa w art. 18 ust. 3 pkt 3.
Art.20.1. Wpisowi do rejestru podlegaj dane, o kt鏎ych mowa w art. 19 ust. 1, z wyj徠kiem adresu zamieszkania, je瞠li jest on inny ni adres siedziby.
2. Przedsi瑿iorca jest obowi您any zg豉sza organowi rejestrowemu wszelkie zmiany danych, o kt鏎ych mowa w art. 19 ust. 1, w terminie 14 dni od dnia ich powstania. Art.21.1. Egzamin ze znajomo軼i wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody przeprowadza komisja egzaminacyjna powo豉na przez ministra w豉軼iwego do spraw 鈔odowiska.

2.Z這瞠nie z pozytywnym wynikiem egzaminu, o kt鏎ym mowa w ust. 1, komisja egzaminacyjna stwierdza za鈍iadczeniem.

3. Minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska okre郵i, w drodze rozporz康zenia:
1) liczb cz這nk闚 komisji, o kt鏎ej mowa w ust. 1, oraz jej sk豉d, tak aby w sk豉d komisji wchodzi這:
a)nie mniej ni 3 cz這nk闚 spo鈔鏚 ekspert闚 z dziedziny ochrony przyrody, gospodarki 這wieckiej oraz zasad posiadania i pos逝giwania si my郵iwsk broni paln,
b) przedstawiciel ministra w豉軼iwego do spraw 鈔odowiska - jako przewodnicz帷y komisji,
c) przedstawiciel Polskiego Zwi您ku υwieckiego,
d) przedstawiciel Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe,

2) dokumenty, jakie przedk豉da osoba ubiegaj帷a si o przyst徙ienie do egzaminu, o kt鏎ym mowa w ust. 1, umo磧iwiaj帷e pe軟 identyfikacj tej osoby,
3) spos鏏 przeprowadzania egzaminu, o kt鏎ym mowa w ust. 1, uwzgl璠niaj帷 obj璚ie tym egzaminem sprawdzenia znajomo軼i przepis闚 dotycz帷ych ochrony przyrody, gospodarki 這wieckiej oraz posiadania i pos逝giwania si my郵iwsk broni paln,
4) wz鏎 za鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w ust. 2.
Art.22.1. Przedsi瑿iorca wykonuj帷y dzia豉lno嗆 gospodarcz w zakresie obrotu zwierzyn 篡w oraz obrotu tuszami zwierzyny i ich cz窷ciami, z wy陰czeniem sprzeda篡 dokonywanej przez dzier瘸wc闚 i zarz康c闚 obwod闚 這wieckich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowi您any: 1)prowadzi ewidencj skupu w ka盥ym punkcie skupu,
2) zapewnia badania zwierzyny i mi瘰a zgodnie z przepisami o zwalczaniu chor鏏 zakanych zwierz徠, badaniu zwierz徠 rzenych i mi瘰a oraz Inspekcji Weterynaryjnej.

2. Minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska okre郵i, w drodze rozporz康zenia, zakres ewidencji, o kt鏎ej mowa w ust. 1 pkt 1, oraz jej wz鏎, kieruj帷 si rodzajem wykonywanej dzia豉lno軼i gospodarczej w zakresie obrotu zwierzyn 篡w lub tuszami zwierzyny i ich cz窷ciami.
Art.22a.1. Organ rejestrowy wydaje decyzj o zakazie wykonywania przez przedsi瑿iorc dzia豉lno軼i obj皻ej wpisem, gdy:
1) przedsi瑿iorca z這篡 o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 19 ust. 2, niezgodne ze stanem faktycznym,
2) przedsi瑿iorca nie usun掖 narusze warunk闚 wykonywania dzia豉lno軼i obj皻ej wpisem w wyznaczonym przez organ terminie,
3) stwierdzi ra膨ce naruszenie warunk闚 wykonywania dzia豉lno軼i obj皻ej wpisem przez przedsi瑿iorc.

2. Ra膨cym naruszeniem warunk闚 wykonywania dzia豉lno軼i jest:
1) nieprzed這瞠nie organowi rejestrowemu orygina逝 umowy, o kt鏎ej mowa w art. 18 ust. 3 pkt 1 albo 2, b康 orygina逝 dokumentu potwierdzaj帷ego dokonanie blokady 鈔odk闚 finansowych, o kt鏎ej mowa w art. 18 ust. 3 pkt 3,
2) wykonywanie dzia豉lno軼i poza zakresem okre郵onym we wniosku.

Art.22b.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje si przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia豉lno軼i gospodarczej.


Rozdzia 5

Obwody 這wieckie

Art. 23.1. Obw鏚 這wiecki stanowi obszar grunt闚 o ci庵貫j powierzchni, zamkni皻ej jego granicami, nie mniejszy ni trzy tysi帷e hektar闚, na kt鏎ego obszarze istniej warunki do prowadzenia 這wiectwa.

2. W szczeg鏊nych przypadkach, uzasadnionych wzgl璠ami racjonalnej gospodarki 這wieckiej i warunkami terenowymi, mog by tworzone, za zgod ministra w豉軼iwego do spraw 鈔odowiska , obwody 這wieckie o mniejszej powierzchni.
Art. 24. 1. Obwody 這wieckie dziel si na obwody 這wieckie le郾e i polne.

2. Obw鏚 這wiecki le郾y jest to obszar, w kt鏎ym grunty le郾e stanowi co najmniej 40% og鏊nej powierzchni tego obszaru.

3. Obw鏚 這wiecki polny jest to obszar, w kt鏎ym grunty le郾e stanowi mniej ni 40% og鏊nej powierzchni tego obszaru.

Art. 25. Obwody 這wieckie s tworzone przy uwzgl璠nieniu nast瘼uj帷ych zasad:

1)optymalnego zaspokojenia potrzeb w zakresie ochrony, zachowania i rozwoju preferowanych gatunk闚 zwierzyny,
2)unikania dzielenia zbiornik闚 wodnych,
3)ustalania przebiegu granic po naturalnych lub wyra幡ych znakach w terenie.

Art. 26. W sk豉d obwod闚 這wieckich nie wchodz:
1)parki narodowe i rezerwaty przyrody, z wyj徠kiem rezerwat闚 lub ich cz窷ci, w kt鏎ych na obszarach wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych nie zabroniono wykonywania polowania,
2)tereny w granicach administracyjnych miast; je瞠li jednak granice te obejmuj wi瘯sze obszary le郾e lub rolne, z obszar闚 tych mo瞠 by utworzony obw鏚 這wiecki lub mog by one w陰czone do innych obwod闚 這wieckich,
3)tereny zaj皻e przez miejscowo軼i nie zaliczane do miast, w granicach obejmuj帷ych zabudowania mieszkalne i gospodarcze z podw鏎zami, placami i ulicami oraz drogami wewn徠rz tych miejscowo軼i,
4)budowle, zak豉dy i urz康zenia, tereny przeznaczone na cele spo貫czne, kultu religijnego, przemys這we, handlowe, sk豉dowe, transportowe i inne cele gospodarcze oraz obiekty o charakterze zabytkowym i specjalnym, w granicach ich ogrodze.

Art. 27. 1. Podzia逝 na obwody 這wieckie oraz zmiany granic tych obwod闚 dokonuje w obr瑿ie wojew鏚ztwa w豉軼iwy sejmik wojew鏚ztwa, w drodze uchwa造, po zasi璕ni璚iu opinii w豉軼iwego dyrektora regionalnej dyrekcji Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe i Polskiego Zwi您ku υwieckiego, a tak瞠 w豉軼iwej izby rolniczej. 2. Je瞠li obw鏚 這wiecki ma si znajdowa w obszarze wi璚ej ni jednego wojew鏚ztwa, uchwa喚, o kt鏎ej mowa w ust. 1, podejmuje sejmik wojew鏚ztwa w豉軼iwy dla przewa瘸j帷ego obszaru grunt闚 w uzgodnieniu z sejmikiem wojew鏚ztwa w豉軼iwym dla pozosta貫go gruntu.

3. Podzia na obwody 這wieckie obszar闚 grunt闚 pozostaj帷ych w zarz康zie organ闚 wojskowych lub przydzielonych tym organom do wykorzystania oraz zmiana granic tych obwod闚 odbywa si w porozumieniu z tymi organami

Art. 28. 1. Obwody 這wieckie wydzier瘸wia si ko這m 這wieckim Polskiego Zwi您ku υwieckiego, z zastrze瞠niem ust. 1a.

1a Obwody 這wieckie podlegaj wydzier瘸wieniu przez Polski Zwi您ek υwiecki tylko wtedy, gdy 瘸dne ko這 這wieckie nie jest zainteresowane ich dzier瘸wieniem i tylko do czasu z這瞠nia oferty przez ko這 這wieckie.

2. Minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska, po zasi璕ni璚iu opinii Polskiego Zwi您ku υwieckiego, mo瞠 w drodze decyzji, wy陰czy obwody 這wieckie z wydzier瘸wiania i przekaza je na czas nie kr鏒szy, ni lat 10 w zarz康 z przeznaczeniem na o鈔odki hodowli zwierzyny, w kt鏎ych - opr鏂z polowania - realizowane s cele zwi您ane w szczeg鏊no軼i z:

1)prowadzeniem wzorcowego zagospodarowania 這wisk, wdra瘸niem nowych osi庵ni耩 z zakresu 這wiectwa,
2)prowadzeniem bada naukowych,
3)odtwarzaniem populacji zanikaj帷ych gatunk闚 zwierz徠 dziko 篡j帷ych,
4)hodowl rodzimych gatunk闚 zwierz徠 這wnych w celu zasiedlania 這wisk,
5)hodowl zwierz徠 這wnych szczeg鏊nie po篡tecznych w biocenozach le郾ych,
6)prowadzeniem szkole z zakresu 這wiectwa.

3. O鈔odki hodowli zwierzyny mog by prowadzone za zgod ministra w豉軼iwego do spraw 鈔odowiska przez: Pa雟twowe Gospodarstwo Le郾e Lasy Pa雟twowe, Polski Zwi您ek υwiecki, instytucje naukowo-dydaktyczne oraz inne jednostki, kt鏎e do dnia wej軼ia w 篡cie ustawy prowadzi造 takie o鈔odki. Prawo do prowadzenia o鈔odk闚 hodowli zwierzyny jest niezbywalne.

4. Minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska, po zasi璕ni璚iu opinii Polskiego Zwi您ku υwieckiego, okre郵i, w drodze rozporz康zenia, szczeg馧owe zasady przekazywania w zarz康 obwod闚 這wieckich wy陰czonych z wydzier瘸wiania, uwzgl璠niaj帷 tryb post瘼owania, jednostkom, kt鏎ych zadania ustawowe daj gwarancj realizacji cel闚, o kt鏎ych mowa w ust. 2.
Art. 29.1. Obwody 這wieckie wydzier瘸wiaj, na wniosek Polskiego Zwi您ku υwieckiego, po zasi璕ni璚iu opinii w鎩ta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz w豉軼iwej izby rolniczej:

1)obwody 這wieckie le郾e - dyrektor regionalnej dyrekcji Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe,
2) obwody 這wieckie polne - starosta, wykonuj帷y zadanie z zakresu administracji rz康owej.
3) obwody 這wieckie znajduj帷e si na terenie wi璚ej ni jednego powiatu - starosta powiatu, na terenie kt鏎ego znajduje si najwi瘯sza cz窷 obwodu 這wieckiego.

1a. Obw鏚 這wiecki obejmuj帷y obszar grunt闚 pozostaj帷ych w zarz康zie organ闚 wojskowych lub przydzielonych tym organom do wykorzystania mo瞠 by wydzier瘸wiony ko這m 這wieckim za zgod tych organ闚.

2. Obwody 這wieckie wydzier瘸wia si na czas nie kr鏒szy ni 10 lat. Po up造wie tego okresu dotychczasowemu dzier瘸wcy przys逝guje pierwsze雟two w zawarciu umowy dzier瘸wy na dalszy okres.

3. W przypadku podzia逝 obwodu 這wieckiego dotychczasowemu dzier瘸wcy lub zarz康cy przys逝guje prawo wyboru dzier瘸wy lub zarz康zania jednym z obwod闚 這wieckich powsta造ch z podzia逝.

4. W przypadku podzia逝 obwodu 這wieckiego lub zmiany jego granic nast瘼uje rozliczenie z jego dotychczasowym dzier瘸wc lub zarz康c z tytu逝 nadp豉conego czynszu dzier瘸wnego oraz nak豉d闚 na zagospodarowanie, poniesionych w ostatnich 2 latach przed dokonaniem tego podzia逝 lub zmian. Kwot ustalon w rozliczeniu wyp豉ca ust瘼uj帷emu dzier瘸wcy lub zarz康cy dzier瘸wca lub zarz康ca nowo utworzonego obwodu 這wieckiego.

5. Zasada okre郵ona w ust. 4 obowi您uje tak瞠 w przypadku wy陰czenia obwodu 這wieckiego z wydzier瘸wienia w trakcie trwania umowy dzier瘸wy.

6. W przypadku okre郵onym w art. 28 ust. 1a i przekazaniu przez Polski Zwi您ek υwiecki dzier瘸wionego obwodu 這wieckiego ko逝 這wieckiemu, nast瘼uje rozliczenie mi璠zy stronami obejmuj帷e zwrot nadp豉conego czynszu dzier瘸wnego, nak豉d闚 poniesionych na zagospodarowanie obwodu za okres dzier瘸wy obwodu 這wieckiego przez Polski Zwi您ek υwiecki nie d逝窺zy jednak ni 2 ostatnie lata.
Art. 29a 1. Umowa dzier瘸wy obwodu 這wieckiego w szczeg鏊no軼i powinna zawiera: 1) numer i powierzchni obwodu 這wieckiego,
2) obszar grunt闚 le郾ych i polnych wchodz帷ych w sk豉d obwodu 這wieckiego,
3) kategori obwodu 這wieckiego,
4) wysoko嗆 czynszu za dzier瘸w obwodu 這wieckiego i termin jego p豉tno軼i,
5) obowi您ki stron umowy,
6) zasady zastosowania odstrza逝 zast瘼czego,
7) spos鏏 i terminy rozlicze mi璠zy stronami umowy w przypadku jej rozwi您ania.

2. Umowa dzier瘸wy obwodu 這wieckiego ulega rozwi您aniu w przypadku: 1) wy陰czenia obwodu 這wieckiego z wydzier瘸wienia,
2) rozwi您ania ko豉 這wieckiego,
3) zgodnego o鈍iadczenia stron.

3. W kwestiach nieuregulowanych w ustawie stosuje si przepisy Kodeksu cywilnego dotycz帷e dzier瘸wy.
Art. 30. 1. W przypadku nieusprawiedliwionego niezrealizowania rocznego planu 這wieckiego dzier瘸wcy obwod闚 這wieckich obowi您ani s do udzia逝 w kosztach ochrony lasu przed zwierzyn. 2. Udzia w kosztach, o kt鏎ych mowa w ust. 1, uwzgl璠nia si w wysoko軼i czynszu za dzier瘸w obwodu 這wieckiego, przy czym udzia ten przypada w ca這軼i w豉軼iwemu nadle郾ictwu.

2a. Czynsz dzier瘸wny ustala si, w zale積o軼i od kategorii obwodu 這wieckiego, mno膨c ilo嗆 hektar闚 obszaru dzier瘸wionego obwodu 這wieckiego przez r闚nowarto嗆 pieni篹n 篡ta, stosuj帷 wska幡ik przeliczeniowy, kt鏎y nie mo瞠 by wy窺zy ni 0,07q 篡ta za 1 hektar

3. Minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska, w porozumieniu z ministrem w豉軼iwym do spraw rolnictwa, po zasi璕ni璚iu opinii Polskiego Zwi您ku υwieckiego, okre郵i, w drodze rozporz康zenia:
1) zasady kategoryzacji obwod闚 這wieckich, uwzgl璠niaj帷 liczebno嗆 poszczeg鏊nych gatunk闚 zwierzyny w okre郵onych 鈔odowiskach jej bytowania, rodzaj i wielko嗆 jej pozyskania oraz nasilenie czynnik闚 antropogenicznych,
2) szczeg馧owe zasady ustalenia czynszu dzier瘸wnego, uwzgl璠niaj帷 powierzchni i kategori obwodu 這wieckiego, stosuj帷 za podstaw do wylicze cen 篡ta ustalon na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926 oraz z 1998 r. Nr 108, poz. 681),
3) szczeg馧owe zasady ustalania partycypacji, o kt鏎ej mowa w ust. 1, uwzgl璠niaj帷 niezrealizowanie rocznego planu 這wieckiego w zakresie pozyskania: 這si, jeleni, danieli i saren, przy czym nie mo瞠 ona przekroczy 10% warto軼i wp造w闚 ze sprzeda篡 tusz tych gatunk闚 w roku poprzednim.
Art. 31. 1. Wydzier瘸wiaj帷y obowi您any jest rozliczy otrzymany czynsz dzier瘸wny mi璠zy nadle郾ictwami i gminami. 2. Nadle郾ictwu przypada czynsz odpowiadaj帷y powierzchni pa雟twowych grunt闚 le郾ych, a gminom - odpowiadaj帷y pozosta貫j powierzchni obwodu 這wieckiego.

3. Za obwody 這wieckie wy陰czone z wydzier瘸wiania zarz康cy tych obwod闚 uiszczaj ekwiwalent r闚ny wysoko軼i 鈔edniego czynszu za dzier瘸w, stosowanego w obwodach 這wieckich, wydzier瘸wionych na obszarze danej gminy lub gmin s御iednich, a nale積o嗆 rozliczaj wed逝g zasad okre郵onych w ust. 1 i 2.


Rozdzia 6

Polski Zwi您ek υwiecki

Art. 32.1. Polski Zwi您ek υwiecki jest zrzeszeniem os鏏 fizycznych i prawnych, kt鏎e prowadz gospodark 這wieck poprzez hodowl i pozyskiwanie zwierzyny oraz dzia豉j na rzecz jej ochrony poprzez regulacj liczebno軼i populacji zwierz徠 這wnych.

2. Polski Zwi您ek υwiecki posiada osobowo嗆 prawn.

3. Polski Zwi您ek υwiecki oraz ko豉 這wieckie dzia豉j na podstawie ustawy oraz statutu uchwalonego przez Krajowy Zjazd Delegat闚 Polskiego Zwi您ku υwieckiego.

4. Statut Polskiego Zwi您ku υwieckiego okre郵a w szczeg鏊no軼i:
1) teren dzia豉nia i siedzib Polskiego Zwi您ku υwieckiego,
2) spos鏏 nabywania i utraty cz這nkostwa w Polskim Zwi您ku υwieckim oraz kole 這wieckim, zasady przynale積o軼i do k馧 這wieckich, przyczyny utraty cz這nkostwa oraz prawa i obowi您ki cz這nk闚,
3) organy Polskiego Zwi您ku υwieckiego oraz ko豉 這wieckiego, ich kompetencje, tryb dokonywania ich wyboru, zmiany b康 uzupe軟ienia sk豉du,
4) zadania ko豉 這wieckiego i spos鏏 ich realizacji oraz zasady reprezentowania ko豉 這wieckiego,
5) fundusze i maj徠ek Polskiego Zwi您ku υwieckiego oraz ko豉 這wieckiego, a tak瞠 spos鏏 ich tworzenia, nabywania i zbywania,
6) warunki wa積o軼i podejmowanych przez organy Polskiego Zwi您ku υwieckiego b康 ko豉 這wieckiego uchwa,
7) spos鏏 ustanawiania sk豉dek cz這nkowskich oraz wpisowego na rzecz Polskiego Zwi您ku υwieckiego i ko豉 這wieckiego,
8) zasady uchwalania i dokonywania zmian statutu,
9) zasady post瘼owania wewn徠rzorganizacyjnego,
10) wzory deklaracji cz這nkowskich w Polskim Zwi您ku υwieckim oraz kole 這wieckim,
11) sankcje dyscyplinarne za naruszenie obowi您k闚 cz這nkowskich,
12) warunki i spos鏏 陰czenia si, podzia逝, rozwi您ywania oraz likwidacji ko豉 這wieckiego.

5. Osoba fizyczna mo瞠 zosta cz這nkiem Zwi您ku, je瞠li:
1) jest pe軟oletnia,
2) korzysta z pe軟i praw publicznych,
3) nie by豉 karana za przest瘼stwa wymienione w prawie 這wieckim,
4) naby豉 uprawnienia do wykonywania polowania,
5) z這篡豉 deklaracj i ui軼i豉 wpisowe.


6. Cz這nkowie Polskiego Zwi您ku υwieckiego podlegaj obowi您kowemu ubezpieczeniu od nast瘼stw nieszcz窷liwych wypadk闚 i od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie czynno軼i zwi您anych z gospodark 這wieck i polowaniami.
Art. 32a.1. Organami Polskiego Zwi您ku υwieckiego s: 1) Krajowy Zjazd Delegat闚 Polskiego Zwi您ku υwieckiego, jako najwy窺za w豉dza Polskiego Zwi您ku υwieckiego, kt鏎y tworz, wy這nieni w wyborach po鈔ednich, przedstawiciele k馧 這wieckich i przedstawiciele cz這nk闚 niezrzeszonych w ko豉ch 這wieckich,
2) Naczelna Rada υwiecka, do zada kt鏎ej nale篡 ustalanie kierunk闚 i plan闚 dzia豉lno軼i Polskiego Zwi您ku υwieckiego mi璠zy Krajowymi Zjazdami Delegat闚 oraz realizacja innych zada przewidzianych statutem oraz Okr璕owe Rady υwieckie,
3) Zarz康 G堯wny jako organ zarz康zaj帷y.

2. Zarz康 G堯wny Polskiego Zwi您ku υwieckiego reprezentuje Zwi您ek na zewn徠rz.

3. Polski Zwi您ek υwiecki zobowi您any jest posiada organy kontroli wewn皻rznej.

4. Statut Polskiego Zwi您ku υwieckiego mo瞠 przewidywa powo造wanie innych organ闚 krajowych i okr璕owych, kt鏎e realizuj - na terenie swego dzia豉nia zadania okre郵one w art. 34.
Art. 33.1. Ko豉 這wieckie zrzeszaj osoby fizyczne i s podstawowym ogniwem organizacyjnym w Polskim Zwi您ku υwieckim w realizacji cel闚 i zada 這wiectwa.

2. Ko豉 這wieckie posiadaj osobowo嗆 prawn i ponosz odpowiedzialno嗆 za swoje zobowi您ania.

3. Osobowo嗆 prawn ko豉 這wieckie nabywaj i trac z dniem nabycia lub utraty cz這nkostwa w Polskim Zwi您ku υwieckim.

4. Wskazane statutem organy okr璕owe, o kt鏎ych mowa w art. 32a ust. 4, koordynuj i nadzoruj dzia豉lno嗆 k馧 這wieckich oraz cz這nk闚 - os鏏 fizycznych niezrzeszonych w ko豉ch 這wieckich.

5. Organy , o kt鏎ych mowa w ust.4, uchylaj, w ramach nadzoru, sprzeczne z prawem b康 statutem Polskiego Zwi您ku υwieckiego uchwa造 k馧 這wieckich.


6. W sprawach nabycia lub utraty cz這nkostwa w Polskim Zwi您ku υwieckim oraz utraty cz這nkostwa w kole 這wieckim zainteresowany mo瞠 - po wyczerpaniu post瘼owania wewn徠rzorganizacyjnego - dochodzi swoich praw na drodze s康owej .
Art. 33a 1.Ko這 這wieckie powinno liczy co najmniej 10 os鏏 fizycznych b璠帷ych cz這nkami Polskiego Zwi您ku υwieckiego. 2. Za這篡ciele ko豉 podpisuj i sk豉daj deklaracj cz這nkowsk.

3. Za這篡ciele ko豉, kt鏎zy podpisali i z這篡li deklaracj, staj si cz這nkami ko豉 z chwil przyj璚ia go do Polskiego Zwi您ku υwieckiego.
Art. 34. Do zada Polskiego Zwi您ku υwieckiego nale篡: 1)prowadzenie gospodarki 這wieckiej,
2)troska o rozw鎩 這wiectwa i wsp馧dzia豉nie z administracj rz康ow i samorz康ow, jednostkami organizacyjnymi Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe i parkami narodowymi oraz organizacjami spo貫cznymi w ochronie 鈔odowiska przyrodniczego, w zachowaniu i rozwoju populacji zwierz徠 這wnych i innych zwierz徠 dziko 篡j帷ych,
3)piel璕nowanie historycznych warto軼i kultury materialnej i duchowej 這wiectwa,
4)ustalanie kierunk闚 i zasad rozwoju 這wiectwa, zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierz徠 這wnych ,
5)czuwanie nad przestrzeganiem przez cz這nk闚 Polskiego Zwi您ku υwieckiego prawa, zasad etyki, obyczaj闚 i tradycji 這wieckich,
6)prowadzenie dyscyplinarnego s康ownictwa 這wieckiego,
7)organizowanie szkolenia w zakresie prawid這wego 這wiectwa i strzelectwa my郵iwskiego,
8)prowadzenie i popieranie dzia豉lno軼i wydawniczej i wystawienniczej o tematyce 這wieckiej,
9)wsp馧praca z pokrewnymi organizacjami zagranicznymi,
10)wspieranie i prowadzenie prac naukowych w zakresie gospodarowania zwierzyn,
11)prowadzenie i popieranie hodowli u篡tkowych ps闚 my郵iwskich i ptak闚 這wczych,
12)realizacja innych zada zleconych przez ministra w豉軼iwego do spraw 鈔odowiska .
Art. 35.1. Dzia豉lno嗆 Polskiego Zwi您ku υwieckiego jest finansowana z funduszy w豉snych, wpisowego, sk豉dek cz這nkowskich, zapis闚 i darowizn oraz dochod闚 z dzia豉lno軼i gospodarczej.

2. Doch鏚 z dzia豉lno軼i gospodarczej Polskiego Zwi您ku υwieckiego oraz k馧 這wieckich s逝篡 wy陰cznie realizacji ich cel闚 statutowych i nie mo瞠 by przeznaczony do podzia逝 mi璠zy cz這nk闚. Mienie Polskiego Zwi您ku υwieckiego i k馧 這wieckich nie podlega podzia這wi mi璠zy cz這nk闚

3. Przepisy reguluj帷e zasady gospodarki finansowej stowarzysze stosuje si odpowiednio do gospodarki finansowej Polskiego Zwi您ku υwieckiego.

Art. 35a. 1.Nadz鏎 nad dzia豉lno軼i Polskiego Zwi您ku υwieckiego sprawuje minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska. 2. Przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) reguluj帷e zasady nadzoru nad stowarzyszeniami stosuje si odpowiednio do nadzoru nad dzia豉lno軼i Polskiego Zwi您ku υwieckiego.

Rozdzia 7

Stra 這wiecka

Art. 36.1. Tworzy si Pa雟twow Stra υwieck jako umundurowan, uzbrojon i wyposa穎n w terenowe, oznakowane 鈔odki transportu formacj podleg陰 wojewodzie. 1a. Koordynacj dzia豉 Pa雟twowej Stra篡 υwieckiej na obszarze wojew鏚ztwa w zakresie realizacji zada, o kt鏎ych mowa w art. 37 ust. 1, prowadzi komendant wojew鏚zki Pa雟twowej Stra篡 υwieckiej powo造wany przez wojewod.

2. Dzier瘸wcy i zarz康cy obwod闚 這wieckich maj obowi您ek zatrudni lub powo豉 co najmniej jednego stra積ika, kt鏎ego zadaniem jest ochrona zwierzyny i prowadzenie gospodarki 這wieckiej.


3. Stra 這wieck stanowi: 1)Pa雟twowa Stra υwiecka,
2)stra積icy 這wieccy powo豉ni lub zatrudnieni przez dzier瘸wc闚 i zarz康c闚 obwod闚 這wieckich.
Art. 37. Zadaniem Pa雟twowej Stra篡 υwieckiej jest kontrola realizacji przepis闚 ustawy, a w szczeg鏊no軼i w zakresie: 1)ochrony zwierzyny,
2)zwalczania k逝sownictwa i wszelkiego szkodnictwa 這wieckiego,
3)zwalczania przest瘼stw i wykrocze w zakresie 這wiectwa,
4)kontroli legalno軼i skupu i obrotu zwierzyn.
Art. 38. 1. Stra積ikiem Pa雟twowej Stra篡 υwieckiej oraz stra積ikiem 這wieckim mo瞠 by osoba, kt鏎a: 1)posiada obywatelstwo polskie,
2)uko鎍zy豉 21 lat,
3)korzysta z pe軟i praw publicznych,
4)posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
5)cieszy si pozytywn opini, wydan przez komendanta wojew鏚zkiego Policji w豉軼iwego ze wzgl璠u na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej,
6)posiada dobry stan zdrowia,
7)nie by豉 karana s康ownie,
8)uko鎍zy豉 z wynikiem pozytywnym przeszkolenie wed逝g programu opracowanego przez ministra w豉軼iwego do spraw 鈔odowiska w porozumieniu z ministrem w豉軼iwym do spraw wewn皻rznych.


2. Stra積icy Pa雟twowej Stra篡 υwieckiej s pracownikami urz璠闚 wojew鏚zkich.
Art. 38a. Stra積ikowi Pa雟twowej Stra篡 υwieckiej przys逝guje bezp豉tne umundurowanie wraz z oznakami s逝瘺owymi i odznakami s逝瘺owymi, kt鏎e zobowi您any jest nosi przy wykonywaniu czynno軼i s逝瘺owych.

Art. 39.1. Na terenach obwod闚 這wieckich ochron zwierzyny oraz ochron mienia dzier瘸wc闚 i zarz康c闚, zwalczaniem przest瘼stw i wykrocze w zakresie szkodnictwa 這wieckiego i szkodnictwa przyrodniczego, pope軟ianych w obwodach 這wieckich polnych i le郾ych, zajmuj si stra積icy Pa雟twowej Stra篡 υwieckiej, na zasadach okre郵onych w Kodeksie post瘼owania karnego i Kodeksie post瘼owania w sprawach o wykroczenia. 2. Stra積icy Pa雟twowej Stra篡 υwieckiej przy wykonywaniu zada okre郵onych w ust. 1 maj prawo do:
1) legitymowania os鏏 podejrzanych o pope軟ienie przest瘼stwa lub wykroczenia w celu ustalenia ich to窺amo軼i,
2) nak豉dania i 軼i庵ania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia pope軟iane na terenach obwod闚 這wieckich w zakresie szkodnictwa 這wieckiego,
3) zatrzymania i dokonywania kontroli 鈔odk闚 transportu w obwodach 這wieckich oraz w ich bezpo鈔ednim s御iedztwie, w celu sprawdzenia ich 豉dunku i przegl康ania zawarto軼i baga篡, w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia pope軟ienia przest瘼stwa lub wykroczenia,
4) przeszukania os鏏, pomieszcze i innych miejsc w przypadkach uzasadnionego podejrzenia o pope軟ienie przest瘼stwa lub wykroczenia, na zasadach okre郵onych w Kodeksie post瘼owania karnego,
5) uj璚ia sprawcy przest瘼stwa lub wykroczenia na gor帷ym uczynku lub w po軼igu podj皻ym bezpo鈔ednio po pope軟ieniu przest瘼stwa i doprowadzenia do jednostki Policji,
6) odbierania za pokwitowaniem przedmiot闚 pochodz帷ych z przest瘼stwa lub wykroczenia oraz narz璠zi i 鈔odk闚 s逝膨cych do ich pope軟ienia oraz ich zabezpieczenia,
7) prowadzenia dochodze oraz wnoszenia i popierania aktu oskar瞠nia w post瘼owaniu uproszczonym, je瞠li przedmiotem przest瘼stwa jest zwierzyna, w trybie i na zasadach okre郵onych w Kodeksie post瘼owania karnego,
8) prowadzenia post瘼owania w sprawach o wykroczenia oraz udzia逝 w rozprawach przed kolegium do spraw wykrocze w charakterze oskar篡ciela publicznego i wnoszenia 鈔odk闚 zaskar瘸nia do s康u rejonowego od rozstrzygni耩 kolegium do spraw wykrocze w sprawach zwalczania wykrocze w zakresie szkodnictwa 這wieckiego,
9) dokonywania kontroli podmiot闚 prowadz帷ych skup, przer鏏 i sprzeda tusz zwierzyny lub ich cz窷ci w zakresie sprawdzania 廝鏚e jej pochodzenia,
9a) dokonywania kontroli podmiot闚 prowadz帷ych obr鏒 zwierzyn 篡w oraz podmiot闚 prowadz帷ych ch闚 i hodowl zwierz徠 這wnych w zakresie sprawdzenia 廝鏚e ich pochodzenia,
9b) dokonywania kontroli podmiot闚 prowadz帷ych sprzeda us逝g obejmuj帷ych polowania wykonywane przez cudzoziemc闚 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
10) noszenia broni palnej bojowej, broni my郵iwskiej 鈔utowej, pa趾i wielofunkcyjnej i kajdanek oraz pocisk闚 w tym pocisk闚 niepenetracyjnych,
11) noszenia miotacza gazu obezw豉dniaj帷ego,
12) 膨dania niezb璠nej pomocy od instytucji pa雟twowych, zwracania si o tak pomoc do jednostek gospodarczych, organizacji spo貫cznych, jak r闚nie w nag造ch przypadkach do ka盥ego obywatela o udzielenie dora幡ej pomocy na zasadach okre郵onych w przepisach o Policji, okre郵aj帷ych szczeg馧owo zasady 膨dania takiej pomocy.

3. Stra積ik Pa雟twowej Stra篡 υwieckiej mo瞠, wobec os鏏 uniemo磧iwiaj帷ych wykonywanie przez niego czynno軼i okre郵onych w ustawie, stosowa 鈔odki przymusu bezpo鈔edniego w postaci:

1)si造 fizycznej,
2)chemicznych 鈔odk闚 obezw豉dniaj帷ych w postaci miotacza gazu obezw豉dniaj帷ego,
3) pa趾i wielofunkcyjnej,
4) kajdanek,
5) pocisk闚 niepenetracyjnych.

4. Zastosowanie przez stra積ika Pa雟twowej Stra篡 υwieckiej 鈔odk闚 przymusu bezpo鈔edniego, o kt鏎ych mowa w ust. 3, powinno odpowiada potrzebom wynikaj帷ym z istniej帷ej sytuacji i zmierza do podporz康kowania si osoby wydanym poleceniom.

5. Je瞠li zastosowanie 鈔odk闚 przymusu bezpo鈔edniego, o kt鏎ych mowa w ust. 3, okaza這 si niewystarczaj帷e lub ich u篡cie ze wzgl璠u na okoliczno軼i danego zdarzenia nie jest mo磧iwe, stra積ik Pa雟twowej Stra篡 υwieckiej ma prawo u篡cia broni palnej w nast瘼uj帷ych przypadkach: 1)w celu odparcia bezpo鈔edniego i bezprawnego zamachu na 篡cie w豉sne lub innej osoby,
2)przeciwko osobie, kt鏎a usi逝je bezprawnie, przemoc odebra bro paln stra積ikowi lub innej osobie uprawnionej do posiadania broni palnej,
3)przeciwko osobie nie podporz康kowuj帷ej si wezwaniu do natychmiastowego porzucenia broni lub innego niebezpiecznego narz璠zia, kt鏎ego u篡cie zagrozi mo瞠 篡ciu lub zdrowiu stra積ika albo innej osobie.


6. U篡cie broni palnej powinno nast瘼owa w spos鏏 wyrz康zaj帷y najmniejsz szkod osobie, przeciwko kt鏎ej u篡to broni, i nie mo瞠 zmierza do pozbawienia jej 篡cia, a tak瞠 narazi na niebezpiecze雟two utraty 篡cia lub zdrowia innych os鏏.

7. Do wykonywania przez stra積ika Pa雟twowej Stra篡 υwieckiej czynno軼i, o kt鏎ych mowa w ust. 2, a tak瞠 do u篡cia przez niego 鈔odk闚 przymusu, o kt鏎ych mowa w ust. 3 i 5, stosuje si odpowiednio przepisy o Policji.

8. Stra積ikowi Pa雟twowej Stra篡 υwieckiej wykonuj帷emu obowi您ki na terenach obwod闚 這wieckich przys逝guj uprawnienia okre郵one odr瑿nymi przepisami odnosz帷ymi si do:

1)Stra篡 Ochrony Przyrody - w zakresie przestrzegania przepis闚 o ochronie przyrody,
2)Pa雟twowej Stra篡 Rybackiej - w zakresie kontroli legalno軼i dokonywania po這wu,
3)stra積ik闚 le郾ych - w zakresie zwalczania szkodnictwa le郾ego.


9. Czynno軼i, o kt鏎ych mowa w ust. 3, powinny by wykonywane w spos鏏 mo磧iwie najmniej naruszaj帷y dobra osobiste osoby, w stosunku do kt鏎ej zosta造 podj皻e.

10. Na spos鏏 przeprowadzenia czynno軼i, o kt鏎ych mowa w ust. 2, przys逝guje za瘸lenie do prokuratora.

11. Stra積icy Pa雟twowej Stra篡 υwieckiej przy wykonywaniu czynno軼i s逝瘺owych korzystaj z ochrony prawnej przewidzianej w przepisach Kodeksu karnego dla funkcjonariusza publicznego.
Art. 40. 1. Stra積icy, o kt鏎ych mowa w art. 36 ust. 3 pkt 2: 1) wykonuj帷 zadania wsp馧dzia豉j z Pa雟twow Stra膨 υwieck. Przy wykonywaniu czynno軼i s逝瘺owych przys逝guj im uprawnienia oraz obowi您uj zasady, o kt鏎ych mowa w art. 39 ust. 2 pkt 1, 5, 6, 9 i 11, ust. 3 pkt 1 i 2, ust. 4 oraz ust. 9-11,
2) maj prawo do noszenia i u篡wania broni my郵iwskiej w celach ochrony zwierzyny przed drapie積ikami znajduj帷ymi si na li軼ie zwierz徠 這wnych, zgodnie z rocznym planem 這wieckim, o ile s cz這nkami Polskiego Zwi您ku υwieckiego.


2. Przy wykonywaniu czynno軼i, o kt鏎ych mowa w ust. 1, stra積ik 這wiecki ma obowi您ek nosi odznak stra積ika oraz na 膨danie okazywa legitymacj s逝瘺ow.

3. Bro my郵iwska, o kt鏎ej mowa w art. 40 ust. 1 pkt 2, mo瞠 by nabywana przez dzier瘸wc闚 b康 zarz康c闚 obwod闚 這wieckich oraz u篡wana, ewidencjonowana i przechowywana na zasadach okre郵onych w przepisach o broni i amunicji.
Art. 41.1. Minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska, w porozumieniu z ministrem w豉軼iwym do spraw wewn皻rznych i Ministrem Sprawiedliwo軼i, okre郵i w drodze rozporz康zenia, szczeg馧owe wymogi kwalifikacji zawodowych, wzory legitymacji, umundurowania, oznak s逝瘺owych oraz odznak s逝瘺owych stra積ik闚 Pa雟twowej Stra篡 υwieckiej, a tak瞠 szczeg馧owe kwalifikacje zawodowe, wz鏎 oznaki i legitymacji stra積ika 這wieckiego. 2. Minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska w porozumieniu z ministrem w豉軼iwym do spraw wewn皻rznych okre郵i, w drodze rozporz康zenia, szczeg馧owe zasady:
1)wsp馧dzia豉nia Pa雟twowej Stra篡 υwieckiej z Policj i Polskim Zwi您kiem υwieckim,
2)posiadania, ewidencjonowania i przechowywania broni palnej bojowej, broni my郵iwskiej 鈔utowej, amunicji oraz miotaczy gazu obezw豉dniaj帷ego w siedzibach stra篡.

3. Minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska, w porozumieniu z ministrem w豉軼iwym do spraw wewn皻rznych, okre郵i, w drodze rozporz康zenia, szczeg馧owe sposoby u篡wania, ewidencjonowania i przechowywania w siedzibach Pa雟twowej Stra篡 υwieckiej broni palnej bojowej, broni my郵iwskiej 鈔utowej, amunicji i miotaczy gazu obezw豉dniaj帷ego. Rozporz康zenie powinno okre郵a szczeg馧owe wymogi dotycz帷e przechowywania, u篡wania, ewidencjonowania w siedzibach Pa雟twowej Stra篡 υwieckiej broni palnej bojowej, broni my郵iwskiej 鈔utowej, amunicji do tej broni oraz miotaczy gazu obezw豉dniaj帷ego, a tak瞠 wzory dokument闚 niezb璠nych do ewidencjonowania broni i amunicji oraz miotaczy gazu obez豉dniaj帷ego, jej wydawania i zdania, jak r闚nie warunki techniczne, jakim powinien odpowiada magazyn broni.

Rozdzia 8

Wykonywanie polowania

Art. 42.1. Polowanie mo瞠 by wykonywane przez cz這nk闚 Polskiego Zwi您ku υwieckiego lub cudzoziemc闚, o kt鏎ych mowa w art. 42a ust. 1, za zgod dzier瘸wcy lub zarz康cy obwodu 這wieckiego. 2. Podczas polowania uprawniony do jego wykonywania zobowi您any jest posiada: 1) legitymacj cz這nkowsk Polskiego Zwi您ku υwieckiego. Wym鏬 ten nie dotyczy cudzoziemc闚 wymienionych w art. 42a ust. 1 i art. 43 ust. 1,
2) pozwolenie na posiadanie broni my郵iwskiej lub inny dokument uprawniaj帷y do jej posiadania, je瞠li wykonuje polowanie za pomoc broni przeznaczonej do cel闚 這wieckich,
3) zezwolenie na 這wienie zwierzyny przy u篡ciu ptaka 這wczego, je瞠li wykonuje polowanie przy pomocy ptak闚 這wczych.
3. Wyr騜nia si trzy rodzaje uprawnie do wykonywania polowania: 1) podstawowe - uprawniaj帷e do odstrza逝 zwierz徠 這wnych, z wyj徠kiem samc闚 zwierzyny p這wej,
2) selekcjonerskie - uprawniaj帷e do odstrza逝 wszystkich zwierz徠 這wnych,
3) sokolnicze - uprawniaj帷e do 這wienia zwierzyny przy pomocy ptak闚 這wczych.

4. Warunkiem uzyskania uprawnie do wykonywania polowania, o kt鏎ych mowa w ust. 3 pkt 1, jest: 1) odbycie rocznego sta簑 w kole 這wieckim lub o鈔odku hodowli zwierzyny,
2) odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Zwi您ek υwiecki,
3) z這瞠nie, z wynikiem pozytywnym, egzaminu przed komisj egzaminacyjn powo豉n przez Polski Zwi您ek υwiecki.

5. Z odbycia sta簑, o kt鏎ym mowa w ust. 4 pkt 1 zwolnione s: 1) osoby posiadaj帷e wy窺ze lub 鈔ednie wykszta販enie le郾e,
2) osoby posiadaj帷e inne wy窺ze wykszta販enie o specjalno軼i 這wieckiej,
3) stra積icy 這wieccy pe軟i帷y swe funkcje przez okres nie kr鏒szy ni 2 lata,
4) cudzoziemcy oraz obywatele polscy, kt鏎zy przebywaj z zamiarem sta貫go pobytu za granic, je瞠li posiadaj aktualne uprawnienia do wykonywania polowania w innym pa雟twie,
5) osoby, kt鏎e uprzednio utraci造 cz這nkostwo w Polskim Zwi您ku υwieckim.

6. Warunkiem uzyskania uprawnie, o kt鏎ych mowa w ust. 3 pkt 2 jest: 1) posiadanie uprawnie podstawowych przez co najmniej 3 lata,
2) odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Zwi您ek υwiecki,
3) z這瞠nie egzaminu, z wynikiem pozytywnym, przed komisj egzaminacyjn powo豉n przez Polski Zwi您ek υwiecki.

7.Warunkiem uzyskania uprawnie, o kt鏎ych mowa w ust. 3 pkt 3 jest: 1) posiadanie uprawnie podstawowych,
2) odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Zwi您ek υwiecki oraz
3) z這瞠nie egzaminu, z wynikiem pozytywnym, przed komisj egzaminacyjn powo豉n przez Polski Zwi您ek υwiecki.

8. Do wykonywania polowania indywidualnego, poza dokumentami okre郵onymi w ust, 2 jest wymagane pisemne upowa積ienie wydane przez dzier瘸wc lub zarz康c obwodu 這wieckiego.

9. Polski Zwi您ek υwiecki ustala wysoko嗆 op豉t za szkolenie i egzaminowanie, uwzgl璠niaj帷 poniesione koszty.

10. Uprawnienia do wykonywania polowania wygasaj o ile zainteresowany w okresie 5 lat od ich nabycia nie uzyska cz這nkostwa Polskiego Zwi您ku υwieckiego lub te po up造wie 5 lat od ustania cz這nkostwa w Polskim Zwi您ku υwieckim.

11. Minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska, okre郵i, w drodze rozporz康zenia, warunki i tryb wydawania zezwole na 這wienie zwierzyny przy u篡ciu ptak闚 這wczych, kieruj帷 si potrzeb podtrzymania polskich zwyczaj闚 i tradycji sokolniczych. Art. 42a 1. Uprawnienia do wykonywania polowania posiadaj tak瞠 obywatele pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej, je瞠li posiadaj uprawnienia do wykonywania polowania w pa雟twie cz這nkowskim Unii Europejskiej i z這膨 egzamin uzupe軟iaj帷y w j瞛yku polskim przed komisj, o kt鏎ej mowa w art. 42 ust. 4 pkt 3, ust. 6 pkt 3 i ust. 7 pkt 3, z obowi您uj帷ych w Rzeczypospolitej Polskiej przepis闚 dotycz帷ych zasad i warunk闚 wykonywania polowania a tak瞠 listy gatunk闚 zwierz徠 這wnych oraz okres闚 polowa na te zwierz皻a, a w przypadku uprawnie selekcjonerskich tak瞠 zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierzyny p這wej. 2. Uprawnienia, o kt鏎ych mowa w ust. 1, wygasaj po up造wie 5 lat od dnia egzaminu. Art. 42b . 1. Termin rozpocz璚ia i zako鎍zenia polowania indywidualnego oraz ilo嗆 i gatunek pozyskanej zwierzyny podlega wpisowi w ksi捫ce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, kt鏎 zobowi您ani s posiada dla ka盥ego obwodu dzier瘸wcy i zarz康cy obwod闚 這wieckich.

2. W przypadku pozyskania zwierzyny na polowaniu indywidualnym my郵iwy jest zobowi您any odnotowa ten fakt w posiadanym upowa積ieniu do wykonywania polowania indywidualnego: 1) w odniesieniu do zwierzyny grubej - przed podj璚iem czynno軼i transportowych,
2) w odniesieniu do zwierzyny drobnej - niezw這cznie po zako鎍zeniu polowania.

3. Za dokonanie wpisu, o kt鏎ym mowa w ust. 1, odpowiedzialny jest my郵iwy wykonuj帷y polowanie.
Art. 42c Osoba prowadz帷a punkt skupu obowi您ana jest oznakowa tusze: 這si, jeleni, danieli, muflon闚, saren i dzik闚 bezpo鈔ednio po dostarczeniu przez uprawnionego do wykonywania polowania pozyskane zwierzyny.

Art. 42d Odstrza samc闚 這si, jeleni, danieli, saren i muflon闚 podlega ocenie co do jego zgodno軼i z zasadami selekcji osobniczej. Oceny w obwodach podlegaj帷ych wydzier瘸wieniu dokonuj komisje powo豉ne przez Polski Zwi您ek υwiecki, w sk豉d kt鏎ych wchodz przedstawiciele: Polskiego Zwi您ku υwieckiego oraz Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe, a w obwodach wy陰czonych z wydzier瘸wienia ich zarz康cy przy udziale odpowiednio przedstawiciela: Polskiego Zwi您ku υwieckiego albo Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe b康 obu z nich.

Art. 42e. Minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska, okre郵i, w drodze rozporz康zenia, spos鏏 wyceny oraz ewidencji trofe闚 這wieckich, uwzgl璠niaj帷 kryteria wyceny Mi璠zynarodowej Rady υwiectwa i Ochrony Zwierzyny, a tak瞠 spos鏏 i form ochrony trofe闚 rekordowych oraz wielko嗆 trofe闚, kt鏎ych wyw霩 za granic jest zabroniony.

Art. 43.1. Cudzoziemiec lub obywatel polski, kt鏎y przebywa z zamiarem sta貫go pobytu za granic, nieb璠帷y cz這nkiem Polskiego Zwi您ku υwieckiego b康 niespe軟iaj帷y warunk闚 okre郵onych w art. 42a mo瞠 wykonywa polowanie po wykupieniu polowania u przedsi瑿iorcy wpisanego do rejestru, o kt鏎ym mowa w art. 17 ust. 1, albo na podstawie zgody ministra w豉軼iwego do spraw 鈔odowiska. Zgoda jest wydawana na wniosek Polskiego Zwi您ku υwieckiego lub w przypadku polowa w obwodach zarz康zanych na wniosek ich zarz康c闚.

1a. Cudzoziemiec, o kt鏎ym mowa w ust. 1, mo瞠 polowa wy陰cznie w obecno軼i przedstawiciela dzier瘸wcy lub zarz康cy obwodu 這wieckiego b璠帷ego cz這nkiem Polskiego Zwi您ku υwieckiego, kt鏎y wskazuje zwierzyn przeznaczon do odstrza逝 i odpowiedzialny jest za dokonanie wpisu, o kt鏎ym mowa w art. 42b ust. 1.

2. Minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska w porozumieniu z ministrem w豉軼iwym do spraw wewn皻rznych, po zasi璕ni璚iu opinii Polskiego Zwi您ku υwieckiego, okre郵i, w drodze rozporz康zenia:
1) szczeg馧owe zasady powo造wania komisji egzaminacyjnych oraz zakres i tryb przeprowadzenia egzamin闚 o kt鏎ych mowa w art. 42 ust. 4 pkt 3, art. 42 ust. 6 pkt 3, art. 42 ust. 7 pkt 3 i art. 42a ust. 1 uwzgl璠niaj帷: a) konieczno嗆 zapewnienia w sk豉dzie komisji egzaminacyjnej przedstawicieli Polskiego Zwi您ku υwieckiego, zarz康u wojew鏚ztwa, Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe i Policji,
b) rodzaje uzyskiwanych uprawnie,
c) dokumenty wymagane do z這瞠nia przed egzaminem,
d) spos鏏 przeprowadzania i dokumentowania egzamin闚.

2) wzory dokument闚 potwierdzaj帷ych uzyskanie uprawnie o kt鏎ych mowa w art. 42 ust. 3 i art. 42a ust. 1.

3. Minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska po zasi璕ni璚iu opinii Polskiego Zwi您ku υwieckiego okre郵i, w drodze rozporz康zenia, szczeg馧owe warunki wykonywania polowania oraz znakowania, o kt鏎ym mowa w art. 42c, wz鏎 upowa積ienia do wykonywania polowania indywidualnego, wz鏎 ksi捫ki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, uwzgl璠niaj帷 istniej帷e polskie zwyczaje 這wieckie oraz kieruj帷 si trosk o bezpiecze雟two os鏏 i mienia.

Art. 44.1. Minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska w porozumieniu z minister w豉軼iwy do spraw rolnictwa i po zasi璕ni璚iu opinii Pa雟twowej Rady Ochrony Przyrody oraz Polskiego Zwi您ku υwieckiego okre郵i, w drodze rozporz康zenia, dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego cz窷ci, okresy polowa na zwierz皻a 這wne. 2. Marsza貫k wojew鏚ztwa jest uprawniony do skracania, w uzasadnionych przypadkach, okres闚 polowa na terenie wojew鏚ztwa, po zasi璕ni璚iu opinii Polskiego Zwi您ku υwieckiego.

3. Minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska, po zasi璕ni璚iu opinii Pa雟twowej Rady Ochrony Przyrody, mo瞠 zezwoli na dokonanie odstrza逝 lub od這wu zwierzyny dla cel闚 naukowych z pomini璚iem okres闚 ochronnych.
Art. 45.1. W przypadku nadmiernego zag瘰zczenia zwierzyny, zagra瘸j帷ego trwa這軼i las闚, nadle郾iczy dzia豉j帷y z upowa積ienia dyrektora regionalnej dyrekcji Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe po zasi璕ni璚iu opinii Polskiego Zwi您ku υwieckiego wydaje decyzj administracyjn, nakazuj帷 dzier瘸wcy lub zarz康cy obwodu 這wieckiego wykonanie od這wu lub odstrza逝 redukcyjnego zwierzyny. 2. Je瞠li dzier瘸wca obwodu 這wieckiego nie realizuje rocznego planu 這wieckiego w zakresie pozyskania zwierzyny, nadle郾iczy dzia豉j帷y z upowa積ienia dyrektora regionalnej dyrekcji Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe wydaje postanowienie o zastosowaniu odstrza逝 zast瘼czego zwierzyny, wed逝g zasad okre郵onych w umowie dzier瘸wy obwodu 這wieckiego.

3. W przypadku szczeg鏊nego zagro瞠nia w prawid這wym funkcjonowaniu obiekt闚 produkcyjnych i u篡teczno軼i publicznej przez zwierzyn, starosta, w porozumieniu z Polskim Zwi您kiem υwieckim, mo瞠 wyda decyzj o od這wie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny.

4. Odstrza造 redukcyjne i zast瘼cze zwierzyny mog przeprowadza wy陰cznie osoby uprawnione do wykonywania polowania.

Rozdzia 9

Szkody 這wieckie

Art. 46.1. Dzier瘸wca lub zarz康ca obwodu 這wieckiego obowi您any jest do wynagradzania szk鏚 wyrz康zonych: 1)w uprawach i p這dach rolnych przez dziki, 這sie, jelenie, daniele i sarny,
2)przy wykonywaniu polowania.

2. Ogl璠zin i szacowania szk鏚, o kt鏎ych mowa w ust. 1, a tak瞠 ustalania wysoko軼i odszkodowania dokonuj przedstawiciele zarz康cy lub dzier瘸wcy obwodu 這wieckiego. Na 膨danie strony w ogl璠zinach, szacowaniu szk鏚 oraz ustalaniu wysoko軼i odszkodowania uczestniczy przedstawiciel w豉軼iwej terytorialnie izby rolniczej.
Art. 47.1. W豉軼iciele lub posiadacze grunt闚 rolnych i le郾ych powinni, zgodnie z potrzebami, wsp馧dzia豉 z dzier瘸wcami i zarz康cami obwod闚 這wieckich w zabezpieczaniu grunt闚 przed szkodami, o kt鏎ych mowa w art. 46. 2. W przypadku gdy pomi璠zy w豉軼icielem lub posiadaczem gruntu a dzier瘸wc lub zarz康c obwodu 這wieckiego powsta sp鏎 o wysoko嗆 wynagrodzenia za szkody, o kt鏎ych mowa w art. 46, strony mog zwr鏂i si do w豉軼iwego ze wzgl璠u na miejsce powsta貫j szkody organu gminy w celu mediacji dla polubownego rozstrzygni璚ia sporu. Art. 48. Odszkodowanie nie przys逝guje: 1) osobom, kt鏎ym przydzielono grunty stanowi帷e w豉sno嗆 Skarbu Pa雟twa jako deputaty rolne na gruntach le郾ych,
2) posiadaczom uszkodzonych upraw lub p這d闚 rolnych, kt鏎zy nie dokonali ich sprz皻u w terminie odbiegaj帷ym wi璚ej ni 14 dni od dnia zako鎍zenia okresu zbioru tego gatunku ro郵in w danym regionie, okre郵onego przez zarz康 wojew鏚ztwa,
3) posiadaczom uszkodzonych upraw lub plon闚 rolnych, kt鏎zy nie wyrazili zgody na budow przez dzier瘸wc lub zarz康c obwodu 這wieckiego urz康ze lub wykonywanie zabieg闚 zapobiegaj帷ych szkodom,
4) za szkody nie przekraczaj帷e warto軼i 100 kg 篡ta w przeliczeniu na 1 hektar uprawy,
5) za szkody powsta貫 w p這dach z這穎nych w sterty, stogi i kopce, w bezpo鈔ednim s御iedztwie lasu,
6) za szkody w uprawach rolnych za這穎nych z ra膨cym naruszeniem zasad agrotechnicznych.
Art. 49. Minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska, w porozumieniu z ministrem w豉軼iwym do spraw rolnictwa, okre郵i, w drodze rozporz康zenia, spos鏏 post瘼owania przy szacowaniu szk鏚 w uprawach i p這dach rolnych oraz wyp豉t odszkodowa za szkody, uwzgl璠niaj帷 terminy zg這szenia szkody, obowi您ek szacowania wst瘼nego i ostatecznego oraz obszar uszkodzonej uprawy.

Art. 50.1. Skarb Pa雟twa odpowiada za szkody wyrz康zone przez zwierz皻a 這wne obj皻e ca這roczn ochron. 2. Za szkody, o kt鏎ych mowa w ust. 1, wyrz康zane na obszarach: 1) obwod闚 這wieckich le郾ych odszkodowania wyp豉ca Pa雟twowe Gospodarstwo Le郾e Lasy Pa雟twowe ze 鈔odk闚 bud瞠tu pa雟twa;
2) obwod闚 這wieckich polnych i obszarach niewchodz帷ych w sk豉d obwod闚 這wieckich odszkodowania wyp豉ca zarz康 wojew鏚ztwa ze 鈔odk闚 bud瞠tu pa雟twa.

Rozdzia 10

Przepisy karne

Art. 51. 1. Kto: 1) strzela do zwierzyny w odleg這軼i mniejszej ni 500 m od miejsca zebra publicznych w czasie ich trwania lub w odleg這軼i mniejszej ni 100 m od zabudowa mieszkalnych,
2) wybiera jaja, piskl皻a, niszczy gniazda ptak闚 這wnych lub niszczy ich legowiska,
3) przetrzymuje zwierzyn bez odpowiedniego zezwolenia,
4) niszczy nory i legowiska zwierz徠 這wnych,
5) niszczy urz康zenia 這wieckie wybiera karm lub s鏊 z lizawek,
6) poluje, nie posiadaj帷 przy sobie wymaganych dokument闚,
7) wbrew przepisom art. 42b ust. 2 nie dokonuje wymaganych wpis闚 w upowa積ieniu do wykonywania polowania indywidualnego,

- podlega karze grzywny.

2. W przypadkach okre郵onych w ust. 1 orzekanie nast瘼uje w trybie przepis闚 o post瘼owaniu w sprawach o wykroczenia.
Art. 52. Kto:. 1) gromadzi, posiada, wytwarza, przechowuje lub wprowadza do obrotu narz璠zia i urz康zenia przeznaczone do k逝sownictwa,
2) wchodzi w posiadanie bezprawnie pozyskanej tuszy lub trofe闚 zwierz徠 這wnych,
3) bez wymaganego zezwolenia wprowadza do obrotu zwierzyn 篡w lub mi瘰o zwierzyny ubitej,
4) hoduje lub utrzymuje bez zezwolenia charty rasowe lub ich miesza鎍e,
5) sprawuj帷 zarz康 z ramienia dzier瘸wcy, a w obwodach nie wydzier瘸wionych z ramienia zarz康cy, zezwala na polowanie osobie nieuprawnionej do wykonywania polowania lub na przekroczenie zatwierdzonego w planie 這wieckim pozyskania zwierzyny ,
6) pozyskuje zwierzyn innego gatunku, innej p販i lub w wi瘯szej liczbie ni przewiduje upowa積ienie wydane przez dzier瘸wc lub zarz康c obwodu 這wieckiego.

- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno軼i albo pozbawienia wolno軼i do roku
Art. 53. Kto: 1) poluje na przelotne ptactwo 這wne na wybrze簑 morskim w pasie 3000 m od brzegu w g陰b morza lub 5000 m w g陰b l康u,
2) poluje z chartami lub ich miesza鎍ami,
3) poluje w czasie ochronnym,
4) poluje nie posiadaj帷 uprawnie do polowania,
5) wchodzi w posiadanie zwierzyny za pomoc broni i amunicji innej ni my郵iwska, 鈔odk闚 i materia堯w wybuchowych, trucizn, karmy o w豉軼iwo軼iach odurzaj帷ych, sztucznego 鈍iat豉, lep闚, wnyk闚, 瞠laz, do堯w, samostrza堯w lub rozkopywania nor i innych niedozwolonych 鈔odk闚,
6) nie b璠帷 uprawnionym do polowania wchodzi w posiadanie zwierzyny - podlega karze pozbawienia wolno軼i do lat 5.
Art. 54.1. W razie skazania za czyny wymienione w art. 52 i art. 53, s康 mo瞠 orzec przepadek broni, pojazd闚, narz璠zi i ps闚, przy u篡ciu kt鏎ych dokonane zosta這 przest瘼stwo, a tak瞠 przepadek trofe闚, tusz zwierzyny i ich cz窷ci. 2. Orzeczenie o przepadku, o kt鏎ym mowa w ust. 1, mo瞠 dotyczy r闚nie przedmiot闚 nie stanowi帷ych w豉sno軼i sprawcy.

Rozdzia 11

Zmiany w przepisach obowi您uj帷ych, przepisy przej軼iowe i ko鎍owe

Art. 55. W ustawie z dnia 23 grudnia 1988 r. o dzia豉lno軼i gospodarczej (Dz. U. Nr 41, poz. 324, z 1990 r. Nr 26, poz. 149, Nr 34, poz. 198 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 31, poz. 128, Nr 41, poz. 179, Nr 73, poz. 321, Nr 105, poz. 452, Nr 106, poz. 457 i Nr 107, poz. 460, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, Nr 47, poz. 212 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 127, poz. 627 oraz z 1995 r. Nr 60, poz. 310, Nr 85, poz. 426, Nr 90, poz. 446 i Nr 141, poz. 700) w art. 11:
1)w ust. 1 po pkt 14 dodaje si pkt 15 w brzmieniu:"15)obrotu w kraju i z zagranic zwierzyn 篡w oraz tuszami zwierzyny i ich cz窷ciami, z wy陰czeniem sprzeda篡 dokonywanej przez dzier瘸wc闚 i zarz康c闚 obwod闚 這wieckich na terenie kraju, a tak瞠 sprzeda篡 us逝g turystycznych obejmuj帷ych polowania w kraju dla cudzoziemc闚 i polowania za granic.";
2)po ust. 6 dodaje si ust. 7 w brzmieniu:"7.Zasady udzielania koncesji, o kt鏎ych mowa w ust. 1 pkt 15, okre郵aj przepisy prawa 這wieckiego."

Art. 56. W ustawie z dnia 28 wrze郾ia 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i Nr 54, poz. 254 oraz z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 127, poz. 627) w art. 47 w ust. 8 w pkt 1 wyrazy "stra積ik闚 這wieckich" zast瘼uje si wyrazami "Pa雟twowej Stra篡 υwieckiej".

Art. 57. W ustawie z dnia 16 pa寮ziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i z 1994 r. Nr 89, poz. 415) w art. 18 w ust. 8 w pkt 1 wyrazy "stra積ik闚 這wieckich" zast瘼uje si wyrazami "Pa雟twowej Stra篡 υwieckiej".

Art. 58.1. Przedsi瑿iorstwa zajmuj帷e si sprzeda膨 polowa dla cudzoziemc闚 oraz eksportem, obrotem zwierzyny 篡wej oraz tusz zwierzyny mog realizowa umowy zawarte przed dniem wej軼ia w 篡cie ustawy przez okres 6 miesi璚y od dnia jej wej軼ia w 篡cie.

2. Po up造wie 6 miesi璚y od dnia wej軼ia w 篡cie ustawy, dzia豉lno嗆, o kt鏎ej mowa w ust. 1, mo瞠 by prowadzona po uzyskaniu koncesji. Art. 59.1. Dotychczasowe zrzeszenie Polski Zwi您ek υwiecki staje si Polskim Zwi您kiem υwieckim w rozumieniu niniejszej ustawy. 2. Ko豉 這wieckie utworzone na podstawie dotychczasowych przepis闚 i istniej帷e w dniu wej軼ia w 篡cie niniejszej ustawy staj si ko豉mi 這wieckimi w jej rozumieniu.

3. Uprawnienia do wykonywania polowania nabyte przed dniem wej軼ia w 篡cie ustawy zachowuj swoj moc i staj si uprawnieniami do wykonywania polowania w jej rozumieniu.
Art. 60. 1.Obwody 這wieckie utworzone na podstawie dotychczasowych przepis闚 staj si obwodami 這wieckimi w rozumieniu niniejszej ustawy. 2. Obwody wy陰czone z wydzier瘸wienia na podstawie dotychczasowych przepis闚 staj si o鈔odkami hodowli zwierzyny w rozumieniu niniejszej ustawy, pod warunkiem, 瞠 w ci庵u 1 roku od dnia jej wej軼ia w 篡cie dostosuj realizowane cele do wymog闚 okre郵onych w art. 28 ust. 2. Art. 61. Umowy dzier瘸wy obwod闚 這wieckich zawarte przed dniem wej軼ia w 篡cie ustawy trac swoj wa積o嗆 z dniem 31 marca 1997 r, z zastosowaniem przepisu art. 29 ust. 2.

Art. 62. Przepisy wydane na podstawie ustawy, o kt鏎ej mowa w art. 63, zachowuj swoj moc, o ile nie s sprzeczne z niniejsz ustaw, nie d逝瞠j jednak ni w okresie 1 roku od dnia jej wej軼ia w 篡cie.

Art. 63. Traci moc ustawa z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierz徠 這wnych i prawie 這wieckim (Dz. U. z 1973 r. Nr 33, poz. 197, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i z 1991 r. Nr 101, poz. 444).

Art. 64. Ustawa wchodzi w 篡cie po up造wie 60 dni od dnia og這szenia


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: Aleksander Kwa郾iewski


Powr鏒   

Ustawa w brzmieniu obowi您uj帷ym do dnia 31 grudnia 2005 r.


Szukaj   |   Ochrona prywatno軼i   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.