strona główna forum dyskusyjne

Dz.U.02.194.1640

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 12 listopada 2002 r.

w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych.

Dz. U. z dnia 23 listopada 2002 r. Nr 194 poz.1640
ze zmianami Dz.U. z dnia 23 kwietnia 2003 r. Mr 89 poz.841

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 372 i Nr 113, poz. 984) zarządza się, co następuje:


§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady:
  1)  sporządzania rocznych planów łowieckich;
  2)  zatwierdzania rocznych planów łowieckich;
  3)  sporządzania wieloletnich łowieckich planów hodowlanych.
2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o "zwierzynie płowej", "zwierzynie grubej" oraz "drapieżnikach", należy przez to rozumieć odpowiednio zwierzynę płową, zwierzynę grubą oraz drapieżniki, o których mowa w § 3 pkt 13, 13a i 14 rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 4 kwietnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania (Dz. U. Nr 35, poz. 215, z 1999 r. Nr 3, poz. 19 oraz z 2002 r. Nr 13, poz. 127).

§ 2. Roczny plan łowiecki, zwany dalej "planem rocznym", sporządza się na okres od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca roku następnego, zwany dalej "rokiem gospodarczym".

§ 3. 1. W planie rocznym zamieszcza się:
  1)  dane ogólne:
a)    numer obwodu łowieckiego, jego powierzchnię wyrażoną w hektarach oraz procentowy udział gruntów leśnych,
b)    nazwę województwa i powiatu, nazwę i adres siedziby nadleśnictwa i regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, w której jest położony obwód łowiecki, oraz nazwę i adres dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego,
c)    datę sporządzenia planu rocznego oraz roku gospodarczego, na jaki został on sporządzony,
d)    imię, nazwisko oraz podpis osoby sporządzającej plan;
  2)  dane dotyczące zagospodarowania obwodu łowieckiego oraz szkód łowieckich:
a)    liczbę osób zatrudnionych w celu wykonywania zadań z zakresu gospodarki łowieckiej,
b)    liczbę urządzeń związanych z prowadzeniem gospodarki łowieckiej, z podziałem na ich rodzaje,
c)    liczbę i długość pasów zaporowych,
d)    powierzchnię obszarów obsianych lub obsadzonych roślinami stanowiącymi żer dla zwierzyny na pniu (poletek łowieckich) oraz zagospodarowanych łąk śródleśnych i przyleśnych,
e)    ilość i rodzaj karmy oraz ilość soli podawanej zwierzynie,
f)    powierzchnię zredukowaną upraw rolnych uszkodzonych przez zwierzęta łowne, o której mowa w § 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. Nr 126, poz. 1081);
  3)  informację o przychodach ze sprzedaży tusz zwierzyny płowej w obwodzie łowieckim;
  4)  dane dotyczące zwierząt łownych w obwodzie łowieckim, określone osobno dla każdego z gatunków tych zwierząt:
a)    liczebność występujących zwierząt łownych, według stanu na dzień 15 marca roku, w którym jest sporządzany plan roczny, z wyłączeniem łownych ptaków migrujących,
b)    planowaną liczebność zwierzyny grubej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia okresu polowań na tę zwierzynę, z uwzględnieniem podziału na gatunki zwierzyny,
c)    liczbę zwierząt łownych pozyskanych w drodze odstrzałów i odłowów w roku poprzedzającym rok sporządzenia planu rocznego,
d)    liczbę ubytków w zwierzętach łownych, powstałych w roku poprzedzającym rok sporządzenia planu rocznego z innych przyczyn niż wymienione w lit. c,
e)    liczbę zasiedlonych zwierząt łownych, według stanu na dzień 15 marca roku, w którym jest sporządzany plan roczny,
f)    liczbę zwierząt łownych zaplanowanych do pozyskania w bieżącym roku gospodarczym.
2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, podaje się odpowiednio w oddzielnych pozycjach, w których uwzględnia się stan:
  1)  wynikający z poprzedniego planu rocznego;
  2)  wynikający z realizacji poprzedniego planu rocznego;
  3)  planowany do osiągnięcia w bieżącym roku gospodarczym.

§ 4. 1. Plan roczny jest przedkładany do zatwierdzenia nie później niż do dnia 21 marca danego roku wraz z opinią wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, jeżeli jest ona wymagana.
2. Zatwierdzenie lub odmowa zatwierdzenia planu rocznego następuje w terminie 7 dni od dnia przedłożenia go do zatwierdzenia.
3. Odmowa zatwierdzenia planu rocznego w całości lub w części może nastąpić, jeżeli:
  1)  plan roczny nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa;
  2)  dane zawarte w planie rocznym są niezgodne z wieloletnim łowieckim planem hodowlaym.
4. W przypadku odmowy zatwierdzenia części planu rocznego plan ten podlega realizacji w części zatwierdzonej.
5. Jeżeli wydzierżawiony obwód łowiecki jest położony w granicach więcej niż jednego nadleśnictwa, plan roczny dla tego obwodu zatwierdza nadleśniczy właściwy terytorialnie dla obszaru, na którym położona jest największa część tego obwodu.
6. Jeżeli niewydzierżawiony obwód łowiecki jest położony w granicach więcej niż jednej regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, plan roczny dla tego obwodu zatwierdza dyrektor regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwy terytorialnie dla obszaru, na którym położona jest największa część tego obwodu.

§ 5. 1. Dopuszcza się zmianę planu rocznego w razie:
  1)  klęski żywiołowej;
  2)  istotnej zmiany liczebności zwierząt łownych w obwodzie łowieckim;
  3)  zmiany granic obwodu łowieckiego;
  4)  zmiany dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego.
  5)  większej, niż przewidywana w planie rocznym, powierzchni zredukowanej upraw rolnych uszkodzonych przez zwierzęta łowne, o której mowa w § 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych.
2. Do zmiany planu rocznego stosuje się odpowiednio przepisy § 4 ust. 2-6.

§ 6. 1. Wieloletni łowiecki plan hodowlany, zwany dalej "planem wieloletnim", sporządza się na okres dziesięciu kolejnych lat gospodarczych.
2. Dopuszcza się zmianę planu wieloletniego w razie:
  1)  klęski żywiołowej;
  2)  pomoru zwierzyny w rejonie hodowlanym;
  3)  zmiany granic rejonu hodowlanego lub obwodu łowieckiego wchodzącego w skład tego rejonu;
  4)  zmiany dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego wchodzącego w skład rejonu hodowlanego.

§ 7. Plan wieloletni składa się z części:
  1)  ogólnej;
  2)  szczegółowej.

§ 8. 1. W części ogólnej planu wieloletniego zamieszcza się:
  1)  dane ogólne:
a)    datę sporządzenia planu wieloletniego,
b)    imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej plan wieloletni,
c)    imię, nazwisko i podpis przedstawiciela Polskiego Związku Łowieckiego,
d)    podpis wojewody wraz z odciskiem pieczęci urzędowej;
  2)  dane dotyczące rejonu hodowlanego:
a)    nazwę województwa, nazwy nadleśnictw oraz numery obwodów łowieckich,
b)    powierzchnię wyrażoną w hektarach oraz procentowy udział gruntów leśnych,
c)    nazwy występujących gatunków zwierząt łownych,
d)    średnią wagę tusz pozyskanej zwierzyny grubej w okresie 3 lat przed dniem sporządzenia planu wieloletniego, z uwzględnieniem podziału na gatunek i płeć,
e)    średnią wagę trofeów samców pozyskanej zwierzyny płowej w okresie 3 lat przed dniem sporządzenia planu wieloletniego, z uwzględnieniem podziału na gatunek,
f)    opis struktury wiekowej i płciowej występującej zwierzyny grubej,
g)    opis struktury wiekowej występującej zwierzyny grubej, z wyłączeniem samic zwierzyny płowej,
h)    planowaną powierzchnię upraw rolnych, w których zostaną wyrządzone szkody przez zwierzęta łowne, wyliczoną w oparciu o powierzchnię tych upraw w okresie 3 lat przed dniem sporządzenia planu wieloletniego,
i)    nazwy gatunków i liczebność drapieżników mających istotny wpływ na stan populacji zwierząt łownych.
2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b-e i lit. g-i, podaje się oddzielnie dla każdego z obwodów łowieckich tworzących rejon hodowlany.

§ 9. 1. W części szczegółowej planu wieloletniego zamieszcza się następujące dane dotyczące rejonu hodowlanego:
  1)  kategorię obwodów łowieckich;
  2)  liczebność występujących zwierząt łownych z podziałem na poszczególne gatunki, według stanu na dzień sporządzenia planu wieloletniego;
  3)  opis struktury wiekowej i płciowej występującej zwierzyny grubej;
  4)  opis rozmiaru kłusownictwa;
  5)  stan zagospodarowania rejonu hodowlanego:
a)    miejsce położenia i liczbę urządzeń związanych z prowadzeniem gospodarki łowieckiej,
b)    powierzchnię nasadzeń wzbogacających naturalną bazę żerową zwierzyny, w szczególności poletek łowieckich,
c)    powierzchnię łąk śródleśnych, stałych i okresowych osłon dla zwierzyny, korytarzy ekologicznych, użytków ekologicznych, a także powierzchnię wód powierzchniowych istotnych z punktu widzenia gospodarki łowieckiej oraz ich charakterystykę;
  6)  program zadań w zakresie zagospodarowania obwodu łowieckiego;
  7)  planowaną docelową liczebność populacji zwierząt łownych w rejonie hodowlanym oraz informację o metodzie jej inwentaryzacji.
2. Dane, o których mowa w ust. 1, podaje się oddzielnie dla każdego z obwodów łowieckich tworzących rejon hodowlany.

§ 10. Plany roczne oraz plany wieloletnie obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują moc przez okres, na jaki zostały ustalone.

§ 11. Traci moc rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 9 maja 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania i zatwierdzania wieloletnich łowieckich planów hodowlanych i rocznych planów łowieckich (Dz. U. Nr 53, poz. 344).

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

________
1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

Powrót


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.