strona główna forum dyskusyjne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 21 czerwca 2005 r.

w sprawie zwierzyny bezprawnie pozyskanej

(Dz. U. z dnia 29 czerwca 2005 r.)


Na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 372, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:


§ 1. Rozporządzenie określa:
  1)  wysokość ekwiwalentu za zwierzynę bezprawnie pozyskaną, zwanego dalej "ekwiwalentem";
  2)  podmioty właściwe do:
a)    zagospodarowania, w imieniu Skarbu Państwa, bezprawnie pozyskanej zwierzyny,
b)    pobrania środków pochodzących ze sprzedaży tusz,
c)    pobrania ekwiwalentu.

§ 2. 1. Ekwiwalent wynosi:
  1)  14.000 zł za sztukę w przypadku łosia;
  2)  5.800 zł za sztukę w przypadku jelenia szlachetnego;
  3)  5.500 zł za sztukę w przypadku jelenia sika;
  4)  2.300 zł za sztukę w przypadku daniela;
  5)  2.300 zł za sztukę w przypadku dzika;
  6)  2.000 zł za sztukę w przypadku sarny;
  7)  1.800 zł za sztukę w przypadku muflona;
  8)  1.000 zł za sztukę w przypadku gatunków zwierzyny innych niż wymienione w pkt 1-7.
2. W przypadku samców zwierzyny płowej wysokość ekwiwalentu, o której mowa w ust. 1, ulega zwiększeniu o wartość uzależnioną od masy trofeum brutto, rozumianej jako masa poroża lub parostków z czaszką bez żuchwy.
3. Wartość, o której mowa w ust. 2, wynosi:
  1)  w przypadku łosi o masie trofeum brutto:
a)    do 6,0 kg - 2.000 zł,
b)    powyżej 6,0 kg - 7.000 zł;
  2)  w przypadku jeleni szlachetnych o masie trofeum brutto:
a)    do 5,5 kg - 2.000 zł,
b)    powyżej 5,5 kg - 7.000 zł;
  3)  w przypadku jeleni sika o masie trofeum brutto:
a)    do 2,0 kg - 1.000 zł,
b)    powyżej 2,0 kg - 2.500 zł;
  4)  w przypadku danieli o masie trofeum brutto:
a)    do 2,6 kg - 1.500 zł,
b)    powyżej 2,6 kg - 3.000 zł;
  5)  w przypadku saren o masie trofeum brutto:
a)    do 0,43 kg - 1.000 zł,
b)    powyżej 0,43 kg - 5.000 zł.
4. W przypadku bezprawnego pozyskania zwierzyny w sposób inny niż z broni palnej ekwiwalent ustalony zgodnie z ust. 1-3 ulega dodatkowo zwiększeniu o 20 %.

§ 3. 1. Podmiotem właściwym do zagospodarowania w imieniu Skarbu Państwa zwierzyny bezprawnie pozyskanej w obwodzie łowieckim polnym i pobrania środków pochodzących ze sprzedaży jej tuszy jest właściwy miejscowo wojewoda.
2. Podmiotem właściwym do zagospodarowania w imieniu Skarbu Państwa zwierzyny bezprawnie pozyskanej w obwodzie łowieckim leśnym i pobrania środków pochodzących ze sprzedaży jej tuszy jest właściwy miejscowo nadleśniczy.
3. Podmiotem właściwym do zagospodarowania w imieniu Skarbu Państwa zwierzyny bezprawnie pozyskanej na terenie niewchodzącym w skład obwodów łowieckich i pobrania środków pochodzących ze sprzedaży jej tuszy jest właściwy miejscowo wojewoda.
4. Jeżeli nie można ustalić miejsca bezprawnego pozyskania zwierzyny, podmiotem właściwym do jej zagospodarowania w imieniu Skarbu Państwa i pobrania środków pochodzących ze sprzedaży jej tuszy jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce jej wykrycia.
5. Podmioty, o których mowa w ust. 1-4, przekazują nieodpłatnie trofeum zwierzyny bezprawnie pozyskanej Polskiemu Związkowi Łowieckiemu do wykorzystania w celach dydaktycznych i wystawienniczych.

§ 4. 1. Podmiotem właściwym do pobrania ekwiwalentu za zwierzynę bezprawnie pozyskaną w obwodzie łowieckim polnym jest właściwy miejscowo wojewoda.
2. Podmiotem właściwym do pobrania ekwiwalentu za zwierzynę bezprawnie pozyskaną w obwodzie łowieckim leśnym jest właściwy miejscowo nadleśniczy.
3. Podmiotem właściwym do pobrania ekwiwalentu za zwierzynę bezprawnie pozyskaną na terenie niewchodzącym w skład obwodów łowieckich jest właściwy miejscowo wojewoda.
4. Jeżeli nie można ustalić miejsca bezprawnego pozyskania zwierzyny, podmiotem właściwym do pobrania ekwiwalentu za nią jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce jej wykrycia.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 r.3)

_________
1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).
2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 172, poz. 1802 i Nr 173, poz. 1808.
3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 17 marca 1997 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu za zwierzynę bezprawnie pozyskaną (Dz. U. Nr 30, poz. 170), które utraciło moc na podstawie art. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie (Dz. U. Nr 172, poz. 1802).

Powrót


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.