strona g堯wna forum dyskusyjne

USTAWA prawo 這wieckie

Tekst w tym kolorze przedstawia zmiany obowi您ujace od dnia 18 grudnia 2021 roku.

Tekst w tym kolorze przedstawia zmiany obowi您ujace od dnia 1 kwietnia 2022 roku.

Tekst jednolity opublikowany w Dzienniku Ustaw

 

 

USTAWA

z dnia 13 pa寮ziernika 1995 r.

Prawo 這wieckie

 

Rozdzia 1

Przepisy og鏊ne

 

Art. 1. υwiectwo, jako element ochrony 鈔odowiska przyrodniczego, w rozumieniu ustawy oznacza ochron zwierz徠 這wnych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, le郾ej i rybackiej.

 

Art. 2. Zwierz皻a 這wne w stanie wolnym, jako dobro og鏊nonarodowe, stanowi w豉sno嗆 Skarbu Pa雟twa.

 

Art. 3. Celem 這wiectwa jest:

1) ochrona, zachowanie r騜norodno軼i i gospodarowanie populacjami zwierz徠 這wnych;

2) ochrona i kszta速owanie 鈔odowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunk闚 bytowania zwierzyny;

3) uzyskiwanie mo磧iwie wysokiej kondycji osobniczej i jako軼i trofe闚 oraz w豉軼iwej liczebno軼i populacji poszczeg鏊nych gatunk闚 zwierzyny przy zachowaniu r闚nowagi 鈔odowiska przyrodniczego;

4) spe軟ianie potrzeb spo貫cznych w zakresie uprawiania my郵istwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury 這wieckiej.

 

Art. 3a. 1. Ochrona, zachowanie r騜norodno軼i i gospodarowanie populacjami zwierz徠 這wnych polegaj w szczeg鏊no軼i na eliminowaniu ze 鈔odowiska ptak闚 i ssak闚 nale膨cych do:

1) inwazyjnych gatunk闚 obcych stwarzaj帷ych zagro瞠nie dla Unii w rozumieniu art. 3 pkt 3 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 pa寮ziernika 2014 r. w sprawie dzia豉 zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunk闚 obcych (Dz. Urz. UE L 317 z 04.11.2014, str. 35, z p騧n. zm.), zwanych dalej IGO stwarzaj帷ymi zagro瞠nie dla Unii";

2) inwazyjnych gatunk闚 obcych stwarzaj帷ych zagro瞠nie dla Polski, zwanych dalej IGO stwarzaj帷ymi zagro瞠nie dla Polski, umieszczonych na li軼ie inwazyjnych gatunk闚 obcych stwarzaj帷ych zagro瞠nie dla Polski, okre郵onej w przepisach wydanych na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz. U. poz. 1718),

3) inwazyjnych gatunk闚 obcych, kt鏎e prawdopodobnie spe軟iaj kryteria uznania ich za stwarzaj帷e zagro瞠nie dla Unii, umieszczonych na li軼ie okre郵onej w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych

- w drodze polowa lub dzia豉 zaradczych w ramach wsp馧pracy, o kt鏎ej mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych. 

2. Do inwazyjnych gatunk闚 obcych, kt鏎e prawdopodobnie spe軟iaj kryteria uznania ich za stwarzaj帷e zagro瞠nie dla Unii, stosuje si przepisy dotycz帷e IGO stwarzaj帷ych zagro瞠nie dla Unii.


Art. 4. 1. Gospodarka 這wiecka jest to dzia豉lno嗆 w zakresie ochrony, hodowli i pozyskiwania zwierzyny.

2. Polowanie oznacza:

1) tropienie, strzelanie z my郵iwskiej broni palnej, 這wienie sposobami dozwolonymi:
a) zwierzyny 篡wej,
b) ptak闚 lub ssak闚 nale膨cych do IGO stwarzaj帷ych zagro瞠nie dla Unii lub IGO stwarzaj帷ych zagro瞠nie dla Polski,

2) 這wienie zwierzyny przy pomocy ptak闚 這wczych za zgod ministra w豉軼iwego do spraw 鈔odowiska,

3) 這wienie zwierz徠 nale膨cych do IGO stwarzaj帷ych zagro瞠nie dla Unii lub IGO stwarzaj帷ych zagro瞠nie dla Polski.

zmierzaj帷e do wej軼ia w jej posiadanie.

3. K逝sownictwo oznacza dzia豉nie zmierzaj帷e do wej軼ia w posiadanie zwierzyny w spos鏏 nieb璠帷y polowaniem albo z naruszeniem warunk闚 dopuszczalno軼i polowania.

 

Art. 5. Minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska, po zasi璕ni璚iu opinii ministra w豉軼iwego do spraw rolnictwa oraz Pa雟twowej Rady Ochrony Przyrody i Polskiego Zwi您ku υwieckiego, ustali, w drodze rozporz康zenia, list gatunk闚 zwierz徠 這wnych, uwzgl璠niaj帷 podzia na zwierzyn p這w, grub, drobn oraz drapie積iki.

 

 

Rozdzia 2

Organy administracji w zakresie 這wiectwa

 

Art. 6. Naczelnym organem administracji rz康owej w zakresie 這wiectwa jest minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska.

 

Art. 7. Je瞠li ustawa nie stanowi inaczej, administracj w zakresie 這wiectwa sprawuje samorz康 wojew鏚ztwa jako zadanie z zakresu administracji rz康owej.

 

 

Rozdzia 3

Zasady gospodarki 這wieckiej

 

Art. 8. 1. Gospodarka 這wiecka jest prowadzona w obwodach 這wieckich przez dzier瘸wc闚 albo zarz康c闚.

2. Gospodarka 這wiecka jest prowadzona na zasadach okre郵onych w ustawie, w oparciu o roczne plany 這wieckie i wieloletnie 這wieckie plany hodowlane.

3. Odstrza造 redukcyjne zwierz徠 這wnych w parkach narodowych i rezerwatach przyrody, o kt鏎ych mowa w przepisach o ochronie przyrody, odbywaj si na zasadach okre郵onych w ustawie oraz zgodnie z obowi您uj帷ymi okresami polowa, warunkami wykonywania polowa i zasadami selekcji populacyjnej i osobniczej zwierz徠 這wnych, o kt鏎ych mowa w art. 34 pkt 4.

4. Odstrza造 redukcyjne zwierz徠 這wnych, o kt鏎ych mowa w ust. 3, odbywaj si na podstawie indywidualnego upowa積ienia, wystawianego ka盥orazowo przez odpowiednio dyrektora parku narodowego albo regionalnego dyrektora ochrony 鈔odowiska, wskazuj帷ego w szczeg鏊no軼i gatunek i liczb sztuk zwierzyny oraz termin wa積o軼i upowa積ienia. W przypadku wystawienia upowa積ienia, o kt鏎ym mowa w zdaniu pierwszym, zakaz闚, nakaz闚 i ogranicze wynikaj帷ych z przepis闚 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 i 10) oraz wprowadzonych na jej podstawie nie stosuje si w zakresie niezb璠nym do przeprowadzenia odstrza逝 redukcyjnego zwierz徠 這wnych.

5. Odstrza造 redukcyjne zwierz徠 這wnych, o kt鏎ych mowa w ust. 3, odbywaj si pod nadzorem odpowiednio pracownika parku narodowego albo pracownika regionalnej dyrekcji ochrony 鈔odowiska.

6. Odstrza造 redukcyjne zwierz徠 這wnych w parkach narodowych s wykonywane w pierwszej kolejno軼i przez pracownik闚 park闚 narodowych.

7. Zakazuje si odstrza堯w redukcyjnych zwierz徠 這wnych, o kt鏎ych mowa w ust. 3, w formie polowa zbiorowych, polowa z nagank, polowa z u篡ciem ps闚 oraz n璚enia zwierz徠.

8. Odstrza sanitarny zwierz徠 jest wykonywany z nakazu wydanego na podstawie przepis闚 o ochronie zdrowia zwierz徠 oraz zwalczaniu chor鏏 zaka幡ych zwierz徠.

9. Odstrza sanitarny zwierz徠, o kt鏎ym mowa w ust. 8, odbywa si na podstawie indywidualnego upowa積ienia, do kt鏎ego wystawienia jest obowi您any odpowiednio zarz康ca lub dzier瘸wca obwodu 這wieckiego, lub dyrektor parku narodowego albo regionalny dyrektor ochrony 鈔odowiska, wskazuj帷ego w szczeg鏊no軼i gatunek i liczb sztuk zwierzyny przeznaczonej do odstrza逝 oraz termin wa積o軼i upowa積ienia.

10. Przy wykonywaniu odstrza逝 sanitarnego, o kt鏎ym mowa w ust. 8, stosuje si odpowiednio przepisy o zachowaniu bezpiecze雟twa na polowaniach okre郵one w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust.3.

 

Art. 8a. 1. Roczny plan 這wiecki jest sporz康zany na okres od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca roku nast瘼nego (這wiecki rok gospodarczy), w szczeg鏊no軼i na podstawie inwentaryzacji zwierzyny.

2. Inwentaryzacja zwierzyny jest sporz康zana przez dzier瘸wc闚 albo zarz康c闚 obwod闚 這wieckich w terminie do dnia 10 marca ka盥ego roku i zawiera szacowan liczebno嗆 wyst瘼uj帷ych zwierz徠 這wnych, z wy陰czeniem 這wnych ptak闚 migruj帷ych, wed逝g stanu na dzie 10 marca roku, w kt鏎ym jest sporz康zany roczny plan 這wiecki, z podzia貫m na gatunki, zwierzyn grub i drobn oraz w przypadku zwierzyny grubej, z wy陰czeniem dzik闚, tak瞠 z podzia貫m na osobniki do pierwszego roku 篡cia i p貫.

3. W sporz康zaniu inwentaryzacji zwierzyny mog bra udzia w豉軼iwi nadle郾iczowie Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe oraz przedstawiciel w豉軼iwej izby rolniczej. Dzier瘸wca albo zarz康ca obwodu 這wieckiego zawiadamia w豉軼iwych nadle郾iczych Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe oraz w豉軼iw izb rolnicz o miejscu i terminie sporz康zenia inwentaryzacji zwierzyny. Niestawiennictwo przedstawiciela w豉軼iwej izby rolniczej nie wstrzymuje sporz康zenia inwentaryzacji.

4. Inwentaryzacja zwierzyny jest sporz康zana na formularzu.

5. Roczny plan 這wiecki jest sporz康zany na formularzu.

6. W rocznym planie 這wieckim zamieszcza si:

1)     dane og鏊ne:

a)     numer obwodu 這wieckiego, jego powierzchni wyra穎n w hektarach, w tym powierzchni grunt闚 le郾ych oraz powierzchni po wy陰czeniach, o kt鏎ych mowa w art. 26,

b)     nazw wojew鏚ztwa i powiatu, nazw i adres siedziby nadle郾ictwa oraz regionalnej dyrekcji Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe, w kt鏎ych jest po這穎ny obw鏚 這wiecki, nazw i adres zarz康u okr璕owego Polskiego Zwi您ku υwieckiego, na kt鏎ego obszarze w豉軼iwo軼i jest po這穎ny obw鏚 這wiecki, oraz nazw i adres dzier瘸wcy albo zarz康cy obwodu 這wieckiego,

c)     dat sporz康zenia rocznego planu 這wieckiego oraz wskazanie 這wieckiego roku gospodarczego, na jaki zosta on sporz康zony,

d)     imi, nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentacji dzier瘸wcy albo zarz康cy obwodu 這wieckiego;

2)     dane dotycz帷e zagospodarowania obwodu 這wieckiego oraz szk鏚 這wieckich:

a)    liczb os鏏 zatrudnionych na podstawie umowy o prac, z podaniem 陰cznej wielko軼i etat闚, liczb os鏏 zatrudnionych na innej podstawie ni umowa o prac lub wskazanych do wykonywania zada z zakresu gospodarki 這wieckiej,

b)    liczb urz康ze zwi您anych z prowadzeniem gospodarki 這wieckiej, z podzia貫m na ich rodzaje (pa郾iki, lizawki, ambony, woliery, zagrody i inne),

c)    liczb i 陰czn d逝go嗆 pas闚 zaporowych wyra穎n w kilometrach,

d)    powierzchni obszar闚 obsianych lub obsadzonych ro郵inami stanowi帷ymi 瞠r dla zwierzyny na pniu (poletek 這wieckich) oraz powierzchni zagospodarowanych przez dzier瘸wc albo zarz康c obwodu 這wieckiego 陰k 鈔鏚le郾ych i przyle郾ych, wyra穎ne w hektarach,

e)    mas i rodzaj karmy (obj皻o軼iowa sucha, obj皻o軼iowa soczysta, tre軼iwa) oraz mas soli podawanej zwierzynie, wyra穎ne w tonach,

f)     wielko嗆 szk鏚 wyrz康zonych w uprawach i p這dach rolnych przez dziki, 這sie, jelenie, daniele i sarny,

g)    koszty poniesione na prowadzenie gospodarki 這wieckiej, wyra穎ne w tysi帷ach z這tych;

3)     informacj o przychodach ze sprzeda篡 tusz zwierzyny p這wej w obwodzie 這wieckim;

4)     dane dotycz帷e zwierz徠 這wnych w obwodzie 這wieckim, okre郵one osobno dla ka盥ego z gatunk闚 tych zwierz徠:

a)    szacowan liczebno嗆 wyst瘼uj帷ych zwierz徠 這wnych, z wy陰czeniem 這wnych ptak闚 migruj帷ych, wed逝g stanu na dzie 10 marca roku, w kt鏎ym jest sporz康zany roczny plan 這wiecki, z podzia貫m na gatunki, zwierzyn grub i drobn oraz w przypadku zwierzyny grubej, z wy陰czeniem dzik闚, tak瞠 z podzia貫m na osobniki do pierwszego roku 篡cia i p貫,

b)    planowan liczebno嗆 zwierzyny grubej w dniu poprzedzaj帷ym dzie rozpocz璚ia okresu polowa na t zwierzyn,

c)    planowan do zasiedlenia w 這wieckim roku gospodarczym, na kt鏎y jest sporz康zany roczny plan 這wiecki, liczb zwierz徠 這wnych,

d)    planowan do pozyskania w drodze odstrza堯w i od這w闚 liczb zwierz徠 這wnych w 這wieckim roku gospodarczym poprzedzaj帷ym 這wiecki rok gospodarczy, na kt鏎y jest sporz康zany roczny plan 這wiecki,

e)    liczb zwierz徠 這wnych pozyskanych w drodze odstrza堯w i od這w闚 w 這wieckim roku gospodarczym poprzedzaj帷ym 這wiecki rok gospodarczy, na kt鏎y jest sporz康zany roczny plan 這wiecki,

f)     liczb ubytk闚 zwierzyny grubej powsta造ch w 這wieckim roku gospodarczym poprzedzaj帷ym 這wiecki rok gospodarczy, na kt鏎y jest sporz康zany roczny plan 這wiecki, z innych przyczyn ni wymienione w lit. e,

g)    liczb zwierz徠 這wnych zasiedlonych w 這wieckim roku gospodarczym poprzedzaj帷ym 這wiecki rok gospodarczy, na kt鏎y jest sporz康zany roczny plan 這wiecki, wed逝g stanu na dzie 10 marca roku, w kt鏎ym jest sporz康zany roczny plan 這wiecki,

h)    liczb zwierz徠 這wnych, z wy陰czeniem dzik闚, kt鏎ych pozyskanie w 這wieckim roku gospodarczym, na kt鏎y jest sporz康zany roczny plan 這wiecki, uwzgl璠nia optymalne gospodarowanie populacjami zwierz徠 這wnych, przy czym w przypadku zwierzyny grubej, z podzia貫m na osobniki do pierwszego roku 篡cia i p貫, a w przypadku samc闚 zwierzyny p這wej tak瞠 z podzia貫m na osobniki selekcyjne i 這wne,

i)     minimaln i maksymaln liczb zwierz徠 這wnych, z wy陰czeniem dzik闚, zaplanowanych do pozyskania w 這wieckim roku gospodarczym, na kt鏎y jest sporz康zany roczny plan 這wiecki, z uwzgl璠nieniem, 瞠 pozyskanie nast瘼uje w przedziale:

  od 90% do 110% liczby, o kt鏎ej mowa w lit. h w przypadku zwierzyny grubej,

  od 85% do 115% liczby, o kt鏎ej mowa w lit. h w przypadku zwierzyny drobnej

z zaokr庵leniem do pe軟ych liczb, przyjmuj帷, 瞠 warto軼i po przecinku do 49 zaokr庵la si w d馧, a warto軼i po przecinku od 50 zaokr庵la si w g鏎,

j)     minimaln liczb dzik闚 zaplanowanych do pozyskania w danym roku gospodarczym.

5)     liczb zaobserwowanych zwierz徠 nale膨cych do IGO stwarzaj帷ych zagro瞠nie dla Unii lub IGO     stwarzaj帷ych zagro瞠nie dla Polski oraz liczb takich zwierz徠 pozyskanych w drodze polowa     lub dzia豉 zaradczych w 這wieckim roku gospodarczym poprzedzaj帷ym 這wiecki rok     gospodarczy, na kt鏎y jest sporz康zany roczny plan 這wiecki, podan oddzielnie dla ka盥ego     gatunku zwierz徠.

7. Dane, o kt鏎ych mowa w ust. 6 pkt 2, i informacj, o kt鏎ej mowa w ust. 6 pkt 3, podaje si odpowiednio w oddzielnych pozycjach, w kt鏎ych uwzgl璠nia si stan:

1)    planowany do realizacji w 這wieckim roku gospodarczym poprzedzaj帷ym 這wiecki rok gospodarczy, na kt鏎y jest sporz康zany roczny plan 這wiecki;

2)    wynikaj帷y z realizacji rocznego planu 這wieckiego obowi您uj帷ego w 這wieckim roku gospodarczym poprzedzaj帷ym 這wiecki rok gospodarczy, na kt鏎y jest sporz康zany roczny plan 這wiecki;

3)    na dzie 10 marca roku, w kt鏎ym jest sporz康zany roczny plan 這wiecki;

4)    planowany do realizacji w 這wieckim roku gospodarczym, na kt鏎y jest sporz康zany roczny plan 這wiecki.

8. Liczb ubytk闚, o kt鏎ych mowa w ust. 6 pkt 4 lit. f, z wy陰czeniem odstrza逝 sanitarnego prowadzonego na podstawie przepis闚 o ochronie zdrowia zwierz徠 oraz zwalczaniu chor鏏 zaka幡ych zwierz徠 uwzgl璠nia si w liczbie zwierz徠 這wnych, o kt鏎ych mowa w ust. 6 pkt 4 lit. e.

9. Roczny plan 這wiecki jest sporz康zany przez dzier瘸wc obwodu 這wieckiego, po zasi璕ni璚iu opinii w豉軼iwych w鎩t闚 (burmistrz闚, prezydent闚 miast) oraz w豉軼iwej izby rolniczej, i podlega zatwierdzeniu przez w豉軼iwego nadle郾iczego Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe w uzgodnieniu z Polskim Zwi您kiem υwieckim. W przypadku gdy obw鏚 這wiecki jest po這穎ny w granicach wi璚ej ni jednego nadle郾ictwa, roczny plan 這wiecki dla tego obwodu zatwierdza nadle郾iczy w豉軼iwy dla obszaru, na kt鏎ym jest po這穎na najwi瘯sza cz窷 tego obwodu.

10. Roczny plan 這wiecki w obwodzie 這wieckim wy陰czonym z wydzier瘸wiania jest sporz康zany przez jego zarz康c, po zasi璕ni璚iu opinii Polskiego Zwi您ku υwieckiego oraz w豉軼iwych w鎩t闚 (burmistrz闚, prezydent闚 miast), i podlega zatwierdzeniu przez dyrektora regionalnej dyrekcji Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe. W przypadku gdy obw鏚 這wiecki wy陰czony z wydzier瘸wiania jest po這穎ny w granicach wi璚ej ni jednej regionalnej dyrekcji Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe, roczny plan 這wiecki dla tego obwodu zatwierdza dyrektor regionalnej dyrekcji Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe w豉軼iwy dla obszaru, na kt鏎ym jest po這穎na najwi瘯sza cz窷 tego obwodu.

11. Roczny plan 這wiecki dla obwodu 這wieckiego:

1)   granicz帷ego z parkiem narodowym jest opiniowany dodatkowo przez dyrektora tego parku narodowego;

2)   na terenie kt鏎ego znajduje si obr瑿 hodowlany, jest opiniowany dodatkowo, w zakresie pozyskania pi禦aka i 造ski, przez uprawnionych do rybactwa, o kt鏎ych mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie 鈔鏚l康owym (Dz. U. z 2015 r. poz. 652 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1566).

12. Roczny plan 這wiecki jest przedk豉dany do zatwierdzenia nie p騧niej ni do dnia 21 marca danego roku wraz z opiniami, o kt鏎ych mowa w ust. 9-11.

13. Zatwierdzenie lub odmowa zatwierdzenia rocznego planu 這wieckiego nast瘼uje w terminie 7 dni od dnia przed這瞠nia go do zatwierdzenia.

14. Odmowa zatwierdzenia rocznego planu 這wieckiego w ca這軼i albo cz窷ci mo瞠 nast徙i, je瞠li plan:

1)    nie spe軟ia wymog闚 okre郵onych przepisami prawa;

2)    zawiera dane, kt鏎e nie gwarantuj osi庵ni璚ia cel闚 okre郵onych w wieloletnim 這wieckim planie hodowlanym.

15. W przypadku odmowy zatwierdzenia w ca這軼i albo w cz窷ci rocznego planu 這wieckiego przys逝guje odwo豉nie do:

1)   dyrektora regionalnej dyrekcji Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe

- w przypadku, o kt鏎ym mowa w ust. 9;

2)    Dyrektora Generalnego Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe

- w przypadku, o kt鏎ym mowa w ust. 10.

16. Odwo豉nie podlega rozpatrzeniu w terminie 7 dni od dnia jego wniesienia.

17. W przypadku odmowy zatwierdzenia rocznego planu 這wieckiego w cz窷ci, plan ten podlega realizacji w zatwierdzonej cz窷ci, a w cz窷ci niezatwierdzonej podlega poprawieniu. Do zatwierdzania poprawionej cz窷ci rocznego planu 這wieckiego przepisy ust. 1 i 516 stosuje si odpowiednio.

18. Roczny plan 這wiecki mo瞠 by zmieniony oraz mo瞠 by poddany korekcie.

19. Zmian rocznego planu 這wieckiego dopuszcza si w przypadku:

1)    kl瘰ki 篡wio這wej;

2)    istotnej zmiany liczebno軼i zwierzyny w obwodzie 這wieckim;

3)    zmiany granic obwodu 這wieckiego;

4)    zmiany dzier瘸wcy albo zarz康cy obwodu 這wieckiego;

5)    wi瘯szej ni przewidywana w tym planie wielko軼i szk鏚 wyrz康zonych w uprawach i p這dach rolnych przez dziki, 這sie, jelenie, daniele i sarny;

6)    wprowadzenia zmiany na li軼ie gatunk闚 zwierzyny lub okre郵enia okresu polowa na gatunek zwierzyny obj皻y dotychczas ca這roczn ochron;

7)    podejrzenia wyst徙ienia albo wyst徙ienia choroby zaka幡ej zwierz徠 podlegaj帷ej obowi您kowi zwalczania na podstawie przepis闚 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierz徠 oraz zwalczaniu chor鏏 zaka幡ych zwierz徠 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855 oraz z 2018 r. poz. 50).

20. Do zmiany rocznego planu 這wieckiego stosuje si przepisy ust. 517, przy czym zmiana rocznego planu 這wieckiego w przypadku, o kt鏎ym mowa w ust. 19 pkt 7, wymaga dodatkowo zasi璕ni璚ia opinii w豉軼iwego powiatowego lekarza weterynarii.

21. Korekt rocznego planu 這wieckiego dopuszcza si w zakresie danych, o kt鏎ych mowa w ust. 6 pkt 4 lit. e i f, kt鏎e uleg造 zmianie w okresie od dnia sporz康zenia rocznego planu 這wieckiego do dnia 31 marca.

22. Korekta rocznego planu 這wieckiego jest sk豉dana organom, o kt鏎ych mowa w ust. 9 i 10, w formie pisemnej, nie p騧niej ni do dnia 30 kwietnia roku, w kt鏎ym sporz康zono ten plan. Do korekty nie stosuje si przepis闚 ust. 217.

 

Art. 8b. 1. Termin闚 okre郵onych w art. 8a ust. 1, 2, 6 pkt 4 lit. a oraz ust. 12, a tak瞠 przepis闚 art. 8a ust. 6 pkt 4 lit. dg oraz ust. 7 nie stosuje si do pierwszego rocznego planu 這wieckiego sporz康zanego na 這wiecki rok gospodarczy, w kt鏎ym dany obw鏚 這wiecki zosta wydzier瘸wiony albo wy陰czony z wydzier瘸wiania i przekazany w zarz康, w nast瘼stwie nowego podzia逝 wojew鏚ztwa na obwody 這wieckie.

2. W przypadku, o kt鏎ym mowa w ust. 1:

1)   inwentaryzacja zwierzyny, o kt鏎ej mowa w art. 8a ust. 2, jest sporz康zona w terminie 15 dni od dnia wydzier瘸wienia albo przekazania obwodu 這wieckiego w zarz康 wed逝g stanu na dzie jej sporz康zenia;

2)    dzier瘸wca albo zarz康ca obwodu 這wieckiego sporz康za roczny plan 這wiecki na okres od dnia wydzier瘸wienia albo przekazania obwodu 這wieckiego w zarz康 do dnia 31 marca;

3)     w rocznym planie 這wieckim:

a)    dane, o kt鏎ych mowa w art. 8a ust. 6 pkt 4 lit. a, podaje si wed逝g stanu na dzie sporz康zenia inwentaryzacji zwierzyny,

b)    dane, o kt鏎ych mowa w art. 8a ust. 6 pkt 2, i informacj, o kt鏎ej mowa w art. 8a ust. 6 pkt 3, podaje si odpowiednio w oddzielnych pozycjach, w kt鏎ych uwzgl璠nia si stan:

     na dzie sporz康zenia inwentaryzacji zwierzyny,

     planowany do realizacji w 這wieckim roku gospodarczym, na kt鏎y jest sporz康zany roczny plan 這wiecki;

4)     roczny plan 這wiecki jest przedk豉dany do zatwierdzenia nie p騧niej ni w terminie 30 dni od dnia wydzier瘸wienia albo przekazania obwodu 這wieckiego w zarz康.

 

Art. 8c. 1. Wieloletni 這wiecki plan hodowlany jest sporz康zany dla s御iaduj帷ych ze sob obwod闚 這wieckich o zbli穎nych warunkach przyrodniczych (rejon hodowlany), na okres 10 kolejnych 這wieckich lat gospodarczych.

2. Wieloletni 這wiecki plan hodowlany jest sporz康zany na formularzu.

3. Wieloletni 這wiecki plan hodowlany sk豉da si z cz窷ci:

1)    og鏊nej, obejmuj帷ej:

a)   dane og鏊ne:

     dat sporz康zenia planu wieloletniego,

     imi, nazwisko i podpis dyrektora regionalnej dyrekcji Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe,

b)   dane dotycz帷e rejonu hodowlanego:

     nazw wojew鏚ztwa, nazwy nadle郾ictw oraz numery obwod闚 這wieckich,

     powierzchni wyra穎n w hektarach, w tym powierzchni grunt闚 le郾ych,

     nazwy wyst瘼uj帷ych gatunk闚 zwierz徠 這wnych,

-     opis struktury p販iowej wyst瘼uj帷ej zwierzyny grubej,

     opis struktury wiekowej samc闚 wyst瘼uj帷ej zwierzyny p這wej,

     nazwy gatunk闚 i szacunkow liczebno嗆 wyst瘼uj帷ych drapie積ik闚;

2)    szczeg馧owej, obejmuj帷ej:

a)   kategorie obwod闚 這wieckich,

b)   liczb 這si, jeleni szlachetnych, danieli, muflon闚 i dzik闚 na 1000 ha oraz liczb saren, zaj璚y i kuropatw na 100 ha, wed逝g stanu na dzie sporz康zenia planu wieloletniego, w tym 這si i jeleni szlachetnych r闚nie w odniesieniu do powierzchni grunt闚 le郾ych, a zaj璚y i kuropatw r闚nie w odniesieniu do powierzchni polnej,

c)   stan zagospodarowania rejonu hodowlanego:

    liczb i rodzaj urz康ze zwi您anych z prowadzeniem gospodarki 這wieckiej, o kt鏎ych mowa w art. 8a ust. 6 pkt 2 lit. b,

    powierzchni poletek 這wieckich, wyra穎n w hektarach,

    powierzchni zagospodarowanych przez dzier瘸wc闚 albo zarz康c闚 obwod闚 這wieckich 陰k 鈔鏚le郾ych i przyle郾ych, wyra穎n w hektarach,

    liczb pas闚 zaporowych oraz ich 陰czn d逝go嗆 wyra穎n w kilometrach,

d)    zadania w zakresie zagospodarowania obwod闚 這wieckich na okres obowi您ywania planu wieloletniego,

e)   docelow liczb 這si, jeleni szlachetnych, danieli i muflon闚 na 1000 ha, maksymaln liczb dzik闚 na 1000 ha oraz docelow liczb saren na 100 ha, w tym 這si i jeleni szlachetnych r闚nie na 1000 ha powierzchni grunt闚 le郾ych.

4. Dane, o kt鏎ych mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b tiret drugie, trzecie, pi徠e i sz鏀te oraz pkt 2, podaje si oddzielnie dla ka盥ego z obwod闚 這wieckich tworz帷ych rejon hodowlany.

5. Wieloletni 這wiecki plan hodowlany jest sporz康zany przez dyrektora regionalnej dyrekcji

Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe, w uzgodnieniu z w豉軼iwymi marsza趾ami wojew鏚ztw i Polskim Zwi您kiem υwieckim, po zasi璕ni璚iu opinii w豉軼iwych izb rolniczych.

6. Wieloletni 這wiecki plan hodowlany zatwierdza Dyrektor Generalny Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe.

7. Odmowa zatwierdzenia wieloletniego 這wieckiego planu hodowlanego mo瞠 nast徙i, je瞠li plan nie spe軟ia wymog闚 okre郵onych przepisami prawa lub zawiera dane, kt鏎e nie gwarantuj osi庵ni璚ia cel闚 這wiectwa wskazanych w art. 3.

8. W przypadku odmowy zatwierdzenia wieloletniego 這wieckiego planu hodowlanego przys逝guje odwo豉nie do ministra w豉軼iwego do spraw 鈔odowiska.

9. Wieloletni 這wiecki plan hodowlany mo瞠 by zmieniony.

10. Zmian wieloletniego 這wieckiego planu hodowlanego dopuszcza si w przypadku:

1)    kl瘰ki 篡wio這wej;

2)    zmiany granic rejonu hodowlanego lub obwodu 這wieckiego wchodz帷ego w sk豉d tego rejonu;

3)    istotnej zmiany liczebno軼i zwierz徠 這wnych w rejonie hodowlanym;

4)    istotnej zmiany charakteru u篡tkowania grunt闚;

5)    wprowadzenia zmiany na li軼ie gatunk闚 zwierz徠 這wnych lub okre郵enia okresu polowa na gatunek zwierz璚ia 這wnego obj皻y dotychczas ca這roczn ochron;

6)    podejrzenia wyst徙ienia albo wyst徙ienia choroby zaka幡ej zwierz徠 podlegaj帷ej obowi您kowi zwalczania na podstawie przepis闚 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierz徠 oraz zwalczaniu chor鏏 zaka幡ych zwierz徠.

11. Do zmiany wieloletniego 這wieckiego planu hodowlanego stosuje si odpowiednio przepisy ust. 28, przy czym zmiana wieloletniego 這wieckiego planu hodowlanego w przypadku, o kt鏎ym mowa w ust. 10 pkt 6, wymaga dodatkowo zasi璕ni璚ia opinii w豉軼iwego powiatowego lekarza weterynarii.

 

Art. 8d. W sprawach zatwierdzania rocznych plan闚 這wieckich i wieloletnich 這wieckich plan闚 hodowlanych nie stosuje si przepis闚 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post瘼owania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149).

 

Art. 8e. 1. Wzory formularzy:

1)   inwentaryzacji zwierzyny,

2)   rocznego planu 這wieckiego,

3)   wieloletniego 這wieckiego planu hodowlanego

opracowuje Dyrektor Generalny Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe w uzgodnieniu z Polskim Zwi您kiem υwieckim, a zatwierdza minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska.

2. Zatwierdzone przez ministra w豉軼iwego do spraw 鈔odowiska wzory formularzy, o kt鏎ych mowa w ust. 1, Dyrektor Generalny Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe udost瘼nia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe.

 

Art. 9. 1. Ochrona zwierzyny poza zasadami okre郵onymi w przepisach o ochronie przyrody obejmuje tworzenie warunk闚 bezpiecznego bytowania zwierzyny, a w szczeg鏊no軼i:

1) zwalczanie k逝sownictwa i wszelkich zjawisk szkodnictwa 這wieckiego;

2)   zakaz poza polowaniami i od這wami p這szenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia i

zabijania zwierzyny;

3) zakaz wybierania i posiadania jaj i piskl徠, wyrabiania i posiadania wydmuszek oraz niszczenia

legowisk, nor i gniazd ptasich;

4) zakaz sprzeda篡, transportu w celu sprzeda篡, przetrzymywania w celu sprzeda篡 oraz

oferowania do sprzeda篡 篡wych lub martwych zwierz徠 這wnych, jak r闚nie wszelkich 豉two

rozpoznawalnych cz窷ci lub produkt闚 uzyskanych z tych zwierz徠, z wyj徠kiem tych zwierz徠

這wnych, kt鏎e zosta造 pozyskane zgodnie z prawem lub nabyte w inny legalny spos鏏.

2. Starosta mo瞠 wyrazi zgod, na okres do 6 miesi璚y, na przetrzymywanie zwierzyny, osobie, kt鏎a wesz豉 w jej posiadanie w wyniku osierocenia, wypadku lub innego uszkodzenia cia豉 zwierzyny, maj帷 na uwadze potrzeb podj璚ia koniecznej opieki i leczenia. Zwierzyna ta powinna nast瘼nie by przekazana uprawnionym podmiotom w celu dalszej hodowli.

3. Do cel闚 hodowlanych, w tym eksportu, oraz cel闚 naukowych dozwolone jest 這wienie zwierzyny 篡wej wy陰cznie w sieci i nierani帷e pu豉pki, w tym pu豉pki niechwytaj帷e za ko鎍zyn.

 

Art. 9a. 1. Marsza貫k wojew鏚ztwa, po zasi璕ni璚iu opinii Polskiego Zwi您ku υwieckiego, mo瞠 zezwoli na odst瘼stwo od zakazu p這szenia zwierz徠 這wnych. Zezwolenie mo瞠 by wydane w przypadku braku rozwi您a alternatywnych oraz je瞠li nie jest szkodliwe dla zachowania we w豉軼iwym stanie ochrony dziko wyst瘼uj帷ych populacji zwierz徠 這wnych.

2. Zezwolenie jest wydawane na wniosek, kt鏎y zawiera:

1) imi, nazwisko i adres albo nazw i siedzib wnioskodawcy;

2) cel wykonania czynno軼i;

3) nazw gatunku lub gatunk闚 w j瞛yku polskim i 豉ci雟kim, kt鏎ych b璠 dotyczy te czynno軼i;

4) okre郵enie sposobu, miejsca i czasu wykonywania czynno軼i oraz wynikaj帷ych z tego zagro瞠;

5) wskazanie podmiotu, kt鏎y wykona czynno軼i.

3. Zezwolenie zawiera:

1) imi, nazwisko i adres albo nazw i siedzib wnioskodawcy;

2) nazw gatunku lub gatunk闚 w j瞛yku polskim i 豉ci雟kim, kt鏎ych b璠 dotyczy czynno軼i;

3) wskazanie sposobu, miejsca i czasu p這szenia oraz podmiot闚 wykonywaj帷ych t czynno嗆;

4) okre郵enie warunk闚 realizacji wynikaj帷ych z potrzeb ochrony populacji gatunk闚 zwierz徠 這wnych i ich siedlisk w rejonie wykonywania czynno軼i;

5) wskazanie podmiot闚 uprawnionych do wykonania kontroli realizacji wydanego zezwolenia w terenie;

6) okre郵enie terminu z這瞠nia marsza趾owi wojew鏚ztwa informacji o wykorzystaniu zezwolenia.

4. Marsza貫k wojew鏚ztwa dokonuje kontroli spe軟iania warunk闚 okre郵onych w wydanych przez siebie zezwoleniach,o kt鏎ych mowa w ust. 1. Przepisy art. 44 ust. 612 stosuje si odpowiednio.

5. Marsza貫k wojew鏚ztwa do dnia 30 czerwca ka盥ego roku sk豉da ministrowi w豉軼iwemu do spraw 鈔odowiska raport o wydanych w roku poprzednim zezwoleniach, o kt鏎ych mowa w ust. 1, zawieraj帷y informacje, o kt鏎ych mowa w ust. 3 pkt 25, a tak瞠 informacj o wykorzystaniu zezwole oraz wynikach kontroli spe軟iania warunk闚 okre郵onych w tych zezwoleniach.

 

Art. 10. 1. Hodowanie lub utrzymywanie chart闚 rasowych lub ich miesza鎍闚 wymaga zezwolenia starosty w豉軼iwego ze wzgl璠u na miejsce prowadzenia ich hodowli lub utrzymywania, wydawanego na wniosek osoby zamierzaj帷ej prowadzi tak hodowl lub utrzymywa takiego psa.

2. Minister w豉軼iwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem w豉軼iwym do spraw 鈔odowiska, po zasi璕ni璚iu opinii Zwi您ku Kynologicznego w Polsce oraz Polskiego Zwi您ku υwieckiego, okre郵i, w drodze rozporz康zenia, warunki i spos鏏 hodowania i utrzymywania chart闚 rasowych oraz ich miesza鎍闚, bior帷 pod uwag konieczno嗆 zapewnienia bezpiecze雟twa ludzi oraz, w odpowiednim zakresie, bezpiecze雟twa zwierz徠.

3. W przypadku niespe軟ienia wymaga okre郵onych w przepisach wydanych na podstawie ust. 2 starosta odmawia wydania zezwolenia, o kt鏎ym mowa w ust. 1.

4. Przepis ust. 3 stosuje si odpowiednio do cofni璚ia zezwolenia, o kt鏎ym mowa w ust. 1.

5. Organem w豉軼iwym w sprawie cofni璚ia zezwolenia, o kt鏎ym mowa w ust. 1, jest starosta w豉軼iwy ze wzgl璠u na miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania chart闚 rasowych lub ich miesza鎍闚.

6. Zezwolenie, o kt鏎ym mowa w ust. 1, wygasa w razie zmiany miejsca prowadzenia hodowli lub utrzymywania chart闚 rasowych lub ich miesza鎍闚.

7. Rozstrzygni璚ia w sprawie wydania zezwolenia oraz cofni璚ia zezwolenia, o kt鏎ym mowa w ust. 1, s podejmowane w formie decyzji administracyjnej.

 

Art. 11. 1. υwiectwo jest prowadzone zgodnie z podstawowymi kierunkami u篡tkowania teren闚 rolnych, le郾ych i rybackich, w warunkach sta貫go polepszania zwierzynie 鈔odowiska jej bytowania.

2. Gospodarowanie populacjami zwierzyny wymaga w szczeg鏊no軼i:

1) tworzenia sta造ch i okresowych os這n dla zwierzyny (lasy, zadrzewienia, zakrzewienia, remizy, os這ny miejsc l璕owych);

2) wzbogacania naturalnej bazy 瞠rowej dla zwierzyny w lasach;

3) zachowania istniej帷ych naturalnych zbiornik闚 wodnych, rekonstrukcji i tworzenia nowych;

4) (uchyla si)

5) (uchyla si)

6) utrzymywania korytarzy (ci庵闚) ekologicznych dla zwierzyny;

7) utrzymywania struktury wiekowej i p販iowej oraz liczebno軼i populacji zwierzyny w豉軼iwych dla zapewnienia r闚nowagi ekosystem闚 oraz realizacji g堯wnych cel闚 gospodarczych w rolnictwie, le郾ictwie i rybactwie;

8) ochrony zwierzyny przed zagro瞠niem ruchu pojazd闚 samochodowych na drogach krajowych i wojew鏚zkich.

3. Dzier瘸wcy i zarz康cy obwod闚 這wieckich, w鎩towie (burmistrzowie, prezydenci miast) i nadle郾iczowie Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe wsp馧dzia豉j ze sob oraz z w豉軼icielami, posiadaczami i zarz康cami grunt闚 w sprawach zwi您anych ze zwalczaniem chor鏏 zaka幡ych zwierz徠 podlegaj帷ych obowi您kowi zwalczania na podstawie przepis闚 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierz徠 oraz zwalczaniu chor鏏 zaka幡ych zwierz徠, oraz z zagospodarowaniem obwod闚 這wieckich, w szczeg鏊no軼i w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny.

4. Zarz康ca lub dzier瘸wca obwodu 這wieckiego mo瞠 wyst徙i z wnioskiem do s逝瘺, stra篡 lub organ闚 administracji rz康owej, w szczeg鏊no軼i do w豉軼iwego miejscowo komendanta Policji lub Stra篡 Granicznej, lub Pa雟twowej Stra篡 Po瘸rnej, lub w豉軼iwego terytorialnie organu Inspekcji Weterynaryjnej, o udzielenie pomocy pozostaj帷ej w zakresie kompetencji tych s逝瘺, stra篡 lub inspekcji, je瞠li jest to niezb璠ne do przeprowadzenia czynno軼i zwi您anych ze zwalczaniem chor鏏 zaka幡ych zwierz徠 podlegaj帷ych obowi您kowi zwalczania na podstawie przepis闚 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierz徠 oraz zwalczaniu chor鏏 zaka幡ych zwierz徠..

5. Pomoc, o kt鏎ej mowa w ust. 4, polega w szczeg鏊no軼i na:

1) zabezpieczeniu terenu, na kt鏎ym odbywa si polowanie, przed nieuprawnionym wst瘼em os鏏 trzecich;

2) wsparciu dzia豉 maj帷ych na celu poszukiwanie pad造ch zwierz徠, co do kt鏎ych zachodzi podejrzenie, 瞠 mog造 by nosicielami chor鏏 zaka幡ych, o kt鏎ych mowa w art. 2 pkt 21 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierz徠 oraz zwalczaniu chor鏏 zaka幡ych zwierz徠;

3) kontroli przestrzegania przez osob uprawnion do wykonywania polowania, w tym osob wykonuj帷 odstrza sanitarny, o kt鏎ym mowa w art. 8 ust. 8, zasad bioasekuracji.

 

Art. 12. Dzier瘸wcy i zarz康cy obwod闚 這wieckich mog, po uzyskaniu zgody w豉軼iciela, posiadacza lub zarz康cy gruntu, wyznacza i oznakowywa zakazem wst瘼u obszary stanowi帷e ostoje zwierzyny oraz wznosi urz康zenia zwi您ane z prowadzeniem gospodarki 這wieckiej.

 

Art. 13. Dzier瘸wcy i zarz康cy obwod闚 這wieckich mog dokarmia zwierzyn, po uzgodnieniu miejsca wyk豉dania karmy z w豉軼icielem, posiadaczem lub zarz康c gruntu, je瞠li dzia豉nie to nie stwarza zagro瞠nia epizootycznego.

 

Art. 14. Dzier瘸wcy i zarz康cy obwod闚 這wieckich oraz w豉軼iciele, posiadacze i zarz康cy grunt闚 s obowi您ani zawiadomi w豉軼iwy organ Pa雟twowej Inspekcji Weterynaryjnej1) lub urz康 gminy albo najbli窺zy zak豉d leczniczy dla zwierz徠 o dostrze穎nych objawach chor鏏 zwierz徠 篡j帷ych wolno.

 

Art. 15. 1. Zwierzyna pozyskana w obwodzie 這wieckim zgodnie z przepisami prawa stanowi w豉sno嗆 dzier瘸wcy lub zarz康cy obwodu 這wieckiego, a na terenach niewchodz帷ych w sk豉d obwod闚 這wieckich w豉sno嗆 Skarbu Pa雟twa.

2. Zwierzyna bezprawnie pozyskana stanowi w豉sno嗆 Skarbu Pa雟twa.

3. Osoby wykonuj帷e polowanie mog odst徙ion im zwierzyn spo篡tkowa wed逝g w豉snego uznania, z wy陰czeniem odprzeda篡.

4. Minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska okre郵i, w drodze rozporz康zenia, wysoko嗆 ekwiwalentu za zwierzyn bezprawnie pozyskan, podmioty w豉軼iwe do zagospodarowania w imieniu Skarbu Pa雟twa bezprawnie pozyskanej zwierzyny, pobrania 鈔odk闚 pochodz帷ych ze sprzeda篡 tusz oraz nale積ego ekwiwalentu, uwzgl璠niaj帷 spos鏏 pozyskania zwierzyny, jej gatunek, wielokrotno嗆 warto軼i rynkowej tuszy, a w przypadku samc闚 zwierzyny p這wej tak瞠 jej warto嗆 trofealn.

Art. 16. 1. Zabrania si chowu i hodowli zamkni皻ej zwierz徠 這wnych, z wyj徠kiem ba瘸nta oraz zwierz徠 uznanych za zwierz皻a gospodarskie na podstawie odr瑿nych przepis闚.

2. Minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska mo瞠 wyda zgod na ch闚 i hodowl zamkni皻 zwierz徠 這wnych nieb璠帷ych zwierz皻ami gospodarskimi do cel闚 bada naukowych, dydaktyki, zasiedle lub eksportu zwierzyny 篡wej.

Art. 16a. 1. Wprowadzenie do 鈔odowiska w rozumieniu art. 2 pkt 23 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych ba瘸nta, daniela lub muflona w celu zasiedle, zwane dalej wprowadzeniem do 鈔odowiska, wymaga zg這szenia ministrowi w豉軼iwemu do spraw 鈔odowiska przed terminem dokonania wprowadzenia do 鈔odowiska, a w przypadku gdy wprowadzenie do 鈔odowiska dotyczy daniela lub muflona tak瞠 zasi璕ni璚ia opinii w豉軼iwego miejscowo nadle郾iczego Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe.

2. Zg這szenia, o kt鏎ym mowa w ust. 1, dokonuje dzier瘸wca lub zarz康ca obwodu 這wieckiego.

3. Zg這szenie, o kt鏎ym mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazw i siedzib dokonuj帷ego zg這szenia;

2) obw鏚 這wiecki, w kt鏎ym zostanie dokonane wprowadzenie do 鈔odowiska;

3) cel i uzasadnienie konieczno軼i wprowadzenia do 鈔odowiska, w tym opis wp造wu wprowadzenia do 鈔odowiska na prowadzenie prawid這wej gospodarki 這wieckiej oraz na rodzime gatunki i siedliska przyrodnicze;

4) nazw naukow gatunku, nazw polsk, je瞠li nazwa polska istnieje, oraz liczb osobnik闚, kt鏎e zostan wprowadzone do 鈔odowiska;

5) okre郵enie sposobu, miejsca i czasu wprowadzenia do 鈔odowiska oraz zagro瞠 zwi您anych z wprowadzeniem do 鈔odowiska;

6) podmiot, kt鏎y dokona wprowadzenia do 鈔odowiska;

7) plan kontroli liczebno軼i gatunku obj皻ego wprowadzeniem do 鈔odowiska;

8) proponowany okres, w jakim wprowadzenie do 鈔odowiska zostanie dokonane, nie d逝窺zy ni 5 lat.

4. W przypadku gdy wprowadzenie do 鈔odowiska dotyczy daniela lub muflona, do zg這szenia, o kt鏎ym mowa w ust. 1, do陰cza si opini w豉軼iwego miejscowo nadle郾iczego Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe.

5. Je瞠li zg這szenie, o kt鏎ym mowa w ust. 1, nie spe軟ia wymaga okre郵onych w ust. 3 i 4, minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska wzywa zg豉szaj帷ego do usuni璚ia brak闚 w wyznaczonym terminie, nie kr鏒szym ni 7 dni od dnia dor璚zenia wezwania.

6. Minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska mo瞠 wyst徙i do Generalnego Dyrektora Ochrony 字odowiska o wydanie opinii o wp造wie zamierzonego wprowadzenia do 鈔odowiska na rodzime gatunki i siedliska przyrodnicze, w szczeg鏊no軼i na gatunki b璠帷e przedmiotem zainteresowania Wsp鏊noty i siedliska b璠帷e przedmiotem zainteresowania Wsp鏊noty, o kt鏎ych mowa odpowiednio w art. 5 pkt 1a i 17a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

7. Generalny Dyrektor Ochrony 字odowiska wydaje opini, o kt鏎ej mowa w ust. 6, w terminie 10 dni od dnia dor璚zenia mu wyst徙ienia ministra w豉軼iwego do spraw 鈔odowiska. Przepis闚 art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post瘼owania administracyjnego nie stosuje si.

8. Wprowadzenie do 鈔odowiska mo瞠 zosta dokonane, je瞠li minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu w terminie 45 dni od dnia dor璚zenia zg這szenia.

9. Minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska wnosi sprzeciw, je瞠li:

1) wprowadzenie do 鈔odowiska b璠zie szkodliwe dla rodzimych gatunk闚 i siedlisk przyrodniczych albo

2) zg豉szaj帷y nie usunie brak闚 w zg這szeniu w terminie wyznaczonym w wezwaniu, o kt鏎ym mowa w ust. 5.

10. Minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska mo瞠, w celu dokonania weryfikacji stanu faktycznego ze zg這szeniem, o kt鏎ym mowa w ust. 1, przeprowadzi kontrol wprowadzenia do 鈔odowiska poprzez:

1) sprawdzenie dokument闚 zwi您anych z wprowadzeniem do 鈔odowiska lub

2) zapewnienie obecno軼i osoby wyznaczonej do przeprowadzenia kontroli przy wprowadzeniu do 鈔odowiska.

11. Do kontroli wprowadzenia do 鈔odowiska stosuje si przepisy art. 44 ust. 612. 12. Zakazuje si wprowadzenia do 鈔odowiska:

1) bez zg這szenia, o kt鏎ym mowa w ust. 1;

2) przed up造wem terminu, o kt鏎ym mowa w ust. 5;

3) niezgodnie z dokonanym zg這szeniem, o kt鏎ym mowa w ust. 1;

4) w przypadku wniesienia sprzeciwu, o kt鏎ym mowa w ust. 8.

 

 

 

Rozdzia 4

Dzia豉lno嗆 gospodarcza w zakresie 這wiectwa

 

Art. 17. (uchylony)

 

Art. 18. 1. Przedsi瑿iorca podejmuj帷y i wykonuj帷y dzia豉lno嗆 gospodarcz polegaj帷 na 鈍iadczeniu us逝g turystycznych obejmuj帷ych polowania wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz polowania za granic jest obowi您any spe軟ia nast瘼uj帷e warunki:

1) ustanowi obowi您kowe zabezpieczenie maj徠kowe roszcze os鏏 trzecich z tytu逝 niewykonania lub nienale篡tego wykonania zobowi您ania przez przedsi瑿iorc;

2) z這篡 z wynikiem pozytywnym egzamin ze znajomo軼i zasad wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody lub zatrudnia osob spe軟iaj帷 ten warunek;

3) sk豉da w豉軼iwemu marsza趾owi wojew鏚ztwa, przed up造wem terminu obowi您ywania poprzedniej umowy albo blokady 鈔odk闚 finansowych na rachunku bankowym, orygina造 dokument闚 potwierdzaj帷ych zawarcie kolejnej umowy, albo dokonanie kolejnej blokady 鈔odk闚 finansowych, o kt鏎ych mowa w ust. 3.

2. Warunkiem wykonywania dzia豉lno軼i, o kt鏎ej mowa w ust. 1, jest r闚nie niekaralno嗆 przedsi瑿iorcy i os鏏 kieruj帷ych jego dzia豉lno軼i za umy郵ne przest瘼stwo okre郵one w art. 52 i art. 53 oraz przest瘼stwo przeciwko obrotowi gospodarczemu.

3. Ustanowienie zabezpieczenia, o kt鏎ym mowa w ust. 1 pkt 1, polega na:

1) zawarciu umowy ubezpieczenia odpowiedzialno軼i cywilnej za szkody wyrz康zone w zwi您ku z wykonywaniem dzia豉lno軼i albo

2) zawarciu umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, albo

3) blokadzie 鈔odk闚 finansowych na rachunku bankowym, na rzecz w豉軼iwego samorz康u wojew鏚ztwa, w wysoko軼i 4% rocznego przychodu z tytu逝 wykonywania przez przedsi瑿iorc dzia豉lno軼i gospodarczej, o kt鏎ej mowa w ust. 1, uzyskanego w roku obrotowym poprzedzaj帷ym rok zawarcia umowy, jednak nie mniej ni r闚nowarto嗆 w z這tych 20 000 euro obliczona wed逝g 鈔edniego kursu walut obcych og豉szanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesi帷a poprzedzaj帷ego miesi帷, w kt鏎ym zosta豉 dokonana blokada 鈔odk闚.

4. Minister w豉軼iwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem w豉軼iwym do spraw 鈔odowiska okre郵i, w drodze rozporz康zenia, minimaln wysoko嗆 sumy gwarancji, o kt鏎ych mowa w ust. 3 pkt 2, uwzgl璠niaj帷 zakres wykonywanej przez przedsi瑿iorc闚 dzia豉lno軼i.

 

5. Minister w豉軼iwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem w豉軼iwym do spraw 鈔odowiska, po zasi璕ni璚iu opinii Polskiej Izby Ubezpiecze, okre郵i, w drodze rozporz康zenia, szczeg馧owy zakres ubezpieczenia obowi您kowego, o kt鏎ym mowa w ust. 3 pkt 1, termin powstania obowi您ku ubezpieczenia oraz minimaln sum gwarancyjn, bior帷 w szczeg鏊no軼i pod uwag specyfik wykonywanej dzia豉lno軼i.

 

Art. 19. (uchylony)

 

Art. 20. (uchylony)

 

Art. 21. 1. Egzamin ze znajomo軼i wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody przeprowadza komisja egzaminacyjna powo豉na przez ministra w豉軼iwego do spraw 鈔odowiska.

2. Z這瞠nie z pozytywnym wynikiem egzaminu, o kt鏎ym mowa w ust. 1, komisja egzaminacyjna stwierdza za鈍iadczeniem.

3. Minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska okre郵i, w drodze rozporz康zenia:

1) liczb cz這nk闚 komisji, o kt鏎ej mowa w ust. 1, oraz jej sk豉d, tak aby w sk豉d komisji wchodzi這:

a) nie mniej ni 3 cz這nk闚 spo鈔鏚 ekspert闚 z dziedziny ochrony przyrody, gospodarki 這wieckiej oraz zasad posiadania i pos逝giwania si my郵iwsk broni paln,

b) przedstawiciel ministra w豉軼iwego do spraw 鈔odowiska jako przewodnicz帷y komisji,

c) przedstawiciel Polskiego Zwi您ku υwieckiego,

d) przedstawiciel Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe;

2) dokumenty, jakie przedk豉da osoba ubiegaj帷a si o przyst徙ienie do egzaminu, o kt鏎ym mowa w ust. 1, umo磧iwiaj帷e pe軟 identyfikacj tej osoby;

3) spos鏏 przeprowadzania egzaminu, o kt鏎ym mowa w ust. 1, uwzgl璠niaj帷 obj璚ie tym egzaminem sprawdzenia znajomo軼i przepis闚 dotycz帷ych ochrony przyrody, gospodarki 這wieckiej oraz posiadania i pos逝giwania si my郵iwsk broni paln;

4) wz鏎 za鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w ust. 2.

 

Art. 22. 1. Przedsi瑿iorca wykonuj帷y dzia豉lno嗆 gospodarcz w zakresie obrotu zwierzyn 篡w oraz obrotu tuszami zwierzyny i ich cz窷ciami, z wy陰czeniem sprzeda篡 dokonywanej przez dzier瘸wc闚 i zarz康c闚 obwod闚 這wieckich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowi您any:

1) prowadzi ewidencj skupu w ka盥ym punkcie skupu;

2) zapewnia badania zwierzyny i mi瘰a zgodnie z przepisami o zwalczaniu chor鏏 zaka幡ych zwierz徠, badaniu zwierz徠 rze幡ych i mi瘰a oraz Inspekcji Weterynaryjnej.

2. Minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska okre郵i, w drodze rozporz康zenia, zakres ewidencji, o kt鏎ej mowa w ust. 1 pkt 1, oraz jej wz鏎, kieruj帷 si rodzajem wykonywanej dzia豉lno軼i gospodarczej w zakresie obrotu zwierzyn 篡w lub tuszami zwierzyny i ich cz窷ciami.

 

Art. 22a. 1. W przypadku stwierdzenia narusze warunk闚 wymaganych do prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej, o kt鏎ej mowa w art. 18 ust. 1, w豉軼iwy marsza貫k wojew鏚ztwa wzywa przedsi瑿iorc do usuni璚ia narusze w wyznaczonym terminie.

 

2. W przypadku nieusuni璚ia narusze, o kt鏎ych mowa w ust. 1, w豉軼iwy marsza貫k wojew鏚ztwa wydaje decyzj o zakazie wykonywania dzia豉lno軼i gospodarczej, o kt鏎ej mowa w art. 18 ust. 1, przez okres 3 lat.

 

Art. 22b. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje si przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia豉lno軼i gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460 i 819).

 

 

Rozdzia 5

Obwody 這wieckie

 

Art. 23. 1. Obw鏚 這wiecki stanowi obszar grunt闚 o ci庵貫j powierzchni, zamkni皻ej jego granicami, nie mniejszy ni trzy tysi帷e hektar闚, na kt鏎ego obszarze istniej warunki do prowadzenia 這wiectwa.

2. W szczeg鏊nych przypadkach, uzasadnionych wzgl璠ami racjonalnej gospodarki 這wieckiej i warunkami terenowymi, mog by tworzone, za zgod ministra w豉軼iwego do spraw 鈔odowiska, obwody 這wieckie o mniejszej powierzchni.

 

Art. 24. 1. Obwody 這wieckie dziel si na obwody 這wieckie le郾e i polne.

2. Obw鏚 這wiecki le郾y jest to obszar, w kt鏎ym grunty le郾e stanowi co najmniej 40% og鏊nej powierzchni tego obszaru.

3. Obw鏚 這wiecki polny jest to obszar, w kt鏎ym grunty le郾e stanowi mniej ni 40% og鏊nej powierzchni tego obszaru.

 

Art. 25. Obwody 這wieckie s tworzone przy uwzgl璠nieniu nast瘼uj帷ych zasad:

1) optymalnego zaspokojenia potrzeb w zakresie ochrony, zachowania i rozwoju preferowanych gatunk闚 zwierzyny;

2) unikania dzielenia zbiornik闚 wodnych;

3) ustalania przebiegu granic po naturalnych lub wyra幡ych znakach w terenie.

 

Art. 26. W sk豉d obwod闚 這wieckich nie wchodz:

1) parki narodowe i rezerwaty przyrody, z wyj徠kiem rezerwat闚 lub ich cz窷ci, w kt鏎ych na obszarach wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych nie zabroniono wykonywania polowania;

2) tereny w granicach administracyjnych miast; je瞠li jednak granice te obejmuj wi瘯sze obszary le郾e lub rolne, z obszar闚 tych mo瞠 by utworzony obw鏚 這wiecki lub mog by one w陰czone do innych obwod闚 這wieckich;

3) tereny zaj皻e przez miejscowo軼i niezaliczane do miast, w granicach obejmuj帷ych zabudowania mieszkalne i gospodarcze z podw鏎zami, placami i ulicami oraz drogami wewn徠rz tych miejscowo軼i;

4) budowle, zak豉dy i urz康zenia, tereny przeznaczone na cele spo貫czne, kultu religijnego, przemys這we, handlowe, sk豉dowe, transportowe i inne cele gospodarcze oraz obiekty o charakterze zabytkowym i specjalnym, w granicach ich ogrodze.

 

Art. 26a. 1. Obwody 這wieckie podlegaj zaliczeniu do nast瘼uj帷ych kategorii:

1)     bardzo dobra;

2)     dobra;

3)     鈔ednia;

4)     s豉ba;

5)     bardzo s豉ba.

2. Zaliczenie obwodu 這wieckiego do jednej z kategorii, o kt鏎ych mowa w ust. 1, nast瘼uje na podstawie:

1)    wska幡ik闚 liczebno軼i zwierzyny;

2)    czynnik闚 wp造waj帷ych na 鈔odowisko bytowania zwierzyny i walor闚 這wieckich obwodu.

3. Zaliczenie obwodu 這wieckiego do jednej z kategorii, o kt鏎ych mowa w ust. 1, zale篡 od liczby przyznanych punkt闚 zgodnie z nast瘼uj帷 punktacj:

1)    bardzo dobra - 41 i wi璚ej punkt闚;

2)    dobra - 31-40 punkt闚;

3)    鈔ednia - 21-30 punkt闚;

4)    s豉ba - 11-20 punkt闚;

5)    bardzo s豉ba do 10 punkt闚.

4. Minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska, po zasi璕ni璚iu opinii ministra w豉軼iwego do spraw rolnictwa oraz Polskiego Zwi您ku υwieckiego, okre郵i, w drodze rozporz康zenia:

1)    wska幡iki liczebno軼i zwierzyny oraz odpowiadaj帷e im warto軼i punktowe,

2)    czynniki wp造waj帷e na 鈔odowisko bytowania zwierzyny i walory 這wieckie obwodu 這wieckiego oraz odpowiadaj帷e im warto軼i punktowe

uwzgl璠niaj帷 liczebno嗆 poszczeg鏊nych gatunk闚 zwierzyny w okre郵onych 鈔odowiskach jej bytowania, rodzaj i wielko嗆 jej pozyskania oraz nasilenie czynnik闚 antropogenicznych

 

Art. 27. 1. Podzia逝 na obwody 這wieckie oraz zaliczenia obwod闚 這wieckich do kategorii, o kt鏎ych mowa w art. 26a ust. 1, a tak瞠 zmiany granic obwodu lub zmiany zaliczenia obwodu do kategorii dokonuje w obr瑿ie wojew鏚ztwa sejmik wojew鏚ztwa, w drodze uchwa造, stanowi帷ej akt prawa miejscowego.

2. Projekt uchwa造, o kt鏎ej mowa w ust. 1, przygotowuje marsza貫k wojew鏚ztwa.

3. Projekt uchwa造, o kt鏎ej mowa w ust. 1, zawiera:

1) numer obwodu 這wieckiego;

2) przebieg graficzny na mapie oraz s這wny opis granic obwodu 這wieckiego;

3) przebieg graficzny na mapie wy陰cze, o kt鏎ych mowa w art.26;

4) powierzchni ca趾owit obwodu 這wieckiego;

5) powierzchni obwodu 這wieckiego po uwzgl璠nieniu wy陰cze, o kt鏎ych mowa w art. 26, z podzia貫m na powiaty i gminy;

6) powierzchni grunt闚 le郾ych, z podzia貫m na gminy;

7) zaliczenie obwodu 這wieckiego do jednej z kategorii, o kt鏎ych mowa w art. 26a ust. 1.

4. Marsza貫k wojew鏚ztwa powo逝je zesp馧, kt鏎y jest jego organem opiniodawczo- doradczym w zakresie przygotowania projektu uchwa造, o kt鏎ej mowa w ust. 1.

5. W sk豉d zespo逝, o kt鏎ym mowa w ust. 4, wchodz:

1) dwaj przedstawiciele zarz康u wojew鏚ztwa;

2) przedstawiciele w豉軼iwych dyrektor闚 regionalnych dyrekcji Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe;

3) przedstawiciele w豉軼iwych zarz康闚 okr璕owych Polskiego Zwi您ku υwieckiego;

4) przedstawiciel w豉軼iwej izby rolniczej.

6. Marsza貫k wojew鏚ztwa zaprasza do udzia逝 w pracach zespo逝, o kt鏎ym mowa w ust. 4, z g這sem doradczym, przedstawicieli dzier瘸wc闚 lub zarz康c闚 obwod闚 這wieckich z terenu danego wojew鏚ztwa.

7. Zmiana zaliczenia obwodu 這wieckiego do jednej z kategorii, o kt鏎ych mowa w art. 26a ust. 1, mo瞠 nast徙i w szczeg鏊no軼i w przypadku:

1) kl瘰ki 篡wio這wej;

2) masowego upadku zwierz徠 這wnych spowodowanego chorob zaka幡 zwierz徠 lub inn przyczyn;

3) zmiany granic obwodu 這wieckiego.

8. Marsza貫k wojew鏚ztwa po przygotowaniu projektu uchwa造, o kt鏎ej mowa w ust. 1, kolejno:

1) wyst瘼uje o:

a) opini do:

w豉軼iwego dyrektora regionalnej dyrekcji Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe, Polskiego Zwi您ku υwieckiego, w豉軼iwej izby rolniczej,

b) uzgodnienie do:

w豉軼iwego wojewody,

organ闚 wojskowych

- w przypadku gdy podzia na obwody 這wieckie obejmuje grunty pozostaj帷e w zarz康zie tych organ闚 albo powierzone tym organom do wykorzystania;

2) wprowadza zmiany do projektu uchwa造 wynikaj帷e z rozpatrzenia opinii

i dokonanych uzgodnie;

3) og豉sza przez umieszczenie na stronie internetowej urz璠u marsza趾owskiego

oraz przez obwieszczenie, a tak瞠 w spos鏏 zwyczajowo przyj皻y w poszczeg鏊nych gminach obj皻ych projektem uchwa造, za po鈔ednictwem w豉軼iwych w鎩t闚 (burmistrz闚, prezydent闚 miast), o sporz康zeniu projektu uchwa造 oraz wy這瞠niu jej do publicznego wgl康u i umieszczeniu na stronie internetowej urz璠u marsza趾owskiego, na co najmniej 7 dni przed dniem wy這瞠nia i umieszczenia projektu uchwa造 na stronie internetowej urz璠u marsza趾owskiego, wyznaczaj帷 w og這szeniu termin na sk豉danie uwag do projektu uchwa造, nie kr鏒szy ni 21 dni od dnia wy這瞠nia i umieszczenia projektu uchwa造 na stronie internetowej urz璠u marsza趾owskiego, oraz informuj帷 o formie i miejscu sk豉dania uwag;

4) wyk豉da projekt uchwa造 do publicznego wgl康u oraz umieszcza go na stronie internetowej urz璠u marsza趾owskiego na okres co najmniej 21 dni;

5) rozpatruje uwagi, o kt鏎ych mowa w pkt 3, w terminie nie d逝窺zym ni 45 dni od dnia up造wu terminu ich sk豉dania;

6) wprowadza zmiany do projektu uchwa造 wynikaj帷e z rozpatrzenia uwag, o kt鏎ych mowa w pkt 3, w szczeg鏊no軼i przez oznaczenie na mapie przebiegu graficznego wy陰cze wynikaj帷ych z tych uwag oraz powierzchni obwodu 這wieckiego po uwzgl璠nieniu tych wy陰cze;

7) w niezb璠nym zakresie ponownie zasi璕a opinii organ闚, o kt鏎ych mowa w pkt 1 lit. a, i ponawia uzgodnienia z organami, o kt鏎ych mowa w pkt 1 lit. b;

8) przedstawia projekt uchwa造 sejmikowi wojew鏚ztwa wraz z zestawieniem nieuwzgl璠nionych uwag lub opinii.

9. Uwagi do projektu uchwa造, o kt鏎ej mowa w ust. 1, mo瞠 wnie嗆 ka盥y w豉軼iciel albo u篡tkownik wieczysty nieruchomo軼i obj皻ej projektem uchwa造.

10. Uwagi wnosi si w terminie wyznaczonym w og這szeniu, o kt鏎ym mowa w ust. 8 pkt 3. Uwagi wniesione po terminie pozostawia si bez rozpatrzenia.

11. Uwagi wnosi si na pi鄉ie. Jako wniesione na pi鄉ie uznaje si r闚nie uwagi wniesione w postaci elektronicznej za pomoc elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepis闚 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia豉lno軼i podmiot闚 realizuj帷ych zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570), opatrzone:

1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

2) podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepis闚 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia豉lno軼i podmiot闚 realizuj帷ych zadania publiczne.

12. Przy rozpatrywaniu uwag dotycz帷ych wy陰czenia nieruchomo軼i z obwodu 這wieckiego uwzgl璠nia si szczeg鏊ne w豉軼iwo軼i nieruchomo軼i lub prowadzonej na niej dzia豉lno軼i, kt鏎e istotnie utrudni prowadzenie na niej gospodarki 這wieckiej, albo - w przypadku obj璚ia nieruchomo軼i obwodem 這wieckim - spowoduj konieczno嗆 zaprzestania lub istotnego ograniczenia prowadzenia na niej dotychczasowej dzia豉lno軼i.

13. Niewydanie opinii, o kt鏎ych mowa w ust. 8 pkt l lit. a lub pkt 7, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu uchwa造, o kt鏎ej mowa w ust. 1, oznacza akceptacj projektu uchwa造.

14. Je瞠li sejmik wojew鏚ztwa stwierdzi konieczno嗆 dokonania zmian w przedstawionym projekcie uchwa造, o kt鏎ej mowa w ust. 1, w tym tak瞠 w wyniku uwzgl璠nienia uwag lub opinii do projektu uchwa造, czynno軼i, o kt鏎ych mowa w ust. 8, ponawia si w zakresie niezb璠nym do dokonania tych zmian. Przedmiotem ponowionych czynno軼i mo積a uczyni cz窷 projektu uchwa造 obj皻 zmian.

15. Sejmik wojew鏚ztwa, przed podj璚iem uchwa造, o kt鏎ej mowa w ust. 1, kieruje projekt uchwa造 do zaopiniowania przez zesp馧, o kt鏎ym mowa w ust. 4, i wprowadza zmiany wynikaj帷e z rozpatrzenia jego opinii.

16. Sejmik wojew鏚ztwa, podejmuj帷 uchwa喚, o kt鏎ej mowa w ust. 1, rozstrzyga jednocze郾ie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu uchwa造 nieuwzgl璠nionych przez marsza趾a wojew鏚ztwa.

17. Uchwa豉, o kt鏎ej mowa w ust. 1, obowi您uje od dnia wej軼ia w 篡cie w niej okre郵onego, jednak nie wcze郾iej ni po up造wie 14 dni od dnia og這szenia w wojew鏚zkim dzienniku urz璠owym.

18. Uchwa豉, o kt鏎ej mowa w ust. 1, podlega r闚nie publikacji na stronie internetowej sejmiku wojew鏚ztwa.

 

Art. 27a. 1. Je瞠li w wyniku obj璚ia nieruchomo軼i obwodem 這wieckim korzystanie z niej lub z jej cz窷ci w dotychczasowy spos鏏 lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem sta這 si niemo磧iwe lub istotnie ograniczone, w豉軼iciel albo u篡tkownik wieczysty nieruchomo軼i mo瞠 膨da od wojew鏚ztwa odszkodowania za poniesion rzeczywist szkod.

2. Z roszczeniem, o kt鏎ym mowa w ust. 1, mo積a wyst徙i w terminie 3 lat od dnia wej軼ia w 篡cie uchwa造, o kt鏎ej mowa w art.27 ust. 1.

 

Art. 27b. 1. B璠帷y osob fizyczn w豉軼iciel albo u篡tkownik wieczysty nieruchomo軼i wchodz帷ej w sk豉d obwodu 這wieckiego mo瞠 z這篡 o鈍iadczenie o zakazie wykonywania polowania na tej nieruchomo軼i w formie pisemnej.

2. Zakaz wykonywania polowania na danej nieruchomo軼i jest prawem osobistym w豉軼iciela albo u篡tkownika wieczystego nieruchomo軼i, kt鏎y z這篡 o鈍iadczenie, i wygasa najp騧niej z chwil jego 鄉ierci.

3. W豉軼iciel albo u篡tkownik wieczysty nieruchomo軼i, kt鏎y z這篡 o鈍iadczenie o zakazie wykonywania polowania na tej nieruchomo軼i, mo瞠 je cofn望, w formie pisemnej, jednak nie wcze郾iej ni po zako鎍zeniu 這wieckiego roku gospodarczego, w kt鏎ym zosta這 z這穎ne o鈍iadczenie o zakazie wykonywania polowania.

4. O鈍iadczenie o zakazie wykonywania polowania lub cofni璚ie o鈍iadczenia o zakazie wykonywania polowania sk豉da si przed starost. Starosta jest zobowi您any do nieodp豉tnego po鈍iadczania w豉snor璚zno軼i podpisu w豉軼iciela albo u篡tkownika wieczystego nieruchomo軼i wchodz帷ej w sk豉d obwodu 這wieckiego na o鈍iadczeniu lub cofni璚iu o鈍iadczenia.

5. O鈍iadczenie o zakazie wykonywania polowania lub cofni璚ie o鈍iadczenia o zakazie wykonywania polowania jest skuteczne:

1) od dnia nast瘼uj帷ego po dniu jego z這瞠nia w przypadku, gdy starosta jest organem w豉軼iwym do wydzier瘸wienia danego obwodu 這wieckiego;

2) od dnia nast瘼uj帷ego po dniu zawiadomienia organu w豉軼iwego do wydzier瘸wienia danego obwodu 這wieckiego w przypadku, gdy starosta nie jest organem w豉軼iwym do wydzier瘸wienia danego obwodu 這wieckiego;

3) od dnia nast瘼uj帷ego po dniu zawiadomienia ministra w豉軼iwego do spraw 鈔odowiska w przypadku obwodu 這wieckiego wy陰czonego z wydzier瘸wiania.

6. W przypadku gdy starosta nie jest organem w豉軼iwym do wydzier瘸wienia danego obwodu 這wieckiego lub gdy dany obw鏚 這wiecki zosta wy陰czony z wydzier瘸wiania starosta zobowi您any jest niezw這cznie zawiadomi o z這瞠niu o鈍iadczenia o zakazie wykonywania polowania lub cofni璚iu o鈍iadczenia o zakazie wykonywania polowania odpowiednio organ w豉軼iwy do wydzier瘸wienia obwodu albo ministra w豉軼iwego do spraw 鈔odowiska.

7. Organ w豉軼iwy do wydzier瘸wienia danego obwodu 這wieckiego lub gdy dany obw鏚 這wiecki zosta wy陰czony z wydzier瘸wiania minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska s zobowi您ani do niezw這cznego zawiadomienia dzier瘸wcy albo zarz康cy obwodu 這wieckiego o z這瞠niu o鈍iadczenia o zakazie wykonywania polowania lub cofni璚iu o鈍iadczenia o zakazie wykonywania polowania.

 

Art. 28. 1. Obwody 這wieckie wydzier瘸wia si ko這m 這wieckim Polskiego Zwi您ku υwieckiego, z zastrze瞠niem ust. 1a.

 

1a. Obwody 這wieckie podlegaj wydzier瘸wieniu przez Polski Zwi您ek υwiecki tylko wtedy, gdy 瘸dne ko這 這wieckie nie jest zainteresowane ich dzier瘸wieniem i tylko do czasu z這瞠nia oferty przez ko這 這wieckie.

2. Minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska, po zasi璕ni璚iu opinii Polskiego Zwi您ku υwieckiego, mo瞠, w drodze decyzji, wy陰czy obwody 這wieckie z wydzier瘸wiania i przekaza je na czas nie kr鏒szy ni 10 lat w zarz康 z przeznaczeniem na o鈔odki hodowli zwierzyny, w kt鏎ych opr鏂z polowania realizowane s cele zwi您ane w szczeg鏊no軼i z:

1) prowadzeniem wzorcowego zagospodarowania 這wisk, wdra瘸niem nowych osi庵ni耩 z zakresu 這wiectwa;

2) prowadzeniem bada naukowych;

3) odtwarzaniem populacji zanikaj帷ych gatunk闚 zwierz徠 dziko 篡j帷ych;

4) hodowl rodzimych gatunk闚 zwierz徠 這wnych w celu zasiedlania 這wisk;

5) hodowl zwierz徠 這wnych szczeg鏊nie po篡tecznych w biocenozach le郾ych;

6) prowadzeniem szkole z zakresu 這wiectwa.

3. O鈔odki hodowli zwierzyny mog by prowadzone za zgod ministra w豉軼iwego do spraw 鈔odowiska przez: Pa雟twowe Gospodarstwo Le郾e Lasy Pa雟twowe, Polski Zwi您ek υwiecki, instytucje naukowo-dydaktyczne oraz inne jednostki, kt鏎e do dnia wej軼ia w 篡cie ustawy prowadzi造 takie o鈔odki. Prawo do prowadzenia o鈔odk闚 hodowli zwierzyny jest niezbywalne.

4. Minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska, po zasi璕ni璚iu opinii Polskiego Zwi您ku υwieckiego, okre郵i, w drodze rozporz康zenia, szczeg馧owe zasady przekazywania w zarz康 obwod闚 這wieckich wy陰czonych z wydzier瘸wiania, uwzgl璠niaj帷 tryb post瘼owania, jednostkom, kt鏎ych zadania ustawowe daj gwarancj realizacji cel闚, o kt鏎ych mowa w ust. 2.

 

Art. 29. 1. Obwody 這wieckie wydzier瘸wiaj, na wniosek Polskiego Zwi您ku υwieckiego, po zasi璕ni璚iu opinii w鎩ta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz w豉軼iwej izby rolniczej:

1) obwody 這wieckie le郾e dyrektor regionalnej dyrekcji Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe;

2) obwody 這wieckie polne starosta, wykonuj帷y zadanie z zakresu administracji rz康owej;

3) obwody 這wieckie znajduj帷e si na terenie wi璚ej ni jednego powiatu starosta powiatu, na terenie kt鏎ego znajduje si najwi瘯sza cz窷 obwodu 這wieckiego.

1a. Obw鏚 這wiecki obejmuj帷y obszar grunt闚 pozostaj帷ych w zarz康zie organ闚 wojskowych lub przydzielonych tym organom do wykorzystania mo瞠 by wydzier瘸wiony ko這m 這wieckim za zgod tych organ闚.

2. Obwody 這wieckie wydzier瘸wia si na czas nie kr鏒szy ni 10 lat.

3. W przypadku podzia逝 obwodu 這wieckiego dotychczasowemu dzier瘸wcy lub zarz康cy przys逝guje prawo wyboru dzier瘸wy lub zarz康zania jednym z obwod闚 這wieckich powsta造ch z podzia逝.

4. W przypadku podzia逝 obwodu 這wieckiego lub zmiany jego granic nast瘼uje rozliczenie z jego dotychczasowym dzier瘸wc lub zarz康c z tytu逝 nadp豉conego czynszu dzier瘸wnego oraz nak豉d闚 na zagospodarowanie, poniesionych w ostatnich 2 latach przed dokonaniem tego podzia逝 lub zmian. Kwot ustalon w rozliczeniu wyp豉ca ust瘼uj帷emu dzier瘸wcy lub zarz康cy dzier瘸wca lub zarz康ca nowo utworzonego obwodu 這wieckiego.

5. Zasada okre郵ona w ust. 4 obowi您uje tak瞠 w przypadku wy陰czenia obwodu 這wieckiego z wydzier瘸wienia w trakcie trwania umowy dzier瘸wy.

6. W przypadku okre郵onym w art. 28 ust. 1a i przekazaniu przez Polski Zwi您ek υwiecki dzier瘸wionego obwodu 這wieckiego ko逝 這wieckiemu, nast瘼uje rozliczenie mi璠zy stronami obejmuj帷e zwrot nadp豉conego czynszu dzier瘸wnego, nak豉d闚 poniesionych na zagospodarowanie obwodu za okres dzier瘸wy obwodu 這wieckiego przez Polski Zwi您ek υwiecki, nie d逝窺zy jednak ni 2 ostatnie lata.

 

Art. 29a. 1. Umowa dzier瘸wy obwodu 這wieckiego w szczeg鏊no軼i powinna zawiera:

1) numer i powierzchni obwodu 這wieckiego;

2) obszar grunt闚 le郾ych i polnych wchodz帷ych w sk豉d obwodu 這wieckiego;

3) kategori obwodu 這wieckiego;

4) wysoko嗆 czynszu za dzier瘸w obwodu 這wieckiego i termin jego p豉tno軼i;

5) obowi您ki stron umowy;

6) zasady zastosowania odstrza逝 zast瘼czego;

7) spos鏏 i terminy rozlicze mi璠zy stronami umowy w przypadku jej rozwi您ania.

2. Umowa dzier瘸wy obwodu 這wieckiego ulega rozwi您aniu w przypadku:

1) wy陰czenia obwodu 這wieckiego z wydzier瘸wienia;

2) rozwi您ania ko豉 這wieckiego;

3) zgodnego o鈍iadczenia stron.

2a. Wydzier瘸wiaj帷y mo瞠 wypowiedzie umow dzier瘸wy bez zachowania termin闚 wypowiedzenia:

1) po zasi璕ni璚iu opinii Polskiego Zwi您ku υwieckiego albo na wniosek Polskiego Zwi您ku υwieckiego lub na wniosek w豉軼iwej izby rolniczej - w przypadku nieusprawiedliwionego niezrealizowania przez dzier瘸wc obwodu 這wieckiego rocznego planu 這wieckiego na poziomie co najmniej 80% okre郵onej w tym planie minimalnej liczby zwierzyny grubej do pozyskania, w ka盥ym z trzech nast瘼uj帷ych po sobie 這wieckich lat gospodarczych;

2) na wniosek Polskiego Zwi您ku υwieckiego w przypadku negatywnej oceny prowadzenia gospodarki 這wieckiej przez dzier瘸wc obwodu 這wieckiego, wynikaj帷ej z post瘼owania kontrolnego przeprowadzonego przez Polski Zwi您ek υwiecki na podstawie statutu.

2b. Brak przedstawienia przez Polski Zwi您ek υwiecki opinii, o kt鏎ej mowa w ust. 2a pkt 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wyst徙ienia o opini uznaje si za wyra瞠nie pozytywnej opinii.

2c. Opinii, o kt鏎ej mowa w ust. 2a pkt 1, nie zasi璕a si w przypadku, gdy dzier瘸wc obwodu 這wieckiego jest Polski Zwi您ek υwiecki.

3. W kwestiach nieuregulowanych w ustawie stosuje si przepisy Kodeksu cywilnego dotycz帷e dzier瘸wy.

 

Art. 29b. Minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska okre郵i, w drodze rozporz康zenia, tryb sk豉dania i rozpatrywania wniosk闚 o dzier瘸w obwod闚 這wieckich oraz kryteria oceny tych wniosk闚 i wnioskodawc闚, uwzgl璠niaj帷 wymagania prowadzenia prawid這wej gospodarki 這wieckiej i dzia豉 maj帷ych na celu zwalczanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu si chor鏏 zaka幡ych zwierz徠 這wnych.

 

Art. 30. 1. W przypadku nieusprawiedliwionego niezrealizowania rocznego planu 這wieckiego dzier瘸wcy obwod闚 這wieckich obowi您ani s do udzia逝 w kosztach ochrony lasu przed zwierzyn.

2. Udzia w kosztach, o kt鏎ych mowa w ust. 1, uwzgl璠nia si w wysoko軼i czynszu za dzier瘸w obwodu 這wieckiego, przy czym udzia ten przypada w ca這軼i w豉軼iwemu nadle郾ictwu.

2a. Czynsz dzier瘸wny ustala si, w zale積o軼i od kategorii obwodu 這wieckiego, mno膨c ilo嗆 hektar闚 obszaru dzier瘸wionego obwodu 這wieckiego przez r闚nowarto嗆 pieni篹n 篡ta, stosuj帷 wska幡ik przeliczeniowy, kt鏎y nie mo瞠 by wy窺zy ni 0,07 q 篡ta za 1 hektar.

3. Minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska, w porozumieniu z ministrem w豉軼iwym do spraw rolnictwa, po zasi璕ni璚iu opinii Polskiego Zwi您ku υwieckiego, okre郵i, w drodze rozporz康zenia:

1) (uchyla si);

2) szczeg馧owe zasady ustalenia czynszu dzier瘸wnego, uwzgl璠niaj帷 powierzchni i kategori obwodu 這wieckiego, stosuj帷 za podstaw do wylicze cen 篡ta ustalon na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 624);

3) szczeg馧owe zasady ustalania partycypacji, o kt鏎ej mowa w ust. 1, uwzgl璠niaj帷 niezrealizowanie rocznego planu 這wieckiego w zakresie pozyskania: 這si, jeleni, danieli i saren, przy czym nie mo瞠 ona przekroczy 10% warto軼i wp造w闚 ze sprzeda篡 tusz tych gatunk闚 w roku poprzednim.

 

Art. 31. 1. Wydzier瘸wiaj帷y obowi您any jest rozliczy otrzymany czynsz dzier瘸wny mi璠zy nadle郾ictwami i gminami.

2. Nadle郾ictwu przypada czynsz odpowiadaj帷y powierzchni pa雟twowych grunt闚 le郾ych, a gminom odpowiadaj帷y pozosta貫j powierzchni obwodu 這wieckiego.

3. Za obwody 這wieckie wy陰czone z wydzier瘸wiania zarz康cy tych obwod闚 uiszczaj ekwiwalent r闚ny wysoko軼i 鈔edniego czynszu za dzier瘸w, stosowanego w obwodach 這wieckich, wydzier瘸wionych na obszarze danej gminy lub gmin s御iednich, a nale積o嗆 rozliczaj wed逝g zasad okre郵onych w ust. 1 i 2.

 

Rozdzia 6

Polski Zwi您ek υwiecki

 

Art. 32. 1. Polski Zwi您ek υwiecki jest zrzeszeniem os鏏 fizycznych i prawnych, kt鏎e prowadz gospodark 這wieck poprzez hodowl i pozyskiwanie zwierzyny oraz dzia豉j na rzecz jej ochrony poprzez regulacj liczebno軼i populacji zwierz徠 這wnych.

2. Polski Zwi您ek υwiecki posiada osobowo嗆 prawn.

3. Polski Zwi您ek υwiecki oraz ko豉 這wieckie dzia豉j na podstawie ustawy oraz statutu uchwalonego przez Krajowy Zjazd Delegat闚 Polskiego Zwi您ku υwieckiego i zatwierdzonego przez ministra w豉軼iwego do spraw 鈔odowiska.

4. Statut Polskiego Zwi您ku υwieckiego okre郵a w szczeg鏊no軼i:

1) teren dzia豉nia i siedzib Polskiego Zwi您ku υwieckiego;

2) spos鏏 nabywania i utraty cz這nkostwa w Polskim Zwi您ku υwieckim oraz kole 這wieckim, zasady przynale積o軼i do k馧 這wieckich, przyczyny utraty cz這nkostwa oraz prawa i obowi您ki cz這nk闚;

3) zakres w豉軼iwo軼i miejscowej okr璕owych organ闚 Polskiego Zwi您ku υwieckiego, a tak瞠 kompetencje organ闚 Polskiego Zwi您ku υwieckiego organ闚 ko豉 這wieckiego, tryb dokonywania ich wyboru, zmiany b康 uzupe軟ienia sk豉du;

4) zadania ko豉 這wieckiego i spos鏏 ich realizacji oraz zasady reprezentowania ko豉 這wieckiego;

5) fundusze i maj徠ek Polskiego Zwi您ku υwieckiego oraz ko豉 這wieckiego, a tak瞠 spos鏏 ich tworzenia, nabywania i zbywania;

6) tryb dzia豉nia organ闚 Polskiego Zwi您ku υwieckiego oraz organ闚 ko豉 這wieckiego;

7) spos鏏 ustanawiania sk豉dek cz這nkowskich oraz wpisowego na rzecz Polskiego Zwi您ku υwieckiego i ko豉 這wieckiego;

8) (uchyla si);

9) zasady post瘼owania wewn徠rzorganizacyjnego;

10) wzory deklaracji cz這nkowskich w Polskim Zwi您ku υwieckim oraz kole 這wieckim;

11) sankcje porz康kowe za naruszenie obowi您k闚 cz這nkowskich;

12) warunki i spos鏏 陰czenia si, podzia逝, rozwi您ywania oraz likwidacji ko豉 這wieckiego.

5. Osoba fizyczna mo瞠 zosta cz這nkiem Polskiego Zwi您ku υwieckiego, je瞠li:

1) jest pe軟oletnia;

2) korzysta z pe軟i praw publicznych;

3) nie by豉 karana za przest瘼stwa wymienione w prawie 這wieckim;

4) naby豉 uprawnienia do wykonywania polowania;

5) z這篡豉 deklaracj i ui軼i豉 wpisowe.

6. Cz這nkowie Polskiego Zwi您ku υwieckiego podlegaj obowi您kowemu ubezpieczeniu od nast瘼stw nieszcz窷liwych wypadk闚 i od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie czynno軼i zwi您anych z gospodark 這wieck i polowaniami.

 

Art. 32a. 1. Organami Polskiego Zwi您ku υwieckiego s:

1) Krajowy Zjazd Delegat闚 Polskiego Zwi您ku υwieckiego, jako najwy窺za w豉dza Polskiego Zwi您ku υwieckiego, kt鏎y ustala kierunki dzia豉nia Polskiego Zwi您ku υwieckiego oraz realizuje inne zadania przewidzianestatutem;

2) Naczelna Rada υwiecka, do zada kt鏎ej nale篡 nadz鏎 nad dzia豉lno軼i崔arz康u G堯wnego oraz realizacja innych zada przewidzianych statutem;

3) Zarz康 G堯wny jako organ zarz康zaj帷y i reprezentuj帷y Polski Zwi您ek υwiecki na zewn徠rz, nadzoruj帷y dzia豉lno嗆 zarz康闚 okr璕owych, a tak瞠 realizuj帷y inne zadania przewidziane statutem;

4) G堯wny S康 υwiecki i okr璕owe s康y 這wieckie jako organy orzekaj帷ew post瘼owaniu dyscyplinarnym;

5) G堯wny Rzecznik Dyscyplinarny i okr璕owi rzecznicy dyscyplinarni jako organy prowadz帷e dochodzenia dyscyplinarne;

6) Kapitu豉 Odznacze υwieckich jako organ nadaj帷y odznaczenia 這wieckie;

7) okr璕owe zjazdy delegat闚 Polskiego Zwi您ku υwieckiego, kt鏎e realizuj zadania przewidziane statutem;

8) zarz康y okr璕owe jako organy terenowe Zarz康u G堯wnego.

2. Kadencja organ闚 Polskiego Zwi您ku υwieckiego, o kt鏎ych mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4-7, trwa 5 lat. Cz這nkiem organ闚 Polskiego Zwi您ku υwieckiego, o kt鏎ych mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4-7 mo積a by nie d逝瞠j ni przez dwie rozpocz皻e kadencje. Z chwil obj璚ia funkcji w organie Polskiego Zwi您ku υwieckiego, o kt鏎ym mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4-7, na drug kadencj, osoba taka traci prawo do bycia ponownie wybranym albo powo豉nym do tego organu.

3. Krajowy Zjazd Delegat闚 Polskiego Zwi您ku υwieckiego tworz, wy這nieni w wyborach po鈔ednich, przedstawiciele k馧 這wieckich przedstawiciele cz這nk闚 niezrzeszonych w ko豉ch 這wieckich.

4. W sk豉d Naczelnej Rady υwieckiej wchodz cz這nkowie wybrani przez okr璕owe zjazdy delegat闚 - po jednym z ka盥ego okr璕u.

5. W sk豉d Zarz康u G堯wnego wchodz:

1) υwczy Krajowy - powo造wany i odwo造wany przez ministra w豉軼iwego do spraw 鈔odowiska;

2) cz這nkowie w liczbie od 2 do 4 - powo造wani i odwo造wani przez ministra w豉軼iwego do spraw 鈔odowiska na wniosek υwczego Krajowego.

6. W sk豉d zarz康u okr璕owego wchodz:

1) 這wczy okr璕owy - powo造wany i odwo造wany przez υwczego Krajowego po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra w豉軼iwego do spraw 鈔odowiska;

2) cz這nkowie w liczbie od 2 do 4 - powo造wani i odwo造wani przez Zarz康 G堯wny na wniosek 這wczego okr璕owego.

8. W sk豉d Kapitu造 Odznacze υwieckich wchodzi 11 cz這nk闚 powo造wanych przez Naczeln Rad υwieck.

9. Okr璕owy zjazd delegat闚 tworz wy這nieni w wyborach bezpo鈔ednich, przedstawiciele k馧 這wieckich i przedstawiciele cz這nk闚 niezrzeszonych w ko豉ch 這wieckich.

 

Art. 33. 1. Ko豉 這wieckie zrzeszaj osoby fizyczne i s podstawowym ogniwem organizacyjnym w Polskim Zwi您ku υwieckim w realizacji cel闚 i zada 這wiectwa.

2. Ko豉 這wieckie posiadaj osobowo嗆 prawn i ponosz odpowiedzialno嗆 za swoje zobowi您ania.

2a. W przypadku likwidacji ko豉 這wieckiego, gdy maj徠ek ko豉 這wieckiego nie jest wystarczaj帷y na pokrycie zobowi您a ko豉 z tytu逝 odszkodowa, o kt鏎ych mowa w art. 46 ust. 1, Polski Zwi您ek υwiecki odpowiada za te zobowi您ania ko豉 這wieckiego.

2b. W przypadku uchybienia przez ko這 這wieckie terminowi, o kt鏎ym mowa w art. 46c ust. 8 lub art. 46e ust. 3, Polski Zwi您ek υwiecki ponosi solidarn odpowiedzialno嗆 za zobowi您ania tego ko豉 z tytu逝 odszkodowa, o kt鏎ych mowa w art. 46 ust. 1.

2c. W przypadku, o kt鏎ym mowa w ust. 2a, Polskiemu Zwi您kowi υwieckiemu przys逝guje roszczenie regresowe do cz這nk闚 zarz康u ko豉 這wieckiego. Cz這nek zarz康u ko豉 這wieckiego mo瞠 si uwolni od odpowiedzialno軼i, o kt鏎ej mowa w zdaniu poprzednim, je瞠li wyka瞠, 瞠 nie ponosi winy za niewywi您anie si przez ko這 這wieckie z zobowi您ania z tytu逝 odszkodowa, o kt鏎ych mowa w art. 46 ust. 1.

2d. W przypadku, o kt鏎ym mowa w ust. 2b, Polskiemu Zwi您kowi υwieckiemu przys逝guje roszczenie regresowe do ko豉 這wieckiego.

3. Osobowo嗆 prawn ko豉 這wieckie nabywaj i trac z dniem nabycia lub utraty cz這nkostwa w Polskim Zwi您ku υwieckim.

4. Zarz康y okr璕owe koordynuj i nadzoruj dzia豉lno嗆 k馧 這wieckich oraz cz這nk闚 - os鏏 fizycznych niezrzeszonych w ko豉ch 這wieckich.

5. Organy, o kt鏎ych mowa w ust. 4, uchylaj, w ramach nadzoru, sprzeczne z prawem b康 statutem Polskiego Zwi您ku υwieckiego uchwa造 k馧 這wieckich.

6. W sprawach utraty cz這nkostwa w kole 這wieckim, nabycia lub utraty cz這nkostwa w Polskim Zwi您ku υwieckim po wyczerpaniu post瘼owania wewn徠rzorganizacyjnego albo od orzecze i postanowie ko鎍z帷ych post瘼owanie dyscyplinarne stronom post瘼owania przys逝guje, w terminie 14 dni od otrzymania rozstrzygni璚ia ko鎍z帷ego post瘼owanie, odwo豉nie do s康u okr璕owego, z zastrze瞠niem art. 42da ust. 3. Od orzeczenia s康u okr璕owego kasacja nie przys逝guje.

 

Art. 33a. 1. Ko這 這wieckie powinno liczy co najmniej 10 os鏏 fizycznych b璠帷ych cz這nkami Polskiego Zwi您ku υwieckiego.

1a. Pierwsze雟two w przyj璚iu do ko豉 這wieckiego ma cz這nek Polskiego Zwi您ku υwieckiego zamieszka造 na terenie dzier瘸wionego przez to ko這 obwodu 這wieckiego.

1b. Przepisu ust. 1a nie stosuje si w przypadku, gdy co najmniej 50% cz這nk闚 danego ko豉 這wieckiego stanowi osoby zamieszka貫 na terenie dzier瘸wionym przez to ko這 obwod闚 這wieckich.

2. Za這篡ciele ko豉 podpisuj i sk豉daj deklaracj cz這nkowsk.

3. Za這篡ciele ko豉, kt鏎zy podpisali i z這篡li deklaracj, staj si cz這nkami ko豉 z chwil przyj璚ia go do Polskiego Zwi您ku υwieckiego.

 

Art. 33b. 1. Organami ko豉 這wieckiego s:

1) walne zgromadzenie - jako najwy窺za w豉dza ko豉 這wieckiego;

2) zarz康 ko豉 這wieckiego - jako organ zarz康zaj帷y i reprezentuj帷y ko這 這wieckie na zewn徠rz;

3) komisja rewizyjna - jako organ kontroli wewn皻rznej ko豉 這wieckiego.

2. Walne zgromadzenie tworz cz這nkowie ko豉 這wieckiego.

3. W sk豉d zarz康u ko豉 這wieckiego wchodzi od 4 do 7 os鏏 wybranych przez walne zgromadzenie spo鈔鏚 cz這nk闚 ko豉 這wieckiego.

4. W sk豉d komisji rewizyjnej wchodzi od 3 do 5 os鏏 wybranych przez walne zgromadzenie.

5. Kadencja zarz康u ko豉 這wieckiego oraz komisji rewizyjnej trwa 5 lat.

 

Art. 33c. 1. W sk豉d organ闚 Polskiego Zwi您ku υwieckiego, a tak瞠 w sk豉d zarz康u ko豉 這wieckiego lub komisji rewizyjnej mo瞠 wchodzi wy陰cznie osoba:

1) b璠帷a cz這nkami Polskiego Zwi您ku υwieckiego;

2) kt鏎a nie by豉 skazana prawomocnym wyrokiem za umy郵ne przest瘼stwo lub przest瘼stwo skarbowe lub nie by豉 ukarana w post瘼owaniu dyscyplinarnym;

3) w przypadku zarz康u ko豉 這wieckiego lub komisji rewizyjnej - b璠帷a cz這nkiem danego ko豉 這wieckiego.

2. W sk豉d organ闚 Polskiego Zwi您ku υwieckiego nie mo瞠 wchodzi osoba zatrudniona w organach administracji publicznej na stanowisku zwi您anym ze sprawowaniem nadzoru nad dzia豉lno軼i Polskiego Zwi您ku υwieckiego.

 

Art. 33d. W sk豉d organ闚 Polskiego Zwi您ku υwieckiego, a tak瞠 w sk豉d zarz康u ko豉 這wieckiego lub komisji rewizyjnej nie mo瞠 wchodzi osoba urodzona przed dniem 1 sierpnia 1972 r., kt鏎a by豉 pracownikiem, funkcjonariuszem lub 穎軟ierzem organ闚 bezpiecze雟twa pa雟twa, o kt鏎ych mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pami璚i Narodowej - Komisji 圭igania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2019 poz. 1882) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. lub wsp馧pracowa豉 z tym organami.

 

Art. 33e. 1. Je瞠li w trakcie trwania kadencji organ闚 Polskiego Zwi您ku υwieckiego oraz organ闚 ko豉 這wieckiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzony zosta stan zagro瞠nia epidemicznego, stan epidemii lub stan nadzwyczajny kadencja tych organ闚 ulega przed逝瞠niu o okres trwania stanu zagro瞠nia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego.

2. Wybory do organ闚 Polskiego Zwi您ku υwieckiego oraz organ闚 ko豉 這wieckiego nie mog odby si wcze郾iej ni przed up造wem 30 dni od dnia zako鎍zenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan闚, o kt鏎ych mowa w ust. 1.

 

Art. 34. Do zada Polskiego Zwi您ku υwieckiego nale篡:

1) prowadzenie gospodarki 這wieckiej;

2) troska o rozw鎩 這wiectwa i wsp馧dzia豉nie z administracj rz康ow i samorz康ow, jednostkami organizacyjnymi Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe i parkami narodowymi oraz organizacjami spo貫cznymi w ochronie 鈔odowiska przyrodniczego, w zachowaniu i rozwoju populacji zwierz徠 這wnych i innych zwierz徠 dziko 篡j帷ych;

3) piel璕nowanie historycznych warto軼i kultury materialnej i duchowej 這wiectwa;

4) ustalanie kierunk闚 i zasad rozwoju 這wiectwa, zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierz徠 這wnych;

5) czuwanie nad przestrzeganiem przez cz這nk闚 Polskiego Zwi您ku υwieckiego prawa, zasad etyki, obyczaj闚 i tradycji 這wieckich;

6) prowadzenie dyscyplinarnego s康ownictwa 這wieckiego;

7) organizowane szkolenia w zakresie prawid這wego 這wiectwa i strzelectwa my郵iwskiego;

8) prowadzenie i popieranie dzia豉lno軼i wydawniczej i wystawienniczej o tematyce 這wieckiej;

9) wsp馧praca z pokrewnymi organizacjami zagranicznymi;

10) wspieranie i prowadzenie prac naukowych w zakresie gospodarowania zwierzyn;

11) prowadzenie i popieranie hodowli u篡tkowych ps闚 my郵iwskich i ptak闚 這wczych;

11a) podejmowanie dzia豉 maj帷ych na celu zwalczanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu si chor鏏 zaka幡ych zwierz徠 這wnych;

12) realizacja innych zada zleconych przez ministra w豉軼iwego do spraw 鈔odowiska.

 

Art. 35. 1. Dzia豉lno嗆 Polskiego Zwi您ku υwieckiego jest finansowana z funduszy w豉snych, wpisowego, sk豉dek cz這nkowskich, zapis闚 i darowizn oraz dochod闚 z dzia豉lno軼i gospodarczej.

2. Doch鏚 z dzia豉lno軼i gospodarczej Polskiego Zwi您ku υwieckiego oraz k馧 這wieckich s逝篡 wy陰cznie realizacji ich cel闚 statutowych i nie mo瞠 by przeznaczony do podzia逝 mi璠zy cz這nk闚. Mienie Polskiego Zwi您ku υwieckiego i k馧 這wieckich nie podlega podzia這wi mi璠zy cz這nk闚.

2a. W trakcie obowi您ywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagro瞠nia epidemicznego lub stanu epidemii z powodu wirusa SARS-CoV-2 wywo逝j帷ego chorob COVID-19 doch鏚 z dzia豉lno軼i gospodarczej Polskiego Zwi您ku υwieckiego oraz k馧 這wieckich mo瞠 zosta przeznaczony na cele zwi您ane ze zwalczaniem epidemii.

2b. O przeznaczeniu 鈔odk闚 finansowych, o kt鏎ym mowa w ust. 2 i 2a, decyduje Zarz康 G堯wny Polskiego Zwi您ku υwieckiego.

 

3. Przepisy reguluj帷e zasady gospodarki finansowej stowarzysze stosuje si odpowiednio do gospodarki finansowej Polskiego Zwi您ku υwieckiego.

 

Art. 35a. 1. Nadz鏎 nad dzia豉lno軼i Polskiego Zwi您ku υwieckiego sprawuje minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska.

2. Zarz康 G堯wny sk豉da ministrowi w豉軼iwemu do spraw 鈔odowiska uprzednio zatwierdzone przez Naczeln Rad υwieck roczne sprawozdanie z wykonania w poprzednim 這wieckim roku gospodarczym zada okre郵onych w art. 34, w terminie do dnia 31 lipca.

3. W przypadku gdy sprawozdanie jest niepe軟e lub budzi zastrze瞠nia, minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska mo瞠 za膨da jego uzupe軟ienia lub udzielenia dodatkowych wyja郾ie w wyznaczonym terminie.

4. Minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska mo瞠 zleci imiennie upowa積ionym pracownikom obs逝guj帷ego go urz璠u przeprowadzenie kontroli Polskiego Zwi您ku υwieckiego w zakresie wykonywanych przez niego zada okre郵onych w art. 34, w szczeg鏊no軼i w przypadku gdy w wyznaczonym terminie Polski Zwi您ek υwiecki nie uzupe軟i sprawozdania lub nie udzieli dodatkowych wyja郾ie lub je瞠li z這穎ne sprawozdanie, pomimo uzupe軟ienia lub udzielenia dodatkowych wyja郾ie, budzi zastrze瞠nia.

5. Kontrol, o kt鏎ej mowa w ust. 4, przeprowadza si na zasadach i w trybie okre郵onych w przepisach o kontroli w administracji rz康owej.

6. Zakresem kontroli, o kt鏎ej mowa w ust. 4, jest obj皻a dzia豉lno嗆 Polskiego Zwi您ku υwieckiego pod wzgl璠em legalno軼i.

7. Polski Zwi您ek υwiecki jest obowi您any do realizacji zalece pokontrolnych wydanych przez ministra w豉軼iwego do spraw 鈔odowiska.

8. Uchwa造 Krajowego Zjazdu Delegat闚 Polskiego Zwi您ku υwieckiego oraz Naczelnej Rady υwieckiej s przekazywane w terminie 7 dni od dnia ich podj璚ia ministrowi w豉軼iwemu do spraw 鈔odowiska.

9. W razie stwierdzenia, 瞠 dzia豉lno嗆 Krajowego Zjazdu Delegat闚 Polskiego Zwi您ku υwieckiego lub Naczelnej Rady υwieckiej jest niezgodna z przepisami prawa lub postanowieniami statutu Polskiego Zwi您ku υwieckiego, minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska, w zale積o軼i od rodzaju i stopnia stwierdzonych nieprawid這wo軼i, mo瞠, w drodze decyzji administracyjnej:

1) uchyli w ca這軼i lub w cz窷ci uchwa喚 niezgodn z postanowieniami statutu Polskiego Zwi您ku υwieckiego;

2) stwierdzi niewa積o嗆 w ca這軼i lub w cz窷ci uchwa造 niezgodnej z przepisami prawa;

3) udzieli organowi upomnienia i za膨da od niego podj璚ia dzia豉 maj帷ych na celu zapewnienie stanu zgodnego z prawem albo zaprzestania dzia豉nia niezgodnego z prawem.

10. Wszczynaj帷 post瘼owanie, o kt鏎ym mowa w ust. 9, minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska mo瞠 wstrzyma wykonanie uchwa造.

 

11. Minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska ma prawo 膨da od Krajowego Zjazdu Delegat闚 Polskiego Zwi您ku υwieckiego, Naczelnej Rady υwieckiej oraz Zarz康u G堯wnego Polskiego Zwi您ku υwieckiego innych wyja郾ie ni te, o kt鏎ych mowa w ust. 3.

 

 

 

Rozdzia 6a

Odpowiedzialno嗆 dyscyplinarna

 

Art. 35b. 1. Cz這nek Polskiego Zwi您ku υwieckiego b璠帷y osob fizyczn podlega odpowiedzialno軼i dyscyplinarnej za przewinienie 這wieckie polegaj帷e na:

1) naruszeniu ustawy i wydanych na jej podstawie akt闚 wykonawczych;

2) naruszeniu statutu lub innych uchwa organ闚 Polskiego Zwi您ku υwieckiego;

3) wykonywaniu polowania w spos鏏 sprzeczny z etyk 這wieck.

2. Odpowiedzialno嗆 dyscyplinarna obejmuje tak瞠 pomocnictwo lub pod瞠ganie do przewinienia 這wieckiego.

 

Art. 35c. 1. Karami dyscyplinarnymi s kary zasadnicze i kara dodatkowa.

2. Karami zasadniczymi s:

1) nagana;

2) zawieszenie w prawach cz這nka Polskiego Zwi您ku υwieckiego na okres od 6 miesi璚y do 3 lat;

3) wykluczenie z Polskiego Zwi您ku υwieckiego.

3. Kar dodatkow jest zakaz pe軟ienia funkcji w organach Polskiego Zwi您ku υwieckiego i ko豉 這wieckiego na okres do 5 lat.

 

Art. 35d. Post瘼owanie dyscyplinarne o ten sam czyn toczy si niezale積ie od post瘼owania karnego. Post瘼owanie dyscyplinarne mo瞠 by zawieszone do czasu zako鎍zenia post瘼owania karnego.

 

Art. 35e. Post瘼owanie dyscyplinarne obejmuje:

1) dochodzenie dyscyplinarne prowadzone przez rzecznik闚 dyscyplinarnych;

2) post瘼owanie przed s康ami 這wieckimi;

3) post瘼owanie wykonawcze.

 

Art. 35f. 1. Stronami post瘼owania dyscyplinarnego s oskar篡ciel i obwiniony.

2. Oskar篡cielem w post瘼owaniu dyscyplinarnym jest rzecznik dyscyplinarny.

3. Obwinionym jest osoba, przeciwko kt鏎ej toczy si post瘼owanie dyscyplinarne.

4. Obwiniony ustanawia obro鎍 spo鈔鏚 os鏏 maj帷ych wykszta販enie prawnicze lub cz這nk闚 Polskiego Zwi您ku υwieckiego.

 

Art. 35g. 1. Rzecznik dyscyplinarny wszczyna dochodzenie dyscyplinarne je瞠li zachodzi uzasadnione podejrzenie pope軟ienia przewinienia 這wieckiego.

2. Post瘼owanie przed s康em 這wieckim wszczyna si na wniosek rzecznika dyscyplinarnego.

3. W post瘼owaniu dyscyplinarnym zast瘼ca rzecznika dyscyplinarnego wykonuje prawa i obowi您ki rzecznika dyscyplinarnego.

 

Art. 35h. 1. W razie 鄉ierci obwinionego post瘼owanie dyscyplinarne umarza si.

2. W razie utraty przez obwinionego cz這nkostwa w Polskim Zwi您ku υwieckim post瘼owanie dyscyplinarne toczy si nadal.

 

Art. 35i. 1. Nie wszczyna si post瘼owania dyscyplinarnego, a wszcz皻e umarza si, gdy od chwili pope軟ienia przewinienia 這wieckiego up造n窸o 5 lat.

2. Je瞠li przewinienie 這wieckie zawiera znamiona przest瘼stwa, przedawnienie nast瘼uje dopiero z up造wem okresu przedawnienia karalno軼i tego przest瘼stwa.

 

Art. 35j. 1. Post瘼owanie przed s康ami 這wieckimi jest dwuinstancyjne.

2. Rozstrzygni璚ia s康闚 這wieckich zapadaj w formie orzecze albo postanowie. Orzeczenie mo瞠 by wydane jedynie na rozprawie.

3. Orzeczenia lub postanowienia ko鎍z帷e post瘼owanie w sprawie s康 dor璚za stronom wraz z pisemnym uzasadnieniem.

 

Art. 35k. 1. W豉軼iwym do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji jest okr璕owy s康 這wiecki.

2. W豉軼iwym do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji cz這nk闚 krajowych organ闚 Polskiego Zwi您ku υwieckiego jest G堯wny S康 υwiecki.

3. W przypadku dochodzenia dyscyplinarnego cz這nk闚 organ闚 Polskiego Zwi您ku υwieckiego, o kt鏎ych mowa w ust. 2, sprawy prowadzi G堯wny Rzecznik Dyscyplinarny.

 

Art. 35l. 1. Orzekanie w sprawach, o kt鏎ych mowa w art. 35k ust. 1 i 2, nast瘼uje w sk豉dzie trzyosobowym, z zastrze瞠niem art. 35m ust. 2.

2. Prezes w豉軼iwego s康u 這wieckiego wyznacza sk豉d orzekaj帷y oraz przewodnicz帷ego sk豉du orzekaj帷ego spo鈔鏚 jego cz這nk闚.

 

Art. 35m. 1. Od orzecze i postanowie okr璕owych s康闚 這wieckich ko鎍z帷ych post瘼owanie w sprawie stronom przys逝guje odwo豉nie do G堯wnego S康u υwieckiego.

2. Od orzecze i postanowie G堯wnego S康u υwieckiego wydanych w pierwszej instancji stronom przys逝guje odwo豉nie do sk豉du 5 s璠zi闚 tego s康u.

3. Od orzecze i postanowie ko鎍z帷ych post瘼owanie w sprawie stronom przys逝guje odwo豉nie w terminie 14 dni od dnia dor璚zenia odpisu orzeczenia albo postanowienia wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o terminie i trybie wniesienia odwo豉nia do organu wy窺zej instancji.

 

Art. 35n. S璠ziowie s康闚 這wieckich, w zakresie orzekania w sprawach dyscyplinarnych s niezawi郵i i podlegaj tylko przepisom prawa.

 

Art. 35o. 1. Naczelna Rada υwiecka powo逝je na 5-letni wsp鏊n kadencj:

1) G堯wny S康 υwiecki w sk豉dzie od 15 do 25 s璠zi闚, w tym prezesa i na jego wniosek od 2 do 6 zast瘼c闚 prezesa;

2) G堯wnego Rzecznika Dyscyplinarnego i jego od 2 do 6 zast瘼c闚.

2. Naczelna Rada υwiecka powo逝je na 5-letni wsp鏊n kadencj:

1) okr璕owe s康y 這wieckie w sk豉dzie od 6 do 15 s璠zi闚, w tym prezesa i na jego wniosek od 2 do 6 zast瘼c闚 prezesa;

2) okr璕owych rzecznik闚 dyscyplinarnych i ich od 2 do 10 zast瘼c闚.

3. Kadencja s璠ziego s康u 這wieckiego, rzecznika dyscyplinarnego i jego zast瘼cy wygasa, je瞠li:

1) zrzek si funkcji;

2) zosta skazany prawomocnym wyrokiem za umy郵ne przest瘼stwo lub przest瘼stwo skarbowe, lub ukarany w post瘼owaniu dyscyplinarnym;

3) utraci cz這nkostwo w Polskim Zwi您ku υwieckim.

4. W przypadku wszcz璚ia post瘼owania karnego lub dyscyplinarnego przeciwko s璠ziemu s康u 這wieckiego, rzecznikowi dyscyplinarnemu lub jego zast瘼cy, organ powo逝j帷y mo瞠 zawiesi go do czasu zako鎍zenia post瘼owania.

5. W trakcie trwania kadencji sk豉d s康闚 這wieckich mo瞠 by uzupe軟iany.

6. S康y 這wieckie oraz rzecznicy dyscyplinarni s obowi您ani dzia豉 do czasu wyboru nowych organ闚.

 

Art. 35p. 1. Koszty post瘼owania dyscyplinarnego stanowi wszelkie wydatki poniesione w zwi您ku z tym post瘼owaniem.

2. W przypadku prawomocnego ukarania koszty post瘼owania dyscyplinarnego ponosi ukarany.

 

Art. 35r. Ukaranie przez s康 這wiecki ulega zatarciu po up造wie 5 lat od dnia uprawomocnienia si orzeczenia dyscyplinarnego.

 

Art. 35s. 1. Szczeg馧owe zasady funkcjonowania s康闚 這wieckich oraz rzecznik闚 dyscyplinarnych, a tak瞠 szczeg馧owe zasady post瘼owania przed tymi organami okre郵i regulamin s康闚 這wieckich i rzecznik闚 dyscyplinarnych Polskiego Zwi您ku υwieckiego uchwalony przez Naczeln Rad υwieck.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale do post瘼owania dyscyplinarnego stosuje si odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks post瘼owania karnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1749, z p騧n. zm.4)).

 

Art. 35t. Ilekro w niniejszym rozdziale jest mowa o:

1)       s康zie 這wieckim nale篡 przez to rozumie okr璕owy s康 這wiecki i G堯wny S康 υwiecki;

2)       rzeczniku dyscyplinarnym nale篡 przez to rozumie okr璕owego rzecznika dyscyplinarnego i G堯wnego Rzecznika Dyscyplinarnego.

 

 

Rozdzia 7

Stra 這wiecka

 

Art. 36. 1. Tworzy si Pa雟twow Stra υwieck jako umundurowan, uzbrojon i wyposa穎n w terenowe, oznakowane 鈔odki transportu formacj podleg陰 wojewodzie.

1a. Koordynacj dzia豉 Pa雟twowej Stra篡 υwieckiej na obszarze wojew鏚ztwa w zakresie realizacji zada, o kt鏎ych mowa w art. 37 ust. 1, prowadzi komendant wojew鏚zki Pa雟twowej Stra篡 υwieckiej powo造wany przez wojewod.

2. Dzier瘸wcy i zarz康cy obwod闚 這wieckich maj obowi您ek zatrudni lub powo豉 co najmniej jednego stra積ika, kt鏎ego zadaniem jest ochrona zwierzyny i prowadzenie gospodarki 這wieckiej.

3. Stra 這wieck stanowi:

1) Pa雟twowa Stra υwiecka;

2) stra積icy 這wieccy powo造wani lub zatrudniani przez dzier瘸wc闚 i zarz康c闚 obwod闚 這wieckich.

 

Art. 37. 1. Zadaniem Pa雟twowej Stra篡 υwieckiej jest kontrola realizacji przepis闚 ustawy, a w szczeg鏊no軼i w zakresie:

1) ochrony zwierzyny;

2) zwalczania k逝sownictwa i wszelkiego szkodnictwa 這wieckiego;

3) zwalczania przest瘼stw i wykrocze w zakresie 這wiectwa;

4) kontroli legalno軼i skupu i obrotu zwierzyn;

5) kontroli przedsi瑿iorc闚 wykonuj帷ych dzia豉lno嗆 gospodarcz w zakresie obrotu zwierzyn 篡w oraz obrotu tuszami zwierzyny i ich cz窷ciami dotycz帷ej prowadzenia ewidencji skupu w ka盥ym punkcie skupu.

2. Pa雟twowa Stra υwiecka wsp馧pracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezb璠nym do realizacji jego zada ustawowych.

 

Art. 38. 1. Stra積ikiem Pa雟twowej Stra篡 υwieckiej oraz stra積ikiem 這wieckim mo瞠 by osoba, kt鏎a:

1) posiada obywatelstwo polskie;

2) uko鎍zy豉 21 lat;

3) korzysta z pe軟i praw publicznych;

4) posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe;

5) (uchylony)

6) posiada dobry stan zdrowia;

7) nie by豉 karana s康ownie;

8) uko鎍zy豉 z wynikiem pozytywnym przeszkolenie wed逝g programu opracowanego przez ministra w豉軼iwego do spraw 鈔odowiska w porozumieniu z ministrem w豉軼iwym do spraw wewn皻rznych.

2. Stra積icy Pa雟twowej Stra篡 υwieckiej s pracownikami urz璠闚 wojew鏚zkich.

 

Art. 38a. Stra積ikowi Pa雟twowej Stra篡 υwieckiej przys逝guje bezp豉tne umundurowanie wraz z oznakami s逝瘺owymi i odznakami s逝瘺owymi, kt鏎e zobowi您any jest nosi przy wykonywaniu czynno軼i s逝瘺owych.

 

Art. 39. 1. Na terenach obwod闚 這wieckich ochron zwierzyny oraz ochron mienia dzier瘸wc闚 i zarz康c闚, zwalczaniem przest瘼stw i wykrocze w zakresie szkodnictwa 這wieckiego i szkodnictwa przyrodniczego, pope軟ianych w obwodach 這wieckich polnych i le郾ych, zajmuj si stra積icy Pa雟twowej Stra篡 υwieckiej, na zasadach okre郵onych w Kodeksie post瘼owania karnego i Kodeksie post瘼owania w sprawach o wykroczenia.

2. Stra積icy Pa雟twowej Stra篡 υwieckiej przy wykonywaniu zada okre郵onych w ust. 1 maj prawo do:

1) legitymowania os鏏 podejrzanych o pope軟ienie przest瘼stwa lub wykroczenia w celu ustalenia ich to窺amo軼i;

2) nak豉dania i 軼i庵ania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia pope軟iane na terenach obwod闚 這wieckich w zakresie szkodnictwa 這wieckiego;

3) zatrzymywania i dokonywania kontroli 鈔odk闚 transportu w obwodach 這wieckich oraz w ich bezpo鈔ednim s御iedztwie, w celu sprawdzenia ich 豉dunku oraz przegl康ania zawarto軼i baga篡, w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia pope軟ienia przest瘼stwa lub wykroczenia;

4) przeszukania os鏏, pomieszcze i innych miejsc w przypadkach uzasadnionego podejrzenia o pope軟ienie przest瘼stwa lub wykroczenia na zasadach okre郵onych w Kodeksie post瘼owania karnego;

5) uj璚ia sprawcy przest瘼stwa lub wykroczenia na gor帷ym uczynku lub w po軼igu podj皻ym bezpo鈔ednio po pope軟ieniu przest瘼stwa i doprowadzenia do jednostki Policji;

6) odbierania za pokwitowaniem przedmiot闚 pochodz帷ych z przest瘼stwa lub wykroczenia oraz narz璠zi i 鈔odk闚 s逝膨cych do ich pope軟ienia oraz ich zabezpieczenia;

7) prowadzenia dochodze oraz wnoszenia i popierania aktu oskar瞠nia, je瞠li przedmiotem przest瘼stwa jest zwierzyna, w trybie i na zasadach okre郵onych w Kodeksie post瘼owania karnego;

8) prowadzenia post瘼owania w sprawach o wykroczenia oraz udzia逝 w rozprawach przed kolegium do spraw wykrocze w charakterze oskar篡ciela publicznego i wnoszenia do s康u rejonowego od rozstrzygni耩 kolegium do spraw wykrocze w sprawach zwalczania wykrocze w zakresie szkodnictwa 這wieckiego;

9) dokonywania kontroli podmiot闚 prowadz帷ych skup, przer鏏 i sprzeda tusz zwierzyny lub ich cz窷ci w zakresie sprawdzenia 廝鏚e jej pochodzenia;

9a) dokonywania kontroli podmiot闚 prowadz帷ych obr鏒 zwierzyn 篡w oraz podmiot闚 prowadz帷ych ch闚 i hodowl zwierz徠 這wnych w zakresie sprawdzenia 廝鏚e ich pochodzenia;

9b) dokonywania kontroli podmiot闚 prowadz帷ych sprzeda us逝g obejmuj帷ych polowania wykonywane przez cudzoziemc闚 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

10) noszenia broni palnej bojowej, broni my郵iwskiej 鈔utowej, pa趾i s逝瘺owej i kajdanek zak豉danych na r璚e;

11) noszenia r璚znego miotacza substancji obezw豉dniaj帷ych oraz przedmiot闚 przeznaczonych do obezw豉dniania os鏏 za pomoc energii elektrycznej;

12) 膨dania niezb璠nej pomocy od instytucji pa雟twowych, zwracania si o tak pomoc do jednostek gospodarczych, organizacji spo貫cznych, jak r闚nie w nag造ch przypadkach do ka盥ego obywatela o udzielenie dora幡ej pomocy na zasadach okre郵onych w przepisach o Policji, okre郵aj帷ych szczeg馧owo zasady 膨dania takiej pomocy.

3. W przypadkach, o kt鏎ych mowa w art. 11 pkt 13, 8 i 1014 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o 鈔odkach przymusu bezpo鈔edniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628, z p騧n. zm.), stra積ik Pa雟twowej Stra篡 υwieckiej mo瞠 u篡 鈔odk闚 przymusu bezpo鈔edniego, o kt鏎ych mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 7, 9, pkt 12 lit. a i pkt 13 tej ustawy, lub wykorzysta te 鈔odki.

4. W przypadkach, o kt鏎ych mowa w art. 45 pkt 1 lit. a i pkt 2 oraz w art. 47 pkt 1, 3, 5 i 6 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o 鈔odkach przymusu bezpo鈔edniego i broni palnej, stra積ik Pa雟twowej Stra篡 υwieckiej mo瞠 u篡 broni palnej lub j wykorzysta.

5. U篡cie i wykorzystanie 鈔odk闚 przymusu bezpo鈔edniego i broni palnej oraz dokumentowanie tego u篡cia i wykorzystania odbywa si na zasadach okre郵onych w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o 鈔odkach przymusu bezpo鈔edniego i broni palnej.

6. (uchylony)

7. Do wykonywania przez stra積ika Pa雟twowej Stra篡 υwieckiej czynno軼i, o kt鏎ych mowa w ust. 2, stosuje si odpowiednio przepisy o Policji.

8. Stra積ikowi Pa雟twowej Stra篡 υwieckiej wykonuj帷emu obowi您ki na terenach obwod闚 這wieckich przys逝guj uprawnienia okre郵one odr瑿nymi przepisami odnosz帷ymi si do:

1) Stra篡 Ochrony Przyrody - w zakresie przestrzegania przepis闚 o ochronie przyrody;

2) Pa雟twowej Stra篡 Rybackiej - w zakresie kontroli legalno軼i dokonywania po這wu;

3) stra積ik闚 le郾ych - w zakresie zwalczania szkodnictwa le郾ego.

9. (uchylony)

10. Na spos鏏 przeprowadzenia czynno軼i, o kt鏎ych mowa w ust. 2, przys逝guje za瘸lenie do prokuratora.

11. Stra積icy Pa雟twowej Stra篡 υwieckiej przy wykonywaniu czynno軼i s逝瘺owych korzystaj z ochrony prawnej przewidzianej w przepisach Kodeksu karnego dla funkcjonariusza publicznego.

 

Art. 40. 1. Stra積icy, o kt鏎ych mowa w art. 36 ust. 3 pkt 2:

1) wykonuj帷 zadania, wsp馧dzia豉j z Pa雟twow Stra膨 υwieck i w przypadkach, o kt鏎ych mowa w art. 11 pkt 13, 8 i 1014 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o 鈔odkach przymusu bezpo鈔edniego i broni palnej, mog u篡 鈔odk闚 przymusu bezpo鈔edniego, o kt鏎ych mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 12 lit. a tej ustawy, lub wykorzysta te 鈔odki. Przy wykonywaniu czynno軼i s逝瘺owych stosuje si przepisy art. 39 ust. 2 pkt 1, 5, 6, 9 i 11 oraz ust. 5 i 11;

2) maj prawo do noszenia i u篡wania broni my郵iwskiej w celach ochrony zwierzyny przed drapie積ikami znajduj帷ymi si na li軼ie zwierz徠 這wnych, zgodnie z rocznym planem 這wieckim, o ile s cz這nkami Polskiego Zwi您ku υwieckiego.

2. Przy wykonywaniu czynno軼i, o kt鏎ych mowa w ust. 1, stra積ik 這wiecki ma obowi您ek nosi odznak stra積ika oraz na 膨danie okazywa legitymacj s逝瘺ow.

3. Bro my郵iwska, o kt鏎ej mowa w ust. 1 pkt 2, mo瞠 by nabywana przez dzier瘸wc闚 b康 zarz康c闚 obwod闚 這wieckich oraz u篡wana, ewidencjonowana i przechowywana na zasadach okre郵onych w przepisach o broni i amunicji.

 

Art. 41. 1. Minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska, w porozumieniu z ministrem w豉軼iwym do spraw wewn皻rznych i Ministrem Sprawiedliwo軼i, okre郵i, w drodze rozporz康zenia, szczeg馧owe wymogi kwalifikacji zawodowych, wzory legitymacji, umundurowania, oznak s逝瘺owych oraz odznak s逝瘺owych stra積ik闚 Pa雟twowej Stra篡 υwieckiej, a tak瞠 szczeg馧owe kwalifikacje zawodowe, wz鏎 oznaki i legitymacji stra積ika 這wieckiego.

2. Minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska w porozumieniu z ministrem w豉軼iwym do spraw wewn皻rznych okre郵i, w drodze rozporz康zenia, szczeg馧owe zasady:

1) wsp馧dzia豉nia Pa雟twowej Stra篡 υwieckiej z Policj i Polskim Zwi您kiem υwieckim;

2) posiadania, ewidencjonowania i przechowywania broni palnej bojowej, broni my郵iwskiej 鈔utowej, amunicji oraz miotaczy gazu obezw豉dniaj帷ego w siedzibach stra篡.

3. Minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska w porozumieniu z ministrem w豉軼iwym do spraw wewn皻rznych okre郵i, w drodze rozporz康zenia, szczeg馧owe sposoby ewidencjonowania i przechowywania w siedzibach Pa雟twowej Stra篡 υwieckiej broni palnej bojowej, broni my郵iwskiej 鈔utowej, amunicji i 鈔odk闚 przymusu bezpo鈔edniego. Rozporz康zenie powinno okre郵a szczeg馧owe wymogi dotycz帷e przechowywania i ewidencjonowania w siedzibach Pa雟twowej Stra篡 υwieckiej broni palnej bojowej, broni my郵iwskiej 鈔utowej, amunicji do tej broni oraz 鈔odk闚 przymusu bezpo鈔edniego, a tak瞠 wzory dokument闚 niezb璠nych do ewidencjonowania broni i amunicji oraz 鈔odk闚 przymusu bezpo鈔edniego, ich wydawania i zdania, jak r闚nie warunki techniczne, jakim powinien odpowiada magazyn broni.

 

 

Rozdzia 8

Wykonywanie polowania

 

Art. 42. 1. Polowanie mo瞠 by wykonywane przez cz這nk闚 Polskiego Zwi您ku υwieckiego lub cudzoziemc闚, o kt鏎ych mowa w art. 42a ust. 1, za zgod dzier瘸wcy lub zarz康cy obwodu 這wieckiego.

1a. Polowanie mo瞠 by polowaniem indywidualnym albo zbiorowym.

1b. Podczas polowania lub odstrza逝 sanitarnego, o kt鏎ym mowa w art. 8 ust. 8, oraz przy wykonywaniu czynno軼i zwi您anych z zagospodarowaniem tuszy odstrzelonych zwierz徠 這wnych osoba uprawniona do wykonywania polowania jest obowi您ana do przestrzegania zasad bioasekuracji.

2. Podczas polowania uprawniony do jego wykonywania zobowi您any jest posiada:

1) legitymacj cz這nkowsk Polskiego Zwi您ku υwieckiego. Wym鏬 ten nie dotyczy cudzoziemc闚 wymienionych w art. 42a ust. 1 i art. 43 ust. 1;

2) pozwolenie na posiadanie broni my郵iwskiej lub inny dokument uprawniaj帷y do jej posiadania, je瞠li wykonuje polowanie za pomoc broni przeznaczonej do cel闚 這wieckich;

3) zezwolenie ministra w豉軼iwego do spraw 鈔odowiska na 這wienie zwierzyny przy u篡ciu ptaka 這wczego, je瞠li wykonuje polowanie przy pomocy ptak闚 這wczych.

3. Wyr騜nia si trzy rodzaje uprawnie do wykonywania polowania:

1) podstawowe uprawniaj帷e do odstrza逝 zwierz徠 這wnych, z wyj徠kiem samc闚 zwierzyny p這wej;

2) selekcjonerskie uprawniaj帷e do odstrza逝 wszystkich zwierz徠 這wnych;

3) sokolnicze uprawniaj帷e do 這wienia zwierzyny przy pomocy ptak闚 這wczych.

4. Warunkiem uzyskania uprawnie do wykonywania polowania, o kt鏎ym mowa w ust. 3 pkt 1, jest:

1) odbycie rocznego sta簑 w kole 這wieckim lub o鈔odku hodowli zwierzyny;

2) odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Zwi您ek υwiecki;

3) z這瞠nie, z wynikiem pozytywnym, egzaminu przed komisj egzaminacyjn powo豉n przez Polski Zwi您ek υwiecki.

5. Z odbycia sta簑, o kt鏎ym mowa w ust. 4 pkt 1, zwolnieni s:

1) osoby posiadaj帷e wy窺ze, 鈔ednie lub 鈔ednie bran穎we wykszta販enie le郾e;

2) osoby posiadaj帷e inne wy窺ze wykszta販enie o specjalno軼i 這wieckiej;

3) stra積icy 這wieccy pe軟i帷y swe funkcje przez okres nie kr鏒szy ni 2 lata;

4) cudzoziemcy oraz obywatele polscy, kt鏎zy przebywaj z zamiarem sta貫go pobytu za granic, je瞠li posiadaj aktualne uprawnienia do wykonywania polowania w innym pa雟twie;

5) osoby, kt鏎e uprzednio utraci造 cz這nkostwo w Polskim Zwi您ku υwieckim.

6. Warunkiem uzyskania uprawnie, o kt鏎ych mowa w ust. 3 pkt 2, jest:

1) posiadanie uprawnie podstawowych przez co najmniej 3 lata;

2) odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Zwi您ek υwiecki;

3) z這瞠nie egzaminu, z wynikiem pozytywnym, przed komisj egzaminacyjn powo豉n przez Polski Zwi您ek υwiecki.

7. Warunkiem uzyskania uprawnie, o kt鏎ych mowa w ust. 3 pkt 3, jest:

1) posiadanie uprawnie podstawowych;

2) odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Zwi您ek υwiecki;

3) z這瞠nie egzaminu, z wynikiem pozytywnym, przed komisj egzaminacyjn powo豉n przez Polski Zwi您ek υwiecki.

8. Do wykonywania polowania indywidualnego jest wymagane, poza dokumentami okre郵onymi w ust. 2, pisemne upowa積ienie wydane przez dzier瘸wc lub zarz康c obwodu 這wieckiego.

8a. Na podstawie upowa積ienia do wykonywania polowania indywidualnego mo磧iwe jest polowanie na ptaki i ssaki, w dowolnej liczbie, nale膨ce do IGO stwarzaj帷ych zagro瞠nie dla Unii lub IGO stwarzaj帷ych zagro瞠nie dla Polski.

9. Polski Zwi您ek υwiecki ustala wysoko嗆 op豉t za szkolenie i egzaminowanie, uwzgl璠niaj帷 poniesione koszty.

10. Uprawnienia do wykonywania polowania wygasaj, o ile zainteresowany w okresie 5 lat od ich nabycia nie uzyska cz這nkostwa Polskiego Zwi您ku υwieckiego lub te po up造wie 5 lat do ustania cz這nkostwa w Polskim Zwi您ku υwieckim.

10a. Przestrzeganie zasad bioasekuracji podczas polowania lub odstrza逝 sanitarnego, o kt鏎ym mowa w art. 8 ust. 8, oraz przy wykonywaniu czynno軼i zwi您anych z zagospodarowaniem pozyskanej zwierzyny polega na takim zachowaniu os鏏 uprawnionych do wykonywania polowania, kt鏎e ma na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu si chor鏏 zaka幡ych zwierz徠 za po鈔ednictwem odstrzelonych zwierz徠 這wnych lub ich cz窷ci, lub tych os鏏, lub w wyniku czynno軼i wykonywanych przez te osoby.

10b. Minister w豉軼iwy do spraw rolnictwa okre郵i, w drodze rozporz康zenia, zasady bioasekuracji, jakie powinny by przestrzegane podczas polowania lub odstrza逝 sanitarnego niekt鏎ych gatunk闚 zwierz徠 這wnych oraz przy wykonywaniu czynno軼i zwi您anych z zagospodarowaniem pozyskanej zwierzyny, maj帷 na wzgl璠zie zapobieganie rozprzestrzenianiu si chor鏏 zaka幡ych zwierz徠 za po鈔ednictwem odstrzelonych zwierz徠 這wnych lub ich cz窷ci, lub os鏏 uprawnionych do wykonywania polowania lub w wyniku czynno軼i wykonywanych przez te osoby.

11. Minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska okre郵i, w drodze rozporz康zenia, warunki i tryb wydawania zezwole na 這wienie zwierzyny przy u篡ciu ptak闚 這wczych, kieruj帷 si potrzeb podtrzymania polskich zwyczaj闚 i tradycji sokolniczych.

 

Art. 42a. 1. Uprawnienia do wykonywania polowania posiadaj tak瞠 obywatele pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej, je瞠li posiadaj uprawnienia do wykonywania polowania w pa雟twie cz這nkowskim Unii Europejskiej i z這膨 egzamin uzupe軟iaj帷y w j瞛yku polskim przed komisj, o kt鏎ej mowa w art. 42 ust. 4 pkt 3, ust. 6 pkt 3 i ust. 7 pkt 3, z obowi您uj帷ych w Rzeczypospolitej Polskiej przepis闚 dotycz帷ych zasad i warunk闚 wykonywania polowania, a tak瞠 listy gatunk闚 zwierz徠 這wnych oraz okres闚 polowa na te zwierz皻a, a w przypadku uprawnie selekcjonerskich tak瞠 zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierzyny p這wej.

2. Uprawnienia, o kt鏎ych mowa w ust. 1, wygasaj po up造wie 5 lat od dnia egzaminu.

 

Art. 42aa. Zabrania si:

1) niszczenia urz康ze 這wieckich, wybierania karmy lub soli z lizawek;

2) gromadzenia, posiadania, wytwarzania, przechowywania lub wprowadzania do obrotu narz璠zi i urz康ze przeznaczonych do k逝sownictwa;

3) wchodzenia w posiadanie bezprawnie pozyskanej tuszy lub trofe闚 zwierz徠 這wnych;

4) hodowania lub utrzymywania bez zezwolenia chart闚 rasowych lub ich miesza鎍闚;

5) zezwalania przez osob upowa積ion przez dzier瘸wc albo zarz康c obwodu 這wieckiego na polowanie osobie nieuprawnionej do wykonywania polowania;

6) pozyskiwania zwierzyny innego gatunku, innej p販i lub w wi瘯szej liczbie, ni przewiduje upowa積ienie wydane przez dzier瘸wc albo zarz康c obwodu 這wieckiego;

7) zezwalania przez osob upowa積ion przez dzier瘸wc albo zarz康c obwodu 這wieckiego na przekroczenie zatwierdzonego w rocznym planie 這wieckim pozyskania zwierzyny;

8) polowania na przelotne ptactwo 這wne na wybrze簑 morskim w pasie 3000 m od brzegu w g陰b morza lub 5000 m w g陰b l康u;

9) polowania z chartami lub ich miesza鎍ami;

10) polowania w czasie ochronnym;

11) polowania bez posiadania uprawnie do polowania;

12) wchodzenia w posiadanie zwierzyny za pomoc broni i amunicji innej ni my郵iwska, 鈔odk闚 i materia堯w wybuchowych, trucizn, karmy o w豉軼iwo軼iach odurzaj帷ych, sztucznego 鈍iat豉, lep闚, wnyk闚, 瞠laz, do堯w, samostrza堯w lub rozkopywania nor i innych niedozwolonych 鈔odk闚;

13) strzelania do zwierzyny w odleg這軼i mniejszej ni 500 m od miejsca zebra publicznych w czasie ich trwania lub w odleg這軼i mniejszej ni 150 m od zabudowa mieszkalnych;

14) zak豉dania narz璠zi lub urz康ze przeznaczonych do 這wienia, chwytania lub zabijania zwierzyny, z wyj徠kiem od這w闚, o kt鏎ych mowa w art. 44 ust. 3, art. 44a albo art. 45, od這w闚 prowadzonych zgodnie z zatwierdzonym rocznym planem 這wieckim albo od這w闚 prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierz徠 oraz zwalczaniu chor鏏 zaka幡ych zwierz徠,

15) wykonywania polowania w obecno軼i lub przy udziale dzieci do 18 roku 篡cia;

16) celowego utrudniania lub uniemo磧iwiania wykonywania polowania.

 

Art. 42ab. 1. Dzier瘸wca albo zarz康ca obwodu 這wieckiego przekazuje co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpocz璚ia polowania zbiorowego - w鎩tom (burmistrzom, prezydentom miast) oraz nadle郾iczym Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe, w豉軼iwym ze wzgl璠u na miejsce wykonywania polowania, informacj w postaci papierowej lub elektronicznej o planowanym terminie, w tym godzinie rozpocz璚ia i zako鎍zenia, oraz miejscu tego polowania.

2. Termin rozpocz璚ia i zako鎍zenia oraz miejsce polowania zbiorowego s podawane do publicznej wiadomo軼i przez w鎩ta (burmistrza, prezydenta miasta), nie p騧niej ni w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji, o kt鏎ej mowa w ust. 1, w spos鏏 zwyczajowo przyj皻y w danej gminie oraz przez obwieszczenie i na stronie internetowej urz璠u gminy.

3. W豉軼iciel, posiadacz lub zarz康ca gruntu, w terminie nie kr鏒szym ni 3 dni przed planowanym terminem rozpocz璚ia polowania zbiorowego, mo瞠 zg這si sprzeciw wraz z uzasadnieniem do w豉軼iwego w鎩ta (burmistrza, prezydenta miasta). Sprzeciw mo瞠 dotyczy polowania organizowanego w terminie wskazanym zgodnie z ust. 2. W sprzeciwie w豉軼iciel, posiadacz lub zarz康ca gruntu powinien wskaza nieruchomo嗆 przez podanie dok豉dnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie by這 - numeru dzia趾i ewidencyjnej i obr瑿u.

4. W鎩t (burmistrz, prezydent miasta) zawiadamia niezw這cznie dzier瘸wc lub zarz康c obwodu 這wieckiego o wniesionym przez w豉軼iciela, posiadacza albo zarz康c gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazuj帷 mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem.

5. Dzier瘸wca albo zarz康ca obwodu 這wieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzgl璠nia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania b璠zie zagra瘸這 bezpiecze雟twu lub 篡ciu ludzi.

6. Dzier瘸wca albo zarz康ca obwodu 這wieckiego obowi您any jest przed planowanym terminem rozpocz璚ia polowania zbiorowego oznakowa obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

7. Minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska okre郵i, w drodze rozporz康zenia, wz鏎 tablicy ostrzegawczej, o kt鏎ej mowa w ust. 6, w tym jej rozmiar, kszta速, kolor i wielko嗆 napisu, oraz spos鏏 i miejsce rozmieszczenia tablic ostrzegawczych, kieruj帷 si potrzeb zapewnienia informacji o terminie i miejscu wykonywania polowania zbiorowego, widoczno軼i i czytelno軼i tablicy oraz bezpiecze雟twa os鏏 przebywaj帷ych na obszarze wykonywania polowania zbiorowego.

 

Art. 42b. 1. Termin rozpocz璚ia i zako鎍zenia oraz jednoznaczne okre郵enie miejsca wykonywania polowania indywidualnego, imi i nazwisko my郵iwego, numer upowa積ienia do wykonywania polowania indywidualnego, liczba i gatunek pozyskanej zwierzyny albo ptak闚 lub ssak闚 nale膨cych do IGO stwarzaj帷ych zagro瞠nie dla Unii lub do IGO stwarzaj帷ych zagro瞠nie dla Polski oraz liczba wszystkich oddanych strza堯w do zwierzyny grubej podlegaj wpisowi w ksi捫ce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, kt鏎 s obowi您ani prowadzi dzier瘸wcy i zarz康cy obwod闚 這wieckich, w postaci papierowej lub elektronicznej, dla ka盥ego obwodu 這wieckiego.

1a. Wpis闚 w ksi捫ce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym mog dokonywa wy陰cznie my郵iwi wykonuj帷y polowanie lub my郵iwi przez nich upowa積ieni do dokonania wpisu lub osoby upowa積ione przez dzier瘸wc albo zarz康c obwodu 這wieckiego do dokonywania tych wpis闚.

1b. Wpisu w ksi捫ce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym dotycz帷ego terminu rozpocz璚ia polowania indywidualnego dokonuje si przed jego rozpocz璚iem, jednak nie wcze郾iej ni 24 godziny przed rozpocz璚iem polowania.

1c. W miejscu wskazanym w ksi捫ce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym jako miejsce wykonywania polowania indywidualnego nie mo瞠 w tym samym czasie polowa inny my郵iwy, bez zgody my郵iwego wykonuj帷ego polowanie w tym miejscu.

1d. Ksi捫ka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym podlega udost瘼nieniu wszystkim zainteresowanym na ich wniosek, w zakresie obejmuj帷ym nast瘼uj帷e informacje: termin rozpocz璚ia i zako鎍zenia oraz jednoznaczne okre郵enie miejsca wykonywania polowania indywidualnego, a tak瞠 numer upowa積ienia do wykonywania polowania indywidualnego.

1e. Dzier瘸wca albo zarz康ca obwodu 這wieckiego jest obowi您any przekaza w豉軼iwemu nadle郾iczemu Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe i w鎩towi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) informacj w postaci papierowej lub elektronicznej o miejscu przechowywania ksi捫ki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym. W鎩t (burmistrz, prezydent miasta) podaje niezw這cznie do publicznej wiadomo軼i, w spos鏏 zwyczajowo przyj皻y w danej gminie oraz przez obwieszczenie i na stronie internetowej urz璠u gminy, informacj o miejscu przechowywania ksi捫ki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz o sposobie udost瘼niania informacji zawartych w ksi捫ce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie.

2. W przypadku pozyskania zwierzyny albo ptak闚 lub ssak闚 nale膨cych do IGO stwarzaj帷ego zagro瞠nie dla Unii lub do IGO stwarzaj帷ego zagro瞠nie dla Polski na polowaniu indywidualnym my郵iwy jest obowi您any odnotowa ten fakt w posiadanym upowa積ieniu do wykonywania polowania indywidualnego niezw這cznie po zako鎍zeniu polowania, a w przypadku zwierzyny grubej przed podj璚iem czynno軼i transportowych.

3. Za dokonanie wpisu, o kt鏎ym mowa w ust. 1, odpowiedzialny jest my郵iwy wykonuj帷y polowanie.

 

Art. 42c. Osoba prowadz帷a punkt skupu obowi您ana jest oznakowa tusze: 這si, jeleni, danieli, muflon闚, saren i dzik闚 bezpo鈔ednio po dostarczeniu przez uprawnionego do wykonywania polowania pozyskanej zwierzyny.

 

Art. 42d. Odstrza samc闚 這si, jeleni, danieli, saren i muflon闚 podlega ocenie co do jego zgodno軼i z zasadami selekcji osobniczej. Oceny w obwodach podlegaj帷ych wydzier瘸wieniu dokonuj komisje powo豉ne przez Polski Zwi您ek υwiecki, w sk豉d kt鏎ych wchodz przedstawiciele: Polskiego Zwi您ku υwieckiego oraz Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe, a w obwodach wy陰czonych z wydzier瘸wienia ich zarz康cy przy udziale odpowiednio przedstawiciela: Polskiego Zwi您ku υwieckiego albo Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe b康 obu z nich.

 

Art. 42da. 1. Po dokonaniu oceny, o kt鏎ej mowa w art. 42d, komisje sporz康zaj sprawozdanie ze swoich prac i przekazuj zarz康闚 okr璕owych, kt鏎e wobec os鏏 dokonuj帷ych odstrza逝 nak豉daj, w formie uchwa, nast瘼uj帷e kary porz康kowe >za naruszenie zasad selekcji osobniczej

1) nagany;

2) zawieszenia w prawach polowania na okre郵ony gatunek samc闚 zwierzyny p這wej i muflon闚 na okres do 2 lat;

3) zawieszenia w prawach polowania na samce zwierzyny p這wej i muflony na okres do 2 lat.

2. Od uchwa造, o kt鏎ej mowa w ust. 1, s逝篡 stronie odwo豉nie do Zarz康u G堯wnego w terminie 14 dni od dnia dor璚zenia tej uchwa造.

3. Na uchwa喚 Zarz康u G堯wnego przys逝guje stronie skarga do wojew鏚zkiego s康u administracyjnego w terminie 14 dni od dnia dor璚zenia tej uchwa造.

 

Art. 42e. Minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska okre郵i, w drodze rozporz康zenia, spos鏏 wyceny oraz ewidencji trofe闚 這wieckich, uwzgl璠niaj帷 kryteria wyceny Mi璠zynarodowej Rady υwiectwa i Ochrony Zwierzyny, a tak瞠 spos鏏 i form ochrony trofe闚 rekordowych oraz wielko嗆 trofe闚, kt鏎ych wyw霩 za granic jest zabroniony.

 

Art. 43. 1. Cudzoziemiec lub obywatel polski, kt鏎y przebywa z zamiarem sta貫go pobytu za granic, nieb璠帷y cz這nkiem Polskiego Zwi您ku υwieckiego b康 niespe軟iaj帷y warunk闚 okre郵onych w art. 42a, mo瞠 wykonywa polowanie po wykupieniu polowania u przedsi瑿iorcy, o kt鏎ym mowa w art. 18, albo na podstawie zgody ministra w豉軼iwego do spraw 鈔odowiska. Zgoda jest wydawana na wniosek Polskiego Zwi您ku υwieckiego lub w przypadku polowa w obwodach zarz康zanych na wniosek ich zarz康c闚.

1a. Cudzoziemiec, o kt鏎ym mowa w ust. 1, mo瞠 polowa wy陰cznie w obecno軼i przedstawiciela dzier瘸wcy lub zarz康cy obwodu 這wieckiego b璠帷ego cz這nkiem Polskiego Zwi您ku υwieckiego, kt鏎y wskazuje zwierzyn przeznaczon do odstrza逝 i odpowiedzialny jest za dokonanie wpisu, o kt鏎ym mowa w art. 42b ust. 1.

2. Minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska w porozumieniu z ministrem w豉軼iwym do spraw wewn皻rznych, po zasi璕ni璚iu opinii Polskiego Zwi您ku υwieckiego, okre郵i, w drodze rozporz康zenia:

1) spos鏏 powo造wania komisji egzaminacyjnych oraz zakres i tryb przeprowadzania egzamin闚, o kt鏎ych mowa w art. 42 ust. 4 pkt 3, art. 42 ust. 6 pkt 3, art. 42 ust. 7 pkt 3 i art. 42a ust. 1, uwzgl璠niaj帷:

a) konieczno嗆 zapewnienia w sk豉dzie komisji egzaminacyjnej przedstawicieli Polskiego Zwi您ku υwieckiego, samorz康u wojew鏚ztwa, Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe i Policji,

b) rodzaje uzyskiwanych uprawnie,

c) dokumenty wymagane do z這瞠nia przed egzaminem,

d) spos鏏 przeprowadzania i dokumentowania egzamin闚;

2) wzory dokument闚 potwierdzaj帷ych uzyskanie uprawnie, o kt鏎ych mowa w art. 42 ust. 3 i art. 42a ust. 1.

3. Minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska, po zasi璕ni璚iu opinii Polskiego Zwi您ku υwieckiego, okre郵i, w drodze rozporz康zenia, szczeg馧owe warunki wykonywania polowania oraz znakowania, o kt鏎ym mowa w art. 42c, wz鏎 upowa積ienia do wykonywania polowania indywidualnego, wz鏎 ksi捫ki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, uwzgl璠niaj帷 istniej帷e polskie zwyczaje 這wieckie oraz kieruj帷 si trosk o bezpiecze雟two os鏏 i mienia.

 

Art. 44. 1. Minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska w porozumieniu z ministrem w豉軼iwym do spraw rolnictwa i po zasi璕ni璚iu opinii Pa雟twowej Rady Ochrony Przyrody oraz Polskiego Zwi您ku υwieckiego okre郵i, w drodze rozporz康zenia, dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego cz窷ci, okresy polowa na zwierz皻a 這wne.

2. Sejmik wojew鏚ztwa jest uprawniony w uzasadnionych przypadkach do skracania, w drodze uchwa造, okres闚 polowa na terenie wojew鏚ztwa, po zasi璕ni璚iu opinii Polskiego Zwi您ku υwieckiego i dyrektora regionalnej dyrekcji Las闚 Pa雟twowych.

3. Minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska, po zasi璕ni璚iu opinii Pa雟twowej Rady Ochrony Przyrody, mo瞠 zezwoli na dokonanie odstrza逝 lub od這wu zwierzyny do cel闚 zwi您anych z badaniami naukowymi i edukacj, dla odbudowy populacji, zasiedlania i reintrodukcji gatunk闚 zwierzyny lub dla koniecznych dzia豉 w celach hodowlanych, tak瞠 w okresach ochronnych z uwagi na brak innego zadowalaj帷ego rozwi您ania oraz pod warunkiem, 瞠 nie jest to szkodliwe dla zachowania populacji danych gatunk闚 w stanie sprzyjaj帷ym ochronie w ich naturalnym zasi璕u wyst瘼owania.

3a. Zezwolenie, o kt鏎ym mowa w ust. 3, jest wydawane na wniosek, kt鏎y zawiera:

1) imi, nazwisko i adres albo nazw i siedzib wnioskodawcy;

2) cel wykonania czynno軼i;

3) liczb osobnik闚, kt鏎ych dotyczy wniosek;

4) nazw gatunku lub gatunk闚 w j瞛yku polskim i 豉ci雟kim, kt鏎ych b璠 dotyczy czynno軼i;

5) okre郵enie sposobu, miejsca i czasu wykonania czynno軼i oraz wynikaj帷ych z tego zagro瞠;

6) wskazanie podmiotu, kt鏎y wykona czynno軼i.

3b. Zezwolenie, o kt鏎ym mowa w ust. 3 zawiera:

1) imi, nazwisko i adres albo nazw i siedzib wnioskodawcy;

2) liczb osobnik闚, kt鏎ych dotyczy zezwolenie;

3) nazw gatunku lub gatunk闚 w j瞛yku polskim i 豉ci雟kim, kt鏎ych b璠 dotyczy czynno軼i;

4) opis czynno軼i, na kt鏎e wydaje si zezwolenie;

5) wskazanie dozwolonych 鈔odk闚 i sposob闚 odstrza逝 lub od這wu oraz podmiot闚 wykonuj帷ych te czynno軼i;

5a) okre郵enie warunk闚 realizacji wynikaj帷ych z potrzeb ochrony populacji gatunk闚 zwierz徠 這wnych i ich siedlisk w rejonie wykonywania czynno軼i;

6) wskazanie podmiot闚 uprawnionych do kontroli realizacji wydanego zezwolenia w terenie;

7) okre郵enie terminu z這瞠nia ministrowi w豉軼iwemu do spraw 鈔odowiska informacji o wykorzystaniu zezwolenia.

4. (uchylony)

5. Minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska dokonuje kontroli spe軟iania warunk闚 okre郵onych w wydanych przez siebie zezwoleniach, o kt鏎ych mowa w ust. 3.

6. Czynno軼i kontrolne s wykonywane przez osoby posiadaj帷e imienne upowa積ienie wydane przez ministra w豉軼iwego do spraw 鈔odowiska, kt鏎e zawiera wskazanie osoby upowa積ionej do wykonywania czynno軼i kontrolnych, miejsca i zakresu kontroli oraz podstawy prawnej do jej wykonania.

7. Przed przyst徙ieniem do czynno軼i kontrolnych osoba upowa積iona do ich wykonywania jest obowi您ana okaza upowa積ienie, o kt鏎ym mowa w ust. 6.

8. Osoby upowa積ione do wykonywania czynno軼i kontrolnych maj prawo do:

1) wst瘼u na teren nale膨cy do podmiotu kontrolowanego;

2) 膨dania pisemnych lub ustnych informacji zwi您anych z przedmiotem kontroli;

3) wgl康u do dokument闚 zwi您anych z przedmiotem kontroli, sporz康zania z nich odpis闚, wyci庵闚 lub kopii oraz zabezpieczania tych dokument闚.

9. Wst瘼 na teren nale膨cy do podmiotu kontrolowanego oraz wykonywanie czynno軼i kontrolnych nast瘼uj w jego obecno軼i.

10. Osoba wykonuj帷a czynno軼i kontrolne sporz康za z tych czynno軼i protok馧, kt鏎y podpisuje osoba wykonuj帷a czynno軼i kontrolne oraz podmiot kontrolowany.

11. W przypadku odmowy podpisania protoko逝 przez podmiot kontrolowany protok馧 podpisuje tylko osoba wykonuj帷a czynno軼i kontrolne, dokonuj帷 w protokole adnotacji o odmowie podpisania protoko逝 przez podmiot kontrolowany.

12. Zezwolenie, o kt鏎ym mowa w ust. 3, cofa si, je瞠li podmiot, kt鏎y uzyska zezwolenie, nie spe軟ia zawartych w nim warunk闚.

 

Art. 44a. 1. Dzier瘸wca lub zarz康ca obwodu 這wieckiego mo瞠 dokonywa od這wu drapie積ik闚, o kt鏎ych mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 3, w pu豉pki 篡wo這wne.

1a. Dzier瘸wca lub zarz康ca obwodu 這wieckiego dokonuje u鄉iercenia od這wionych w pu豉pki 篡wo這wne drapie積ik闚 za pomoc broni my郵iwskiej lub innych metod stosowanych przy uboju zwierz徠 gospodarskich, w celu ich redukcji.

2. Od堯w, o kt鏎ym mowa w ust. 1, nie jest polowaniem w rozumieniu art. 4 ust. 2.

3. Minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska, po zasi璕ni璚iu opinii Polskiego Zwi您ku υwieckiego, okre郵i, w drodze rozporz康zenia:

1) gatunki drapie積ik闚, kt鏎e mog by od豉wiane w pu豉pki 篡wo這wne,

2) warunki, czas i miejsce od這wu,

3) rodzaje pu豉pek 篡wo這wnych i warunki, jakie musz one spe軟ia, aby zapewni selektywny od堯w drapie積ik闚 - uwzgl璠niaj帷 konieczno嗆 humanitarnego post瘼owania ze zwierz皻ami.

 

Art. 45. 1. W przypadku nadmiernego zag瘰zczenia zwierzyny, zagra瘸j帷ego trwa這軼i las闚, nadle郾iczy dzia豉j帷y z upowa積ienia dyrektora regionalnej dyrekcji Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe po zasi璕ni璚iu opinii Polskiego Zwi您ku υwieckiego wydaje decyzj administracyjn, nakazuj帷 dzier瘸wcy lub zarz康cy obwodu 這wieckiego wykonanie od這wu lub odstrza逝 redukcyjnego zwierzyny.

2. Je瞠li dzier瘸wca obwodu 這wieckiego nie realizuje rocznego planu 這wieckiego w zakresie pozyskania zwierzyny, nadle郾iczy dzia豉j帷y z upowa積ienia dyrektora regionalnej dyrekcji Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe wydaje postanowienie o zastosowaniu odstrza逝 zast瘼czego zwierzyny, wed逝g zasad okre郵onych w umowie dzier瘸wy obwodu 這wieckiego.

3. W przypadku szczeg鏊nego zagro瞠nia w prawid這wym funkcjonowaniu obiekt闚 produkcyjnych i u篡teczno軼i publicznej przez zwierzyn, starosta, w porozumieniu z Polskim Zwi您kiem υwieckim, mo瞠 wyda decyzj o od這wie, od這wie wraz z u鄉ierceniem lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny.

4. Odstrza造 redukcyjne i zast瘼cze zwierzyny mog przeprowadza wy陰cznie osoby uprawnione do wykonywania polowania.

 

 

Rozdzia 9

Szkody 這wieckie

 

Art. 46. 1. Dzier瘸wca lub zarz康ca obwodu 這wieckiego jest obowi您any do wynagradzania szk鏚 wyrz康zonych:

1) w uprawach i p這dach rolnych przez dziki, 這sie, jelenie, daniele i sarny;

2) przy wykonywaniu polowania.

2. Szacowania szk鏚, o kt鏎ych mowa w ust. 1, a tak瞠 ustalania wysoko軼i odszkodowania dokonuje zesp馧 sk豉daj帷y si z:

1) przedstawiciela wojew鏚zkiego o鈔odka doradztwa rolniczego

2) przedstawiciela dzier瘸wcy albo zarz康cy obwodu 這wieckiego;

3) w豉軼iciela albo posiadacza grunt闚 rolnych, na terenie kt鏎ych wyst徙i豉 szkoda.

3. Wniosek o szacowanie szk鏚, o kt鏎ych mowa w ust. 1, w tym ustalenie wysoko軼i odszkodowania, w豉軼iciel albo posiadacz grunt闚 rolnych sk豉da do dzier瘸wcy albo zarz康cy obwodu 這wieckiego.

4. Wniosek, o kt鏎ym mowa w ust. 3, zawiera w szczeg鏊no軼i:

1) imi i nazwisko albo nazw, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzib oraz numer telefonu w豉軼iciela albo posiadacza grunt闚 rolnych;

2) wskazanie miejsca wyst徙ienia szkody;

3) wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub p這du rolnego.

5. Wniosek, o kt鏎ym mowa w ust. 3, sk豉da si w terminie umo磧iwiaj帷ym dokonanie szacowania szk鏚, o kt鏎ych mowa w ust. 1.

6. Szacowanie szkody sk豉da si z:

1) ogl璠zin;

2) szacowania ostatecznego.

7. W przypadku szk鏚 wyrz康zonych w p這dach rolnych, szk鏚 wyrz康zonych przez dziki na 陰kach i pastwiskach oraz szk鏚 w uprawach, je瞠li szkoda powsta豉 i zosta豉 zg這szona bezpo鈔ednio przed sprz皻em lub w jego trakcie dokonuje si wy陰cznie szacowania ostatecznego.

8. Niestawiennictwo w豉軼iciela albo posiadacza grunt闚 rolnych lub przedstawiciela wojew鏚zkiego o鈔odka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje dokonania szacowania szk鏚, o kt鏎ych mowa w ust. 1.

 

Art. 46a. 1. Podczas ogl璠zin ustala si:

1) gatunek zwierzyny, kt鏎a wyrz康zi豉 szkod;

2) rodzaj, stan i jako嗆 uprawy;

3) obszar ca貫j uprawy;

4) szacunkowy obszar uprawy, kt鏎a zosta豉 uszkodzona;

5) szacunkowy procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze.

2. Ogl璠zin dokonuje si niezw這cznie, nie p騧niej ni w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o kt鏎ym mowa w art.46 ust. 3.

3. O terminie dokonania ogl璠zin, o kt鏎ym mowa w ust. 2, dzier瘸wca albo zarz康ca obwodu 這wieckie-go zawiadamia w豉軼iciela albo posiadacza grunt闚 rolnych oraz wojew鏚zki o鈔odek doradztwa rolniczego w豉軼iwy ze wzgl璠u na miejsce wyst徙ienia szkody, nie p騧niej ni przed up造wem 3 dni od dnia otrzymania wniosku, o kt鏎ym mowa w art. 46 ust. 3.

4. Niezw這cznie po zako鎍zeniu ogl璠zin dzier瘸wca albo zarz康ca obwodu 這wieckiego sporz康za protok馧, kt鏎y zawiera w szczeg鏊no軼i nast瘼uj帷e dane i informacje:

1) imiona i nazwiska os鏏 bior帷ych udzia w ogl璠zinach;

2) dat sporz康zenia protoko逝 oraz dat dokonania ogl璠zin;

3) dane podlegaj帷e ustaleniu podczas ogl璠zin, o kt鏎ych mowa w ust. 1;

4) szkic sytuacyjny uszkodzonej uprawy;

5) czytelne podpisy os鏏 bior帷ych udzia w ogl璠zinach.

5. Cz這nkowie zespo逝, o kt鏎ym mowa w art.46 ust. 2, maj prawo wnie嗆 zastrze瞠nia do protoko逝 wraz z uzasadnieniem. W protokole umieszcza si informacj o braku zastrze瞠 albo o wniesionych zastrze瞠niach.

6. Protok馧 sporz康za si w trzech jednobrzmi帷ych egzemplarzach po jednym dla ka盥ego cz這nka zespo逝, o kt鏎ym mowa w art.46 ust. 2.

 

Art. 46b. (uchyla si)

 

Art. 46c. 1. Podczas szacowania ostatecznego ustala si:

1) gatunek zwierzyny, kt鏎a wyrz康zi豉 szkod;

2) rodzaj uprawy lub p這du rolnego;

3) stan i jako嗆 uprawy lub jako嗆 p這du rolnego;

4) obszar ca貫j uprawy lub szacunkow mas zgromadzonego p這du rolnego;

5) obszar uprawy, kt鏎a zosta豉 uszkodzona, lub szacunkow mas uszkodzonego p這du rolnego;

6) procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze;

7) plon z 1 ha;

8) wysoko嗆 odszkodowania.

2. Szacowania ostatecznego dokonuje si najp騧niej w dzie sprz皻u, przed dokonaniem sprz皻u uszkodzonej uprawy, a w przypadkach, o kt鏎ych mowa w art. 46 ust. 7, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o kt鏎ym mowa w art. 46 ust.3.

3. O terminie planowanego sprz皻u uszkodzonej uprawy w豉軼iciel albo posiadacz grunt闚 rolnych jest obowi您any powiadomi dzier瘸wc albo zarz康c obwodu 這wieckiego, w formie pisemnej, w terminie 7 dni przed zamierzonym sprz皻em.

4. O terminie dokonania szacowania ostatecznego szkody dzier瘸wca albo zarz康ca obwodu 這wieckiego zawiadamia w豉軼iciela albo posiadacza grunt闚 rolnych oraz wojew鏚zki o鈔odek doradztwa rolniczego w豉軼iwy ze wzgl璠u na miejsce wyst徙ienia szkody, nie p騧niej ni przed up造wem 3 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o kt鏎ym mowa w ust. 3, a w przypadkach, o kt鏎ych mowa w art. 46 ust. 7 w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku, o kt鏎ym mowa w art. 46 ust. 3.

5. Niezw這cznie po zako鎍zeniu szacowania ostatecznego dzier瘸wca albo zarz康ca obwodu 這wieckiego sporz康za protok馧, kt鏎y zawiera w szczeg鏊no軼i nast瘼uj帷e dane i informacje:

1) imiona i nazwiska os鏏 bior帷ych udzia w szacowaniu ostatecznym;

2) dat sporz康zenia protoko逝 oraz dat dokonania szacowania ostatecznego;

3) dane podlegaj帷e ustaleniu podczas szacowania ostatecznego, o kt鏎ych

mowa w ust. 1;

4) szkic sytuacyjny uszkodzonej uprawy;

5) czytelne podpisy os鏏 bior帷ych udzia w szacowaniu ostatecznym.

6. Cz這nkowie zespo逝, o kt鏎ym mowa w art. 46 ust. 2, maj prawo wnie嗆 zastrze瞠nia do protoko逝 wraz z uzasadnieniem. W protokole umieszcza si informacj o braku zastrze瞠 albo o wniesionych zastrze瞠niach.

7. Protok馧 sporz康za si w trzech jednobrzmi帷ych egzemplarzach po jednym dla ka盥ego cz這nka zespo逝, o kt鏎ym mowa w art.46 ust. 2.

8. Wyp豉ty odszkodowania dokonuje dzier瘸wca albo zarz康ca obwodu 這wieckiego w terminie 30 dni od dnia sporz康zenia protoko逝 z szacowania ostatecznego, od kt鏎ego nie wniesiono odwo豉nia.

 

Art. 46d. 1. W豉軼icielowi albo posiadaczowi grunt闚 rolnych, na terenie kt鏎ych wyst徙i豉 szkoda, oraz dzier瘸wcy albo zarz康cy obwodu 這wieckiego przys逝guje odwo豉nie do nadle郾iczego Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe w豉軼iwego ze wzgl璠u na miejsce wyst徙ienia szkody. Odwo豉nie wnosi si w terminie 7 dni od dnia podpisania protoko逝, o kt鏎ym mowa w art. 46a ust. 4 albo art. 46c ust. 5.

2. W celu rozpatrzenia odwo豉nia nadle郾iczy Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe dokonuje odpowiednio ogl璠zin lub szacowania ostatecznego. Ogl璠zin lub szacowania ostatecznego dokonuje nadle郾iczy Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe w豉軼iwy ze wzgl璠u na miejsce wyst徙ienia szk鏚 lub jego przedstawiciel.

3. Ogl璠zin lub szacowania ostatecznego, o kt鏎ych mowa w ust. 2, dokonuje si niezw這cznie, nie p騧niej ni w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwo豉nia, o kt鏎ym mowa ust. 1.

4. W ogl璠zinach lub szacowaniu ostatecznym, o kt鏎ych mowa w ust. 2, maj prawo bra udzia cz這nkowie zespo逝, o kt鏎ym mowa w art.46 ust. 2.

5. Na pisemny wniosek cz這nka zespo逝, o kt鏎ym mowa w art.46 ust. 2, w ogl璠zinach lub szacowaniu ostatecznym, o kt鏎ych mowa w ust. 2, mo瞠 r闚nie bra udzia przedstawiciel w豉軼iwej ze wzgl璠u na miejsce wyst徙ienia szk鏚 izby rolniczej.

6. O terminie ogl璠zin lub szacowania ostatecznego nadle郾iczy Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe zawiadamia:

1) cz這nk闚 zespo逝, o kt鏎ym mowa w art.46 ust. 2,

2) je瞠li zosta z這穎ny wniosek, o kt鏎ym mowa w ust. 5, przedstawiciela w豉軼iwej ze wzgl璠u na miejsce wyst徙ienia szk鏚 izby rolniczej

- nie p騧niej jednak ni przed up造wem 3 dni od dnia otrzymania odwo豉nia.

7. Niestawiennictwo os鏏, o kt鏎ych mowa w ust. 6, nie wstrzymuje dokonania ogl璠zin lub szacowania ostatecznego.

8. Po zako鎍zeniu ogl璠zin lub szacowania ostatecznego sporz康za si protok馧, kt鏎y zawiera w szczeg鏊no軼i dane okre郵one w art.46a ust. 4 lub art. 46c ust. 5 z wy陰czeniem informacji o wysoko軼i odszkodowania.

9. W przypadku gdy zosta z這穎ny wniosek, o kt鏎ym mowa w ust. 5, do protoko逝 za陰cza si opini przedstawiciela w豉軼iwej ze wzgl璠u na miejsce wyst徙ienia szkody izby rolniczej na temat oszacowania szkody.

 

Art. 46e. 1. Nadle郾iczy Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe w豉軼iwy ze wzgl璠u na miejsce wyst徙ienia szk鏚 ustala wysoko嗆 odszkodowania, w drodze decyzji, bior帷 w szczeg鏊no軼i pod uwag ustalenia zawarte w protoko豉ch, o kt鏎ych mowa w art. 46a ust. 4, art. 46c ust. 5 i art. 46d ust. 8. Opinia przedstawiciela izby rolniczej, o kt鏎ej mowa w art.46d ust. 9, nie jest wi捫帷a.

2. Decyzja, o kt鏎ej mowa w ust. 1, wydawana jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania protoko堯w, o kt鏎ych mowa w ust. 1, i jest ostateczna.

3. Wyp豉ta odszkodowania, o kt鏎ym mowa w ust. 1, nast瘼uje ze 鈔odk闚 dzier瘸wcy albo zarz康cy obwodu 這wieckiego, nie p騧niej ni w terminie 30 dni od dnia dor璚zenia decyzji, o kt鏎ej mowa w ust. 1.

4. W豉軼iciel albo posiadacz grunt闚 rolnych, na kt鏎ych zosta造 wyrz康zone szkody, o kt鏎ych mowa w art.46 ust. 1, a tak瞠 dzier瘸wca albo zarz康ca obwodu 這wieckiego niezadowolony z decyzji, o kt鏎ej mowa w ust. 1, mo瞠, w terminie trzech miesi璚y od dnia jej dor璚zenia, wnie嗆 pow鏚ztwo do s康u w豉軼iwego ze wzgl璠u na miejsce wyst徙ienia szkody.

 

Art. 46f. W przypadku, gdy obw鏚 這wiecki, na terenie kt鏎ego wyst徙i豉 szkoda, o kt鏎ej mowa w art. 46 ust. 1, zosta wy陰czony z wydzier瘸wiania i przekazany w zarz康 nadle郾ictwa Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe, w豉軼iwym w sprawie ustalenia wysoko軼i odszkodowania zgodnie z art. 46d i art. 46e jest dyrektor regionalnej dyrekcji Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe w豉軼iwy ze wzgl璠u na miejsce wyst徙ienia szkody.

 

Art. 46g. Pa雟twowe Gospodarstwo Le郾e Lasy Pa雟twowe organizuje szkolenia w zakresie szacowania szk鏚 這wieckich dla:

1) przedstawicieli wojew鏚zkich o鈔odk闚 doradztwa rolniczego;

2) przedstawicieli izb rolniczych, o kt鏎ych mowa w art.46d ust. 5;

3) przedstawicieli dzier瘸wc闚 i zarz康c闚 obwod闚 這wieckich.

 

Art. 47. 1. W豉軼iciele lub posiadacze grunt闚 rolnych i le郾ych powinni, zgodnie z potrzebami, wsp馧dzia豉 z dzier瘸wcami i zarz康cami obwod闚 這wieckich w zabezpieczaniu grunt闚 przed szkodami, o kt鏎ych mowa w art. 46.

2. (uchyla si)

 

Art. 48. Odszkodowanie nie przys逝guje:

1) osobom, kt鏎ym przydzielono grunty stanowi帷e w豉sno嗆 Skarbu Pa雟twa jako deputaty rolne na gruntach le郾ych;

2) posiadaczom uszkodzonych upraw lub p這d闚 rolnych, kt鏎zy nie dokonali ich sprz皻u w terminie 14 dni od dnia zako鎍zenia okresu zbioru tego gatunku ro郵in w danym regionie, okre郵onego przez sejmik wojew鏚ztwa w drodze uchwa造;

3) posiadaczom uszkodzonych upraw lub plon闚 rolnych, kt鏎zy nie wyrazili zgody na budow przez dzier瘸wc lub zarz康c obwodu 這wieckiego urz康ze lub wykonywanie zabieg闚 zapobiegaj帷ych szkodom;

4) za szkody nieprzekraczaj帷e warto軼i 100 kg 篡ta w przeliczeniu na 1 hektar uprawy;

5) za szkody powsta貫 w p這dach z這穎nych w sterty, stogi i kopce, w bezpo鈔ednim s御iedztwie lasu;

6) za szkody w uprawach rolnych za這穎nych z ra膨cym naruszeniem zasad agrotechnicznych;

7) za szkody, o kt鏎ych mowa w art. 46 ust. 1, powsta貫 na nieruchomo軼iach, w odniesieniu do kt鏎ych w豉軼iciel albo u篡tkownik wieczysty z這篡 o鈍iadczenie o zakazie wykonywania polowania, o kt鏎ym mowa w art. 27b ust. 1 do dnia nast瘼uj帷ego po dniu:

a) w kt鏎ym o鈍iadczenie o zakazie wykonywania polowania zosta這 cofni皻e albo

b) w kt鏎ym organ w豉軼iwy do wydzier瘸wienia obwodu 這wieckiego albo minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska lub dzier瘸wca albo zarz康ca obwodu 這wieckiego dowiedzia si o wyga郾i璚iu zakazu wykonywania polowania albo

c) zawiadomienia o cofni璚iu o鈍iadczenia o zakazie wykonywania polowania organu w豉軼iwego do wydzier瘸wienia obwodu 這wieckiego albo ministra w豉軼iwego do spraw 鈔odowiska.

 

Art. 49. 1. Minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska, w porozumieniu z ministrem w豉軼iwym do spraw rolnictwa, okre郵i, w drodze rozporz康zenia:

1) spos鏏 i terminy zg豉szania szk鏚, o kt鏎ych mowa w art. 46 ust. 1,

2) szczeg馧owy spos鏏 dokonywania ogl璠zin i szacowania ostatecznego szk鏚,

o kt鏎ych mowa w art. 46 ust. 1,

3) szczeg馧owy spos鏏 ustalania wysoko軼i szkody, o kt鏎ych mowa w art.46 ust. 1,

4) wzory protoko堯w, o kt鏎ych mowa w art.46a ust. 4, art. 46c ust. 5 i art. 46d ust. 8

- maj帷 na wzgl璠zie specyfik poszczeg鏊nych upraw rolnych oraz konieczno嗆 uwzgl璠nienia w szacowaniu szkody obszaru uszkodzonej uprawy, a tak瞠 strat ilo軼iowych i jako軼iowych powsta造ch w wyniku uszkodzenia lub zniszczenia uprawy lub p這d闚 rolnych, oraz kieruj帷 si potrzeb zapewnienia jednolitego sposobu szacowania szk鏚 na terenie ca貫go kraju.

2. W rozporz康zeniu, o kt鏎ym mowa w ust. 1, mo瞠 by okre郵ony szczeg馧owy tryb post瘼owania w sprawie ogl璠zin i szacowania ostatecznego szk鏚, o kt鏎ych mowa w art. 46 ust. 1, oraz ustalenia wysoko軼i odszkodowania za te szkody, w tym spos鏏 powiadamiania o terminach dokonania ogl璠zin i szacowania ostatecznego szk鏚, o kt鏎ych mowa w art.46 ust. 1

 

Art. 49a. 1. W zakresie nieuregulowanym w ustawie lub przepisach wydanych na jej podstawie, do post瘼owania prowadzonego przez nadle郾iczego lub dyrektora regionalnej dyrekcji Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe w sprawie ustalenia wysoko軼i odszkodowania stosuje si odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks post瘼owania administracyjnego.

2. Poza przypadkami okre郵onymi w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post瘼owania administracyjnego nadle郾iczy Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe, dyrektor regionalnej dyrekcji Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe lub ich przedstawiciel podlega wy陰czeniu od udzia逝 w post瘼owaniu w sprawie ustalenia wysoko軼i odszkodowania, je瞠li jest cz這nkiem ko豉 這wieckiego b璠帷ego dzier瘸wc obwodu 這wieckiego, kt鏎ego dotyczy to post瘼owanie.

3. Do wy陰czenia, o kt鏎ym mowa w ust. 2, przepis art. 24 3 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post瘼owania administracyjnego stosuje si odpowiednio.

 

Art. 50. 1. Skarb Pa雟twa odpowiada za szkody, o kt鏎ych mowa w art. 46 ust. 1, wyrz康zone przez zwierz皻a 這wne obj皻e ca這roczn ochron.

1a. (uchylony)

1b. Skarb Pa雟twa odpowiada za szkody wyrz康zone przez zwierz皻a 這wne, o kt鏎ych mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1, na obszarach niewchodz帷ych w sk豉d obwod闚 這wieckich.

2. Za szkody, o kt鏎ych mowa w ust. 1, wyrz康zane na obszarach:

1) obwod闚 這wieckich le郾ych odszkodowania wyp豉ca Pa雟twowe Gospodarstwo Le郾e Lasy Pa雟twowe ze 鈔odk闚 bud瞠tu pa雟twa;

2) obwod闚 這wieckich polnych i obszarach niewchodz帷ych w sk豉d obwod闚 這wieckich odszkodowania wyp豉ca zarz康 wojew鏚ztwa ze 鈔odk闚 bud瞠tu pa雟twa.

3. Za szkody, o kt鏎ych mowa w ust. 1b, odszkodowania wyp豉ca zarz康 wojew鏚ztwa ze 鈔odk闚 bud瞠tu pa雟twa.

4. Ogl璠zin i szacowania szk鏚, o kt鏎ych mowa w ust. 1 i 1b, dokonuj przedstawiciele podmiot闚 w豉軼iwych do wyp豉ty odszkodowania.

 

 

 

Rozdzia 10

Przepisy karne

 

Art. 51. 1. Kto:

1) strzela do zwierzyny w odleg這軼i mniejszej ni 500 m od miejsca zebra publicznych w czasie ich trwania lub w odleg這軼i mniejszej ni 150m od zabudowa mieszkalnych,

2) wybiera jaja, piskl皻a, niszczy gniazda ptak闚 這wnych lub niszczy ich l璕owiska,

3) przetrzymuje zwierzyn bez odpowiedniego zezwolenia,

4) niszczy nory i legowiska zwierz徠 這wnych,

5) niszczy urz康zenia 這wieckie, wybiera karm lub s鏊 z lizawek,

6) poluje, nie posiadaj帷 przy sobie wymaganych dokument闚,

7) wbrew przepisowi art. 42b ust. 2 nie dokonuje wymaganych wpis闚 w upowa積ieniu do wykonywania polowania indywidualnego,

7a) nie przestrzega zasad bioasekuracji podczas polowania lub odstrza逝 sanitarnego, o kt鏎ym mowa w art. 8 ust. 8, oraz przy wykonywaniu czynno軼i zwi您anych z zagospodarowaniem pozyskanej zwierzyny,

- podlega karze grzywny.

2. W przypadkach okre郵onych w ust. 1 orzekanie nast瘼uje w trybie przepis闚 o post瘼owaniu w sprawach o wykroczenia.

 

Art. 52. Kto:

1) gromadzi, posiada, wytwarza, przechowuje lub wprowadza do obrotu narz璠zia i urz康zenia przeznaczone do k逝sownictwa,

2) wchodzi w posiadanie bezprawnie pozyskanej tuszy lub trofe闚 zwierz徠 這wnych,

3) narusza zakaz, o kt鏎ym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 4,

4) hoduje lub utrzymuje bez zezwolenia charty rasowe lub ich miesza鎍e,

5) sprawuj帷 zarz康 z ramienia dzier瘸wcy, a w obwodach niewydzier瘸wionych z ramienia zarz康cy, zezwala na polowanie osobie nieuprawnionej do wykonywania polowania lub na przekroczenie zatwierdzonego w planie 這wieckim pozyskania zwierzyny,

6) pozyskuje zwierzyn innego gatunku, innej p販i lub w wi瘯szej liczbie, ni przewiduje upowa積ienie wydane przez dzier瘸wc lub zarz康c obwodu 這wieckiego,

7) wykonuje polowanie w obecno軼i lub przy udziale dziecka do 18 roku 篡cia.

8) celowo utrudnia lub uniemo磧iwia wykonywanie polowania,

9) dokonuje wprowadzenia do 鈔odowiska:

a) bez zg這szenia, o kt鏎ym mowa w art. 16a ust. 1, albo niezgodnie z tym zg這szeniem,

b) przed up造wem terminu, o kt鏎ym mowa w art. 16a ust. 5,

c) w przypadku wniesienia sprzeciwu, o kt鏎ym mowa w art. 16a ust. 8.

- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno軼i albo pozbawienia wolno軼i do roku.

 

Art. 53. Kto:

1) poluje na przelotne ptactwo 這wne na wybrze簑 morskim w pasie 3000 m od brzegu w g陰b morza lub 5000 m w g陰b l康u,

2) poluje z chartami lub ich miesza鎍ami,

3) poluje w czasie ochronnym,

4) poluje nie posiadaj帷 uprawnie do polowania,

4a) wbrew zakazowi okre郵onemu w art. 42aa pkt 14, zak豉da narz璠zia lub urz康zenia przeznaczone do 這wienia, chwytania lub zabijania zwierzyny,

5) wchodzi w posiadanie zwierzyny za pomoc broni i amunicji innej ni my郵iwska, 鈔odk闚 i materia堯w wybuchowych, trucizn, karmy o w豉軼iwo軼iach odurzaj帷ych, sztucznego 鈍iat豉, lep闚, wnyk闚, 瞠laz, do堯w, samostrza堯w lub rozkopywania nor i innych niedozwolonych 鈔odk闚,

6) nie b璠帷 uprawnionym do polowania wchodzi w posiadanie zwierzyny

- podlega karze pozbawienia wolno軼i do lat 5.

 

Art. 54. 1. W razie skazania za czyny wymienione w art. 52 i art. 53, s康 mo瞠 orzec przepadek broni, pojazd闚, narz璠zi i ps闚, przy u篡ciu kt鏎ych dokonane zosta這 przest瘼stwo, a tak瞠 przepadek trofe闚, tusz zwierzyny i ich cz窷ci.

2. Orzeczenie o przepadku, o kt鏎ym mowa w ust. 1, mo瞠 dotyczy r闚nie przedmiot闚 niestanowi帷ych w豉sno軼i sprawcy.

 

 

Rozdzia 11

Zmiany w przepisach obowi您uj帷ych, przepisy przej軼iowe i ko鎍owe

 

Art. 55-57. (pomini皻e)

 

Art. 58. 1. Przedsi瑿iorstwa zajmuj帷e si sprzeda膨 polowa dla cudzoziemc闚 oraz eksportem, obrotem zwierzyny 篡wej oraz tusz zwierzyny mog realizowa umowy zawarte przed dniem wej軼ia w 篡cie ustawy przez okres 6 miesi璚y od dnia jej wej軼ia w 篡cie.

2. Po up造wie 6 miesi璚y od dnia wej軼ia w 篡cie ustawy, dzia豉lno嗆, o kt鏎ej mowa w ust. 1, mo瞠 by prowadzona po uzyskaniu koncesji.

 

Art. 59. 1. Dotychczasowe zrzeszenie Polski Zwi您ek υwiecki staje si Polskim Zwi您kiem υwieckim w rozumieniu ustawy.

2. Ko豉 這wieckie utworzone na podstawie dotychczasowych przepis闚 i istniej帷e w dniu wej軼ia w 篡cie niniejszej ustawy staj si ko豉mi 這wieckimi w jej rozumieniu.

3. Uprawnienia do wykonywania polowania nabyte przed dniem wej軼ia w 篡cie ustawy zachowuj swoj moc i staj si uprawnieniami do wykonywania polowania w jej rozumieniu.

 

Art. 60. 1. Obwody 這wieckie utworzone na podstawie dotychczasowych przepis闚 staj si obwodami 這wieckimi w rozumieniu niniejszej ustawy.

2. Obwody wy陰czone z wydzier瘸wienia na podstawie dotychczasowych przepis闚 staj si o鈔odkami hodowli zwierzyny w rozumieniu niniejszej ustawy, pod warunkiem, 瞠 w ci庵u 1 roku od dnia jej wej軼ia w 篡cie dostosuj realizowane cele do wymog闚 okre郵onych w art. 28 ust. 2.

 

Art. 61. (pomini皻y)

 

Art. 62. (pomini皻y)

 

Art. 63. Traci moc ustawa z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierz徠 這wnych i prawie 這wieckim (Dz. U. z 1973 r. poz. 197, z 1990 r. poz. 198 oraz z 1991 r. poz. 444).

 

Art. 64. Ustawa wchodzi w 篡cie po up造wie 60 dni od dnia og這szenia.

 


Powr鏒   

Ustawa w brzmieniu obowi您uj帷ym do dnia 17 grudnia 2021 r., za wyj徠kiem Art. 42b ust 1 i 2 obowi您uj帷ych do dnia 31 marca 2022 r.


Szukaj   |   Ochrona prywatno軼i   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.