strona główna forum dyskusyjne

Uchwała
Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej
z dnia 21 marca 2006 roku


w sprawie
ustalania zasad wypłacania rekompensat z tytułu ponoszonych kosztów związanych z pełnioną funkcją przez sędziów i rzeczników dyscyplinarnych oraz wysokości rekompensat dla Sędziów Głównego Sądu Łowieckiego i rzeczników zespołu Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego Polskiego Związku Łowieckiego


Działając na podstawie § 111 pkt 6 Statutu PZŁ Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej stanowi, co następuje:

§ 1


 1. Sędziowie sądów łowieckich i rzecznicy dyscyplinarni otrzymują rekompensatę - zwrot ponoszonych kosztów związanych z pełnieniem przez nich swych funkcji.
 2. a) Rekompensata obejmuje wydatki związane z korzystaniem ze środków transportu w miejscowości będącej siedzibą sądu lub rzecznika, opłatami parkingowymi, rozmowami telefonicznymi z telefonów prywatnych, kosztami artykułów piśmiennych oraz wykorzystywaniem własnych elektronicznych urządzeń (komputer, fax , dyskietki);
  b) W rekompensacie uwzględnia się także czas, jaki rzecznik dyscyplinarny i sędzia sądu łowieckiego poświęca na przygotowanie się do wykonywanych czynności oraz czas samej czynności.

§ 2


Wysokość zwrotu kosztów (ryczałtów) powinna uwzględniać:
- ilość prowadzonych przez rzecznika dyscyplinarnego postępowań zakończonych prawomocnymi orzeczeniami lub wnioskami oskarżycielskimi,
- ilość rozpraw przed sądem z udziałem danego rzecznika,
- ilość spraw powierzonych danemu sędziemu jako referentowi,
- ilość sesji oraz posiedzeń sądu z udziałem danego sędziego,
- ilość narad sędziów czy rzeczników dyscyplinarnych.


§ 3


 1. Prezydia okręgowych rad łowieckich w porozumieniu z zarządami okręgowymi - uwzględniając sytuację finansową okręgu - określą wysokość zryczałtowanych kwot rekompensat kosztów związanych z następującymi czynnościami procesowymi:
  a) okręgowych rzeczników dyscyplinarnych
  - prowadzenie jednego postępowania zakończonego odmową wszczęcia postępowania dyscyplinarnego;
  - prowadzenie jednego dochodzenia dyscyplinarnego zakończonego wnioskiem oskarżycielskim, bądź postanowieniem o umorzeniu tego dochodzenia;
  - uczestniczenie w posiedzeniu lub rozprawie przed sądem łowieckim;
  - sporządzenie i wniesienie w terminie środka odwoławczego;
  b) sędziów okręgowych sądów łowieckich:
  - orzekanie w sprawie w charakterze sędziego sprawozdawcy (referenta)
  - każdorazowe uczestnictwo w posiedzeniu lub rozprawie sądu łowieckiego;
 2. Prezydia okręgowych rad łowieckich w trybie określonym w ust. 1 uchwałą określą zryczałtowaną miesięczna kwotę rekompensaty kosztów dla prezesa okręgowego sądu łowieckiego i okręgowego rzecznika dyscyplinarnego z tytułu kierowania i koordynacji pracy organów dyscyplinarnych oraz sprawowania nadzoru określonego Regulaminem Postępowania Dyscyplinarnego w PZL.
§ 4


Kwoty wymienione w § 3 nie mogą przekroczyć w skali miesięcznej kwoty stanowiącej jednokrotność najniższego wynagrodzenia za prace ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów za grudzień roku poprzedzający rok nabycia do nich uprawnień.

§ 5


 1. Ustala się wysokość zryczałtowanych kwot rekompensaty kosztów związanych z udziałem Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego PZŁ lub jego zastępcy w postępowaniu odwoławczym lub postępowaniu w sprawie skargi nadzwyczajnej przed Głównym Sądem Łowieckim na kwotę 70 zł za każdą sprawę, w której składał wnioski co do sposobu rozstrzygnięcia.
 2. Rekompensata za każdorazowy udział sędziego Głównego Sądu Łowieckiego w posiedzeniu lub rozprawie wynosi 50 zł, - niezależnie od ilości rozpatrywanych spraw a w przypadku pełnienia funkcji sprawozdawcy (referenta) kwotę 70 zł za każdą z takich spraw.
 3. a) Główny Rzecznik Dyscyplinarny PZŁ oraz Prezes Głównego Sądu Łowieckiego otrzymują tytułem rekompensaty kosztów za kierowanie i koordynację pracy podległych im organów dyscyplinarnych oraz sprawowanie nadzoru określonego Regulaminem Postępowania Dyscyplinarnego w PZŁ kwotę 1.000 zł.,
  b) w stosunku do Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego oraz Prezesa Głównego Sądu Łowieckiego ust. 1 i 2 nie stosuje się.

§ 7


 1. Sędzia sądu łowieckiego lub rzecznik dyscyplinarny może nie skorzystać ze zwrotu ponoszonych kosztów związanych z pełnieniem swych funkcji;
 2. Sędziowie sądów łowieckich i rzecznicy dyscyplinarni otrzymują zwrot kosztów delegacji na zasadach ogólnych.

§ 8


Treść przepisu § 5 uzgodniona została z Zarządem Głównym Polskiego Związku Łowieckiego

§ 9


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2006 roku.

§ 10


Traci moc uchwała Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 29 kwietnia 2002 roku


Przewodniczący ZG PZŁ
dr Lech Bloch
Prezes Naczelnej Rady Łowieckiej
Andrzej GdulaPowrót


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.