strona główna forum dyskusyjne
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 28 września 2004 r.

w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną

(Dz. U. z dnia 11 października 2004 r.)


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje:


§ 1. Rozporządzenie określa:
  1)  gatunki dziko występujących:
a)    zwierząt objętych ochroną ścisłą, z wyszczególnieniem gatunków wymagających ochrony czynnej,
b)    zwierząt objętych ochroną częściową,
c)    zwierząt objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane, oraz sposoby ich pozyskiwania,
d)    ptaków, które mogą być sprzedawane, transportowane i przetrzymywane w celach handlowych, jeżeli zostały legalnie upolowane,
e)    zwierząt wymagających ustalenia stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania;
  2)  zakazy właściwe dla poszczególnych gatunków lub grup gatunków zwierząt i odstępstwa od zakazów;
  3)  sposoby ochrony gatunków zwierząt, w tym wielkość stref ochrony.

§ 2. Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. c, oraz sposoby ich pozyskiwania są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. d, są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 6. W stosunku do dziko występujących zwierząt należących do gatunków, o których mowa w § 2-4, wprowadza się następujące zakazy:
  1)  zabijania, okaleczania, chwytania, transportu, pozyskiwania, przetrzymywania, a także posiadania żywych zwierząt;
  2)  zbierania, przetrzymywania i posiadania zwierząt martwych, w tym spreparowanych, a także ich części i produktów pochodnych;
  3)  niszczenia ich jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych;
  4)  niszczenia ich siedlisk i ostoi;
  5)  niszczenia ich gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk i innych schronień;
  6)  wybierania, posiadania i przechowywania ich jaj;
  7)  wyrabiania, posiadania i przechowywania wydmuszek;
  8)  preparowania martwych zwierząt lub ich części, w tym znalezionych;
  9)  zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży, wymiany i darowizny zwierząt żywych, martwych, przetworzonych i spreparowanych, a także ich części i produktów pochodnych;
  10) wwożenia z zagranicy i wywożenia poza granicę państwa zwierząt żywych, martwych, przetworzonych i spreparowanych, a także ich części i produktów pochodnych;
  11) umyślnego płoszenia i niepokojenia;
  12) fotografowania, filmowania i obserwacji mogących powodować płoszenie lub niepokojenie ptaków, przy nazwach których w załączniku nr 1 do rozporządzenia zamieszczono symbol "(1)", oraz nietoperzy;
  13) przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca;
  14) przemieszczania urodzonych i hodowanych w niewoli do stanowisk naturalnych.

§ 7. Zakazy, o których mowa w § 6, w stosunku do dziko występujących zwierząt należących do gatunków, o których mowa w § 2 i 3, nie dotyczą:
  1)  usuwania od dnia 16 października do końca lutego gniazd z budek dla ptaków i ssaków;
  2)  usuwania od dnia 16 października do końca lutego gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne;
  3)  chwytania na terenach zabudowanych przez podmioty upoważnione przez wojewodę zabłąkanych zwierząt i przemieszania ich do miejsc regularnego przebywania;
  4)  chwytania zwierząt rannych i osłabionych w celu udzielenia im pomocy weterynaryjnej i przemieszczania do ośrodków rehabilitacji zwierząt oraz przetrzymywania w tych ośrodkach na czas odzyskania zdolności samodzielnego życia i przywrócenia ich do środowiska przyrodniczego.

§ 8. Zakazy, o których mowa w § 6, w stosunku do dziko występujących zwierząt należących do gatunków, o których mowa w § 2 i 3, z wyjątkiem gatunków przy nazwach których w załączniku nr 1 do rozporządzenia zamieszczono symbol "(1)", nie dotyczą wykonywania czynności związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej, jeżeli technologia prac uniemożliwia przestrzeganie zakazów.

§ 9. Zakazy, o których mowa w § 6, w stosunku do dziko występujących zwierząt należących do gatunków, o których mowa w § 4, nie dotyczą:
  1)  pozyskiwania gatunków zwierząt lub ich części i produktów pochodnych przez podmioty, które uzyskały zezwolenie wojewody na to pozyskiwanie;
  2)  przetrzymywania, zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny, a także wywożenia poza granicę państwa żywych, martwych i spreparowanych zwierząt, o których mowa w pkt 1, oraz ich części i produktów pochodnych.

§ 10. Sposoby ochrony gatunków dziko występujących zwierząt polegają w szczególności na:
  1)  ustalaniu stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania dla gatunków, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. e, określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia;
  2)  zabezpieczaniu ostoi i stanowisk zwierząt przed zagrożeniami zewnętrznymi;
  3)  wykonywaniu zabiegów ochronnych utrzymujących właściwy stan siedliska zwierząt:
a)    renaturyzacji i odtwarzaniu siedlisk,
b)    utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwych dla gatunku stosunków wodnych,
c)    utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwego dla gatunku stanu gleby lub wody,
d)    zapobieganiu sukcesji roślinnej przez wypas, koszenie, wycinanie drzew i krzewów,
e)    odtwarzaniu oraz zakładaniu nowych zakrzaczeń i zadrzewień śródpolnych,
f)    budowie sztucznych miejsc lęgowych,
g)    dostosowaniu terminów i sposobów wykonania prac agrotechnicznych, leśnych, budowlanych, remontowych i innych do okresów lęgu, rozrodu lub hibernacji,
h)    tworzeniu i utrzymywaniu korytarzy umożliwiających migrację,
i)    zapewnianiu drożności cieków będących szlakami migracji, w tym budowie przepławek i kanałów, rozbiórce przeszkód oraz stałej konserwacji istniejących przepławek,
j)    instalowaniu przejść dla zwierząt pod i nad drogami publicznymi oraz liniami kolejowymi,
k)    regulacji liczebności roślin, grzybów i zwierząt mających wpływ na chronione gatunki;
  4)  obserwacji i dokumentowaniu (monitoringu) stanowisk, ostoi i populacji gatunków;
  5)  wspomaganiu rozmnażania się gatunku na stanowiskach naturalnych;
  6)  zabezpieczaniu reprezentatywnej części populacji przez ochronę ex situ;
  7)  zasilaniu populacji naturalnych przez wprowadzanie osobników z hodowli ex situ;
  8)  przywracaniu zwierząt z hodowli ex situ do środowiska przyrodniczego;
  9)  przenoszeniu zwierząt zagrożonych na nowe stanowiska;
  10) edukacji społeczeństwa oraz właściwych służb w zakresie rozpoznawania gatunków chronionych i sposobów ich ochrony;
  11) prowadzeniu hodowli zwierząt z gatunków chronionych wykorzystywanych do celów gospodarczych;
  12) promowaniu technologii prac związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i wodnej, umożliwiających zachowanie ostoi i stanowisk gatunków chronionych.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

________
1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

GATUNKI DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH ZWIERZĄT OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM GATUNKÓW WYMAGAJĄCYCH OCHRONY CZYNNEJ*
 
Lp.Nazwa polskaNazwa łacińska
 PIJAWKIHIRUDINEA
 PIJAWKI SZCZĘKOWEGNATHOBDELLIDA
 pijawkowateHirudinidae
1pijawka lekarska (2)Hirudo medicinalis
 SKORUPIAKICRUSTACEA
 OBUNOGIAMPHIPODA
 zmieraczkowateTalitridae
2zmieraczek plażowyTalitrus saltator
 OWADYINSECTA
 WAŻKIODONATA
 gadziogłówkowateGomphidae
3gadziogłówka żółtonogaGomphus flavipes
4trzepla zielona Ophiogomphus cecilia
 łątkowateCoenagrionidae
5iglica mała (1)Nehalennia speciosa
6łątka ozdobna (1) (2)Coenagrion ornatum
7łątka zielona (1) Coenagrion armatum
 pałątkowateLestidae
8straszka północna Sympecma paedisca
 szklarkowateCorduliidae
9miedziopierś górska (1)Somatochlora alpestris
10miedziopierś północna Somatochlora arctica
 szklarnikowateCordulegastridae
11szklarnik leśny Cordulegaster boltonii
 ważkowateLibellulidae
12zalotka białoczelnaLeucorrhinia albifrons
13zalotka spłaszczonaLeucorrhinia caudalis
14zalotka większa Leucorrhinia pectoralis
 żagnicowateAeschnidae
15żagnica północna (1)Aeshna caerulea
16żagnica torfowcowaAeshna subarctica
17żagnica zielonaAeshna viridis
 PROSTOSKRZYDŁE ORTHOPTERA
 łatczynowateDecticidae
18stepówkaGampsocleis glabra
 MODLISZKI MANTODEA
 modliszkowateMantidae
19modliszka zwyczajnaMantis religiosa
 PLUSKWIAKI HEMIPTERA
 cykadyCicadidae
20piewik podolskiCicadetta podolica
 CHRUŚCIKITRICHOPTERA
 pierzyszowateLepidostomatidae
21krynicznia wilgotka (2)Crunoecia irrorata
 CHRZĄSZCZECOLEOPTERA
 biegaczowateCarabidae
22biegacz - wszystkie gatunkiCarabus spp.
23tęcznik - wszystkie gatunki Calosoma spp.
 bogatkowateBuprestidae
24bogatek wspaniałyBuprestis splendens
25porajDicerca moesta
26pysznik jodłowyEurythyrea austriaca
27pysznik dębowy (2) Eurythyrea quercus
 jelonkowateLucanidae
28ciołek matowy (2)Dorcus parallelipipedus
29dębosz(1)(2)Aesalus scarabaeoides
30jelonek rogacz (1) (2)Lucanus cervus
31wynurt (2) Ceruchus chrysomelinus
 kałużnicowateHydrophilidae
32kałużnica czarnaHydrophilus aterrimus
33kałużnica czarnozielona Hydrophilus piceus
 kózkowateCerambycidae
34borodziej próchnikErgates faber
35dąbrowiec samotnik (1) (2)Akimerus schaefferi
36gracz borowy (2)Tragosoma depsarium
37kozioróg bukowiecCerambyx scopolii
38kozioróg dębosz (1)Cerambyx cerdo
39nadobnica alpejska (1) (2)Rosalia alpina
40sichrawa karpacka (1)Pseudogaurotina excellens
41średzinkaMesosa myops
42taraniec jedwabistyDorcadion holosericeum
43taraniec paskowanyDorcadion scopoli
44taraniec płowyDorcadion fulvum
45zmorsznik białowieskiStictoleptura variicornis
46zmorsznik olbrzymi Macroleptura thoracica
 kusakowateStaphylinidae
47-**Velleius dilatatus
48pogrzybnica MannerheimaOxyporus mannerheimii
 pływakowateDytiscidae
49kreślinek nizinnyGraphoderus bilineatus
50pływak lapońskiDytiscus lapponicus
51pływak szerokobrzeżekDytiscus latissimus
 ponurkowateBoridae
52ponurek Schneidera (2)Boros schneideri
 poświętnikowateScarabaeidae
53pachnica dębowa (1) (2)Osmoderma eremita
54kwietnica okazała (1)Protaetia aeruginosa
 rozmiazgowatePythidae
55rozmiazg kolweński (2)Pytho kolwensis
 sprężykowateElateridae
56sprężyk rdzawy (2)Elater ferrugineus
57pilnicznik fiołkowyLimoniscus violaceus
 stonkowateChrysomelidae
58jeziornica rdestnicowaMacroplea appendiculata
59jeziornica rupiowa Macroplea mutica
 śniadkowateMelandryidae
60konarek tajgowy (2) Phryganophilus ruficollis
 wygonakowateOchodaeidae
61wygonak Ochodaeus chrysomeloides
 zagłębkowateRhysodidae
62zagłębek bruzdkowany (2) Rhysodes sulcatus
 zgniotkowateCucujidae
63zgniotek cynobrowyCucujus cinnaberinnus
64zgniotek szkarłatny Cucujus haematodes
 żukowateGeotrupidae
65-**Bolbelasmus unicornis
66krawiec głowaczLethrus apterus
 MOTYLE LEPIDOPTERA
 barczatkowateLasiocampidae
67barczatka kataksEriogaster catax
 bielinkowatePieridae
68szlaczkoń torfowiec (2)Colias palaeno
69szlaczkoń szafraniec Colias myrmidone
 modraszkowateLycaenidae
70czerwończyk fioletek (2)Lycaena helle
71czerwończyk nieparekLycaena dispar
72modraszek alkon (2)Maculinea alcon
73modraszek arion (2)Maculinea arion
74modraszek bagniczek (2)Plebeius optilete
75modraszek eroides (2)Polyommatus eroides
76modraszek gniady (2)Polyommatus ripartii
77modraszek nausitous (2)Maculinea nausithous
78modraszek orion (1) (2)Scolitantides orion
79modraszek Rebela (2)Maculinea rebeli
80modraszek telejus (2) Maculinea teleius
 niedźwiedziówkowateArctidae
81krasopani hera Callimorpha quadripunctaria
 paziowatePapilionidae
82niepylak apollo (1) (2)Parnassius apollo
83niepylak mnemozynaParnassius mnemosyne
84paź żeglarz Iphiclides podalirius
 południcowateNymphalidae
85dostojka akwilonarisBoloria aquilonaris
86dostojka eunomia (1) (2)Boloria eunomia
87górówka sudeckaErebia sudetica
88mszarnik jutta (1) (2)Oeneis jutta
89osadnik wielkooki (2)Lopinga achine
90pasyn lucylla (2)Neptis rivularis
91przeplatka aurinia (1) (2)Euphydryas aurinia
92przeplatka maturnaEuphydryas maturna
93przestrojnik titonus (1) (2)Pyronia tithonus
94skalnik alcyona (2)Hipparchia alcyone
95skalnik bryzeida (2)Chazara briseis
96skalnik driada (1) (2)Minois dryas
97strzępotek edypus (1) (2)Coenonympha oedippus
98strzępotek hero (2)Coenonympha hero
99strzępotek soplaczek (2) Coenonympha tullia
 sówkowateNoctuidae
100ksylomka strix (2)Xylomoia strix
101wstęgówka bagienka (2) Catocala pacta
 zawisakowateSphingidae
102postojak wiesiołkowiecProserpinus proserpina
 BŁONKOSKRZYDŁEHYMENOPTERA
 mrówkowateFormicidae
103mrówka łąkowa (2)Formica pratensis
104mrówka pniakowa (2)Formica truncorum
105mrówka północna (2)Formica aquilonia
106mrówka smętnica (2) Formica lugubris
 porobnicowateAnthophoridae
107rozrożka chabrowa (2)Tetralonia dentata
108trzmiele - wszystkie gatunki, z wyjątkiem:Bombus spp.
    - trzmiela kamiennika   Bombus lapidarius
    - trzmiela ziemnego   Bombus terrestris
109porobnica mularkaAnthophora parietina
110porobnica opylonaAnthophora pubescens
111porobnica włochatkaAnthophora plumipes
112zadrzechnia czarnoroga (2)Xylocopa valga
113zadrzechnia fioletowa (2)Xylocopa violacea
 PAJĘCZAKIARACHNIDA
 PAJĄKIARANEIDA
114gryziele - wszystkie gatunki Atypidae
 krzyżakowateAraneidae
115tygrzyk paskowany Argiope bruennichi
 osnuwikowateLinyphiidae
116-**Bathyphantes eumenis
117-**Mughiphantes pulcher
 poskoczowateEresidae
118poskocz krasny Eresus cinnaberinus
 skakunowateSalticidae
119strojniś nadobnyPhilaeus chrysops
 ŚLIMAKIGASTROPODA
 NASADOOCZNEBASOMMATOPHORA
 zatoczkowatePlanorbidae
120zatoczek łamliwyAnisus vorticulus
 TRZONKOOCZNESTYLLOMMATOPHORA
 beczułkowateOrculidae
121poczwarówka pagoda Pagodulina pagodula
 błotniarkowateLymnaeidae
122błotniarka otułka (2) Myxas glutinosa
 igliczkowateAciculidae
123igliczek karpacki Acicula parcelineata
 pomrowcowateMilacidae
124pomrów nakrapiany Tandonia rustica
 pomrowikowateAgriolimacidae
125pomrowik mołdawski Deroceras moldavicum
 poczwarkowatePupillidae
126poczwarówka górska Pupilla alpicola
 poczwarówkowateVertiginidae
127poczwarówka jajowataVertigo moulinsiana
128poczwarówka kolumienkaColumella columella
129poczwarówka GeyeraVertigo geyeri
130poczwarówka północnaVertigo arctica
131poczwarówka zębataTruncatellina claustralis
132poczwarówka zmiennaVertigo genesii
133poczwarówka zwężona Vertigo angustior
 szklarkowateZonitidae
134szklarka podziemna Oxychilus inopinatus
 ślimakowateHelicidae
135ślimak BąkowskiegoTrichia bakowskii
136ślimak BielzaTrichia bielzi
137ślimak obrzeżony (2)Helicodonta obvoluta
138ślimak ostrokrawędzistyHelicigona lapicida
139ślimak RossmassleraChilostoma rossmaessleri
140ślimak tatrzańskiChilostoma cingulellum
141ślimak żeberkowanyHelicopsis striata
142ślimak żółtawy Helix lutescens
 świdrzykowateClausiliidae
143świdrzyk kasztanowatyMacrogastra badia
144świdrzyk łamliwyBalea perversa
145świdrzyk ozdobny (2)Charpentieria ornata
146świdrzyk siedmiogrodzkiVestia elata
147świdrzyk śląski Cochlodina costata
 zawójkowateValvatidae
148zawójka rzeczna (2)Borysthenia naticina
 ziarnkowateChondrinidae
149poczwarówka pagórkowa Granaria frumentum
 źródlarkowateHydrobiidae
150niepozorka ojcowska (2)Falniowskia neglectissima
 MAŁŻEBIVALVIA
 BLASZKOSKRZELNE WŁAŚCIWEEULAMELLIBRANCHIA
 bursztynkowateSuccineidae
151bursztynka piaskowa (2)Catinella arenaria
 kulkówkowateSphaeriidae
152gałeczka rzecznaSphaerium rivicola
153gałeczka żeberkowanaSphaerium solidum
 perłoródkowateMargaritiferidae
154skójka perłorodna (2)Margaritifera margaritifera
 skójkowateUnionidae
155skójka gruboskorupowa (2)Unio crassus
156szczeżuja spłaszczonaPseudoanodonta complanata
157szczeżuja wielka (2)Anodonta cygnea
 KRĄGŁOUSTECYKLOSTOMATA
 MINOGOKSZTAŁTNEPETROMYZONTIFORMES
 minogowatePetromyzontidae
158minóg morski (2)Petromyzon marinus
159minóg rzeczny (2)Lampetra fluviatilis
160minóg strumieniowyLampetra planeri
161minóg ukraińskiEudontomyzon mariae
 RYBYPISCES
 JESIOTROKSZTAŁTNEACIPENSERIFORMES
 jesiotrowateAcipenseridae
162jesiotr zachodni (2)Acipenser sturio
 ŚLEDZIOKSZTAŁTNECLUPEIFORMES
 śledziowateClupeidae
163alozaAlosa alosa
164parposzAlosa fallax
 KARPIOKSZTAŁTNECYPRINIFORMES
 karpiowateCyprinidae
165ciosa - z wyjątkiem występującej w wodach Zalewu WiślanegoPelecus cultratus
166kiełb białopłetwyRomanogobio albipinnatus
167kiełb Kesslera (2)Romanogobio kessleri
168piekielnicaAlburnoides bipunctatus
169różankaRhodeus sericeus
170strzebla błotna (1) (2)Eupallasella perenurus
171kozowate - wszystkie gatunkiCobitidae
 przylgowateBalitoridae
172ślizBarbatula barbatula
 CIERNIKOKSZTAŁTNE GASTEROSTEIFORMES
 ciernikowateGasterosteidae
173pocierniecSpinachia spinachia
 IGLICZNIOKSZTAŁTNESYNGNATHIFORMES
174igliczniowate - wszystkie gatunkiSygnathidae
 OKONIOKSZTAŁTNEPERCIFORMES
 babkowateGobiidae
175babka czarnaGobius niger
176babka czarnoplamkaGobiusculus flavescens
177babka małaPomatoschistus minutus
178babka piaskowaPomatoschistus microps
 SKORPENOKSZTAŁTNESCORPAENIFORMES
 głowaczowateCottidae
179głowacz białopłetwy (2)Cottus gobio
180głowacz pręgopłetwy (2)Cottus poecilopus
181kur rogaczMyoxocephalus quadricornis
 dennikowateLiparidae
182dennikLiparis liparis
183PŁAZY - wszystkie gatunki (2)AMPHIBIA
 GADYREPTILIA
 ŁUSKOSKÓRESQUAMATA
 wężowateElaphidae
184gniewosz plamisty (1) (2)Coronella austriaca
185wąż Eskulapa (1) (2)Elaphe longissima
186żmija zygzakowata (2)Vipera berus
 ŻÓŁWIETESTUDINES
 żółwie słodkowodneEmydidae
187żółw błotny (1) (2)Emys orbicularis
188GADY - pozostałe gatunkiREPTILIA
 PTAKIAVES
 NURYGAVIIFORMES
189nury - wszystkie gatunkiGaviidae
 PERKOZYPODICIPEDIFORMES
190perkozy - wszystkie gatunkiPodicipedidae
 PEŁNOPŁETWEPELECANIFORMES
 kormoranyPhalacrocoracidae
191kormoran czubatyPhalacrocorax aristotelis
192kormoran małyPhalacrocorax pygmeus
 pelikanyPelecanidae
193pelikan kędzierzawyPelecanus crispus
194pelikan różowyPelecanus onocrotalus
 BRODZĄCECICONIIFORMES
 czaplowateArdeidae
195bączek (2)Ixobrychus minutus
196ślepowron (1) (2)Nycticorax nycticorax
197czaplowate - pozostałe gatunki, z wyjątkiem:Ardeidae
    - czapli siwej  Ardea cinerea
 bocianyCiconidae
198bocian biały (2)Ciconia ciconia
199bocian czarny (1) (2)Ciconia nigra
 BLASZKODZIOBEANSERIFORMES
 kaczkowateAnatidae
200cyranka (2)Anas querquedula
201gągoł (2)Bucephala clangula
202nurogęś (2)Mergus merganser
203ohar (2)Tadorna tadorna
204płaskonos (2)Anas clypeata
205rożeniec (2)Anas acuta
206szlachar (1) (2)Mergus serrator
207kaczkowate - pozostałe gatunki, z wyjątkiem:Anatidae
    - bernikli kanadyjskiej  Brandta canadensis
    - gęsi białoczelnej  Anser albifrons
    - gęgawy  Anser anser
    - gęsi zbożowej  Anser fabalis
    - cyraneczki  Anas crecca
    - krzyżówki  Anas platyrhynchos
    - głowienki  Aythya ferina
    - czernicy  Aythya fuligula
 JASTRZĘBIOWEACCIPITRIFORMES
 jastrzębiowateAccipitridae
208bielik (1)Haliaeetus albicilla
209błotniak łąkowy (2)Circus pygargus
210błotniak stawowy (2)Circus aeruginosus
211błotniak zbożowy (2)Circus cyaneus
212gadożer(1)(2)Circaetus gallicus
213orlik krzykliwy (1)Aquila pomarina
214orlik grubodzioby (1) (2)Aquila clanga
215orzeł przedni (1) (2)Aquila chrysaetos
216orzełek (1) (2)Hieraaetus pennatus
217kania czarna (1)Milvus migrans
218kania ruda (1)Milvus milvus
219jastrzębiowate - pozostałe gatunkiAccipitridae
 rybołowyPandionidae
220rybołów(1)(2)Pandion haliaetus
 SOKOŁOWEFALCONIFORMES
 sokołowateFalconidae
221kobuz (2)Falco subbuteo
222pustułka (2)Falco tinnunculus
223raróg (1)Falco cherrug
224sokół wędrowny (1) (2)Falco peregrinus
225sokołowate - pozostałe gatunkiFalconidae
 GRZEBIĄCEGALLIFORMES
 głuszcowateTetraonidae
226cietrzew (1) (2)Tetrao tetrix
227głuszec (1) (2)Tetrao urugallus
 kurowatePhasianidae
228przepiórkaCoturnix coturnix
 ŻURAWIOWEGRUIFORMES
 żurawieGruidae
229żuraw (2)Grus grus
 dropieOtididae
230drop (2) Otis tarda
 chruścieleRallidae
231derkacz (2)Crex crex
232kropiatka (2)Porzana porzana
233chruściele - pozostałe gatunki, z wyjątkiem:Rallidae
    - łyski  Fulica atra
 SIEWKOWECHARADRIIFORMES
234alki - wszystkie gatunki Alcidae
 kulonyBurhinidae
235kulon (2) Burhinus oedicnemus
 siewkowateCharadriidae
236czajka (2)Vanellus vanellus
237mornel (1)Charadrius morinellus
238sieweczka obrożna (2)Charadrius hiaticula
239siewkowate - pozostałe gatunkiCharadriidae
 ostrygojadyHaematopodidae
240ostrygojadHaematopus ostralegus
 mewyLaridae
241mewa mała (2)Larus minutus
242
mewy - pozostałe gatunki,
z wyjątkiem:
Laridae
    - mewy białogłowej  Larus cachinnans
    - mewy srebrzystej  Larus argentatus
 szczudłonogiRecurvirostridae
243szablodzióbRecurvirostra avosetta
244szczudłakHimantopus himantopus
 bekasowateScolopacidae
245batalion (2)Philomachus pugnax
246biegus zmienny (1) (2)Calidris alpina
247dubelt (2)Gallinago media
248krwawodziób (2)Tringa totanus
249kszyk (2)Gallinago gallinago
250kulik wielki (2)Numenius arquata
251łęczak (2)Tringa glareola
252rycyk (2)Limosa limosa
253samotnik (2)Tringa ochropus
254bekasowate - pozostałe gatunki, z wyjątkiem:Scolopacidae
    - słonki  Scolopax rusticola
255wydrzyki - wszystkie gatunkiStercoraridae
 rybitwySternidae
256rybitwa białoczelna (2)Sterna albifrons
257rybitwa białoskrzydła (2)Chlidonias leucopterus
258rybitwa białowąsa (2)Chlidonias hybridus
259rybitwa czarna (2)Chlidonias niger
260rybitwa czubata (2)Sterna sandvicensis
261rybitwa popielata (2)Sterna paradisaea
262rybitwa rzeczna (2)Sterna hirundo
263rybitwy - pozostałe gatunkiSternidae
 GOŁĘBIOWECOLUMBIFORMES
264gołębie - wszystkie gatunki, z wyjątkiem:Columbidae
    - grzywacza  Columba palumbus
 KUKUŁKOWECUCULIFORMES
 kukułkiCuculidae
265kukułkaCuculus canorus
 SOWYSTRIGIFORMES
 puszczykowateStrigidae
266pójdźka (2)Athene noctua
267włochatka (2)Aegolius funereus
268sóweczka (2)Glaucidium passerinum
269puchacz (1) (2)Bubo bubo
270uszatka błotna (1) (2)Asio flammeus
271puszczykowate - pozostałe gatunkiStrigidae
 płomykówkiTytonidae
272płomykówka (2)Tyto alba
 LELKOWECAPRIMULGIFORMES
 lelkiCaprimulgidae
273lelekCaprimulgus europaeus
 JERZYKOWEAPODIFORMES
274jerzyki - wszystkie gatunkiApodidae
 KRASKOWECORACIIFORMES
 zimorodkiAlcenidae
275zimorodek (2)Alcedo atthis
 kraskiCoraciidae
276kraska (2)Coracias garrulus
 żołnyMeropidae
277żołna (2)Merops apiaster
 dudkiUpupidae
278dudek (2)Upupa epops
 DZIĘCIOŁOWEPICIFORMES
 dzięciołyPicidae
279dzięcioł zielonosiwy (2)Picus canus
280dzięcioł zielony (2)Picus viridis
281dzięcioł czarny (2)Dryocopus martius
282dzięcioł średni (2)Dendrocopos medius
283dzięcioł białogrzbiety (2)Dendrocopos leucotos
284dzięcioł trójpalczasty (2)Picoides tridactylus
285dzięcioły - pozostałe gatunkiPicidae
 WRÓBLOWEPASSERIFORMES
 dzierzbyLaniidae
286dzierzba czarnoczelna (2)Lanius minor
287dzierzba rudogłowa (2)Lanius senator
288dzierzby - pozostałe gatunkiLaniidae
 pokrzewkowateSylviidae
289wodniczka (2)Acrocephalus paludicola
290WRÓBLOWE - pozostałe gatunki, z wyjątkiem:PASSERIFORMES
    - gawrona   Corvus frugilegus
    - kruka   Corvus corax
    - sroki   Pica pica
    - wrony siwej   Corvus corone
 SSAKIMAMMALIA
 OWADOŻERNEINSECTIVORA
291jeżowate - wszystkie gatunki (2)Erinaceidae
292ryjówkowate - wszystkie gatunkiSoricidae
 NIETOPERZECHIROPTERA
 podkowcowateRhinolophidae
293podkowiec dużyRhinolopus ferrumequinum
294podkowiec mały (1) (2)Rhinolopus hipposideros
 mroczkowateVespertilionidae
295nocek łydkowłosy (1) (2)Myotis dasycneme
296nocek orzęsiony (1) (2)Myotis emarginatus
297mroczkowate - pozostałe gatunki (2)Vespertilionidae
 ZAJĄCOKSZTAŁTNELAGOMORPHA
 zającowateLeporidae
298zając bielakLepus timidus
 GRYZONIERODENTIA
 wiewiórkowateSciuridae
299suseł moręgowany (1) (2)Spermophilus citellus
300suseł perełkowany (1) (2)Spermophilus suslicus
301świstak (1)Marmota marmota
302wiewiórka pospolitaSciurus vulgaris
 smużkowateZapodidae
303smużkaSicista betulina
304smużka stepowaSicista subtilis
 popielicowateGliridae
305koszatka (2)Dryomys nitedula
306orzesznica (2)Muscardinus avellanarius
307popielica (2)Glis glis
308żołędnica (1) (2)Eliomys quercinus
 chomikowateCricetidae
309chomik europejski (2)Cricetus cricetus
 nornikowateArvicolidae
310darniówka tatrzańskaMicrotus tatricus
311nornik śnieżnyChionomys nivalis
 WALENIECETACEA
 morświnyPhocoenidae
312morświn (2)Phocoena phocoena
313WALENIE - pozostałe gatunkiCETACEA
 DRAPIEŻNECARNIVORA
 psowateCanidae
314wilk (2)Canis lupus
 kotowateFelidae
315żbik (2)Felis silvestris
316ryś(1)(2)Lynx lynx
 łasicowateMustelidae
317gronostajMustela erminea
318łasicaMustela nivalis
319norka europejska (1) (2)Mustela lutreola
320tchórz stepowy (1) (2) Mustela eversmanii
 fokowatePhocidae
321foka obrączkowana (2)Phoca hispida
322foka pospolitaPhoca vitulina
323foka szara (2) Halichoerus grypus
 niedźwiedziowateUrsidae
324niedźwiedź brunatny (1) (2)Ursus arctos
 PARZYSTOKOPYTNEARTIODACTYLA
 krętorogieBovidae
325kozica (1) (2)Rupicapra rupicapra
326żubr (2)Bison bonasus
Objaśnienia:

*  Gatunki zwierząt zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne w ten sposób, że:
-    wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,
-    wielkimi literami, czcionką zwykłą wyróżniono nazwy RZĘDÓW,
-    małymi literemi, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin.
Nazwy łacińskie gatunków, rodzin, rzędów i gromad wyróżniono dodatkowo czcionką pochyłą.
(1) - gatunki, dla których nie stosuje się określonych w § 8 rozporządzenia odstępstw od zakazów,
(2) - gatunki zwierząt wymagające ochrony czynnej.
**  Brak nazwy polskiej.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

GATUNKI DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH ZWIERZĄT OBJĘTYCH OCHRONĄ CZĘŚCIOWĄ*
 
Lp.Nazwa polskaNazwa łacińska
 SKORUPIAKICRUSTACEA
 DZIESIĘCIONOGIDECAPODA
 rakowateAstacidae
1rak rzeczny - z wyjątkiem obrębów hodowlanychAstacus astacus
2rak stawowy - z wyjątkiem obrębów hodowlanychAstacus leptodactylus
 OWADYINSECTA
 BŁONKOSKRZYDŁEHYMENOPTERA
 porobnicowateAnthophoridae
3trzmiel kamiennikBombus lapidarius
4trzmiel ziemny Bombus terrestris
 mrówkowateFormicidae
5mrówka ćmawaFormica polyctena
6mrówka rudnica Formica rufa
 ŚLIMAKIGASTROPODA
 TRZONKOOCZNESTYLLOMMATOPHORA
 ślimakowateHelicidae
7ślimak winniczekHelix pomatia
 PTAKIAVES
 PEŁNOPŁETWEPELECANIFORMES
 kormoranyPhalacrocoracidae
8kormoran czarny - z wyjątkiem występującego na terenie stawów rybnych uznanych za obręby hodowlanePhalacrocorax carbo
 BLASZKODZIOBEANSERIFORMES
9bernikla kanadyjskaBranta canadensis
 BRODZĄCECICONIFORMES
 czaplowateArdeidae
10czapla siwa - z wyjątkiem występującej na terenie stawów rybnych uznanych za obręby hodowlaneArdea cinerea
 SIEWKOWATECHARADRIFORMES
 mewyLaridae
11mewa białogłowaLarus cachinans
12mewa srebrzystaLarus argentatus
 WRÓBLOWEPASSERIFORMES
 krukowateCorvidae
13gawronCorvus frugilegus
14krukCorvus corax
15srokaPica pica
16wrona siwaCorvus corone
 SSAKIMAMMALIA
 OWADOŻERNEINSECTIVORA
 kretowateTalpidae
17kret - z wyjątkiem występującego na terenie ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek, lotnisk, ziemnych konstrukcji hydrotechnicznych oraz obiektów sportowychTalpa europaea
 GRYZONIERODENTIA
 bobrowateCastoridae
18bóbr europejskiCastor fiber
 myszowateMuridae
19badylarkaMicromys minutus
20karczownik - z wyjątkiem występującego na terenie sadów, ogrodów oraz upraw leśnychArvicola terrestris
21mysz zaroślowaApodemus sylvaticus
22mysz zielnaApodemus uralensis
 DRAPIEŻNECARNIVORA
 łasicowateMustelidae
23wydra - z wyjątkiem występującej na terenie stawów rybnych uznanych za obręby hodowlaneLutra lutra
Objaśnienia:

*  Gatunki zwierząt zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne w ten sposób, że:
-    wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,
-    wielkimi literami, czcionką zwykłą wyróżniono nazwy RZĘDÓW,
-    małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin.
Nazwy łacińskie gatunków, rodzin, rzędów i gromad wyróżniono dodatkowo czcionką pochyłą.

ZAŁĄCZNIK Nr 3

GATUNKI DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH ZWIERZĄT OBJĘTYCH OCHRONĄ CZĘŚCIOWĄ, KTÓRE MOGĄ BYĆ POZYSKIWANE, ORAZ SPOSOBY ICH POZYSKIWANIA*
 
Lp.Nazwa polskaNazwa łacińskaSposób pozyskiwania ze stanu dzikiego
 ŚLIMAKIGASTROPODA 
 TRZONKOOCZNESTYLLOMMATOPHORA 
 ślimakowateHelicidae 
1ślimak winniczek - w okresie od 1 do 31 majaHelix pomatiapozyskanie osobników o średnicy muszli większej niż 30 mm
 OWADYINSECTA 
 BŁONKOSKRZYDŁEHYMENOPTERA 
 porobnicowateAnthophoridae 
2trzmiel kamiennikBombus lapidariuspozyskiwanie wiosennych matek
3trzmiel ziemny Bombus terrestris pozyskiwanie wiosennych matek
 mrówkowateFormicidae 
4mrówka ćmawaFormica polyctenapozyskiwanie części mrowisk
5mrówka rudnicaFormica rufapozyskiwanie części mrowisk
Objaśnienia:

*  Gatunki zwierząt zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne w ten sposób, że:
-    wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,
-    wielkimi literami, czcionką zwykłą wyróżniono nazwy RZĘDÓW,
-    małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin.
Nazwy łacińskie gatunków, rodzin, rzędów i gromad wyróżniono dodatkowo czcionką pochyłą.

ZAŁĄCZNIK Nr 4

GATUNKI DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH PTAKÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ SPRZEDAWANE, TRANSPORTOWANE I PRZETRZYMYWANE W CELACH HANDLOWYCH, JEŻELI ZOSTAŁY LEGALNIE UPOLOWANE*
 
Lp.Nazwa polskaNazwa łacińska
 GRZEBIĄCEGALLIFORMES
 kurowatePhasianidae
1bażantPhasianus colchicus
2kuropatwaPerdix perdix
 GOŁĘBIOWATECOLUMBIFORMES
 gołębieColumbidae
3grzywaczColumba palumbus
 BLASZKODZIOBEANSERIFORMES
 kaczkowateAnatidae
4krzyżówkaAnas plathyrhynchos
Objaśnienia:

*  Gatunki zwierząt zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne w ten sposób, że:
-    wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,
-    wielkimi literami, czcionką zwykłą wyróżniono nazwy RZĘDÓW,
-    małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin.
Nazwy łacińskie gatunków, rodzin, rzędów i gromad wyróżniono dodatkowo czcionką pochyłą.

ZAŁĄCZNIK Nr 5

GATUNKI DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH ZWIERZĄT, DLA KTÓRYCH WYMAGANE JEST USTALENIE STREF OCHRONY OSTOI, MIEJSC ROZRODU LUB REGULARNEGO PRZEBYWANIA*
 
 
Lp.
 
Nazwa polska
 
Nazwa łacińska
Strefa ochrony całorocznej w promieniu doStrefa ochrony okresowej w promieniu doOkresowy termin ochrony
123456
 OWADY łatkowateINSECTA Coenagrionidae   
1iglica małaNehalennia speciosa100 m od miejsca rozrodu i regularnego przebywania--
 
GADY
wężowate
REPTILIA Elaphidae   
2wąż EskulapaElaphe longissima200 m od miejsca rozrodu i regularnego przebywania500 m od miejsca rozrodu i regularnego przebywania1.04-30.09
3gniewosz plamistyCoronella austriaca100 m od miejsca rozrodu i regularnego przebywania500 m od miejsca rozrodu i regularnego przebywania1.03-31.10
 żółwie słodkowodneEmydidae   
4żółw błotnyEmys orbicularis200 m od miejsca rozrodu i regularnego przebywania500 m od miejsca rozrodu i regularnego przebywania1.03-30.09
 ptaki jastrzębiowateAves Accipitridae   
5orzeł przedniAquila chrysaetos200 m od gniazda500 m od gniazda1.01-31.07
6orlik grubodziobyAquila clanga200 m od gniazda500 m od gniazda1.03-31.08
7orlik krzykliwyAquila pomarina100 m od gniazda500 m od gniazda1.03-31.08
8gadożerCircaetus gallicus200 m od gniazda500 m od gniazda1.03-30.09
9bielikHaliaeetus albicilla200 m od gniazda500 m od gniazda1.01-31.07
10orzełekHieraaetus pennatus100 m od gniazda500 m od gniazda1.02-31.08
11kania czarnaMilvus migrans100 m od gniazda500 m od gniazda1.03-31.08
12kania rudaMilvus milvus100 m od gniazda500 m od gniazda1.03-31.08
 kaczkowateAnatidae   
13szlacharMergus serratorzalesiona część wyspy, na której stwierdzono gniazdowanie--
 czaplowateArdeidae   
14ślepowronNycticorax nycticoraxkolonia lęgowa--
 bocianyCiconidae   
15bocian czarnyCiconia nigra100 m od gniazda500 m od gniazda15.03-31.08
 kraskiCoraciidae   
16kraskaCoracias garrulusdrzewo z dziuplą, w której regularnie zakładane jest gniazdo10 m od gniazda1.04-31.08
 sokołowateFalconidae   
17rarógFalco cherrug200 m od gniazda500 m od gniazda1.01-31.07
18sokół wędrownyFalco peregrinus200 m od gniazda500 m od gniazda1.01-31.07
 grzebiąceGalliformes   
19cietrzewTetrao tetrix-500 m od tokowiska1.02-31.05
20głuszecTetrao urogallus200 m od tokowiska500 m od tokowiska1.02-31.05
 rybołowyPandionidae   
21rybołówPandion haliaetus200 m od gniazda500 m od gniazda1.03-31.08
 puszczykowateStrigidae   
22puchaczBubo bubo200 m od gniazda500 m od gniazda1.01-31.07
 SSAKIMAMMALIA   
23NIETOPERZE - zimowiska, w których w ciągu 3 kolejnych lat choć raz stwierdzono ponad 200 osobnikówCHIROPTERA
pomieszczenia
i kryjówki zajmowane przez nietoperze
--
 GRYZONIERODENTIA   
 popielicowateGliridae   
24żołędnicaEliomys quercinus25 ha starodrzewi wokół stwierdzonego stanowiska--
 DRAPIEŻNECARNIVORA   
 psowateCanidae   
25wilkCanis lupus-500 m od nory1.04-15.07
 niedźwiedzieUrsidae   
26niedźwiedź brunatnyUrsus arctos-500 m od gawry1.11-31.03
Objaśnienia:

*  Gatunki zwierząt zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne w ten sposób, że:
-    wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,
-    wielkimi literami, czcionką zwykłą wyróżniono nazwy RZĘDÓW,
-    małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin.
Nazwy łacińskie gatunków, rodzin, rzędów i gromad wyróżniono dodatkowo czcionką pochyłą.Powrót


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.