strona g堯wna forum dyskusyjne

Za陰cznik nr 1 do uchwa造 XIX Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegat闚 Polskiego Zwi您ku υwieckiego

z dnia 20 listopada 1999 roku

z tekstem Statutu Polskiego Zwi您ku υwieckiego

S t a t u t

Polskiego Zwi您ku υwieckiego
 


Rozdzia 1
Postanowienia og鏊ne
 
1

Polski Zwi您ek υwiecki jest zrzeszeniem os鏏 fizycznych i prawnych, kt鏎e dzia豉 na podstawie ustawy Prawo 這wieckie i niniejszego Statutu.
 
2

Zrzeszenie dzia豉 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzib Zrzeszenia jest m.st. Warszawa.
 
3

Zrzeszenie ma prawo u篡wa w豉snego god豉, sztandaru, piecz璚i, flagi i barwy
 
4

Zrzeszenie ustanawia i nadaje odznaczenia 這wieckie.

 
Rozdzia 2
Zadania Zrzeszenia
 
5

1. Do zada Zrzeszenia nale篡 w szczeg鏊no軼i:
   1) prowadzenie gospodarki 這wieckiej;
   2) troska o rozw鎩 這wiectwa i wsp馧dzia豉nie z w豉dzami publicznymi, jednostkami organizacyjnymi Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe i parkami narodowymi oraz innymi organizacjami w ochronie 鈔odowiska przyrodniczego, w zachowaniu i rozwoju populacji zwierz徠 這wnych i innych zwierz徠 dziko 篡j帷ych;
   3) zwalczanie k逝sownictwa i szkodnictwa 這wieckiego;
   4) piel璕nowanie historycznych warto軼i kultury materialnej i duchowej 這wiectwa;
   5) ustalanie kierunk闚 i zasad rozwoju 這wiectwa oraz funkcjonowania organ闚 Zrzeszenia;
   6) czuwanie nad przestrzeganiem przez cz這nk闚 Zrzeszenia prawa, zasad etyki, obyczaj闚 i tradycji 這wieckich;
   7) prowadzenie s康ownictwa 這wieckiego;
   8) organizowanie szkole w zakresie 這wiectwa i strzelectwa my郵iwskiego;
   9) prowadzenie dzia豉lno軼i wydawniczej i wystawienniczej o tematyce 這wieckiej;
   10) wsp馧praca z pokrewnymi organizacjami zagranicznymi;
   11) wspieranie i prowadzenie prac naukowych w zakresie gospodarowania zwierzyn;
   12) prowadzenie i popieranie hodowli u篡tkowych ps闚 my郵iwskich;
   13) wspieranie hodowli ptak闚 這wczych i sokolnictwa;
   14) propagowanie 這wiectwa i ochrony zwierzyny;
   15) realizacja innych zada dotycz帷ych 這wiectwa zleconych przez ministra w豉軼iwego do spraw 鈔odowiska.
 
2. Zrzeszenie mo瞠 prowadzi dzia豉lno嗆 gospodarcz, z przeznaczeniem uzyskanych dochod闚 na realizacj zada Zrzeszenia.
3. Zrzeszenie mo瞠 prowadzi stacje naukowo-badawcze.

 
Rozdzia 3
Cz這nkowie Zrzeszenia, ich prawa i obowi您ki
 
6

1. Cz這nkami Zrzeszenia s:
   1) osoby fizyczne - spe軟iaj帷e warunki wymienione w 7 ust. 1
      a) cz這nkowie k馧 這wieckich
      b) nie zrzeszone w ko豉ch 這wieckich, zwane dalej cz這nkami niestowarzyszonymi
    2) osoby prawne - ko豉 這wieckie.
2. Cz這nkami wspieraj帷ymi mog by osoby prawne, maj帷e siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Osobom fizycznym szczeg鏊nie zas逝穎nym dla 這wiectwa mo瞠 zosta nadane cz這nkostwo honorowe Zrzeszenia.

7

1. Osoba fizyczna uzyskuje cz這nkostwo Zrzeszenia na mocy uchwa造 w豉軼iwego, wed逝g miejsca sta貫go pobytu, zarz康u okr璕owego, je瞠li:
    1) jest pe軟oletnia;
    2) posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pe軟i z praw obywatelskich;
    3) ma walory moralne daj帷e r瘯ojmi etycznego wykonywania 這wiectwa;
    4) nie by豉 karana za przest瘼stwa wymienione w prawie 這wieckim;
    5) odby豉 roczny sta kandydacki oraz szkolenie przeprowadzone w Polskim Zwi您ku υwieckim;
    6) zda豉 z wynikiem pozytywnym egzamin z zakresu 這wiectwa oraz wykaza豉 si umiej皻no軼iami strzeleckimi;
    7) z這篡豉 deklaracj i ui軼i豉 wpisowe.
2. Cz這nek Zrzeszenia mo瞠 uzyska cz這nkostwo ko豉 na mocy uchwa造 zarz康u ko豉, kt鏎y zobowi您any jest niezw這cznie zawiadomi o tym w豉軼iwy zarz康 okr璕owy Polskiego Zwi您ku υwieckiego.
3. Cz這nkiem Zrzeszenia mo瞠 by r闚nie cudzoziemiec posiadaj帷y prawo pobytu lub kart sta貫go pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej i spe軟iaj帷y warunki okre郵one w ust. 1, pkt 1, 3 - 7.

8

1. Osoba ubiegaj帷a si o cz這nkostwo Zrzeszenia sk豉da wniosek o przyj璚ie na sta w zarz康zie ko豉 lub zarz康zie okr璕owym w豉軼iwym wed逝g miejsca sta貫go pobytu i po przyj璚iu na sta przez jeden z wymienionych organ闚 staje si, z chwil rejestracji przez zarz康 okr璕owy, kandydatem na cz這nka Zrzeszenia.
2. Zasady odbywania sta簑 kandydackiego oraz wz鏎 deklaracji, o kt鏎ej mowa w 7 ust. 1 pkt. 7, okre郵a Naczelna Rada υwiecka.
3. Z odbycia sta簑 zwolnione s:
    a) osoby posiadaj帷e wy窺ze lub 鈔ednie wykszta販enie le郾e;
    b) osoby posiadaj帷e inne wy窺ze wykszta販enie o specjalno軼i 這wieckiej;
    c) stra積icy 這wieccy legitymuj帷y si co najmniej dwuletnim okresem zatrudnienia na tym stanowisku;
    d) osoby, o kt鏎ych mowa w 7 ust. 3, posiadaj帷e uprawnienia do wykonywania polowania w innym pa雟twie;
    e) osoby, kt鏎e uprzednio utraci造 cz這nkostwo w Zrzeszeniu.
4. Zarz康 okr璕owy mo瞠 zobowi您a ko這 lub o鈔odek hodowli zwierzyny Polskiego Zwi您ku υwieckiego, znajduj帷e si na terenie jego dzia豉nia, do przyj璚ia kandydata do odbycia sta簑.

9

1. Cz這nek Zrzeszenia jest obowi您any:
    1) dba o dobre imi 這wiectwa polskiego i Zrzeszenia;
    2) przestrzega prawa 這wieckiego, Statutu, uchwa w豉dz i organ闚 Zrzeszenia oraz zasad etyki i tradycji 這wieckiej, a tak瞠 kierowa si zasadami kole瞠雟twa;
    3) sumiennie wykonywa zadania Zrzeszenia;
    4) ochrania mienie Zrzeszenia i zwalcza marnotrawienie tego mienia;
    5) terminowo uiszcza sk豉dki cz這nkowskie i inne op豉ty uchwalone przez uprawnione do tego w豉dze Zrzeszenia;
    6) bra czynny udzia w zwalczaniu k逝sownictwa i szkodnictwa 這wieckiego;
    7) doskonali umiej皻no進 strzeleckie;
    8) podnosi wiedz 這wieck.
2. Osoba fizyczna - cz這nek Zrzeszenia - ma ponadto obowi您ek:
    1) sk豉da zeznania i wyja郾ienia na 膨danie w豉dz i organ闚 Zrzeszenia oraz ko豉 這wieckiego;
    2) poddawa si prawomocnym orzeczeniom i postanowieniom s僚闚 這wieckich.
3. Obowi您ki, okre郵one w ust. 1 - z wy陰czeniem pkt. 5 - dotycz r闚nie kandydat闚.

10

1. Cz這nek Zrzeszenia ma prawo sk豉da o鈍iadczenia we wszystkich przypadkach, w kt鏎ych w豉dze i organy Zrzeszenia oraz ko豉 maj podj望 uchwa造 dotycz帷e jego osoby i odwo造wa si od tych uchwa.
2. Osoba fizyczna - cz這nek Zrzeszenia - ma tak瞠 prawo:
    1) wybiera i by wybieranym do w豉dz i organ闚 Zrzeszenia oraz organ闚 ko豉 cz這nek w kole niemacierzystym nie posiada biernego prawa wyborczego w tym kole;
    2) nosi oznak 這wieck, odznaczenia 這wieckie oraz str鎩 organizacyjny z odpowiednimi dystynkcjami.
3. Przepisy ust. 1 dotycz r闚nie kandydat闚.
4. Osoby fizyczne - cz這nkowie Zrzeszenia - maj prawo do wykonywania polowania.

11

1. Do cz這nk闚 Zrzeszenia niestowarzyszonych maj zastosowanie przepisy Statutu Zrzeszenia z wyj徠kiem tych, kt鏎e odnosz si wy陰cznie do cz這nk闚 k馧.
2. Nadz鏎 organizacyjny nad cz這nkami niestowarzyszonymi sprawuj w豉軼iwe zarz康y okr璕owe, kt鏎e okre郵aj tym cz這nkom spos鏏 wykonania obowi您k闚 wynikaj帷ych z zada Zrzeszenia.
3. Za dopuszczenie si przez cz這nk闚 niestowarzyszonych wykrocze przeciwko obowi您uj帷ym przepisom ustawowym, statutowym i innym przepisom organizacyjnym nie skutkuj帷ych wykluczeniem cz這nka ze Zrzeszenia lub zawieszeniem w jego prawach, zarz康 okr璕owy mo瞠 stosowa kary organizacyjne:
    a) upomnienia,
    b) nagany;
    c) zawieszenia w prawach do wykonywania polowania na okres do jednego roku.
4. Kar organizacyjn uwa瘸 si za nieby陰 a adnotacj usuwa z akt osobowych
cz這nka po okresie dw鏂h lat od jej orzeczenia, a w przypadku okre郵onym w ust. 3, lit. c - od jej odbycia.

12

1. Osoba fizyczna - cz這nek Zrzeszenia - traci cz這nkostwo w Zrzeszeniu w razie:
    1) dobrowolnego wyst徙ienia ze Zrzeszenia;
    2) 鄉ierci;
    3) skazania prawomocnym wyrokiem s康u powszechnego za przest瘼stwa
wymienione w prawie 這wieckim. Skre郵enia dokonuje zarz康 okr璕owy Polskiego Zwi您ku υwieckiego.
2. Osoba fizyczna - cz這nek Zrzeszenia - mo瞠 by wykluczony ze Zrzeszenia w razie:
    1) naruszenia przepis闚 prawa 這wieckiego;
    2) nieprzestrzegania w spos鏏 ra膨cy Statutu lub innych uchwa w豉dz i organ闚 Zrzeszenia;
    3) wykonywania polowania w spos鏏 niezgodny z dobrymi obyczajami i etyk 這wieck;
    4) dzia豉nia na szkod Zrzeszenia lub dobrego imienia 這wiectwa polskiego;
    5) prawomocnego skazania za inne ni wymienione w ust. 1 pkt 3, przest瘼stwa.
3. O wykluczeniu cz這nka - osoby fizycznej - ze Zrzeszenia orzekaj s康y 這wieckie.
4. Cz這nek Zrzeszenia podlega skre郵eniu z listy cz這nk闚 Zrzeszenia, je瞠li zalega z op豉tami na rzecz Zrzeszenia d逝瞠j ni trzy miesi帷e. O skre郵eniu z listy cz這nk闚 i ponownym wpisaniu decyduje zarz康 okr璕owy Polskiego Zwi您ku υwieckiego.
5. Osoba, o kt鏎ej mowa w ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 i 4, powinna op豉ci zaleg貫 sk豉dki na rzecz Zrzeszenia do ko鎍a miesi帷a, w kt鏎ym podj皻a zosta豉 decyzja o utracie cz這nkostwa, a tak瞠 uregulowa wszystkie inne nale積o軼i.
6. Ponowne przyj璚ie do Zrzeszenia osoby, o kt鏎ej mowa w ust. 1pkt 3, mo瞠 nast徙i po zatarciu skazania, a osoby, o kt鏎ej mowa w ust. 2 - po up造wie 3 lat od daty wykluczenia.
7. Na wniosek zainteresowanego cz這nka w豉軼iwy zarz康 okr璕owy mo瞠 urlopowa go na okres nie przekraczaj帷y dw鏂h lat, zawieszaj帷 go w prawach i obowi您kach . W stosunku do cz這nk闚 k馧 這wieckich wymagana jest zgoda zarz康u ko豉 macierzystego.

13

O utracie cz這nkostwa Zrzeszenia, o kt鏎ym mowa w 12 ust. 1, 2 i 4, w豉軼iwy zarz康 okr璕owy bezzw這cznie powiadamia komendanta wojew鏚zkiego policji.
14

1. Osoba prawna nie b璠帷a ko貫m 這wieckim mo瞠 by cz這nkiem wspieraj帷ym, je郵i jej statutowe zadania b璠 wspomaga造 statutowe zadania Zrzeszenia.
2. Decyzj o przyj璚iu cz這nka wspieraj帷ego podejmuje Zarz康 G堯wny z inicjatywy w豉snej lub na wniosek w豉軼iwego zarz康u okr璕owego i na podstawie zg這szonej przez osob prawn deklaracji.
3. Cz這nek wspieraj帷y podlega skre郵eniu ze Zrzeszenia na skutek:
    1) rezygnacji z cz這nkostwa;
    2) utraty osobowo軼i prawnej;
    3) d逝gotrwa貫j bezczynno軼i we wspieraniu Zrzeszenia.
4. Utrata cz這nkostwa Zrzeszenia osoby wspieraj帷ej nast瘼uje na podstawie uchwa造 Zarz康u G堯wnego.

15

1. Cz這nkostwo honorowe, na wniosek Naczelnej Rady υwieckiej, nadaje Krajowy Zjazd Delegat闚 wi瘯szo軼i 2/3 g這s闚 obecnych delegat闚.
2. Cz這nkowie honorowi Zrzeszenia s zwolnieni z p豉cenia sk豉dek cz這nkowskich Zrzeszenia i ko豉.
3. Cz這nkowie honorowi Zrzeszenia s uprawnieni do uczestniczenia w krajowych i w豉軼iwych, z uwagi na miejsce zamieszkania, okr璕owych zjazdach delegat闚 na prawach delegat闚.

16

Legitymacje Zrzeszenia wydaj:
1) cz這nkom honorowym Zrzeszenia - Zarz僚 G堯wny;
2) pozosta造m osobom fizycznym - w豉軼iwe zarz康y okr璕owe.

 
Rozdzia 4
Ko豉 這wieckie
 
17

Ko這 這wieckie posiada osobowo嗆 prawn i wchodzi w sk豉d Zrzeszenia.
 
18

1. Zadaniem ko豉 jest prowadzenie gospodarki 這wieckiej na terenach dzier瘸wionych obwod闚 這wieckich zgodnie z przepisami prawa 這wieckiego i zatwierdzonymi planami hodowlanymi i 這wieckimi oraz realizowanie innych statutowych zada Zrzeszenia.
2. Uprawnienia i obowi您ki ko豉 okre郵aj przepisy prawa 這wieckiego, Statutu Zrzeszenia oraz statutu ko豉 這wieckiego.
3. Ko這 dzia豉 na rzecz ochrony 鈔odowiska przyrodniczego i na terenie dzier瘸wionego obwodu odpowiada za prawid這w gospodark zwierzyn zgodnie z przyj皻ymi zasadami.
4. Ko這 jest odpowiedzialne za szkolenie 這wieckie i strzeleckie oraz za kszta速owanie prawid這wych postaw swoich cz這nk闚 i ich wzajemnego wsp馧篡cia kole瞠雟kiego.

19

1. Cz這nkiem ko豉 mo瞠 by osoba fizyczna - cz這nek Zrzeszenia.
2. Osoba fizyczna - cz這nek Zrzeszenia - mo瞠 nale瞠 do wielu k馧, z kt鏎ych jedno jest jego ko貫m macierzystym. Szczeg馧owe zasady przynale積o軼i cz這nka do ko豉 niemacierzystego okre郵a statut tego ko豉.
3. Sk豉dk na rzecz Zrzeszenia cz這nek ko豉 uiszcza za po鈔ednictwem ko豉 macierzystego.

20

1. Utrata cz這nkostwa w kole nast瘼uje w razie:
    1) utraty cz這nkostwa w Zrzeszeniu;
    2) dobrowolnego wyst徙ienia z ko豉;     w przypadku okre郵onym w punkcie 1 i 2 skre郵enia dokonuje zarz康 ko豉;
    3) nieprzestrzegania statutu ko豉 b康 uporczywego uchylania si od wykonywania obowi您k闚 na這穎nych przez ko這;
    4) uchylania si od p豉cenia sk豉dek i innych op豉t na rzecz ko豉 przez okres d逝窺zy ni trzy miesi帷e;
    5) gdy cz這nek ko豉 nie przestrzega zasad wsp馧篡cia kole瞠雟kiego lub utraci walory wymienione w 7 ust. 1 pkt 3.
2. O utracie cz這nkostwa w kole, w drodze uchwa造, decyduje:
    a) zarz康 ko豉 - z przyczyn wymienionych w ust. 1 pkt 4;
    b) walne zgromadzenie - z przyczyn wymienionych w ust. 1 pkt 3 i 5, gdy 2/3 cz這nk闚 ko豉 obecnych na walnym zgromadzeniu uzna w tajnym g這sowaniu zasadno嗆 tych zarzut闚.
3. Cz這nek Zrzeszenia, o kt鏎ym mowa w ust. 1 pkt 2-5, traci cz這nkostwo Zrzeszenia je瞠li w ci庵u sze軼iu miesi璚y od uprawomocnienia si decyzji o skre郵eniu z ko豉 nie zostanie przyj皻y do innego ko豉 lub nie uzyska statusu cz這nka niestowarzyszonego. Skre郵enia dokonuje zarz康 okr璕owy Polskiego Zwi您ku υwieckiego.
4. Zarz康 okr璕owy odmawia wpisania do rejestru cz這nk闚 niestowarzyszonych os鏏, kt鏎e utraci造 cz這nkostwo w kole, a kt鏎e nie spe軟iaj warunk闚 okre郵onych w 7 ust. 1 pkt 2-4.

21

1. Za dopuszczenie si przez cz這nk闚 ko豉 wykrocze przeciwko obowi您uj帷ym przepisom ustawowym, statutowym i innym przepisom organizacyjnym nie skutkuj帷ym wykluczeniem cz這nka ze Zrzeszenia lub zawieszeniem w jego prawach, zarz康 ko豉 mo瞠 stosowa kary organizacyjne:
    a) upomnienia;
    b) nagany;
    c) zawieszenia w prawach do wykonywania polowania na okres do jednego roku;
    d) zawieszenia w prawach cz這nka ko豉 na okres do jednego roku.
2. Kar organizacyjn uwa瘸 si za nieby陰 a adnotacj usuwa z akt osobowych cz這nka po okresie dw鏂h lat od jej orzeczenia, a w przypadku okre郵onym w ust. 1, lit. c i d - od jej odbycia.
3. Cz這nek ko豉 pe軟i帷y funkcj w organach ko豉 mo瞠 by, w przypadku gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie naruszenia prawa 這wieckiego, statutu lub innych przepis闚 organizacyjnych, zawieszony przez zarz康 okr璕owy w pe軟ieniu funkcji do czasu walnego zgromadzenia ko豉 lub do prawomocnego zako鎍zenia post瘼owania dyscyplinarnego. W stosunku do os鏏 pe軟i帷ych funkcje w organach ko豉, zarz康 ko豉 nie jest w豉dny stosowa kar statutowych.

22

1. Ko這 mo瞠 by zawi您ane przez co najmniej 15 os鏏 fizycznych b璠帷ymi cz這nkami Zrzeszenia.
2. Za這篡ciele ko豉 kieruj do zarz康u okr璕owego w豉軼iwego wed逝g siedziby ko豉 wniosek o przyj璚ie ko豉 do Zrzeszenia. Do wniosku tego nale篡 do陰czy:
    1) statut ko豉 podpisany przez wszystkich za這篡cieli;
    2) o鈍iadczenie za這篡cieli, i ko這 to b璠zie ich ko貫m macierzystym;
    3) pisemne zapewnienie wydzier瘸wienia obwodu 這wieckiego.
3. Statut ko豉 musi by zgodny z prawem 這wieckim i Statutem Zrzeszenia oraz okre郵a zasady organizacyjne ko豉, a w szczeg鏊no軼i:
    1) nazw i siedzib ko豉 這wieckiego;
    2) zadania ko豉 i spos鏏 ich realizacji;
    3) spos鏏 nabywania i utraty cz這nkostwa ko豉 oraz prawa i obowi您ki cz這nk闚;
    4) kary organizacyjne za naruszenie obowi您k闚 cz這nkowskich;
    5) fundusze i maj徠ek oraz spos鏏 ich nabywania i zbywania;
    6) w豉dze i organy ko豉, zasady ich powo造wania i odwo造wania;
    7) zasady reprezentowania ko豉 przy nabywaniu praw oraz zaci庵aniu zobowi您a;
    8) spos鏏 zmiany statutu ko豉;
    9) warunki i spos鏏 陰czenia si, podzia逝, rozwi您ywania oraz likwidacji ko豉.

23

1. Przyj璚ie ko豉 do Zrzeszenia nast瘼uje z chwil podj璚ia przez w豉軼iwy zarz康 okr璕owy uchwa造 o wpisaniu ko豉 do prowadzonego rejestru.
2. Zarz康 okr璕owy przyjmuje ko這 do Zrzeszenia, je瞠li ko這 odpowiada wymaganiom Statutu.
3. W przypadku stwierdzenia brak闚 we wniosku lub za陰cznikach, b康 o ile statut nie odpowiada warunkom okre郵onym w 22 ust 3, zarz康 okr璕owy wzywa za這篡cieli do usuni璚ia brak闚 w terminie 30 dni.
4. W przypadku nieusuni璚ia brak闚 w wyznaczonym terminie zarz僚 okr璕owy odmawia wpisania do rejestru.

24

1. Osobowo嗆 prawn, na mocy ustawy Prawo υwieckie, ko這 nabywa z chwil wpisania do rejestru.
2. Wszelkie zmiany statutu ko豉 podlegaj wpisowi do rejestru k馧 這wieckich.
3. Rejestr k馧 obejmuje:
    1) liczb porz康kow;
    2) nazw ko豉;
    3) siedzib (adres) ko豉;
    4) dat uchwa造 zarz僚u okr璕owego o wpisaniu ko豉 do rejestru;
    5) osoby uprawnione do reprezentacji oraz spos鏏 reprezentowania ko豉;
    6) dat i podstaw skre郵enia ko豉 z rejestru;
    7) uwagi.
4. Dla ka盥ej pozycji rejestru prowadzi si akta ewidencyjne, w kt鏎ych gromadzi si:
    1) dokument o utworzeniu ko豉;
    2) uchwa喚, o kt鏎ej mowa w ust. 3 pkt 4;
    3) statut ko豉, uchwa喚 o zatwierdzeniu statutu oraz inne dokumenty zwi您ane ze zmianami statutu;
    4) list cz這nk闚 ko豉 i sk豉d zarz康u ko豉;
    5) ewidencj cz這nk闚 ko豉, dla kt鏎ych ko這 jest ko貫m macierzystym.

25

Ko這 mo瞠 posiada fundusze oraz nabywa i zbywa sk豉dniki maj徠kowe.
26

1. Na maj徠ek ko豉 sk豉daj si:
    1) maj徠ek trwa造;
    2) maj徠ek obrotowy;
    3) wp造wy z wpisowego, sk豉dek cz這nkowskich i innych op豉t, uchwalonych przez walne zgromadzenie ko豉;
    4) wp造wy z gospodarki 這wieckiej ko豉;
    5) dobrowolne 鈍iadczenia os鏏 fizycznych i prawnych;
    6) dochody z imprez organizowanych przez ko這;
    7) dotacje, darowizny itp.;
    8) dochody z prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej.
2. Uzyskane dochody ko豉 przeznacza si na finansowanie jego dzia豉lno軼i statutowej.

27

1. W豉dz ko豉 jest walne zgromadzenie. Walne zgromadzenie stanowi cz這nkowie ko豉.
2. Organami ko豉 s:
    1) zarz康 ko豉 - organem wykonawczym walnego zgromadzenia;
    2) komisja rewizyjna - organem kontrolnym walnego zgromadzenia, kt鏎y kontroluje dzia豉lno嗆 organizacyjn, gospodarcz i finansow zarz康u ko豉.
3. Szczeg馧owy zakres dzia豉nia oraz uprawnienia w豉dz i organ闚 ko豉 okre郵a jego statut.

28

1. Zarz康y okr璕owe, w豉軼iwe wed逝g miejsca siedziby k馧, koordynuj ich dzia豉lno嗆 i sprawuj nad nimi nadz鏎 organizacyjny w my郵 45 pkt 2 Statutu. Koordynacj i nadz鏎 nad ko豉mi w zakresie gospodarki 這wieckiej sprawuj zarz康y okr璕owe w豉軼iwe dla miejsca po這瞠nia dzier瘸wionych przez nie obwod闚 這wieckich.
2. Ko豉 s zobowi您ane przedstawia w豉軼iwemu zarz康owi okr璕owemu uchwa造 walnego zgromadzenia ko豉 w terminie do 30 dni od jego odbycia. Ponadto, na ka盥e 膨danie w豉dz i organ闚 Zrzeszenia sk豉da o鈍iadczenia i wyja郾ienia oraz wymagane dokumenty.
3. Zarz康 okr璕owy uchyla uchwa造 w豉dz i organ闚 ko豉 sprzeczne z prawem.
4. Na 膨danie zarz康u okr璕owego zarz康 ko豉 obowi您any jest zwo豉 w okre郵onym terminie walne zgromadzenie ko豉 z uwzgl璠nieniem w porz康ku obrad spraw wskazanych przez ten organ. Walne zgromadzenie winno odby si w terminie nie d逝窺zym ni 30 dni od zg這szenia 膨dania. Od uchwa造 tej nie przys逝guje odwo豉nie.
5. W przypadku niezastosowania si zarz康u ko豉 do 膨dania, o kt鏎ym mowa w ust. 4, zarz康 okr璕owy sam zwo逝je walne zgromadzenie ko豉.

29

Za naruszenie prawa 這wieckiego, Statutu, uchwa w豉dz i organ闚 Zrzeszenia oraz dyscypliny organizacyjnej, mog by w odniesieniu do k馧 stosowane nast瘼uj帷e kary organizacyjne:
1) ostrze瞠nie, kt鏎ego udziela zarz康 okr璕owy;
2) wykluczenie ko豉 ze Zrzeszenia, o kt鏎ym decyduje okr璕owa rada 這wiecka.

30

1. Ko這 traci cz這nkostwo Zrzeszenia w razie:
    1) wykluczenia ko豉 ze Zrzeszenia;
    2) rozwi您ania ko豉.
2. Cz這nkowie rozwi您anego lub wykluczonego ko豉 trac cz這nkostwo Zrzeszenia, je瞠li w ci庵u sze軼iu miesi璚y od daty uprawomocnienia si decyzji o rozwi您aniu lub wykluczeniu ko豉 nie uzyskaj cz這nkostwa innego ko豉 b康 statusu cz這nka niestowarzyszonego.

31

Rozwi您anie ko豉 nast瘼uje na podstawie:
1. Uchwa造 walnego zgromadzenia ko豉 podj皻ej przez 2/3 og鏊nej liczby cz這nk闚 ko豉.
2. Uchwa造 okr璕owej rady 這wieckiej w豉軼iwej wed逝g siedziby ko豉 w przypadku:
    1) zmniejszenia si liczby cz這nk闚 ko豉 poni瞠j pi皻nastu i nieuzupe軟ienia przez ko這 liczby cz這nk闚 w terminie sze軼iu miesi璚y;
    2) niedzier瘸wienia przez okres co najmniej jednego roku 瘸dnego obwodu 這wieckiego.

32

1. W razie wykluczenia ko豉 ze Zrzeszenia lub jego rozwi您ania, nast瘼uje likwidacja ko豉.
2. Likwidacji ko豉 dokonuje ostatni zarz康 ko豉 lub likwidatorzy powo豉ni przez walne zgromadzenie ko豉. W przypadku niepowo豉nia likwidatora w terminie 30 dni od daty uchwa造 o rozwi您aniu b康 wykluczeniu ko豉 ze Zrzeszenia, likwidatora powo逝je zarz僚 okr璕owy Polskiego Zwi您ku υwieckiego.
3. W razie uchylania si likwidator闚 od przeprowadzenia likwidacji ko豉, zarz康 okr璕owy odwo逝je likwidator闚 i powo逝je nowych.
4. Maj徠ek pozosta造 po likwidacji ko豉 przechodzi na cele spo貫czne zwi您ane z 這wiectwem oznaczone w statucie ko豉 這wieckiego lub w uchwale walnego zgromadzenia ko豉 dotycz帷ej jego likwidacji.

33

Ko豉, uchwa豉mi walnych zgromadze, mog dokonywa podzia逝 lub 陰czy si. Szczeg馧owe zasady podzia逝 b康 po章您enia okre郵aj statuty k馧.

 
Rozdzia 5
W豉dze i organy Zrzeszenia
 

34

1. W豉dzami Zrzeszenia s:
    a) Krajowy Zjazd Delegat闚;
    b) Naczelna Rada υwiecka ;
    c) wojew鏚zkie sejmiki 這wieckie;
    d) okr璕owe zjazdy delegat闚;
    e) okr璕owe rady 這wieckie.
2. W豉dzami s康owniczymi Zrzeszenia s:
    G堯wny S康 υwiecki i okr璕owe s康y 這wieckie.
3. Organami wykonawczymi Zrzeszenia s:
    a) Zarz康 G堯wny i zarz康y okr璕owe;
    b) G堯wna Komisja Rewizyjna i okr璕owe komisje rewizyjne;
    c) G堯wny Rzecznik Dyscyplinarny i okr璕owi rzecznicy dyscyplinarni;
    d) Kapitu豉 Odznacze υwieckich.
 
Krajowy Zjazd Delegat闚

35

1. Krajowy Zjazd Delegat闚 stanowi delegaci wybrani przez okr璕owe zjazdy delegat闚 i cz這nkowie honorowi Polskiego Zwi您ku υwieckiego. Osobom tym przys逝guje bierne i czynne prawo wyborcze.
2. Krajowy Zjazd Delegat闚 zwo造wany jest przez Naczeln Rad υwieck.
3. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegat闚 powinien odbywa si w terminie 45 dni od otrzymania wniosku:
    1) ministra w豉軼iwego do spraw 鈔odowiska;
    2) co najmniej 1/3 liczby okr璕owych rad 這wieckich, wraz z pisemnym umotywowaniem tego 膨dania;
    3) co najmniej 2/5 delegat闚 na Krajowy Zjazd Delegat闚, wraz z pisemnym umotywowaniem tego 膨dania.
4. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegat闚 mo瞠 by ponadto zwo豉ny w ka盥ym czasie przez Naczeln Rad υwieck.
5. W Krajowym Zje寮zie Delegat闚 mog bra udzia cz這nkowie Naczelnej Rady υwieckiej, Zarz康u G堯wnego, prezes G堯wnego S康u υwieckiego, przewodnicz帷y G堯wnej Komisji Rewizyjnej i Kapitu造 Odznacze υwieckich oraz G堯wny Rzecznik Dyscyplinarny.
6. O Krajowym Zje寮zie Delegat闚 zawiadamia si ministra w豉軼iwego do spraw 鈔odowiska.
7. W Krajowym Zje寮zie Delegat闚 mog bra udzia inne osoby zaproszone przez Naczeln Rad υwieck.
8. Delegaci na Krajowy Zjazd Delegat闚 i osoby wymienione w ust. 5-7 oraz 15 powinny otrzyma na 30 dni przed terminem Zjazdu zawiadomienie o Zje寮zie, wraz z projektem proponowanego porz康ku obrad.

36

1. Delegaci na zwyczajny Krajowy Zjazd Delegat闚 wybierani s przez okr璕owe zjazdy delegat闚, w stosunku jeden delegat na ka盥 rozpocz皻 liczb pi璚iuset cz這nk闚 wed逝g miejsca sta貫go pobytu, obejmuj帷ego teren dzia豉nia okr璕owej rady 這wieckiej.
2. Mandaty delegat闚 zachowuj wa積o嗆 do czasu wyboru delegat闚 na nast瘼ny zwyczajny Krajowy Zjazd Delegat闚.

37

Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegat闚 nale篡:
1) uchwalanie Statutu Zrzeszenia i jego zmian;
2) ustalanie kierunk闚 dzia豉nia i zasad realizacji zada Zrzeszenia;
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozda z dzia豉lno軼i Naczelnej Rady υwieckiej;
4) wyb鏎 dziesi璚iu cz這nk闚 Naczelnej Rady υwieckiej spo鈔鏚 delegat闚 na Krajowy Zjazd Delegat闚;
5) nadawanie cz這nkostwa honorowego Zrzeszenia;
6) ustanawianie god豉, barw i sztandaru oraz flagi i piecz璚i Zrzeszenia;
7) ustanawianie odznacze Polskiego Zwi您ku υwieckiego;
8) uchwalanie regulaminu obrad Krajowego Zjazdu Delegat闚;
9) uchwalanie zasad ustalania wpisowego i sk豉dki cz這nkowskiej.
 
Naczelna Rada υwiecka

38

W sk豉d Naczelnej Rady υwieck wchodz:
1) cz這nkowie - po jednym z ka盥ego okr璕u - wybrani przez okr璕owe zjazdy delegat闚 spo鈔鏚 delegat闚 na te zjazdy;
2) cz這nkowie - w liczbie dziesi璚iu os鏏 - wybrani przez Krajowy Zjazd Delegat闚 spo鈔鏚 co najmniej pi皻nastu kandydat闚 b璠帷ych delegatami na ten Zjazd.

39

Na miejsce cz這nk闚 Naczelnej Rady υwieckiej, kt鏎zy przestali pe軟i swoje funkcje wchodz:
1) w miejsce cz這nka, o kt鏎ym mowa w 38 pkt 1, zast瘼ca wybrany przez zjazd, o kt鏎ym mowa w 38 pkt 1;
2) w miejsce cz這nka, o kt鏎ym mowa w 38 pkt 2, osoba, kt鏎a uzyska豉 kolejn僚 najwi瘯sz liczb g這s闚 podczas zjazdu, o kt鏎ym mowa w 38 pkt 2.

40

Do zada Naczelnej Rady υwieckiej nale篡:
1) zwo造wanie Krajowego Zjazdu Delegat闚 oraz przedk豉danie projektu regulaminu Zjazdu, porz康ku obrad i projekt闚 uchwa;
2) przedk豉danie Krajowemu Zjazdowi Delegat闚 sprawozdania za okres swojej dzia豉lno軼i;
3) nadzorowanie wykonywania uchwa Krajowych Zjazd闚 Delegat闚;
4) uchwalanie regulaminu obrad Naczelnej Rady υwieckiej;
5) uchwalanie regulamin闚 i zasad przewidzianych w Statucie Zrzeszenia;
6) uchwalanie zasad organizacyjnych dotycz帷ych cz這nk闚 niestowarzyszonych;
7) uchwalanie rocznych plan闚 dzia豉lno軼i i preliminarzy bud瞠towych Zrzeszenia;
8) zatwierdzanie preliminarzy bud瞠towych uchwalanych przez okr璕owe rady 這wieckie;
9) zatwierdzanie rocznego sprawozdania wykonania bud瞠tu Zrzeszenia i udzielanie absolutorium Zarz康owi G堯wnemu;
10) ustalanie wysoko軼i wpisowego i sk豉dek cz這nkowskich, z zastrze瞠niem 45 pkt 5, oraz rozdzia逝 sk豉dek mi璠zy bud瞠ty Zarz康u G堯wnego i zarz康闚 okr璕owych Zrzeszenia;
11) uchwalanie wytycznych dotycz帷ych racjonalnej gospodarki 這wieckiej, w tym zasad gospodarowania populacjami zwierz徠 這wnych;
12) okre郵anie zasad etyki 這wieckiej;
13) powo造wanie i odwo造wanie:
    a) prezesa i s璠zi闚 G堯wnego S康u υwieckiego;
    b) przewodnicz帷ego Zarz僚u G堯wnego - υwczego Krajowego;
    c) od dw鏂h do czterech cz這nk闚 Zarz康u G堯wnego na wniosek υwczego Krajowego;
    d) przewodnicz帷ego i cz這nk闚 G堯wnej Komisji Rewizyjnej;
    e) przewodnicz帷ego i cz這nk闚 Kapitu造 Odznacze υwieckich;
    f) G堯wnego Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zast瘼c闚;
14) sprawowanie nadzoru i kontroli nad dzia豉lno軼i Zarz康u G堯wnego;
15) podzia terytorialny kraju na okr璕i oraz dokonywanie zmian granic okr璕闚;
16) zwo造wanie, na wniosek wojew鏚zkich sejmik闚 這wieckich, nadzwyczajnych
okr璕owych zjazd闚 delegat闚 wraz z zamieszczaniem w porz康ku obrad okre郵onych spraw. Od uchwa tych nie przys逝guje odwo豉nie;
17) uchwalanie sankcji organizacyjnych za dokonanie nieprawid這wego odstrza逝 samc闚 zwierzyny p這wej;
18) powo造wanie komisji problemowych;
19) sk豉danie wniosk闚 o nadanie godno軼i cz這nka honorowego;
20) uchylanie uchwa wojew鏚zkich sejmik闚 這wieckich oraz w trybie nadzoru, o kt鏎ym mowa w 73 ust 8, okr璕owych rad 這wieckich, w razie ich niezgodno軼i z prawem;
21) rozpatrywanie przewidzianych Statutem odwo豉 od decyzji okr璕owych rad 這wieckich;
22) powo造wanie i odwo造wanie przedstawicieli Zrzeszenia w organizacjach mi璠zynarodowych;
23) ustalanie wzoru stroju organizacyjnego wraz z dystynkcjami;
24) wykonywanie innych zada przewidzianych Statutem.

41

Naczelna Rada υwiecka wybiera spo鈔鏚 cz這nk闚 Rady prezesa, dw鏂h wiceprezes闚 dw鏂h cz這nk闚, kt鏎zy stanowi Prezydium Rady. Prezesem Rady nie mo瞠 by osoba zatrudniona w organach administracji publicznej na stanowisku zwi您anym ze sprawowaniem nadzoru nad dzia豉lno軼i僚Zrzeszenia.

42

1. Posiedzenia Naczelnej Rady υwieckiej zwo造wane s przez prezesa Rady lub zast瘼uj帷ego go wiceprezesa. Zasady zwo造wania, obradowania i podejmowania uchwa okre郵a regulamin obrad Naczelnej Rady υwieckiej.
2. Posiedzenie Rady powinno by zwo造wane w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego 膨dania ministra w豉軼iwego do spraw 鈔odowiska.
3. W posiedzeniach Naczelnej Rady υwieckiej mog bra udzia cz這nkowie Zarz康u G堯wnego, prezes G堯wnego S康u υwieckiego, przewodnicz帷y G堯wnej Komisji Rewizyjnej, przewodnicz帷y Kapitu造 Odznacze υwieckich, G堯wny Rzecznik Dyscyplinarny, a tak瞠 go軼ie zaproszeni przez Prezydium Rady.

43

Do kompetencji Prezydium Naczelnej Rady υwieckiej nale篡: 1) pe軟ienie funkcji reprezentacyjnych Zrzeszenia;
2) kierowanie pod obrady Rady projekt闚 uchwa;
3) nadz鏎 nad dzia豉lno軼i komisji problemowych Rady;
4) kontrola wykonywania uchwa i zalece Rady;
5) przedk豉danie projektu porz康ku obrad Rady;
6) wyra瘸nie zgody na zbywanie nieruchomo軼i oraz obci捫anie maj徠ku powy瞠j kwoty okre郵onej przez Naczeln Rad υwieck;
7) ustalanie zasad i wysoko軼i wynagradzania υwczego Krajowego - Przewodnicz帷ego Zarz康u G堯wnego Polskiego Zwi您ku υwieckiego;
8) zawieszanie wykonania, do czasu rozpoznania przez Naczeln Rad υwieck, uchwa wojew鏚zkich sejmik闚 這wieckich, okr璕owych rad 這wieckich i Zarz康u G堯wnego, w przypadku stwierdzenia ra膨cego naruszenia prawa;
9) ustalanie zasad i wysoko軼i wynagradzania s璠zi闚 i rzecznik闚 dyscyplinarnych.
 
Wojew鏚zki Sejmik υwiecki

44

1. Wojew鏚zki sejmik 這wiecki pe軟i funkcj wojew鏚zkiej organizacji 這wieckiej w rozumieniu przepis闚 ustawy Prawo 這wieckie.
2. Wojew鏚zki sejmik 這wiecki, kt鏎ego siedzib jest w豉軼iwe miasto wojew鏚zkie, tworz:
    1) prezesi okr璕owych rad 這wieckich maj帷ych siedzib na terenie danego wojew鏚ztwa;
    2) cz這nkowie Naczelnej Rady υwieckiej z okr璕闚 wchodz帷ych w sk豉d wojew鏚ztwa;
    3) po dw鏂h cz這nk闚 wybranych przez okr璕owe zjazdy delegat闚 z danego okr璕u.
3. Je瞠li na terenie, o kt鏎ym mowa w ust 1, dzia豉 jedna okr璕owa rada 這wiecka, funkcj sejmiku 這wieckiego pe軟i prezydium rady oraz cz這nkowie Naczelnej Rady υwieckiej z danego okr璕u.
4. Wojew鏚zki sejmik 這wiecki wybiera ze swego grona przewodnicz帷ego, jego zast瘼c i sekretarza.
Przewodnicz帷ym wojew鏚zkiego sejmiku 這wieckiego nie mo瞠 by osoba zatrudniona w organach administracji publicznej na stanowisku zwi您anym ze sprawowaniem nadzoru nad dzia豉lno軼i Zrzeszenia.
5. Wojew鏚zki sejmik 這wiecki reprezentuje okr璕owe organizacje 這wieckie maj帷e siedzib na terenie danego wojew鏚ztwa wobec organ闚 administracji publicznej szczebla wojew鏚zkiego.

45

Do zada wojew鏚zkiego sejmiku 這wieckiego nale篡:
1) koordynowanie dzia豉lno軼i okr璕owych rad 這wieckich;
2) koordynowanie i nadzorowanie za po鈔ednictwem okr璕owych rad i zarz康闚 dzia豉lno軼i k馧 這wieckich oraz os鏏 fizycznych - cz這nk闚 niestowarzyszonych Zrzeszenia - maj帷ych siedzib b康 zamieszka造ch na terenie jego dzia豉nia, z zastrze瞠niem 28 ust. 1;
3) rozpatrywanie odwo豉 od uchwa okr璕owych rad 這wieckich;
4) uchylanie w trybie nadzoru, o kt鏎ym mowa w 73 ust. 8, uchwa okr璕owych rad 這wieckich;
5) ustalanie wysoko軼i sk豉dki cz這nkowskiej od k馧 這wieckich z dzier瘸wionego hektara obwodu 這wieckiego na terenie dzia豉nia wojew鏚zkiego sejmiku 這wieckiego;
6) zawieszanie, w przypadku stwierdzenia ra膨cego naruszenia prawa, dzia豉lno軼i okr璕owych rad 這wieckich i kierowanie wniosk闚 w tej sprawie do Naczelnej Rady υwieckiej o zwo豉nie nadzwyczajnego okr璕owego zjazdu delegat闚;
7) opiniowanie projekt闚 podzia逝 obszaru wojew鏚ztwa na obwody 這wieckie i zmian granic tych obwod闚. W odniesieniu do teren闚 po這穎nych w zasi璕u dzia豉nia okr璕owych rad i zarz康闚, nie reprezentowanych w sejmiku, po zasi璕ni璚iu ich opinii;
8) wsp馧praca z organami pa雟twowymi, samorz康u terytorialnego i organizacjami spo貫cznymi na szczeblu wojew鏚zkim oraz w豉軼iwymi regionalnymi dyrekcjami Las闚 Pa雟twowych, w zakresie 這wiectwa i ochrony 鈔odowiska.
9) inicjowanie przedsi瞝zi耩 這wieckich na terenie wojew鏚ztwa, w tym maj帷ych na celu zwalczanie k逝sownictwa i szkodnictwa 這wieckiego;
10) wsp馧praca z innymi wojew鏚zkimi sejmikami 這wieckimi oraz r闚norz璠nymi zagranicznymi organizacjami 這wieckimi;
11) organizowanie i popieranie prac naukowych w zakresie 這wiectwa obejmuj帷ych teren wojew鏚ztwa;
12) popieranie i propagowanie:
    a) 這wiectwa, ochrony zwierzyny i 鈔odowiska naturalnego;
    b) dzia豉 s逝膨cych piel璕nowaniu historycznych warto軼i kultury materialnej i duchowej 這wiectwa, zasad etyki, tradycji i obyczaj闚 這wieckich;
    c) hodowli u篡tkowych ps闚 my郵iwskich;
    d) sokolnictwa i hodowli ptak闚 這wczych;
13) ustanawianie wojew鏚zkich odznacze 這wieckich i zasad ich przyznawania;
14) organizacyjne wspieranie inicjatyw wymienionych w ust瘼ach 5-8 okr璕owych organizacji 這wieckich;
15) wykonywanie innych zada przewidzianych Statutem.

46

1. Posiedzenia wojew鏚zkiego sejmiku 這wieckiego odbywaj si co najmniej dwa razy w roku. Zwo逝je je przewodnicz帷y lub jego zast瘼ca.
2. Posiedzenia wojew鏚zkiego sejmiku 這wieckiego nale篡 zwo豉 tak瞠 na wniosek:
    a) Naczelnej Rady υwieckiej lub jej prezydium,
    b) co najmniej 2/3 jego cz這nk闚.
3. W posiedzeniach wojew鏚zkiego sejmiku 這wieckiego mog bra udzia z g這sem doradczym:
    a) cz這nkowie honorowi Polskiego Zwi您ku υwieckiego;
    b) cz這nkowie naczelnych w豉dz i organ闚 Polskiego Zwi您ku υwieckiego;
    c) 這wczowie okr璕owi z terenu dzia豉nia wojew鏚zkiego sejmiku 這wieckiego
    d) zaproszeni go軼ie.
4. Cz這nkowie wojew鏚zkiego sejmiku 這wieckiego otrzymuj co najmniej 14 dni przed jego posiedzeniem zawiadomienie o jego terminie wraz z proponowanym porz康kiem obrad.
5. Koszty funkcjonowania wojew鏚zkiego sejmiku 這wieckiego ponosz w cz窷ciach r闚nych w豉軼iwe zarz康y okr璕owe.
 
Okr璕owy zjazd delegat闚

47

1. Okr璕owy zjazd delegat闚 tworz:
    a) delegaci wybrani przez walne zgromadzenia k馧 這wieckich maj帷ych siedzib na terenie dzia豉nia okr璕owej rady 這wieckiej;
    b) delegaci wybrani spo鈔鏚 cz這nk闚 niestowarzyszonych zamieszka造ch na terenie dzia豉nia okr璕owej rady 這wieckiej;
    c) delegaci wybrani przez walne zgromadzenia k馧 maj帷ych siedzib w innych okr璕ach a dzier瘸wi帷ych obwody 這wieckie na terenie dzia豉nia danej okr璕owej rady 這wieckiej;
    d) cz這nkowie honorowi Polskiego Zwi您ku υwieckiego zamieszkali na terenie dzia豉nia danej okr璕owej rady 這wieckiej.
Osobom tym przys逝guje bierne i czynne prawo wyborcze. 2. Okr璕owy zjazd delegat闚 zwo造wany jest przez okr璕ow rad 這wieck.
3. Nadzwyczajny okr璕owy zjazd delegat闚 powinien si odby w terminie 45 dni od:
    a) otrzymania odpowiedniej uchwa造 Naczelnej Rady υwieckiej;
    b) zg這szenia pisemnego 膨dania, z podaniem motyw闚, przez co najmniej 1/3 k馧 maj帷ych siedzib na terenie dzia豉nia okr璕owej rady 這wieckiej lub 1/3 delegat闚 na okr璕owy zjazd.
4. Nadzwyczajny okr璕owy zjazd delegat闚 mo瞠 by ponadto zwo豉ny w ka盥ym czasie przez okr璕ow rad 這wieck.
5. W okr璕owym zje寮zie delegat闚 mog bra udzia cz這nkowie okr璕owej rady 這wieckiej, zarz康u okr璕owego, okr璕owej komisji rewizyjnej i okr璕owego s康u 這wieckiego oraz zespo逝 rzecznika dyscyplinarnego. Ponadto na zjazd mog by zapraszani go軼ie.
6. Delegaci na okr璕owy zjazd delegat闚 oraz instytucje i osoby wymienione w ust. 5 i 15 ust. 1 powinny otrzyma na 30 dni przed zjazdem zawiadomienie o jego terminie, wraz z proponowanym porz康kiem obrad.

48

1. Delegaci na okr璕owy zjazd delegat闚 wybierani s przez walne zgromadzenia k馧 maj帷ych siedzib na terenie dzia豉nia danej okr璕owej rady 這wieckiej w liczbie jednego delegata na ka盥e ko這. Ko豉 licz帷e wi璚ej ni dwudziestu cz這nk闚 wybieraj po jednym delegacie na ka盥 pe軟 liczb dwudziestu cz這nk闚 macierzystych.
2. Cz這nkowie niestowarzyszeni wybieraj na zjazd okr璕owy swych delegat闚 w liczbie jednego delegata na ka盥 rozpocz皻 setk cz這nk闚 legitymuj帷ych si miejscem sta貫go pobytu na terenie dzia豉nia okr璕owej rady 這wieckiej.
3. Delegaci k馧 maj帷ych siedziby poza terenem dzia豉nia okr璕owej rady 這wieckiej wybierani s w liczbie jednego delegata na ka盥e ko這.
4. Wybory delegat闚 odbywaj si przed ka盥ym zwyczajnym zjazdem delegat闚.
5. Mandaty delegat闚 zachowuj wa積o嗆 w okresie mi璠zy zwyczajnymi zjazdami.

49

Do kompetencji okr璕owego zjazdu delegat闚 nale篡:
1) podejmowanie uchwa dotycz帷ych realizacji zada Zrzeszenia na obszarze okr璕u, w tym wynikaj帷ych z wytycznych Krajowego Zjazdu Delegat闚 i Naczelnej Rady υwieckiej;
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozda z dzia豉lno軼i okr璕owej rady 這wieckiej;
3) wyb鏎 spo鈔鏚 delegat闚 na okr璕owy zjazd: okr璕owej rady 這wieckiej, delegat闚 na Krajowy Zjazd Delegat闚, w tym przedstawiciela do Naczelnej Rady υwieckiej oraz jego zast瘼cy, a tak瞠 dw鏂h cz這nk闚 wojew鏚zkiego sejmiku 這wieckiego;
4) wykonywanie innych zada przewidzianych Statutem.

50

1. S僚iaduj帷e okr璕owe organizacje mog, przy zachowaniu dotychczasowych teren闚 dzia豉nia, 陰czy si w jedn wsp鏊n okr璕ow organizacj 這wieck. Decyzj o po陰czeniu podejmuje Naczelna Rada υwiecka na zgodny wniosek w豉軼iwych okr璕owych zjazd闚.
2. Wniosek, o kt鏎ym mowa w pkt. 1, winien zawiera okre郵enie siedziby i 廝鏚e finansowania nowo powsta貫j okr璕owej organizacji 這wieckiej.
 
Okr璕owa rada 這wiecka

51

1. Okr璕owa rada 這wiecka wybierana jest przez okr璕owy zjazd delegat闚 w sk豉dzie dziesi璚iu do pi皻nastu cz這nk闚 spo鈔鏚 co najmniej dwudziestu kandydat闚 b璠帷ych delegatami tego zjazdu.
2. Na miejsce cz這nk闚 okr璕owej rady 這wieckiej, kt鏎zy przestali pe軟i swoj funkcj, wchodz osoby, kt鏎e uzyska造 kolejn, najwi瘯sz liczb g這s闚 w wyborach, o kt鏎ych mowa w ust. 1.

52

Do zada okr璕owej rady 這wieckiej nale篡 nadzorowanie dzia豉lno軼i Zrzeszenia na terenie jej dzia豉nia, a w szczeg鏊no軼i:
1) zwo造wanie okr璕owych zjazd闚 delegat闚, przedk豉danie projektu regulaminu zjazdu, porz康ku obrad i projekt闚 uchwa;
2) przedk豉danie okr璕owemu zjazdowi delegat闚 sprawozdania za okres swojej dzia豉lno軼i;
3) wykonywanie uchwa zjazd闚 delegat闚 oraz Naczelnej Rady υwieckiej;
4) tworzenie kompleksowych plan闚 rozwoju gospodarki 這wieckiej na obszarze okr璕u oraz koordynowanie dzia豉lno軼i k馧 przy opracowywaniu wieloletnich plan闚 hodowlanych;
5) uchwalanie regulaminu obrad okr璕owej rady 這wieckiej;
6) uchwalanie rocznych plan闚 dzia豉lno軼i i preliminarzy bud瞠towych;
7) inspirowanie porozumie i tworzenia wsp鏊nych przedsi瞝zi耩 wojew鏚zkich dla okre郵onego celu gospodarki 這wieckiej, w tym r闚nie dla tworzenia rejon闚 hodowlanych;
8) udzielanie absolutorium zarz康owi okr璕owemu;
9) powo造wanie i odwo造wanie:
    a) prezesa i s璠zi闚 okr璕owego s康u 這wieckiego;
    b) 這wczego okr璕owego w uzgodnieniu z υwczym Krajowym;
    c) od dw鏂h do czterech cz這nk闚 zarz康u okr璕owego na wniosek 這wczego okr璕owego;
    d) przewodnicz帷ego i cz這nk闚 okr璕owej komisji rewizyjnej;
    e) okr璕owego rzecznika dyscyplinarnego i jego zast瘼c闚;
10) powo造wanie komisji problemowych;
11) nadz鏎 nad dzia豉lno軼i zarz康u okr璕owego;
12) rozpatrywanie odwo豉 od decyzji zarz康u okr璕owego;
13) rozwi您ywanie i wykluczanie k馧 ze Zrzeszenia, w przypadkach przewidzianych Statutem;
14) przedstawianie Kapitule Odznacze υwieckich wniosk闚 o nadanie odznacze Polskiego Zwi您ku υwieckiego oraz ustanawianie odznacze okr璕owych i zasad ich przyznawania;
15) wykonywanie zada zleconych przez Naczeln Rad υwieck.

53

1. Okr璕owa rada 這wiecka wybiera spo鈔鏚 cz這nk闚 rady prezesa, jego zast瘼c i sekretarza, kt鏎zy stanowi prezydium rady. Prezesem okr璕owej rady 這wieckiej nie mo瞠 by osoba zatrudniona w organach administracji publicznej na stanowisku zwi您anym ze sprawowaniem nadzoru nad dzia豉lno軼i Zrzeszenia.
2. Posiedzenia okr璕owej rady 這wieckiej zwo造wane s przez prezesa lub wiceprezesa rady. Zasady zwo造wania, obradowania i podejmowania uchwa okre郵a regulamin obrad okr璕owej rady 這wieckiej.
3. Posiedzenie okr璕owej rady 這wieckiej powinno by zwo豉ne w terminie 14 dni od otrzymania odpowiedniej uchwa造 Naczelnej Rady υwieckiej oraz obejmowa sprawy przez ni wskazane.
4. Cz這nkowie rady powinni otrzyma co najmniej na 10 dni przed posiedzeniem zawiadomienie o jego terminie, wraz z proponowanym porz康kiem obrad.
5. W posiedzeniu okr璕owej rady 這wieckiej mog bra udzia cz這nkowie Naczelnej Rady υwieckiej, Zarz康u G堯wnego, przewodnicz帷y lub zast瘼ca w豉軼iwego wojew鏚zkiego sejmiku 這wieckiego oraz cz這nkowie zarz康u okr璕owego, prezes okr璕owego s康u 這wieckiego, przewodnicz帷y okr璕owej komisji rewizyjnej i okr璕owy rzecznik dyscyplinarny, a tak瞠 zaproszeni przez prezydium go軼ie.

54

Do kompetencji prezydium okr璕owej rady 這wieckiej nale篡 w szczeg鏊no軼i:
1) ustalanie projektu porz康ku obrad rady;
2) przygotowywanie projekt闚 kierunk闚 dzia豉lno軼i rady i kierowanie pod jej obrady projekt闚 uchwa;
3) nadz鏎 nad dzia豉lno軼i komisji problemowych rady;
4) kontrola wykonywania uchwa i zalece rady;
5) wsp馧dzia豉nie z organami pa雟twowymi, samorz康u terytorialnego i organizacjami spo貫cznymi oraz jednostkami organizacyjnymi Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego w sprawach dotycz帷ych 這wiectwa.
 
S康y 這wieckie

55

1. S康y υwieckie powo造wane s do rozpatrywania w trybie dyscyplinarnym spraw os鏏 fizycznych - cz這nk闚 Zrzeszenia, o czyny niezgodne z prawem 這wieckim, Statutem, etyk 這wieck lub dyscyplin organizacyjn, a tak瞠 w przypadku okre郵onym w 12 ust. 2 pkt 5.
2. S璠ziowie s康闚 這wieckich s niezawi郵i i podlegaj jedynie prawu.
3. S璠ziowie s康闚 這wieckich w orzekaniu kieruj僚si wy陰cznie przepisami prawa.
4. Cz這nk闚 s康闚 這wieckich powo逝j:
    a) G堯wnego S康u υwieckiego - w liczbie 15-25 os鏏 - Naczelna Rada υwiecka;
    b) okr璕owego s康u 這wieckiego - w liczbie do 15 os鏏 - okr璕owa rada 這wiecka.

56

Regulamin post瘼owania s康闚 這wieckich i rzecznik闚 dyscyplinarnych Zrzeszenia uchwala Naczelna Rada υwiecka.

57

1. Je瞠li stopie spo貫cznej szkodliwo軼i czynu nie jest znaczny, okoliczno軼i jego pope軟ienia nie budz w徠pliwo軼i, a sprawca nie by karany przez s康y 這wieckie - post瘼owanie dyscyplinarne mo積a warunkowo umorzy na okres pr鏏y od sze軼iu miesi璚y do dw鏂h lat.
2. Warunkowego umorzenia nie stosuje si wobec os鏏 podejrzanych o pope軟ienie przest瘼stw wymienionych w art. 52 i 53 ustawy Prawo 這wieckie.
3. Warunkowe umorzenie mo積a uzale積i od uprzedniego naprawienia szkody, zado嗆uczynienia za wyrz康zon szkod lub pojednania si z pokrzywdzonym, a nadto od uiszczenia na rzecz Zrzeszenia kwoty w wysoko軼i rocznej sk豉dki na rzecz Zrzeszenia tytu貫m koszt闚 post瘼owania.
4. Warunkowo umorzone post瘼owanie dyscyplinarne winno by podj皻e w okresie pr鏏y lub w terminie nie d逝窺zym ni trzy miesi帷e od jej zako鎍zenia, je瞠li w okresie pr鏏y sprawca naruszy przepisy prawa 這wieckiego.

58

1. S康y 這wieckie wymierzaj kary zasadnicze i kary dodatkowe.
2. Karami zasadniczymi s:
    1) nagana;
    2) zawieszenie w prawach cz這nka Zrzeszenia na okres od sze軼iu miesi璚y do trzech lat;
    3) wykluczenie ze Zrzeszenia.
3. Karami dodatkowymi s:
    1) obowi您ek ponownego z這瞠nia egzaminu w zakresie okre郵onym przez s康 這wiecki;
    2) pozbawienie prawa pe軟ienia funkcji we w豉dzach i organach Zrzeszenia lub ko豉 這wieckiego na czas do pi璚iu lat;
    3) pozbawienie odznacze 這wieckich w razie wykluczenia z Polskiego Zwi您ku υwieckiego.
4. S康 這wiecki mo瞠 zobowi您a obwinionego do naprawienia wyrz康zonej szkody.
5. S康 這wiecki mo瞠 zarz康zi og這szenie prawomocnego orzeczenia w υwcu Polskim lub 這wieckich pismach regionalnych, na koszt ukaranego.

59

1. Sprawy cz這nk闚 Naczelnej Rady υwieckiej, Zarz康u G堯wnego, G堯wnej Komisji Rewizyjnej, G堯wnego S康u υwieckiego, G堯wnego Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zast瘼c闚 oraz cz這nk闚 Kapitu造 Odznacze υwieckich rozpatruje G堯wny S康 υwiecki.
2. Wszystkie sprawy nie wymienione w ust. 1 rozpatruj w pierwszej instancji okr璕owe s康y 這wieckie.
3. Od orzecze okr璕owych s康闚 這wieckich rzecznikowi i obwinionemu przys逝guje odwo豉nie do G堯wnego S康u υwieckiego.
4. Od orzecze G堯wnego S康u υwieckiego, jako pierwszej instancji, rzecznikowi i obwinionemu przys逝guje odwo豉nie do powi瘯szonego kompletu tego S康u.
5. Prawomocne orzeczenie s康u 這wieckiego mo瞠 by wzruszane jedynie w drodze rewizji nadzwyczajnej lub wznowienia post瘼owania.
6. Post瘼owanie przed s康ami 這wieckimi o ten sam czyn toczy si niezale積ie od post瘼owania karnego lub innego post瘼owania, przewidzianego w przepisach odr瑿nych.
7. W post瘼owaniu przed s康ami 這wieckimi obwiniony ma prawo korzysta z obro鎍y, kt鏎ym mo瞠 by inny cz這nek Zrzeszenia.
 
Zarz康 G堯wny

60

W sk豉d Zarz康u G堯wnego wchodzi υwczy Krajowy, jako jego przewodnicz帷y, oraz od dw鏂h do czterech cz這nk闚.

61

Do zakresu dzia豉lno軼i Zarz康u G堯wnego nale篡:
1) reprezentowanie Zrzeszenia na zewn徠rz;
2) prowadzenie dzia豉lno軼i Zrzeszenia w ramach zatwierdzonych plan闚 oraz uchwa Krajowego Zjazdu Delegat闚 i Naczelnej Rady υwieckiej;
3) przedstawianie Naczelnej Radzie υwieckiej rocznych plan闚 dzia豉lno軼i i preliminarzy bud瞠towych oraz sprawozda z wykonywanych czynno軼i;
4) nawi您ywanie i rozwi您ywanie stosunku pracy z 這wczymi okr璕owymi;
5) nadz鏎 nad dzia豉lno軼i zarz康闚 okr璕owych;
6) wydawanie niezb璠nych zarz康ze oraz instrukcji;
7) zarz康zanie maj徠kiem Zrzeszenia, pozostaj帷ym w dyspozycji Zarz康u G堯wnego;
8) nabywanie i zbywanie nieruchomo軼i oraz obci捫anie tego maj徠ku;
9) wsp馧dzia豉nie z w豉軼iwymi organami administracji publicznej przy opracowywaniu krajowych za這瞠 dotycz帷ych gospodarki 這wieckiej;
10) wsp馧dzia豉nie z komisjami parlamentarnymi przy opracowywaniu lub zmianie przepis闚 prawa w dziedzinie 這wiectwa;
11) wydawanie opinii przewidzianych w prawie 這wieckim lub na 膨danie ministra w豉軼iwego do spraw 鈔odowiska;
12) ustalanie, w uzgodnieniu z Prezydium Naczelnej Rady υwieckiej, reprezentacji na krajowe i mi璠zynarodowe zjazdy, konferencje, imprezy kynologiczne i strzeleckie;
13) nadz鏎 nad stacjami badawczymi Zrzeszenia;
14) powo造wanie klub闚 specjalistycznych oraz zatwierdzanie zasad ich dzia豉nia;
15) prowadzenie biblioteki i archiwum Zrzeszenia;
16) wykonywanie innych zada zleconych Statutem oraz przez Naczeln Rad υwieck, a tak瞠 podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrze穎nych do kompetencji w豉dz i innych organ闚 Zrzeszenia.
 
Zarz康 okr璕owy,

62

W sk豉d zarz康u okr璕owego wchodzi 這wczy okr璕owy, jako jego przewodnicz帷y, oraz od dw鏂h do czterech cz這nk闚.

63

1. Do zada zarz康u okr璕owego nale篡:
    1) realizowanie uchwa w豉dz i organ闚 Zrzeszenia;
    2) zarz康zenie funduszami i maj徠kiem pozostaj帷ym w dyspozycji zarz康u okr璕owego;
    3) przedstawianie okr璕owej radzie 這wieckiej rocznych plan闚 dzia豉lno軼i i preliminarzy bud瞠towych oraz sprawozda z ich wykonania;
    4) prowadzenie kontroli dzia豉lno軼i k馧 這wieckich i cz這nk闚;
    5) prowadzenie ewidencji cz這nk闚 Zrzeszenia;
    6) nadz鏎 nad ko豉mi 這wieckimi i cz這nkami niestowarzyszonymi;
    7) szkolenie cz這nk闚 i kandydat闚;
    8) wyznaczanie, w porozumieniu z prezydium okr璕owej rady 這wieckiej, przedstawicieli do innych organizacji;
    9) prowadzenie rejestru k馧 這wieckich;
    10) wydawanie niezb璠nych zarz康ze i instrukcji;
    11) wykonywanie innych zada zleconych przez okr璕ow rad 這wieck i Zarz康 G堯wny oraz podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrze穎nych do kompetencji w豉dz i innych organ闚 Zrzeszenia.
2. Zarz康 okr璕owy wsp馧pracuje z terenowymi organami administracji publicznej przy wykonywaniu zada zwi您anych z 這wiectwem.
G堯wna Komisja Rewizyjna

64

1. G堯wna Komisja Rewizyjna powo豉na jest do kontroli i analizy dzia豉lno軼i organizacyjnej, gospodarczej i finansowej Zarz康u G堯wnego.
2. G堯wna Komisja Rewizyjna mo瞠 r闚nie kontrolowa dzia豉lno嗆 okr璕owych w豉dz i organ闚 Zrzeszenia oraz k馧 這wieckich.
3. G堯wna Komisja Rewizyjna powo造wana jest w sk豉dzie dziesi璚iu os鏏.
4. Cz這nkowie G堯wnej Komisji Rewizyjnej wybieraj spo鈔鏚 siebie zast瘼c przewodnicz帷ego i sekretarza.
5. Cz這nkowie G堯wnej Komisji Rewizyjnej nie mog pe軟i innych funkcji we w豉dzach i organach Zrzeszenia oraz by jego pracownikami.

65

1. G堯wna Komisja Rewizyjna wykonuje swoje czynno軼i z w豉snej inicjatywy lub na 膨danie Naczelnej Rady υwieckiej; obowi您ana jest jednak dokona kontroli dzia豉lno軼i Zarz康u G堯wnego co najmniej raz na rok.
2. Z wynik闚 kontroli G堯wna Komisja Rewizyjna sk豉da corocznie sprawozdania Naczelnej Radzie υwieckiej, przedk豉daj帷 wniosek o udzielenie absolutorium Zarz康owi G堯wnemu.
3. G堯wna Komisja Rewizyjna koordynuje prac okr璕owych komisji rewizyjnych.
Okr璕owa komisja rewizyjna

66

1. Okr璕owa komisja rewizyjna jest powo豉na do kontroli i analizy dzia豉lno軼i organizacyjnej, gospodarczej i finansowej zarz康u okr璕owego. Komisja rewizyjna mo瞠 r闚nie kontrolowa w powy窺zym zakresie dzia豉lno嗆 w ko豉ch 這wieckich.
2. Okr璕owa komisja rewizyjna powo豉na jest w sk豉dzie siedmiu os鏏.
3. Cz這nkowie okr璕owej komisji rewizyjnej wybieraj ze swojego grona zast瘼c przewodnicz帷ego i sekretarza.
4. Cz這nkowie okr璕owej komisji rewizyjnej nie mog by pracownikami Zrzeszenia oraz pe軟i innych funkcji w jego w豉dzach i organach.

67

1. Okr璕owa komisja rewizyjna wykonuje czynno軼i z w豉snej inicjatywy lub na 膨danie okr璕owej rady 這wieckiej; obowi您ana jest jednak dokona kontroli dzia豉lno軼i zarz康u okr璕owego co najmniej raz na rok.
2. Z wynik闚 kontroli okr璕owa komisja rewizyjna sk豉da corocznie sprawozdania okr璕owej radzie 這wieckiej, przedk豉daj帷 wniosek o udzielenie absolutorium zarz康owi okr璕owemu.
Rzecznicy dyscyplinarni

68

1. Rzecznicy dyscyplinarni prowadz post瘼owania wyja郾iaj帷e oraz dochodzenia dyscyplinarne, a tak瞠 wnosz i popieraj oskar瞠nia przed s康ami 這wieckimi o czyny okre郵one w 55 ust. 1.
2. Wszystkie w豉dze i organy Zrzeszenia oraz wszyscy cz這nkowie Zrzeszenia obowi您ani s udziela pomocy rzecznikowi dyscyplinarnemu w wykonywaniu jego funkcji.
3. Rzecznik dyscyplinarny w zakresie wykonywania swoich funkcji nie jest zwi您any poleceniami, kt鏎e s sprzeczne z prawem, Statutem lub uchwa豉mi w豉dz Zrzeszenia.
4. Nie wszczyna si post瘼owania, je瞠li od chwili pope軟ienia czynu, o kt鏎ym mowa w 55 ust. 1, up造n窸y trzy lata lub up造n窸o sze嗆 miesi璚y od powzi璚ia przez rzecznika dyscyplinarnego wiadomo軼i o tym czynie.
5. Post瘼owanie dyscyplinarne umarza si, je郵i nie zosta這 ono zako鎍zone w terminie trzech lat od jego wszcz璚ia.
6. Przepisy 57 stosuje si odpowiednio do rzecznik闚 dyscyplinarnych.
7. Wszcz璚ie post瘼owania przez rzecznika dyscyplinarnego przerywa bieg przedawnienia.
8. Rzecznik dyscyplinarny podejmuje niezb璠ne czynno軼i profilaktyczne maj帷e na celu zapobieganie przewinieniom 這wieckim, a w razie stwierdzenia nieprawid這wo軼i w dzia豉niu w豉dz lub organ闚 informuje w豉軼iwe w豉dze Zrzeszenia.
9. Zastosowanie przez organy Zrzeszenia lub ko豉 w stosunku do os鏏 fizycznych - cz這nk闚 Zrzeszenia - sankcji organizacyjnych przewidzianych Statutem nie stoi na przeszkodzie wszcz璚ia post瘼owania dyscyplinarnego przez rzecznika gdy uzna on, 瞠 przewinienie to jest znaczniejszej wagi.

69

Zasady dzia豉nia rzecznik闚 dyscyplinarnych oraz tryb post瘼owania przed s康ami 這wieckimi okre郵a regulamin wymieniony w 56 statutu.
Kapitu豉 Odznacze υwieckich

70

1. Kapitu豉 Odznacze υwieckich sk豉da si z jedenastu os鏏 powo豉nych spo鈔鏚 cz這nk闚 Zrzeszenia odznaczonych Z這mem lub Z這tym Medalem Zas逝gi υwieckiej. Cz這nkowie Kapitu造 wybieraj spo鈔鏚 siebie zast瘼c przewodnicz帷ego i sekretarza.
2. Za zas逝gi na polu 這wiectwa Kapitu豉 Odznacze υwieckich, na wniosek w豉軼iwych w豉dz i organ闚 Zrzeszenia, przyznaje w imieniu Naczelnej Rady υwieckiej odznaczenia 這wieckie, o kt鏎ych mowa w ust 3.
3. Odznaczeniami 這wieckimi s:
    1) Z這m;
    2) Z這ty, Srebrny i Br您owy Medal Zas逝gi υwieckiej;
    3) Medal 安i皻ego Huberta;
    4) Odznaka Za Zas逝gi dla υwiectwa;
    5) inne odznaczenia ustanawiane przez Krajowy Zjazd Delegat闚.
4. Odznaczeniami 這wieckimi s tak瞠 odznaczenia ustanawiane przez wojew鏚zkie sejmiki 這wieckie.

71

1. Odznaczenia 這wieckie przyznawane s cz這nkom Polskiego Zwi您ku υwieckiego.
2. Osobom lub instytucjom spoza Zrzeszenia za szczeg鏊ne zas逝gi w rozwoju gospodarki 這wieckiej, stworzenie wybitnych dzie artystycznych o tematyce 這wieckiej lub rozpowszechnianie idei 這wieckich mog by przyznawane odznaczenia 這wieckie wymienione w 70 ust. 3 pkt 3 - 5 oraz ust. 4.
3. Tryb post瘼owania Kapitu造 Odznacze υwieckich okre郵a regulamin, uchwalony przez Naczeln Rad υwieck.

 
Rozdzia 6
Post瘼owanie wewn徠rzorganizacyjne
 
72

1. Kadencja wszystkich w豉dz i organ闚 Zrzeszenia oraz organ闚 k馧 這wieckich trwa pi耩 lat.
2. Cz這nek w豉dz lub organ闚 Zrzeszenia oraz organ闚 ko豉 przestaje pe軟i sw funkcj w przypadku:
    a) 鄉ierci;     b) zrzeczenia si pe軟ienia funkcji;     c) utraty cz這nkostwa Zrzeszenia. 3. Zaprzestania pe軟ienia funkcji stwierdza odpowiednia w豉dza Zrzeszenia lub ko豉 這wieckiego.
4. Cz這nek w豉dz i organ闚 Zrzeszenia oraz organ闚 k馧 這wieckich mo瞠 by odwo豉ny ze swej funkcji w ka盥ym czasie przez w豉dz lub organ, kt鏎y go powo豉.
5. O ile Statut Zrzeszenia lub ko豉 這wieckiego nie stanowi inaczej, w豉dze Zrzeszenia i k馧 這wieckich podejmuj uchwa造 zwyk陰 wi瘯szo軼i g這s闚 w obecno軼i co najmniej po這wy liczby cz這nk闚, w g這sowaniu jawnym, z zastrze瞠niem ust. 6.
6. Wyb鏎 delegat闚 na zjazdy, wyb鏎 i odwo豉nie w豉dz i organ闚 Zrzeszenia oraz organ闚 k馧 這wieckich odbywaj si w g這sowaniu tajnym.

73

1. W sprawach przewidzianych Statutem od uchwa organ闚 i w豉dz k馧 這wieckich oraz Zrzeszenia, podj皻ych w pierwszej instancji, przys逝guje stronom odwo豉nie.
2. Odwo豉nie przys逝guje od uchwa:
    1) zarz康u ko豉 - do walnego zgromadzenia ko豉;
    2) walnego zgromadzenia ko豉 - do zarz康u okr璕owego;
    3) zarz康u okr璕owego - do okr璕owej rady 這wieckiej;
    4) okr璕owej rady 這wieckiej - do wojew鏚zkiego sejmiku 這wieckiego;
    5) Zarz康u G堯wnego - do Naczelnej Rady υwieckiej;
    6) Wojew鏚zkiego Sejmiku υwieckiego - do Naczelnej Rady υwieckiej.
3. Je瞠li na terenie wojew鏚zkiego sejmiku 這wieckiego dzia豉 jednookr璕owa rada 這wiecka, odwo豉nia od jej uchwa rozpatruje oraz uchyla uchwa造 w trybie nadzoru, o kt鏎ym mowa w ust. 8, Naczelna Rada υwiecka.
4. Odwo豉nie sk豉da si w terminie 14 dni od daty dor璚zenia uchwa造, za po鈔ednictwem organu lub w豉dzy, kt鏎a podj窸a t uchwa喚.
5. W sprawach skre郵enia cz這nka z ko豉 lub Zrzeszenia zainteresowany powinien zosta zawiadomiony na pi鄉ie o tre進 uchwa造 i jej uzasadnieniu oraz pouczony o trybie odwo豉nia.
6. O ile Statut nie stanowi inaczej, z這瞠nie odwo豉nia w trybie i terminie okre郵onym w ust. 2 wstrzymuje wykonanie uchwa造 podj皻ej w pierwszej instancji do czasu rozpatrzenia tego odwo豉nia przez organ odwo豉wczy.
7. Uchwa造 podj皻e w trybie odwo豉wczym przez instancje wymienione w ust. 2 s ostateczne.
8. Uchwa造, o kt鏎ych mowa w ust. 7, mog by uchylone jedynie w trybie nadzoru, w przypadku ich niezgodno軼i z prawem i Statutem oraz w przypadku ujawnienia istotnych dla sprawy okoliczno軼i, kt鏎e nie by造 znane przy podejmowaniu tych uchwa.

 
Rozdzia 7
Maj徠ek i fundusze Zrzeszenia
 
74

Maj徠ek i fundusze Zrzeszenia powstaj z wp豉t wpisowego, sk豉dek cz這nkowskich, op豉t, dochod闚 z w豉snej dzia豉lno軼i i imprez organizowanych przez Zrzeszenie, dochod闚 z maj徠ku Zrzeszenia oraz z darowizn i innych uznanych 廝鏚e.

75

1. Zrzeszenie mo瞠 prowadzi dzia豉lno嗆 gospodarcz wed逝g og鏊nych zasad, okre郵onych w odr瑿nych przepisach.
2. Doch鏚 z dzia豉lno軼i gospodarczej Zrzeszenia s逝篡 realizacji cel闚 statutowych i nie mo瞠 by przeznaczony do podzia逝 mi璠zy cz這nk闚.

76

Zrzeszenie mo瞠 otrzymywa dotacje wed逝g zasad okre郵onych w odr瑿nych przepisach.

77

Uzyskane przychody Zrzeszenie przeznacza na finansowanie dzia豉lno軼i statutowej oraz inne cele okre郵one uchwa豉mi w豉dz i organ闚.

78

1. Podstawowym funduszem Zrzeszenia jest fundusz statutowy, zwany funduszem zasadniczym.
2. Zrzeszenie tworzy inne fundusze w oparciu o og鏊nie obowi您uj帷e przepisy.
3. Zrzeszenie mo瞠, na mocy uchwa swych w豉dz i organ闚, tworzy inne fundusze celowe.

79

Wp造wy uzyskane ze sk豉dek cz這nkowskich podlegaj podzia這wi mi璠zy bud瞠t Zarz康u G堯wnego i bud瞠ty zarz康闚 okr璕owych w豉軼iwych wed逝g miejsca sta貫go pobytu cz這nk闚 i w豉軼iwych dla po這瞠nia obwod闚 dzier瘸wionych przez ko這.

80

O鈍iadczenia woli w imieniu Zrzeszenia sk豉da υwczy Krajowy lub inne osoby przez niego upowa積ione.

 
Rozdzia 8
Nadz鏎 organ闚 Pa雟twa nad dzia豉lno軼i Zrzeszenia
 
81

Przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z 1989 r., zm. Nr 14, poz. 86 z 1990 r., Nr 27, poz. 118 z 1996 r. i Nr 106, poz. 668 z 1998 r.) - reguluj帷e zasady nadzoru nad stowarzyszeniami, stosuje si odpowiednio do nadzoru nad dzia豉lno軼i Zrzeszenia.

 
Rozdzia 9
Przepisy przej軼iowe i ko鎍owe
 
82

1. Dotychczasowe w豉dze i organy Polskiego Zwi您ku υwieckiego szczebla wojew鏚zkiego staj si w豉dzami i organami okr璕owymi Polskiego Zwi您ku υwieckiego w rozumieniu przepis闚 niniejszego Statutu.
2. Dotychczasowe miejsca siedzib w豉dz i organ闚 Polskiego Zwi您ku υwieckiego szczebla wojew鏚zkiego staj si miejscami w豉dz i organ闚 okr璕owych Polskiego Zwi您ku υwieckiego.
3. Do czasu podj璚ia przez Naczeln Rad υwieck uchwa造 w trybie 40 pkt 15 niniejszego Statutu w豉dze i organy okr璕owe Polskiego Zwi您ku υwieckiego dzia豉j w granicach dotychczasowych wojew鏚zkich organizacji 這wieckich.

83

1. Do czasu wydania regulamin闚 przewidzianych w Statucie zachowuj moc dotychczasowe regulaminy Zrzeszenia w zakresie, w jakim nie s sprzeczne ze Statutem.
2. Ko豉 這wieckie dostosuj swoje statuty do przepis闚 Statutu Zrzeszenia w terminie jednego roku od wej軼ia tego Statutu w 篡cie. Do tego czasu statuty k馧 zachowuj swoj wa積o嗆 w zakresie, w jakim nie s sprzeczne ze Statutem Zrzeszenia.
3. Kadencja wszystkich w豉dz i organ闚 Zrzeszenia oraz organ闚 k馧 這wieckich, rozpocz皻a przed wej軼iem w 篡cie niniejszego Statutu, trwa do roku najbli窺zego Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegat闚.

84

Osoby fizyczne i prawne, kt鏎e naby造 cz這nkostwo Zrzeszenia na podstawie dotychczasowych przepis闚, staj si cz這nkami Zrzeszenia w rozumieniu przepis闚 niniejszego Statutu.
Statut powy窺zy obowi您ywa do dnia 31 grudnia 2005 r.

Powr鏒


Szukaj   |   Ochrona prywatno軼i   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.