strona główna forum dyskusyjne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 17 czerwca 2005 r.

w sprawie szczegółowych wymogów kwalifikacji zawodowych, wzorów legitymacji, umundurowania, oznak i odznak służbowych strażników Państwowej Straży Łowieckiej oraz szczegółowych kwalifikacji zawodowych, wzorów oznaki i legitymacji strażnika łowieckiego

(Dz. U. z dnia 29 czerwca 2005 r.)


Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 372, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:


§ 1. Strażnikiem Państwowej Straży Łowieckiej może być osoba, która posiada:
  1)  wykształcenie co najmniej średnie oraz dwuletni okres pracy w leśnictwie, rolnictwie, ochronie środowiska, parkach narodowych lub krajobrazowych albo
  2)  wykształcenie co najmniej średnie leśne, rolne, w ochronie środowiska lub pokrewne oraz roczny okres pracy w leśnictwie, rolnictwie, parkach narodowych lub krajobrazowych, albo
  3)  wykształcenie wyższe prawnicze, albo
  4)  wykształcenie średnie oraz była funkcjonariuszem Policji przez okres co najmniej trzech lat i nie została dyscyplinarnie wydalona ze służby w Policji, albo
  5)  wykształcenie co najmniej średnie i trzyletni staż w Polskim Związku Łowieckim.

§ 2. Wzór legitymacji strażnika Państwowej Straży Łowieckiej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Umundurowanie strażnika Państwowej Straży Łowieckiej składa się z:
  1)  marynarki w kolorze ciemnozielonym;
  2)  spodni lub spódnicy w kolorze ciemnozielonym;
  3)  koszuli w kolorze białym;
  4)  koszuli w kolorze zielonym z długim rękawem;
  5)  koszuli w kolorze zielonym z krótkim rękawem;
  6)  krawata w kolorze zielonym;
  7)  kurtki zimowej w kolorze ciemnozielonym;
  8)  letniej bluzy i spodni w kolorze moro;
  9)  zimowej kurtki i spodni w kolorze moro;
  10) swetra w kolorze ciemnozielonym;
  11) kamizelki w kolorze ciemnozielonym;
  12) bluzy z polaru w kolorze ciemnozielonym;
  13) peleryny;
  14) czapki zimowej w kolorze zielonym;
  15) czapki letniej z daszkiem w kolorze zielonym lub moro;
  16) kapelusza w kolorze ciemnozielonym;
  17) rękawic skórzanych w kolorze brązowym;
  18) rękawic ocieplanych w kolorze zielonym;
  19) butów wielosezonowych ocieplanych na grubej zelówce w kolorze brązowym;
  20) trzewików w kolorze brązowym;
  21) półbutów dla mężczyzn i kobiet w kolorze brązowym;
  22) kabury na pistolet skórzanej lub z innego tworzywa;
  23) pasa głównego nośnego skórzanego lub z innego tworzywa;
  24) ocieplanej zimowej bielizny osobistej;
  25) skarpet w kolorze zielonym;
  26) szalika w kolorze zielonym;
  27) rajstop dla kobiet w kolorze cielistym.
2. Wzory umundurowania określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Na czapce zimowej oraz czapce letniej z daszkiem, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 14 i 15, jest umieszczony wizerunek orła w koronie o wysokości 5 cm.
2. Na guzikach zewnętrznych umundurowania jest umieszczony wizerunek orła w koronie.

§ 5. 1. Oznakami strażników Państwowej Straży Łowieckiej są:
  1)  emblemat "Państwowa Straż Łowiecka";
  2)  oznaki stanowiska.
2. Wzory oznak strażników Państwowej Straży Łowieckiej określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 6. Wzór odznaki strażnika Państwowej Straży Łowieckiej określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 7. Strażnikiem łowieckim może być osoba, która posiada wykształcenie co najmniej podstawowe oraz ukończyła kurs z zakresu gospodarki łowieckiej organizowany przez Polski Związek Łowiecki.

§ 8. Wzór oznaki strażnika łowieckiego określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 9. Wzór legitymacji strażnika łowieckiego określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 10. Umundurowanie Państwowej Straży Łowieckiej, zgodne z wzorami określonymi w rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 lipca 1997 r. w sprawie szczegółowych wymogów kwalifikacji zawodowych, wzorów legitymacji oraz umundurowania strażników Państwowej Straży Łowieckiej, a także szczegółowych kwalifikacji zawodowych, wzorów oznaki i legitymacji strażnika łowieckiego (Dz. U. Nr 119, poz. 755), może być używane przez okres 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 r.3).

_________
1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).
2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 172, poz. 1802 i Nr 173, poz. 1808.
3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 lipca 1997 r. w sprawie szczegółowych wymogów kwalifikacji zawodowych, wzorów legitymacji oraz umundurowania strażników Państwowej Straży Łowieckiej, a także szczegółowych kwalifikacji zawodowych, wzorów oznaki i legitymacji strażnika łowieckiego (Dz. U. Nr 119, poz. 755), które utraciło moc na podstawie art. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie (Dz. U. Nr 172, poz. 1802).


Powrót


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.