strona główna forum dyskusyjne

UCHWAŁA XX KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW

XX Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego wyraża swoje uznanie i składa podziękowania wszystkim członkom Zrzeszenia, którzy w minionej kadencji rzetelnie pełnili obowiązki wynikające z powierzonych przez państwo zadań w dziedzinie gospodarowania populacjami zwierząt łownych, a swoją etyczną postawą oraz wrażliwością na problemy ochrony przyrody przyczynili się do wzrostu społecznego uznania dla polskich myśliwych.

XX Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego przyjmuje sprawozdanie Naczelnej Rady Łowieckiej z działalności w latach 1995-2000 oraz dziękuje członkom ustępujących władz i organów Zrzeszenia za zaangażowanie w realizację zadań statutowych PZŁ w minionej kadencji. Zjazd wyraża uznanie władzom i organom Zrzeszenia za nieprzejednaną postawę w obronie polskiego modelu łowiectwa i jedności PZŁ.

XX Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ zobowiązuje władze i organy Zrzeszenia do realizacji w nadchodzącej kadencji następujących zadań.

Gospodarka Łowiecka
W dziedzinie gospodarki łowieckiej zobowiązuje się Naczelną Radę Łowiecką oraz Zarząd Główny PZŁ do podjęcia działań mających na celu:

1. Zmianę rozporządzenia ministra w celu zapewnienia szerszego uczestnictwa kół łowieckich w zarządzaniu rejonami hodowlanymi.
2. Zmianę systemu znakowania tusz i poroży ubitej zwierzyny, opierając się na zasadach obowiązujących w państwach Unii Europejskiej.
3. Opracowanie, wspólnie z dyrektorem generalnym LP, nowych zasad gospodarowania populacjami zwierzyny, ze szczególnym uwzględnieniem ustalenia liczebności na 1000 ha.
4. Powrót do oceny prawidłowości pozyskania samców zwierzyny płowej przez komisje powołane przez Polski Związek Łowiecki z udziałem przedstawicieli jednostek zatwierdzających plany łowieckie.
5. Zmianę, na mniej restrykcyjny, systemu nakładania kar za niewykonanie przez koło łowieckie planu łowieckiego.
6. Administracyjne rozwiązanie problemu drapieżników synantropijnych, a w szczególności wałęsających się psów i kotów. Skrócenia do minimum okresu ochronnego dla lisa, kuny, tchórza, norki amerykańskiej i jenota.
7. Stworzenie możliwości redukcji niektórych gatunków ptaków drapieżnych będących obecnie na liście gatunków chronionych, których ekspansja stanowi zagrożenie dla innych zwierząt dziko żyjących, szczególnie w rejonach reintrodukcji zwierzyny drobnej.
8. Zapewnienie przejść dla zwierząt dziko żyjących przy projektowaniu oraz budowie autostrad i dróg szybkiego ruchu.
9. Podjęcie starań do powołania fundacji, której celem byłoby zapewnienie finansowania badań naukowych, hodowli i reintrodukcji zwierzyny oraz kształtowania i aktywnej ochrony środowisk jej bytowania.
10. Opracowanie instrukcji wprowadzenia w życie zasad introdukcji zwierzyny.
11. Wdrożenie w życie uchwały NRŁ o krainach łowieckich.
12. Zwołanie I Krajowego Kongresu nt. gospodarki łowieckiej oraz aktywnej ochrony fauny.

Ponadto
13. Zjazd w pełni popiera stanowisko Komisji Ochrony Środowiska Senatu RP w sprawie gatunków zwierząt zagrażających bioróżnorodności przyrodniczej.

Organizacja
W dziedzinie organizacyjnej zobowiązuje się Naczelną Radę Łowiecką oraz Zarząd Główny PZŁ do:

14. Powołania przez Naczelną Radę Łowiecką komisji statutowej, która po zmianie ustawy Prawo łowieckie zajmie się sprawą nowelizacji statutu.
15. Zmiany rozporządzenia w sprawie badań lekarskich, tak aby członkowie PZŁ byli zwolnieni z części uciążliwych obowiązków adresowanych do osób zawodowo posługujących się bronią palną.
16. Opracowania i wdrożenia kompleksowego systemu informatycznego, który w przyszłości mógłby objąć swym zasięgiem wszystkie struktury organizacyjne Zrzeszenia.

Ponadto stanowi się, co następuje:
17. XX Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ przyjmuje następujące zasady ustalania składki członkowskiej i wpisowego:

a) roczna składka członkowska nie powinna przekraczać 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat z zysku, za II kwartał roku poprzedniego, publikowanego przez GUS w Monitorze Polskim;
b) wprowadza się składkę ulgową w wysokości 50% składki normalnej dla młodzieży uczącej się w systemie stacjonarnym do 25. roku życia oraz tych członków PZŁ, którzy ukończyli 70. rok życia;
c) składka winna być uiszczana w terminie do 31 grudnia na rok następny;
d) w ramach części składki członkowskiej przysługującej ZG PZŁ utrzymuje się istniejące dotychczas fundusze celowefundusz kultury łowieckiej oraz fundusz współpracy międzynarodowej -w wysokości 1,5% każdy;
e) wysokość wpisowego do PZŁ wynosi trzykrotną składkę członkowską na dany rok.

Szkolenie
W dziedzinie szkolenia zobowiązuje się Naczelną Radę Łowiecką oraz Zarząd Główny PZŁ do podjęcia działań mających na celu:

18. Podnoszenie kwalifikacji działaczy kół łowieckich oraz pracowników etatowych Zrzeszenia.

Kynologia myśliwska
W dziedzinie kynologii myśliwskiej zobowiązuje się Naczelną Radę Łowiecką oraz Zarząd Główny PZŁ do podjęcia działań mających na celu:
19. Wprowadzenie kompleksowego systemu układania i oceny psów myśliwskich, szczególnie do polowań na zwierzynę grubą (posokowce, tropowce) oraz na ptactwo.

Strzelectwo
20. W dziedzinie strzelectwa myśliwskiego zobowiązuje się Naczelną Radę Łowiecką oraz Zarząd Główny PZŁ do podjęcia działań mających na celu dalsze podnoszenie umiejętności strzeleckich.

Promocja łowiectwa
W dziedzinie promocji łowiectwa zobowiązuje się Naczelną Radę Łowiecką oraz Zarząd Główny PZŁ do podjęcia działań mających na celu:

21. Zintensyfikowanie działań promocyjnych i edukacyjnych w celu uzyskania większej, niż to ma obecnie miejsce, akceptacji działań Zrzeszenia w dziedzinie realizacji zadań ustawowych, w tym walki z kłusownictwem i szkodnictwem łowieckim.
22. Ustanowienie na podstawie § 37 pkt 7 Statutu PZŁ czterostopniowej odznaki PZŁ, honorującej długoletnią przynależność do Polskiego Związku Łowieckiego, przysługującej osobom o ukończonym stażu: 20, 30, 40, 50 lat.

Ponadto
23. Wszelkie inne wnioski zgłoszone przez delegatów do komisji uchwał i wniosków, a nieuwzględnione w niniejszej uchwale, Zjazd przekazuje Naczelnej Radzie Łowieckiej do ewentualnego wykorzystania w bieżącej działalności, po wcześniejszym dokonaniu analizy tych wniosków i ocenie możliwości ekonomicznej ich realizacji.

Powrót


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.