strona główna forum dyskusyjne


Program dla łowczych kół łowieckich i do fakturowania tusz

 1. Oferta

  Redakcja dziennika i portalu "Łowiecki" oferuje kołom łowieckim oprogramowanie dla łowczych i częściowo skarbników (fakturowanie), obsługujące kompleksowo następujące obszary działalności koła:

  1. Przygotowanie rocznego planu łowieckiego;
  2. Wystawianie upoważnień do polowań indywidualnych;
  3. Rejestrację wykonania odstrzałów;
  4. Fakturowanie tusz odstrzelonej zwierzyny;
  5. Generowanie:
   • Statystyk wykonania odstrzałów;
   • Naliczanie punktacji króla polowań koła;
   • Arkuszy dla komisji oceny trofeów;
   • Druków inwentaryzacji;
   • Rocznego planu łowieckiego.
   • Inne, zamówione na życzenie
  6. Nowe funkcje na bieżąco dodawane do programu.

  Oprogramowanie to zainstalowane jest na serwerze portalu www.lowiecki.pl i dostęp do niego odbywa się za pośrednictwem Internetu.

  Zgłaszające się od kwietnia 2009 r. koła, zainteresowane korzystaniem z tego oprogramowania, otrzymują dwa pierwsze miesiące korzystania nieodpłatnego. Od trzeciego miesiąca wymagana jest opłata za korzystanie z tego oprogramowania, która za cały rok łowiecki 2009/2010 wynosi 350 zł./m-c + VAT. Czyli dla zgłaszających się w kwietniu opłata od czerwca wyniesie 35.00 zł./m-c + VAT, dla zgłasającyzh się w maju, od lipca 38.90 zł./m-c + VAT, dla zgłaszajacych się w czerwcu, od sierpnia 43,75 zł./m-c + VAT, itd. W każdej chwili, w ciągu pierwszych 2 miesięcy korzystnia z programu, można z niego zrezygnować, bez żadnych zobowiązań.

  Ponieważ relacje związane z korzytaniem z tego oprogramowania mogą mieć wymiar handlowy i nie chcemy dopuścić, żeby programem dostępnym przez Internet "bawiły" się osoby nie posiadajace upoważnienia zarządu koła, należy przysłać do redakcji zgłoszenie na piśmie podpisane przez zarząd, w którym znajdą się następujące informacje:

  1. Pełna nazwa koła, okręg, adres siedziby koła, numer NIP, nazwa banku i numer konta koła w tym banku.
  2. Imiona i nazwiska osób, które będą miały uprawnienia do korzystania z programu. Osoby te muszą być zarejestrowane w portalu i należy podać ich nick'i oraz adres email, jaki podali podczas rejestracji.

  3. Krótką informację, ile sztuk zwierzyny grubej pozyskiwana jest w kole w ciągu roku i jaka to jest zwierzyna (fakultatywnie).

  Pismo zgłaszające koło może być przesłane do redakcji pocztą, fax'em lub skanem na email.

  Wraz z dostępem do programu koło otrzyma pisemną instrukcję korzystania z programu.


 2. Opis programu

  1. Przygotowanie rocznego planu łowieckiego
   Dane do przygotowania rocznego planu łowieckiego program pobiera automatycznie z następujących źródeł:
   • planu roku ubiegłego;
   • inwentaryzacji zwierzyny;
   • planowanego przyrostu zrealizowanego (w %);
   • planowanych zasiedleń;
   • planowanej liczebności zwierzyny przed okresem polowań;
   • planowanego odstrzału;
   • danych nt. infrastruktury zagospodarowania obwodu;

   Wszystkie dane wymienione wyżej można modyfikować manualnie, a kiedy plan spełnia oczekiwania zarządu koła, może zostać wydrukowany i przedstawiony do zaopiniowania w gminie, uzgodnienia w ZO PZŁ i zatwierdzenia w nadleśnictwie.

  2. Wystawianie upoważnień do polowań indywidualnych; Program w pełni automatyzuje wystawianie upoważnień do wykonywania polowania indywidualnego. Umożliwia:
   • wystawienie upoważnień równocześnie dla wszystkich członków koła, oddzielnie na wszystkie obwody, z określeniem wybranej daty wystawienia (bieżąca lub przyszła) oraz terminu ważności upoważnień, na dowolnie wybraną i w dowolnej ilości zwierzynę (ograniczeniem jest ilość miejsca na druku odstrzału);
   • wystawienie upoważnień dla wskazanych myśliwych, oddzielnie na wszystkie obwody, z określeniem wybranej daty wystawienia (bieżąca lub przyszła) oraz terminu ważności upoważnień, na dowolnie wybraną i w dowolnej ilości zwierzynę (ograniczeniem jest ilość miejsca na druku odstrzału);
   • przedłużanie ważności upoważnienia dokonanego ręcznie;
   • anulowanie upoważnień z informacją na email myśliwego; drukowanie upoważnień z kopią na arkuszach papieru A4, albo na papierze samokopiującym.
   • wystawienie odstrzałów tylko na tę zwierzynę, której plan pozyskania nie został jeszcze wykonany, co zabezpiecza przed wystawieniem odstrzału ponad dozwolona w rocznym planie łowieckim ilość.


  3. Rejestrację wykonania odstrzałów;

   Informacja o wykonaniu odstrzału danej sztuki zwierzyny jest rejestrowana w bazie danych na podstawie oddanego odstrzału, lub po informacji telefonicznej lub SMS do łowczego, który dokonuje rejestracji wykonania tego odstrzału, przez formularz na stronie www.

   Podczas rejestracji wykonania odstrzału zwierzyny grubej wpisuje się następujące dane:
   • nazwisko myśliwego z listy;
   • obwód z listy;
   • nr odstrzału z listy odstrzałów wydanych tej osobie;
   • datę polowania;
   • zwierzyna z listy;
   • identyfikację szczegółową (np. przelatek żeński lub koźle męskie);
   • waga tuszy;
   • dowolny opis słowny związany z tym odstrzałem;
   • przeznaczenie tuszy z listy;
   • osobę lub podmiot, która kupuje tusze wybierany z listy;
   • nr kwitu z punktu skupu;

   Dla rejestracji tuszy pozyskanej na polowaniu zbiorowym oraz sztuk zwierzyny drobnej, niektóre z w/w pól informacyjnych nie wypełnia się, ale zaznacza się "polowanie zbiorowe".

   Wszystkie wprowadzone dane można później korygować, jeżeli wprowadzone zostały z błędem, np. weryfikując zdane przez myśliwych druki upoważnień, na których wpisane jest strzelona zwierzyna.

   Na podstawie wprowadzonych danych o wykonaniu, można uzyskać następujące analizy tego wykonania na ekranie monitora:
   • wg zwierzyny,
    • o wg obwodów,
    • o wg rodzaju polowania (indywidualne, zbiorowe).
   • wg myśliwych,
    • o wg obwodów,
    • o wg rodzaju polowania (indywidualne, zbiorowe).
   • zestawienie króla polowań, obliczone na podstawie punktów przyznawanych za każdy gatunek strzelonej zwierzyny wg następującej punktacji: byk - 50 pkt., łania - 40 pkt., ciele - 30 pkt., rogacz - 20 pkt., koza - 10 pkt., koźlę - 8 pkt., dzik - 30 pkt., lis, jenot . Koło może wybrać, którą zwierzynę i za ile punktów zlicza się do określenia króla.

  4. Fakturowanie tusz odstrzelonej zwierzyny

   Na podstawie wprowadzonych danych o wykonaniu odstrzałów, skarbnik koła ma możliwość zafakturowania każdej sztuki na wskazaną osobę lub przedsiębiorstwo skupu. Program podpowiada, które sztuki odstrzelonej zwierzyny nie były jeszcze zafakturowane.

   Program pozwala również wystawiać faktury za inne towary i usługi, nie związane ze sprzedażą tusz, co umożliwia dokonywanie wszystkich fakturowań w kole, niezależnie, czy koło jest płatnikiem VAT i wystawia faktury VAT, czy tez nie jest płatnikiem VAT i wystawia zwykłe rachunki.

   Faktury i rachunki przed wystawieniem można weryfikować i zmieniać ich treść, a dopiero kiedy nie ma żadnych niejasności, drukować. Po wydrukowaniu faktury, jej treści nie można już zmienić.

  5. Generowanie statystyk wykonania odstrzałów

   Jednym z możliwych wydruków jest wydruk wykonania planu rocznego na bieżący dzień, na wszystkie, albo na wybrane obwody dzierżawione przez koło

   Drugim wydrukiem jest wykonania planu pozyskania zwierzyny opisanej zgodnie z nomenklaturą rocznego planu łowieckiego wg obwodów oraz wg klas (zwierzyna płowa) i płci (np. dziki).

   Trzecim wydrukiem jest zestawienie wskazujące króla polowań danego sezonu łowieckiego opisane wyżej przy zestawieniach wykonania.

   Wszystkie w/w wydruki można przed drukowaniem obejrzeć wcześniej na ekranie monitora.

  6. Arkusze dla komisji oceny trofeów

   Łowczowie kół zobowiązani są dostarczać do ZO PZŁ arkusze prawidłowości odstrzału na trofea (jeleń, rogacz), dwa razy w roku, z podziałem na obwody. Program generuje te wydruki dla każdego obwodu dzierżawionego przez koło, na każdą zwierzynę trofeową oddzielnie.

  7. Druki inwentaryzacji

   Program generuje druki do inwentaryzacji dla każdego obwodu dzierżawionego przez koło.

  8. Wydruk rocznego planu łowieckiego.

   Program generuje druki planu dla każdego obwodu dzierżawionego przez koło.


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.