strona główna forum dyskusyjne


Pytał: sekretarz
Data: 12/12/2011
Publikacja: 14/12/2011
Pytanie: Zawieszony w prawach przez WZ do końca bieżącego roku macierzysty członek koła (nr 1) został przyjęty do innego koła (nr 2) jako członek macierzysty. Nie poinformował o tym fakcie swojego koła nr 1. Informacja taka wpłynęła od ZO PZŁ (w deklaracji do koła nr 2 padło stwierdzenie „byłem członkiem macierzystym koła nr 1”). Zarząd wysłał do członka koła pismo z zapytaniem o potwierdzenie, że w sposób dorozumiany występuje z koła jako, że nie można być równocześnie w dwóch kołach członkiem macierzystym. Członek koła potwierdził, że wstąpił do koła nr 2 jako członek macierzysty i wystąpił z żądaniem przyjęcia go do koła nr 1 jako członka niemacierzystego. Wobec powyższego zarząd koła nr 1 skreślił go z listy członków na podstawie §43.1.1 Statutu PZŁ i odmownie rozpatrzył jego żądanie o przyjęcie do koła jako członka niemacierzystego. Członek koła wniósł odwołanie od: uchwały o skreśleniu go z listy członków koła oraz od uchwały o odmowie przyjęcia go do koła nr 1 jako członka niemacierzystego.
1. Czy myśliwy jest nadal członkiem macierzystym koła nr 1, bo formalnie w statutowym terminie wniósł odwołanie?
2. Czy może jest członkiem niemacierzystym, bo również odwołał się w terminie?
3. Czy w związku z zakończeniem okresu zawieszenia w prawach taki członek koła może już występować o wydanie odstrzałów i brać udział w polowaniach zbiorowych?
4. Czy w związku z formalnym, dobrowolnym zrzeczeniem się członkostwa w kole (patrz deklaracja do koła nr 2), członkiem koła nr 1 już nie jest?

Odpowiedź:
Problemem jest istnienie dwóch pojęć: maciarzyste i niemiacierzyste koło, które nie mają jednoznacznego wyjaśnienia w statucie. Wg mnie, to członek powinien decydować, gdzie chce mieć bierne prawo wyborcze, a gdzie nie, bo to oprócz miejsca płacenia składki PZŁ jest jedyna różnica. Nie widzę podstaw, żeby skreślić członka tylko dlatego, że nie chce w tym kole być wybieranym. Statut nie przewiduje skreślenia w takiej sytuacji.

Co do pytań dot. tej konkretnej sytuacji:
ad1) Uchwała o skreśleniu nie jest prawomocna, dlatego myśliwy zachowuje wszystkie prawa członkowskie w kole 1.

ad2) Jest członkiem, a czy macierzystym, czy niemacierzystym nie ma dla mnie znaczenia, ale z punktu widzenia zarządu koła, który go skreślił, jest członkiem, dla którego koło 1 jest dalej macierzyste.

ad3) Tak, ma pełne prawa członkowskie.

ad4) Jest, jego deklaracja i uchwał o przyjęciu do koła 2 nie zmienia jego statusu w kole 1.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.