strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Radek
Data: 10/04/2013
Publikacja: 05/05/2013
Pytanie: Czy jest jakiś przepis regulujący termin oddania przez myśliwego upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego, które straciło ważność? Czy zasadne jest karanie karą porządkową "nagany" myśliwego, który takowe upoważnienie oddał około dwóch tygodni po terminie oraz w odpowiedzi na wezwanie ZK nie podał przyczyny opóźnienia?

Odpowiedź:
Żaden przepis nie formułuje terminu, w jakim należy zwrócić upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego po utracie jego ważności. Nie ma wiec żadnych podstaw do karania myśliwego, który zwróci upoważnienie 2 tygodnie po terminie jego ważności. Nie ma też żadnych podstaw żądać od myśliwego wyjaśnienia, dlaczego oddał po 2 tygodniach, a nie np. po 1 tygodniu.

Poza powyższym, kara porządkowa może być udzielona za dopuszczenie się przez członków Zrzeszenia przewinień przeciwko przepisom prawa łowieckiego, Statutu, uchwałom organów Zrzeszenia (§ 152 ust.1 statutu), a jeżeli żaden przepis prawa łowieckiego, Statutu lub uchwał organów Zrzeszenia nie został naruszony, to nie można stosować tego paragrafu i karać naganą.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.