strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Paweł Lipa
Data: 23/07/2004
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: W czasie kontroli szafki na broń policjant znalazł kilka naboi wojskowych w kal.7,62. Naboje zostały skonfiskowane i zdeponowane w komendzie Policji. Jakie konsekwencje prawne grożą za to myśliwemu? Myśliwy posiada sztucer Mosin o tym samym kalibrze.

Odpowiedź:
Zgodnie z art.14 ustawy o broni i amunicji, amunicję można nabywać (a więc i posiadać) wyłącznie dla tej broni, która jest określona w legitymacji posiadacza broni. Jeśli w legitymacji myśliwego wpisano - broń myśliwska karabin/sztucer Mosin kaliber 7,62x 54R to tylko taką amunicję można posiadać. Zapis ten może budzić wątpliwość, czy w tym kalibrze myśliwy może posiadać każdą amunicję, włączając w to bojową (pojecie amunicji wojskowej w przepisach nie istnieje) – gdyż przepis nic nie mówi o rodzaju broni.

Wątpliwości jednak nie ma po przeczytaniu art.21 w/w ustawy , który stanowi wprost, że dopuszcza się zbywanie amunicji pomiędzy osobami posiadającymi pozwolenie na ten sam rodzaj broni. Co oznacza, że osoba posiadająca pozwolenie na broń myśliwską (myśliwy) może nabyć wyłącznie amunicję:
a) tylko od drugiej osoby posiadającej pozwolenie na broń myśliwską (myśliwego),
b) oraz wyłącznie amunicję myśliwską.

Nie ma takiej sytuacji zgodnej z przepisami, aby myśliwy miał prawo zbyć (czyli przekazać w jakiejkolwiek formie; sprzedaż, darowizna, użyczenie, pożyczenie) drugiemu myśliwemu amunicję nie myśliwską, np. bojową (wojskową). Nie ma też takiej możliwości, by wejść w posiadanie amunicji do innego rodzaju broni niż w pozwoleniu na broń, np. znalezionej.

Myśliwy nie ma również możliwości nabycia amunicji bojowej w sklepie. Zgodnie z §7 ust.2 rozporządzenia MSWiA, rodzaj i kaliber sprzedawanej amunicji musi odpowiadać rodzajowi i kalibrowi broni wymienionej w dokumencie uprawniającym do jej posiadania.

Tak wiec skoro prawo nie dopuszcza nabywania innego niż w pozwoleniu na broń rodzaju amunicji, to tym bardziej nie dopuszcza jej posiadania.

W tym miejscu warto również przypomnieć, że zgodnie z art 21. ust. 2 w/w ustawy o broni, osoba fizyczna zbywająca amunicję obowiązana jest niezwłocznie powiadomić pisemnie o tym fakcie właściwy organ Policji. Sklep również ma taki obowiązek, ale wynika on z innych przepisów.

Niezależnie od zakazu posiadania amunicji innego rodzaju niż wymienione w posiadanym pozwoleniu na broń, istnieje dodatkowo przepis określający amunicję szczególnie niebezpieczną. Do takiej należy m.in: amunicja z pociskami wypełnionymi materiałami wybuchowymi, zapalającymi albo innymi substancjami, których działanie zagraża życiu lub zdrowiu, pociski do tej amunicji oraz amunicja z pociskami pełnopłaszczowymi zawierającymi rdzeń wykonany z materiału twardszego niż stop ołowiu.

Tego typu amunicja bojowa stosowana była również w karabinach bojowych Mosin np. Pocisk LPS z rdzeniem stalowym o masie 9,65 g.

To, czym odróżnia się amunicja bojowa od myśliwskiej, to nie tylko konstrukcja pocisku ale przede wszystkim oznaczenie na denku. W starszych oznaczeniach amunicji bojowej na denku występowało dwucyfrowe oznaczeni roku produkcji i partii. W amunicji myśliwskiej mamy literowe oznaczenie producenta i kalibru. Amunicja myśliwska nigdy nie posiadała lakierowanej na zielono łuski, bojowa tak.

Za posiadanie bez wymaganego zezwolenia amunicji grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 zgodnie zart. 263 § 2 kodeksu karnego.

Opracował redaktor serwisu
Ryszard Piechocki


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.