strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Zbik1
Data: 28/11/2005
Publikacja: 30/11/2005
Pytanie: Jeden z uczestników nie posiadał swojej broni zgonie z pozwoleniem na broń, ani użyczenia na broń. Uznałem, że nie ma prawa do posiadania na daną jednostkę broni w danym dniu, ani użyczenia i powiadomiłem najbliższy Komisariat Policji. Czy postąpiłem słusznie?


Odpowiedź:
Rozporządzenie o warunkach wykonywania polowania w § 31.1 stanowi, że prowadzący polowanie powinien sprawdzać.."dokumenty uprawniające do udziału w polowaniu"... Podczas polowania uprawniony do jego wykonywania zobowiązany jest posiadać legitymację członkowską Polskiego Związku Łowieckiego i pozwolenie na posiadanie broni myśliwskiej lub inny dokument uprawniający do jej posiadania, o czym stanowi Art. 42.ust.1 ustawy Prawo łowieckie. Dokumentem takim będzie legitymacja posiadacza na broń (czerwona książeczka) z wpisaną bronią do celów łowieckich, zgodna z bronią fizycznie posiadana podczas polowania.

Jeżeli mamy przypadek, że okazana na polowaniu broń nie jest bronią wpisaną do legitymacji posiadacza broni, ale dana osoba ma w tej legitymacji wpisaną broń do celów łowieckich (dowolnego rodzaju) i dana osoba oświadcza, że broń jest jej użyczona, prowadzący musi podjąć decyzję, czy okoliczności wskazują, że tak jest naprawdę, albo uznać, że okoliczności wskazują, że broń ta nie pochodzi z użyczenia, a więc zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa i na tej podstawie dopuścić lub nie dopuścić tę osobę do polowania.

Do podjęcia tej decyzji, jeżeli posiadacz broni nie ma pisemnej umowy użyczenia ze sobą, pomocna będzie informacja od kogo broń użyczył, bo może jest to inny członek koła obecny na polowaniu, albo inna osoba znana prowadzącemu, która może poświadczyć np. telefonicznie, że użyczyła broni danej osobie. Należy zwrócić uwagę, że umowa użyczenia nie musi być pisemna i wystarczy ustna, dlatego prowadzący polowanie powinien wszechstronnie rozpatrzyć daną sytuację, żeby nabrać przekonania, czy broń jest rzeczywiście użyczona, czy też posiadanie jej przez daną osobę sugeruje posiadanie jej nielegalnie. Wtedy pozostaje tylko powiadomić policję, co Kolega uczynił, a więc doszedl do wniosku, że osoba ta posiada te broń nielegalnie.

Należy również powiedzieć, że legitymacja posiadacza broni nie jest jedynym dokumentem uprawniajacym do posiadania broni. Można np. posiadać decyzję administracyjną o przyznaniu pozwolenia na broń łowiecką wraz z pisemną umową użyczenia takiej broni od innego myśliwego lub myśliwy użyczający broni jest na polowaniu i potwierdza, że użyczył broni. Może też być taka sytuaca, że osoba nie posiadająca umowy użyczenia, posiada legitymację posiadacza broni, który ustnie broni tej użyczył oraz swoją legitymacje posiadacza broni. W obu tych wypadkach osoba zainteresowana miałaby wystarczajace dokumenty, żeby z tą bronią wziać udział w polowaniu.

Brak jakiegokolwiek dokumentu spośród tych wymienionych wyżej jest wykroczeniem i podlega karze grzywny w postępowaniu o wykroczenia. W takiej sytuacji powiadomienie policji jest konieczne.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.