strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Radosław Cieślak
Data: 03/02/2006
Publikacja: 08/02/2006
Pytanie: Leśniczy, przewodniczący 3-osobowej KR, w myśl nowego statutu PZŁ nie może być członkiem KR, bo prezesem jest nadleśniczy. Czy musi być jakieś formalne odwołanie tego przewodniczącego, czy też stracił on członkowstwo w KR z mocy statutu?

Odpowiedź:
Najprościej, jeżeli przewodniczacego KR zaprzestanie pełnienia funkcji w komisji na skutek jej zrzeczenia się w związku z podległością służbową wobec prezesa koła. Jeżeli złoży taką rezygnacje, to formalnie przestanie być członkiem komisji z chwilą stwierdzenia tego faktu na najbliższym posiedzeniu WZ. Do tego czasu leśniczy jest formalnie nadal członkiem KR, chyba, że wybór nastąpił przed 1 stycznia 2006 r. (czytaj tutaj). Niezależnie, czy powstrzyma się od wykonywania obowiązków w komisji, czy też będzie brał w nich udział, komisja ma dalej skład 3-osobowy. KR może również złożyć do zarządu wniosek o zwołanie NWZ celem stwierdzenia zaprzestania wykonywania funkcji członka komisji przez leśniczego i jednocześnie uzupełnienie składu KR w wyborach uzupełniających.

Komisja rewizyjna może wybrać ze swego składu nowego przewodniczacego, chyba, że przewodniczącego KR wybierało WZ, co jednak było rzadkością w kołach. W przypadku gdyby KR nie składała wnisoku o zwołanie NWZ, zarząd może ze swojej inicjatywy NWZ zwołać.

Nie ma obawy zarzutu działania komisji w składzie 2-osobowym, na co nie zezwala nowy statut, bo do czasu stwierdzenia przez WZ zaprzestania dzaiłania trzeciego członka KR, ma ona dalej formalnie 3 członków.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.