strona główna forum dyskusyjne
























szukaj słów: w dziale:
Walne Zgromadzenie

NrDataTreść pytania
10623/09/2003Część członków Koła postanowiła zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Zebrano 28 podpisów pod żądaniem na wymagane 21. Po weryfikacji przez Zarząd okazało się, iż jeden podpis został sfałszowany...
6806/05/2003Czy WZ może podjąć uchwałę , która zapewni stałą obecność członka/członków Komisji Rewizyjnej na wszystkich posiedzeniach Zarządu tylko w charakterze obserwatora (bez dokonywania zmian w statucie koła, lub zmiany w regulaminie Komisji Rewizyjnej)?
6325/04/2003Zarząd mojego koła świadomie nie poinformował mnie o walnym zebraniu koła, gdyż stoi na stanowisku, że skoro jestem zawieszony w prawach, to nie mam prawa wziąć w nim udziału. Nie wiem tylko czy uczestnictwo w "walnym" należy traktować w kategoriach praw czy obowiązków?
5915/04/2003Statut stanowi że o wprowadzeniu nowych punktów do Porządku Obrad W.Z., Zarząd Koła zobowiązany jest powiadomić wszystkich członków Koła na piśmie. Czy ma więc obowiązek przedstawienia podtwierdzenia odbioru tego zawiadomienia (np.list polecony)?
5815/04/2003Czy wniosek 1/3 członków o dołączenie do Porządku Obrad Walnego Zgromadzenia punktu: Wykluczenie z Koła , powinien zawierać czytelne podpisy wnioskodawców oraz uzasadnienie tego wniosku ze wskazaniem powodów takiego wniosku?
5315/04/2003Czy jest jakiś konkretny termin w którym musi odbyć się (sprawozdawcze) Walne Zebranie Członków po zakończeniu roku łowieckiego? Jeżeli jest taki termin i zebranie nie odbyło się w nim to jakie mogą być z tego powodu konsekwencje?
5211/04/2003Czy w przypadku odmowy powtórnego przyjęcia można składać kolejne wnioski o przyjęcie do koła? Jeżeli Walne Zgromadzenie zdecyduje o przyjęciu powtórnie kol. Kowalskiego czy jest on zobowiązany do wpłaty wpisowego?
5005/04/2003Czy nieudzielenie absolutorium jednemu z członków zarządu jest równoznaczne z jego odwołaniem? Czy Walne Zgromadzenie w głosowaniu musi go odwołać?
4905/04/2003Czy przed zatwierdzeniem porządku Walnego Zgromadzenia można dołączyć punkt dotyczący odwołania członka zarządu?
4803/04/2003Czy Zarząd Koła ma obowiązek powiadomić kolegę znajdującego się na urlopie o mającym się odbyć Walnym Zgromadzeniu? Jeżeli kolega ten zaszczyci swą obecnością Walne Zgromadzenie to co mu wolno? Co w stosunku do niego może uczynić Przewodniczący obrad Walnego Zgromadzenia?
4112/03/2003Gdzie mogę znaleźć definicję: Zwykła większość głosów, Bezwzględna większość głosów?
4012/03/2003Czy walne może zmienić proponowany porządek obrad zaproponowany przez zarząd, tzn. czy może jakiś punkt dodać, usunąć ewentualnie czy może zmienić proponowaną kolejność?
3524/02/2003Jak zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie, na którym można by odwołać prezesa? Jak ma wyglądać podanie od 1/3 członków koła o zwołanie walnego i co musi zawierać?
3217/02/2003Zarząd koła podał się do dymisji. Jest zwoływane Nadzwyczajne WZ, które rozpatrzy dymisję i dokona wyboru nowego zarządu. Czy WZ może nie przyjąć dymisji zarządu? Czy dymisja dotyczy wszystkich członków zarządu?
2012/09/2002Czy uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być przesłane do każdego myśliwego w formie komunikatu, który wchodzi w życie z określonym dniem? Jaką ważność mają takie uchwały?
1909/09/2002W Walnym Zgromadzeniu uczestniczy 22 członków na 35 członków koła. Ile wg powyższych danych wynosi bezwzględna większość głosów?
1809/09/2002W kole obowiązuje tzw. statut ramowy i Walne Zgromadzenie odbywa się w tzw. II terminie. W zebraniu uczestniczy 22 członków na 35 członków koła. Na zebraniu zarząd koła zgłasza wniosek w sprawie dokonania zmian w statucie. Za dokonaniem zmian w głosowaniu jawnym głosuje 15 członków. Czy WZ miało prawo przyjmować uchwały w sprawie zmian statutowych?
1709/09/2002Czy w celu zliczania głosów podczas przegłosowywania uchwał na Walnym Zgromadzeniu Koła, konieczny jest wybór komisji skrutacyjnej, czy też dopuszczalne jest liczenie głosów przez przewodniczącego zebrania?
1002/08/2002Arogancja i bezkarność zarządu koła - jak skutecznie przeciwstawić się temu?
poprzednia   15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] z 24

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.