strona główna forum dyskusyjne


KOMENTARZE REDAKTORA SERWISU
16.02.2004Polowanie przy nęcisku

Polowanie przy nęcisku to jeden z najstarszych sposobów polowania. Truizmem bedzie wyjaśnianie, że nęcisko to przygotowane przez myśliwego miejsce wyłożenia atrakcyjnej karmy dla zwierzyny, która przychodząc tu na żer może być łatwiej strzelona. Ten rodzaj polowania na dziki wzbudza jednak wśród niektórych myśliwych pewne kontrowersje, podważające ten sposób polowania na bazie zasad etyki łowieckiej. Czy jest to pogląd słuszny?

Przeciwnicy nęcisk podnoszą ich podobieństwo z miejscami regularnego dokarmiania zwierzyny.
Istnieje zakaz polownia przy paśnikach zapisany w §9 pkt.2 rozporządzenia o warunkach wykonywania polowania, jakkolwiek ten sam przepis wyklucza z tego zakazu polowanie przy nęciskach na określoną zwierzynę, w tym dziki. Z tego wynika, że polowanie przy nęcisku jest jak najbardziej legalne. Czy jest etyczne, przeciwnicy powiedzą, że nie, ale czy będą również tak zadniczy przy ocenie polowania na lisa przy myszarni, włóczce czy właśnie nęcisku? A czym z etycznego punktu widzenia różni się polowanie na zwierzynę grubą i lisa?

Jest podnoszony również argument na gruncie stosunków koleżeńskich w kole, jeżeli myśliwy zawłaszcza sobie prawo do tylko samodzielnego polowania przy zorganizowanym przez siebie nęcisku. Tu odpowiedź jest jednoznaczna i nie może budzić kontrowersji. To zarząd koła prowadzi gospodarkę łowiecką w obwodach i zawłaszczanie sobie przez jakiegokolwiek członka koła, w tym członka zarządu, prawa do wyłącznego polowania na zorganizowanym przez siebie nęcisku jest wykroczeniem przeciwko zasadom, którym podlegają członkowie koła i powinno być jednoznacznie ucinane przez zarząd lub WZ koła.

Reasumując, nie ma moim zdaniem żadnych podstaw, żeby polowanie na dziki przy nęcisku uznać za naganne, szczególnie , że każdy sposób polowania indywidualnego zasadza się na możliwości spotkania zwierza wychodzącego z ukrycia na żer, niezależnie czy to będzie podchód czy ambona. Chrońmy miejsca regularnego dokarmiania, ale nęciska traktujmy jako normalny sposób polownia, jeżeli tylko zarządca lub dzierżawca obwodu uzna ten sposób polowania za właściwy dla prowadzonej przez siebie gospodarki łowieckiej.

Piotr Gawlicki


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.