strona główna forum dyskusyjne


KOMENTARZE REDAKTORA SERWISU
25.07.2004Co nam dała nowa ustawa

Czas poświęcić kilka słów dla określenia co dobrego dały Polskiemu Związkowi Łowieckiemu i wszystkim myśliwym zmiany do ustawy łowieckiej, które w niedługim czasie wejdą w życie. Ponieważ ramy niniejszego komentarza nie pozwalają na szczegółowo omówienie wszystkich zmian, skoncentruję się na tych najważniejszych i przedstawię je tylko hasłowo. Dla porządku i umożliwienia samodzielnego prześledzenia każdej zmiany, wymienię je w kolejności zmienianych artykułów.

Art.4 Wprowadzono na równych prawach z innymi polowaniami, polowania przy pomocy ptaków łowczych. Sokolnicy powinni czuć się usatysfakcjonowani.
Art.8 Koła uzyskały sujusznika przy zatwierdzaniu rocznych planów łowieckich, bo zatwierdzający teraz plan nadleśniczy będzie musiał obligatoryjnie uzgodnić go z PZŁ Dodatkowo powstała możliwość formalnego odwołania się od decyzji nadleśniczego do dyrektora regionalnej dyrekcji lasów państwowych, co najprawdopodobniej radykalnie ograniczy problemy koła z zatwierdzaniem planów łowieckich.
Art.9 Legalnym stają się sprawdziany pracy psów myśliwskich, a także szkolenia ptaków łowczych w warunkach polowych, o ile organizuje je PZŁ.
Art.15 Określone zostają jasne zasady postępowania ze zwierzyną pozyskaną nielegalnie.
Art.28 PZŁ uzyskał możliwość dzierżawy tych obwodów, któych nie chce żadne koło, ale tylko doputy, dopóki takie koło się nie znajdzie, co zapobiega pustce prawnej wobec obwodów nie znajdujących zainteresowania wśród kół.
Art.29a W sprawach dzierżawy obwodu, których nie porusza ustawa łowiecka, należy posługiwać się kodeksem cywilnym, co tworzy przejrzyste ramy prawne, w których pozycja koła łowieckiego staje się równa pozycji wydzierżawiającego.

Art.32 Szerokie zmiany obejmują wewnętrzną strukturę Związku, która zależeć będzie przede wszystkim od statutu PZŁ, który uchwalony przez Krajowy Zjazd Delegatów, obowiązywać będzie również w kołach łowieckich. Koniec więc własnych statutów kół, a czy to dobrze, czy źle przekonamy się, jak kierownictwo Związku udostępni projekt statutu do dyskusji wśród myśliwych i kół łowieckich. W zapisach nowego statutu PZŁ znajdzie się klucz do odpowiedzi na podstawowe pytanie dot. przyszłości Zwiazku. Między innymi, czy nasza organizacja będzie demokratycznym i transparentnym w działaniu podmiotem kreującym nowoczesne łowiectwo XXI wieku na bazie wielowiekowej tradycji i kultury, reprezentując rzeczywiste aspiracje i poglądy ponad stutysięcznej grupy myśliwych, czy też stanie się zscentralizowaną kadrową organizacją działaczy, uwikłanych w polityczne rozgrywki dla zachowania swoich pozycji, traktujących rzesze polskich myśliwych przedmiotowo dla realizacji jedynie słusznej linii Związku. Brzmi to groźnie, ale specjalnie wyostrzam taką wizję, bo jest ona teoretycznie możliwa, gdyż wszystkie kluczowe rozwiązania dla PZŁ, zależeć będą od jego statutu. Niedobrze byłoby, żeby zadanie uchwalenia tego statutu powierzono tym delegatom, którym kończą się mandaty na Krajowy Zjazd Delegatów. W ten sposób myśliwi i koła łowieckie utraciłyby możliwość wpływu na strukturę Związku po zmianie ustawy łowieckiej, ale miejmy nadzieję, że kierownictwo PZŁ myśli podobnie i do uchwalenia nowego statutu wybierzemy osoby, poczynając od koła łowieckiego, poprzez okręgi, aż do zjazdu krajowego, których poglądy na statut i wewnętrzną strukturę Związku będą znane wybierającym je myśliwym.

Art.33 Nowością jest, że w sprawach nabycia lub utraty członkostwa w PZŁ oraz utraty członkostwa w kole łowieckim zainteresowany może dochodzić swoich praw na drodze sądowej.
Art.34 Ustalania zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych zostało powierzone PZŁ, co umacnia pozycję Związku, który ma obecnie wpływ na całość spraw związanych z tym ile i co można pozyskiwać.
Art.36 Koła uzyskały w końcu formalną możliwość powołania strażnika łowieckiego, a nie tylko jego zatrudniania, co likwiduje pewną fikcję dotychczasowych uregulowań.
Art.40 Strażnicy w kołach mają teraz prawo do noszenia i używania broni myśliwskiej w celach ochrony zwierzyny przed drapieżnikami, a broń ta dla nich może być nabywana przez koło.
Art.42b Oczekiwaną przez koła zmianą jest przywrócenie obwiązku wpisywania odstrzelonej zwierzyny do odstrzału, co likwiduje niejasności i ewentualne niedomówienia w kontroli pozyskania.
Art.42d W końcu, poważną zmianą jest powierzenie PZŁ obowiązku przeprowadzania oceny poroży samców łosi, jeleni, danieli, saren i muflonów, co do jego zgodności z zasadami selekcji osobniczej, zabierając te uprawnienia nadleśnictwom, choć ich przedstawiciele będa też obecni w komisjach.

Reasumując, pozycja PZŁ została radykalnie wzmocniona, co chcąc, czy nie chcąc musiało odbyć się kosztem dotychczasowych uprawnień lasów państwowych i podejrzewam, że szczególnie w pierwszym okresie lasy państwowe ochłodzą swoje relacje z kołami, czego przykłady już doświadczamy. Miejmy jednak tylko nadzieje, że dalsza współpraca odbywać się będzie na równych partnerskich warunkach.

PS - Nastał czas urlopów, z czego też zamierzam skorzystać i następny mój komentarz ukaże się dopiero 8 sierpnia. Darz Bór.

Piotr Gawlicki


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.